Svícny

Hledám varianty 'svícny' [ svícny (5) svícnů (8) svícnu (15) svícnem (2) svícen (30) ]. Nalezeno 50 veršù.
Exodus 25:31...stále klást chleby předložení." "Dále vyrobíš svícen z čistého zlata. Svícen bude mít tepanou patu i dřík...
Exodus 25:32...vycházet šest prutů: tři pruty z jedné strany svícnu a tři pruty z druhé. Na jednom prutu budou tři...
Exodus 25:33...to bude na všech šesti prutech vycházejících ze svícnu. Na dříku pak budou čtyři mandlovité pohárky s...
Exodus 25:35...- takto u všech šesti prutů vycházejících ze svícnu. Tyto pupeny i pruty budou vystupovat ze svícnu a...
Exodus 25:36...svícnu. Tyto pupeny i pruty budou vystupovat ze svícnu a všechno to bude vytepáno z jednoho kusu čistého...
Exodus 25:38...se nasadí tak, aby vrhaly světlo dopředu. Ke svícnu zhotovíš z čistého zlata také kleště a pánvice na...
Exodus 25:39...z čistého zlata také kleště a pánvice na oharkySvícen bude spolu se vším tímto náčiním vyroben z talentu...
Exodus 26:35...stolu, při jižním boku Příbytku, postavíš svícen a stůl dáš k severnímu boku. Pro vchod do stanu...
Exodus 27:20... k tobě nanosí čistý vytlačený olivový olej ke svícení, aby mohl stále zapalovat svícen. Ve Stanu...
Exodus 30:27...Truhlu svědectví, stůl s veškerým jeho náčinímsvícen s jeho náčiním, kadidlový oltář, oltář pro zápalné...
Exodus 31:8...na , veškeré náčiní stanu, stůl a jeho náčinísvícen z čistého zlata a všechno jeho náčiní, kadidlový...
Exodus 35:14... jeho tyče a všechno náčiní, chleby předloženísvícen, jeho náčiní a kahany, olej ke svícení, kadidlový...
Exodus 37:17...na úlitby, a to z čistého zlata. Vyrobil také svícen z čistého zlata. Svícen měl tepanou patu i dřík a...
Exodus 37:18... Z jeho boků vycházelo šest prutů: tři pruty svícnu z jedné strany svícnu a tři pruty z druhé. Na jednom...
Exodus 37:19...to bylo na všech šesti prutech vycházejících ze svícnu. Na dříku pak byly čtyři mandlovité pohárky s pupeny...
Exodus 37:21...- takto u všech šesti prutů vycházejících ze svícnu. Tyto pupeny i pruty vystupovaly ze svícnu a všechno...
Exodus 37:22...ze svícnu. Tyto pupeny i pruty vystupovaly ze svícnu a všechno to bylo vytepáno z jednoho kusu čistého...
Exodus 37:23...bylo vytepáno z jednoho kusu čistého zlata. Ke svícnu zhotovil z čistého zlata také sedm kahanů, kleště a...
Exodus 37:24...také sedm kahanů, kleště a pánvice na oharkySvícen spolu se vším tímto náčiním vyrobil z talentu...
Exodus 39:37...a všechno jeho náčiní, chleby předloženísvícen z čistého zlata, jeho uspořádané kahany a všechno...
Exodus 40:4...Přineseš stůl a uspořádáš vše na něm, přinesešsvícen a zapálíš jeho kahany. Před Truhlu svědectví...
Exodus 40:24...straně Příbytku, postavil do Stanu setkávání svícen a zapálil před Hospodinem kahany, jak mu Hospodin...
Leviticus 24:2... k tobě nanosí čistý vytlačený olivový olej ke svícení, aby se mohl stále zapalovat svícen. Ve Stanu...
Leviticus 24:4... před Hospodinem stále pečuje o kahany na svícnu z čistého zlata. Vezmi také jemnou mouku a upeč z ...
Numeri 3:31...syn Uzielův. Dostali do opatrování Truhlu, stůlsvícen, oltáře, vybavení svatyně, které používali ke službě...
Numeri 4:9... Potom vezmou přehoz z modré látky, přikryjí svícen k svícení i s jeho kahany, kleštěmi, pánvicemi na...
Numeri 8:2... těch sedm kahanů vrhá světlo dopředu před svícen." Áron to tedy učinil; rozsvítil kahany směrem...
Numeri 8:3...učinil; rozsvítil kahany směrem dopředu před svícen, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Samotný svícen byl...
Numeri 8:4...svícen, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Samotný svícen byl od dříku po květy vytepán ze zlata. Mojžíš...
1. Královská 7:49...oltář, zlatý stůl pro chleby předložení, pět svícnů z ryzího zlata napravo a pět nalevo před svatostánek...
2. Královská 4:10...pokojík. Dáme mu tam postel, stůl, židlisvícen, kde odpočívat, když k nám přijde." Jednoho...
1. Letopisů 28:15...váhu všeho potřebného k různé službě, pro zlaté svícny a jejich zlaté lampy určil váhu každého svícnu a...
2. Letopisů 4:7...příslušného popisu vyrobil také deset zlatých svícnů a umístil je do chrámu, pět napravo a pět nalevo....
2. Letopisů 4:20...chrám: zlatý oltář, stoly pro chleby předloženísvícny s kahánky z ryzího zlata ke svícení před...
2. Letopisů 13:11...stole a večer co večer zažehují zlatý svícen se svítilnami. My zachováváme Hospodinovu službu,...
Jeremiáš 52:19...gardistů pobral misky, pánvice, mísy, kotlesvícny, pohárky i číše na úlitby - vše, co bylo z ryzího...
Daniel 5:5...a železa, ze dřeva i kamene. Vtom se přímo před svícnem objevily prsty lidské ruky a začaly psát na omítku...
Zachariáš 4:2...ten, kdo spí. "Co vidíš?" zeptal se . "Vidím svícen," odpověděl jsem, "celý ze zlata. Na vrcholu mísu...
Zachariáš 4:11..."A co znamenají ty dvě olivy vpravo a vlevo od svícnu?" Zeptal jsem se znovu: "Co znamenají ty dvě olivové...
Matouš 5:15...lampa, aby ji postavili pod vědro, ale na svícen a tehdy svítí všem, kdo jsou v domě. Tak vaše...
Marek 4:21...pod vědro nebo pod postel? Nemá se postavit na svícen? Není totiž nic skrytého, co by nemělo být zjeveno,...
Lukáš 8:16...nádobou nebo postavil pod postel. Postaví ji na svícen, aby příchozí viděli světlo. Není totiž nic tajného,...
Lukáš 11:33...postavil do skrýše nebo pod nádobu. Staví ji na svícen, aby příchozí viděli světlo. Tvé oko je lampou těla....
Židům 9:2...stánek, v jehož první části, zvané svatyně, byl svícen, stůl a chleby předložení. Za oponou pak byla druhá...
Zjevení 1:12... Když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů a uprostřed těch svícnů jakoby Syna člověka, oděného...
Zjevení 1:13...jsem sedm zlatých svícnů a uprostřed těch svícnů jakoby Syna člověka, oděného dlouhým rouchem a...
Zjevení 1:20...jsi viděl v pravici, a těch sedmi zlatých svícnů: Sedm hvězd jsou andělé sedmi církví a sedm svícnů...
Zjevení 2:1... který se prochází uprostřed těch sedmi zlatých svícnů: Znám tvé skutky, tvou práci i tvou vytrvalost. Vím,...
Zjevení 2:5...činit pokání, přijdu k tobě a pohnu tvým svícnem z jeho místa. Máš ovšem k dobru, že nenávidíš...
Zjevení 11:4...oblečeni pytlovinou." To jsou ty dvě olivy a dva svícny stojící před tváří Pána vší země. Kdyby jim chtěl...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |