Svítání

Hledám varianty 'svítání' [ svítáním (6) svítání (31) ]. Nalezeno 36 veršù.
Jozue 6:15...dělali šest dní. Sedmého dne ráno vstali za svítání a stejným způsobem obešli město, ale sedmkrát....
Soudců 9:33...a ukryj se v polích do zálohy. Brzy ráno za svítání zaútočíš na město. Gaal se svými muži vyrazí...
1. Samuel 14:36...vyrazíme za Filištíny a budeme je plenit do svítání. Ani jednoho z nich nenecháme!" "Udělej, jak myslíš...
2. Samuel 2:32... Joáb pak se svými muži šel celou noc, za svítání dorazili do Hebronu. Boj mezi domem Saulovým a...
Nehemiáš 4:15...jsme tedy na díle a polovina třímala kopí od svítání, dokud nevyšly hvězdy. Tehdy jsem řekl lidu:...
Nehemiáš 8:3... Četl z něj na prostranství u Vodní brány od svítání do poledne všem mužům i ženám, každému, kdo mohl...
Job 11:17...život jak poledne se rozzáří, i tma se proměnísvítání. Buď klidný, vždyť je tu naděje - rozhlédneš se...
Job 24:17...zavření; ke světlu se neznají. Těm všem je temno svítáním, přátelí se totiž s hrůzou tmy. voda takové...
Žalmy 46:6... nic jím neotřese, Bůh je ochrání v ranním svítání! Národy bouří se? Hroutí se říše? Na jeho povel se...
Žalmy 90:14...ještě? Nad svými služebníky smiluj se! Hned za svítání svou láskou nasyť nás, štěstím zpíváme do konce...
Žalmy 92:3...opěvovat, Nejvyšší! Vyprávět o tvé lásce za svítání, o tvé věrnosti zpívat za nocí při loutně s deseti...
Žalmy 110:3...tvá síla ukáže ve svaté nádheře. Jak rosa z lůna svítání sejdou se k tobě tvoji mladíci. Hospodin přísahal a...
Žalmy 119:147..., abych tvá svědectví mohl dodržet! Před svítáním vstávám s voláním, na tvé slovo čekám s nadějí. ...
Žalmy 130:6...naději. duše Pána vyhlíží více než strážní svítání, než strážní svítání! V Hospodina, Izraeli, skládej...
Izaiáš 13:10...se nebudou moci rozsvítit; slunce se zatmí od svítání a měsíc nevydá svůj svit. Potrestám svět za jeho...
Izaiáš 26:19... v prachu pohřbení! Tvá rosa je jako rosa svítání, zemi mrtvých s zavlažíš! Vejdi, můj lide, do...
Izaiáš 58:8...být netečný k vlastním příbuzným? Tehdy jak svítání tvé světlo vytryskne a tvé zdraví rychle rozkvete;...
Izaiáš 60:3...světlu půjdou národy a králové k jasu tvého svítání. Jen zvedni oči, kolem se rozhlédni - ti všichni se...
Ozeáš 6:3...ho chtěli stále víc. On se objeví tak jistě jako svítání, přijde k nám jako průtrž na podzim, jak jarní déšť...
Ozeáš 10:15...dopadnete - vaše zločiny jsou tak zlé! Za svítání, než začne den, král Izraele bude zahuben. Když...
Amos 4:13...oznamuje člověku své myšlenky, ten, který tvoří svítání i tmu a překračuje zemské výšiny, jméno Hospodin...
Jonáš 4:7...rostliny opravdu velikou radost. Druhého dne za svítání ale Hospodin zařídil, aby tu rostlinu napadl červ,...
Micheáš 2:1...špatnosti, kdo osnují zlo i v posteli! od svítání je páchají - vždyť si to mohou dovolit. Zatouží po...
Abakuk 3:4... země je plná jeho chval. Jeho jas je jako svítání, z jeho ruky září paprsky - tam je zdroj jeho sil....
Matouš 14:25...vlnami, protože vítr vál proti . Krátce před svítáním se k nim Ježíš vydal pěšky po hladině. Když ho...
Matouš 16:3..."Večer říkáte: ‚Bude hezky, nebe se červená.' Za svítání ale: ‚Dnes bude ošklivo, nebe se červená mraky.'...
Matouš 20:1...království je podobné hospodáři, který vyšel za svítání, aby najal dělníky na svou vinici. Domluvil se s...
Matouš 21:18...a odešel z města do Betanie, kde přenocoval. Za svítání cestou zpět do města dostal hlad. Uviděl u cesty...
Marek 6:48... protože vítr vál proti nim. Krátce před svítáním se k nim vydal pěšky po hladině a chtěl je minout....
Marek 13:35...- zda večer, o půlnoci, za kuropění, nebo za svítání. Aby vás snad, když znenadání přijde, nenalezl...
Marek 15:1... třikrát zapřeš" a propukl v pláč. Hned za svítání, když se vrchní kněží poradili se staršími a znalci...
Marek 16:2...vonné masti, aby mohly jít a pomazat Ježíše. Za svítání prvního dne v týdnu, jakmile vyšlo slunce, šly k...
Lukáš 1:78...našeho Boha, v němž nás navštíví jako Svítání shůry, aby se ukázal bydlícím v temnotě a stínu...
Lukáš 12:38...jim sloužit. Přijde-li uprostřed noci nebo před svítáním a zastihne je připravené, blaze jim. Pochopte, že...
Jan 21:4...nastoupili na loď. noci ale nic nechytili. Za svítání stál na břehu Ježíš (učedníci ale nevěděli, že je...
Skutky 27:33...tedy přesekli lana a nechali člun uplavat. Před svítáním Pavel všechny vyzýval, aby pojedli: "Dnes je to...

Slova obsahující svítání: svítání (31) svítáním (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |