Svému

Hledám pøesnì 'svému'. Nalezeny 433 verše. Další varianty: svým (636) svoje (34) svému (459) svém (259) svého (1208) své (1496)
Genesis 1:27...havětí lezoucí po zemi." Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu...
Genesis 3:6...rozumu, vzala z jeho ovoce a jedla. Dalasvému muži, který byl s , a také on jedl. Tehdy se jim...
Genesis 4:8...po tobě. Ty ale máš nad ním panovat." Kain svému bratru řekl: "Pojďme na pole!" A když byli na poli,...
Genesis 5:3... Když bylo Adamovi 130 let, zplodil syna podle své podoby, ke svému obrazu, a dal mu jméno Set. Po...
Genesis 16:3...Saraj svou otrokyni, Egypťanku Hagar, a dala ji svému muži Abramovi za ženu. Spal tedy s Hagar a ona počala...
Genesis 16:15... Hagar pak Abramovi porodila syna. Abram dal svému synovi narozenému z Hagar jméno Izmael, Bůh slyší....
Genesis 18:5...se, než půjdete dál. Přišli jste přece ke svému služebníkovi." "Udělej, jak jsi řekl," odpověděli....
Genesis 18:27..."Pohleď prosím - odvažuji se mluvit ke svému Pánu, ačkoli jsem prach a popel - možná, že bude do...
Genesis 18:31... "Pohleď prosím, dovolím si znovu promluvit ke svému Pánu," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen...
Genesis 19:19...jim ale řekl: "Prosím ne, Pane můj! Jsi ke svému služebníku nesmírně laskav. Prokázal jsi mi veliké...
Genesis 21:3...mu Bůh předpověděl, porodila syna. Abraham dal svému synovi narozenému ze Sáry jméno Izák, Smíšek. Když...
Genesis 24:39...a tam vybereš manželku pro mého syna.' Když jsem svému pánu řekl: ‚Co kdyby ta žena nechtěla následovat?'...
Genesis 25:8...pak Abraham vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu. Izák a Izmael, jeho synové, ho pochovali v...
Genesis 25:17...let. Potom vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu. Jeho synové se usadili od Chavíly k Šuru...
Genesis 26:24...ti a rozmnožím tvé símě kvůli Abrahamovisvému služebníku." Postavil tam tedy oltář a vzýval...
Genesis 27:6...lovit zvěř, aby ji přinesl Izákovi, Rebeka řekla svému synu Jákobovi: "Pohleď, vyslechla jsem tvého otce,...
Genesis 27:10...připravím jeho oblíbenou pochoutku. Tu přineseš svému otci, aby pojedl, a aby ti proto požehnal, než umře."...
Genesis 27:15...pochoutku. Potom Rebeka vzala nejlepší šaty svého staršího syna Ezaua, které měla doma, oblékla je...
Genesis 27:17...i chléb, který připravila, pak dala do rukou svému synu Jákobovi. Přišel ke svému otci a řekl: "Otče!" A...
Genesis 27:18...pak dala do rukou svému synu Jákobovi. Přišel ke svému otci a řekl: "Otče!" A ten řekl: "Ano? Který jsi, můj...
Genesis 27:19..." jsem Ezau, tvůj prvorozený," odpověděl Jákob svému otci. "Udělal jsem, co jsi mi přikázal. Vstaň, prosím...
Genesis 27:20... abys mi proto s chutí požehnal." Izák ale svému synovi řekl: "Jak to, že jsi tak rychle našel zvěř,...
Genesis 27:22...můj syn Ezau, nebo ne." Jákob tedy přistoupil ke svému otci Izákovi. Ten na něj sáhl a řekl: "Hlas je...
Genesis 27:31...z lovu. Také on připravil pochoutku a přinesl ji svému otci se slovy: "Vstaň, otče, a jez z úlovku svého...
Genesis 27:38... Co bych mohl udělat pro tebe, můj synu?!" Ezau svému otci řekl: "Copak máš jen jedno požehnání, otče?...
Genesis 27:40...země, od nebeské rosy shůry. Budeš se živit svým mečem a svému bratru budeš sloužit. Jen když se staneš...
Genesis 29:12...otce, že je Rebečin syn, běžela to povědět svému otci. Jakmile Lában uslyšel zprávu o svém synovci...
Genesis 30:18... Tehdy řekla: "Bůh odměnil za to, že jsem svému muži dala svou otrokyni!" A tak mu dala jméno Isachar...
Genesis 31:3...Jákobovi řekl: "Vrať se do země svých otců a ke svému příbuzenstvu, a budu s tebou." Jákob si tedy...
Genesis 31:4...si tedy nechal zavolat Ráchel a Léu na pole ke svému stádu a řekl jim: "Vidím na vašem otci, že mi není...
Genesis 31:18...chovu, který získal v Padan-aramu, se vydal ke svému otci Izákovi do kanaánské země. (Když předtím Lában...
Genesis 31:19...země. (Když předtím Lában odešel stříhat své stádo, Ráchel svému otci ukradla jeho domácí bůžky.)...
Genesis 31:35...prohledal celý stan, ale nic nenašel. Ráchel svému otci řekla: "Nehněvej se, můj pane, že před tebou...
Genesis 32:4...posly do země Seír, na edomskou planinu, ke svému bratru Ezauovi a přikázal jim: "Povězte mému pánu...
Genesis 32:6...otrokyně a vypravil jsem posly, abych se ohlásil svému pánu, doufaje ve tvou laskavost.'" Poslové se pak...
Genesis 32:10...Izáka, Hospodine, který jsi mi řekl: ‚Vrať se do své země a ke svému příbuzenstvu, a způsobím, aby se ti...
Genesis 32:11...hoden všeho milosrdenství a věrnosti, kterou jsi svému služebníku prokázal - vždyť jsem tento Jordán...
Genesis 33:3...a sedmkrát se poklonil k zemi, než došel ke svému bratru. Ezau mu vyběhl naproti, objal ho, padl mu...
Genesis 33:14...dobytek pomře. Nechť prosím můj pán jde před svým služebníkem napřed. pak budu pokračovat zvolna, jak...
Genesis 35:27...mu narodili v Padan-aramu. Tak přišel Jákob ke svému otci Izákovi do Mamre v Kiriat-arbě (což je Hebron),...
Genesis 35:29...pak Izák vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu. Pochovali ho jeho synové Ezau a Jákob. Toto je...
Genesis 37:2... Josef byl sedmnáctiletý mladík. Pásal ovce se svými bratry, syny manželek svého otce, Bilhy a Zilpy. A...
Genesis 37:32...ji do krve. Potom tu zdobenou suknici poslali svému otci. Nechali mu ji donést se slovy: "Tohle jsme...
Genesis 38:6... A když ho porodila, byl Juda v Kezíbu. Juda pak svému prvorozenému Erovi vybral manželku jménem Támar. Er,...
Genesis 38:8...zemřít. Juda tedy řekl Onanovi: "Spi s manželkou svého bratra. Splň švagrovskou povinnost a vzbuď svému...
Genesis 38:9...nebyl jeho. Kdykoli proto spal s manželkou svého bratra, vypouštěl semeno na zem, aby svému bratrovi...
Genesis 38:25... je upálena!" ji vedli, když vtom poslala svému tchánovi vzkaz: "Jsem těhotná s mužem, jemuž patří...
Genesis 40:1...číšník a pekař egyptského krále prohřešili proti svému pánu, králi Egypta. Farao se rozhněval na oba své...
Genesis 42:27... jeden z nich otevřel svůj pytel, aby dal svému oslu obrok, a vtom uviděl své stříbro: leželo navrchu...
Genesis 42:29...ptali: "Co nám to Bůh dělá?" Když pak přišli ke svému otci Jákobovi do kanaánské země, vyprávěli mu všechno...
Genesis 42:37...vezmete Benjamína?! To je pro příliš!" Ruben svému otci odpověděl: "Jestliže ti ho nepřivedu, zabij ...
Genesis 43:8...řekne: ‚Přiveďte svého bratra sem'?" Juda tehdy svému otci Izraelovi navrhl: "Pošli toho chlapce se mnou....
Genesis 43:30...Nato Josef odspěchal, neboť byl náklonností ke svému bratrovi pohnut k slzám. Šel do svého pokoje a tam...
Genesis 44:17...ten pohár. Vy ostatní se v pokoji vraťte ke svému otci!" Nato k němu Juda přistoupil se slovy: "Odpusť,...
Genesis 44:18...se slovy: "Odpusť, pane můj, dovol prosím svému služebníku promluvit slovo k pánovým uším. Nehněvej...
Genesis 44:30...hrobu!' Což teď mohu přijít ke tvému služebníkusvému otci, bez chlapce, na němž on lpí celou duší? ...
Genesis 44:32...hrobu. Pane můj, osobně jsem se za toho chlapce svému otci zaručil. Řekl jsem: ‚Nepřivedu-li ho k tobě, ...
Genesis 44:34...odejde se svými bratry! Jak bych se mohl ke svému otci vrátit bez chlapce? Což bych se mohl dívat na...
Genesis 45:14...si a přiveďte mého otce sem!" Tehdy padl svému bratru Benjamínovi kolem krku a plakal a Benjamín...
Genesis 45:23...tři sta šekelů stříbra a pět svátečních plášťůSvému otci pak poslal tyto věci: deset oslů nesoucích...
Genesis 45:25...se nehádejte!" A tak odešli z Egypta a přišli ke svému otci Jákobovi do Kanaánu. Oznámili mu: "Josef žije!...
Genesis 46:29...do Gošenu. A když tam dorazili, Josef zapřáhl do svého vozu a vyrazil do Gošenu vstříc svému otci Izraelovi....
Genesis 48:9...Josefových synů a zeptal se: "Kdo to je?" Josef svému otci odpověděl: "To jsou moji synové, které mi zde...
Genesis 48:18...přenesl z Efraimovy hlavy na Manasesovu, a řekl svému otci: "Tak ne, otče. Tenhle je prvorozený - jemu...
Genesis 49:2...se a slyšte, synové Jákobovi, naslouchejte svému otci Izraelovi: Rubene, tys můj prvorozený, síly a...
Genesis 49:29... Potom jim přikázal: " budu připojen ke svému lidu, pochovejte k mým otcům do jeskyně na poli...
Genesis 49:33...synů!" A když Jákob dokončil tyto příkazy svým synům, stáhl nohy zpět na lůžko, vydechl naposled a...
Exodus 1:9...nový král, který nezažil Josefa. Ten řekl svému lidu: "Izraelský lid je pro nás příliš veliký a...
Exodus 1:22... dal jim rodiny. Farao nakonec přikázal všemu svému lidu: "Každého syna, který se Hebrejům narodí, hoďte...
Exodus 2:23...pak egyptský král zemřel. Synové Izraele kvůli svému zotročení sténali a úpěli a jejich křik o pomoc...
Exodus 4:10...- ani dříve, ani teď, když jsi promluvil ke svému služebníku. Vždyť se mi plete jazyk v ústech!" "Kdo...
Exodus 4:18...Budeš s konat divy!" Mojžíš se tedy vrátil ke svému tchánu Jetrovi a řekl mu: "Chtěl bych jít zpátky za...
Exodus 8:21...nechal Mojžíše a Árona zavolat. "Jděte, obětujte svému Bohu," řekl jim, "ale zůstaňte v této zemi!" "To by...
Exodus 10:7...pasti? Propusť ty lidi, slouží Hospodinusvému Bohu! Ještě pořád nechápeš, že s Egyptem je konec?" A...
Exodus 10:8... Ten jim řekl: "Jděte, služte Hospodinusvému Bohu. Kdo přesně jít?" Mojžíš řekl: "Půjdeme se...
Exodus 18:7...manželkou a oběma jejími syny." Mojžíš vyšel svému tchánovi vstříc, poklonil se a políbil ho. Když se...
Exodus 18:8...se jim daří, vešli do stanu. Tam Mojžíš vyprávěl svému tchánovi o všem, co Hospodin kvůli Izraeli učinil...
Exodus 20:17...o svém bližním. Nezáviď svému bližnímu jeho dům. Nezáviď svému bližnímu jeho...
Exodus 21:8... jako odcházejí otroci. Jestliže se znelíbí svému pánu, který si ji vybral, nechá ji vykoupit. Nesmí ji...
Exodus 21:17...anebo nalezen v jeho držení. Kdo by zlořečil svému otci nebo matce, musí zemřít." "Když při potyčce...
Exodus 21:27...je za to oko na svobodu. Jestliže vyrazí svému otroku nebo děvečce zub, propustí je na svobodu za...
Exodus 22:6...požár způsobil, nahradit škodu. Když někdo svěří svému bližnímu do úschovy peníze nebo cenné předměty a bude...
Exodus 22:8...před Boha. Koho Bůh označí za viníka, ten  svému bližnímu dvojnásobnou náhradu. Když někdo svěří svému...
Exodus 22:9...bližnímu dvojnásobnou náhradu. Když někdo svěří svému bližnímu do opatrování osla, býka, beránka nebo...
Exodus 23:25...roztříštíš na kusy. Budete sloužit Hospodinusvému Bohu, a on požehná tvému chlebu i tvé vodě. Z tvého...
Exodus 28:2...synové Nádab a Abihu, Eleazar a Itamar. Zhotovíš svému bratru Áronovi svatá roucha ke slávě a ozdobě....
Exodus 32:11...veliký národ!" Mojžíš se snažil Hospodinasvého Boha, upokojit: "Hospodine, proč hoříš hněvem proti...
Exodus 32:12... aby je vyhladil z povrchu země'? Zastav plamen svého hněvu! Upusť od neštěstí, jež proti svému lidu...
Exodus 32:14...A Hospodin upustil od neštěstí, které proti svému lidu zamýšlel. Mojžíš se otočil a sestoupil z hory....
Exodus 32:29...do služby Hospodinu, i kdyby měl každý jít proti svému synu nebo bratru. Tak na sebe dnes přivedete...
Leviticus 15:19... Trpí-li žena výtokem krve z těla, bude kvůli svému krvácení oddělena po sedm dní. Každý, kdo se ...
Leviticus 16:2...před Hospodina. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Řekni svému bratru Áronovi, nepřichází kdykoli do nejsvětější...
Leviticus 19:17... jsem Hospodin. Nenos v srdci nenávist ke svému bratru. Svého bližního otevřeně napomeň - jinak jsi...
Leviticus 20:9...Hospodin, váš Posvětitel. Kdokoli by zlořečil svému otci nebo matce, musí zemřít. Zlořečil svému otci a...
Leviticus 21:2...kvůli mrtvému ve svém lidu, jedině kvůli svému nejbližšímu příbuznému. Smí se poskvrnit jen kvůli...
Leviticus 21:6...bradě ani si dělat jizvy na těle. jsou svatí svému Bohu a neznesvěcují jméno svého Boha. Přinášejí...
Leviticus 21:7...nebo zapuzenou ženou, neboť kněz je svatý svému Bohu. Měj ho tedy za svatého, neboť přináší pokrm...
Leviticus 23:14...nebo čerstvé zrní, dokud nepřinesete tento dar svému Bohu. To je věčné ustanovení pro všechna vaše...
Leviticus 24:15...promluv k synům Izraele: Kdokoli by zlořečil svému Bohu, ponese svůj hřích. Kdo by se rouhal jménu...
Leviticus 25:10... To bude vaše léto milosti: vrátíte se každý ke svému vlastnictví, každý se vrátíte ke své rodině. Tento...
Leviticus 25:13...poli. V tomto létě milosti se vrátíte každý ke svému vlastnictví. Když budeš svému bližnímu prodávat...
Leviticus 25:14...vrátíte každý ke svému vlastnictví. Když budeš svému bližnímu prodávat pozemek nebo jej budeš od svého...
Leviticus 25:27...k jeho vykoupení, spočítá léta od prodeje svého pozemku a zbytek nahradí tomu, komu jej prodal. Tak...
Leviticus 25:28...pak bude vydán, a tak se majitel vrátí ke svému vlastnictví. Prodá-li někdo obytný dům v hrazeném...
Numeri 5:27...tu vodu. Pokud se poskvrnila a dopustila se vůči svému manželu nevěry, voda prokletí v zhořkne, její lůno...
Numeri 6:7...se nepřiblíží k mrtvému. Neposkvrní se ani při svém otci, matce, bratru ani sestře, kdyby zemřeli, neboť...
Numeri 10:9...pro všechna vaše pokolení. Půjdete-li ve své zemi do války proti útočníku, který by vás napadl,...
Numeri 10:10...při pokojných obětech. Tak se budete připomínat svému Bohu. jsem Hospodin, váš Bůh." Dvacátého dne...
Numeri 15:40...všechna moje přikázání a plnit je. Budete svatí svému Bohu. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z...
Numeri 20:24...Mojžíšovi a Áronovi: "Áron bude připojen ke svému lidu. Nevejde do země, kterou dávám synům Izraele,...
Numeri 20:26...jeho synu Eleazarovi. Áron pak bude připojen ke svému lidu - zemře tam." Mojžíš tedy učinil, jak mu...
Numeri 27:13...Izraele. ji spatříš, budeš i ty připojen ke svému lidu, jako byl k němu připojen tvůj bratr Áron. To...
Numeri 31:2...promluvil k Mojžíšovi: "Než budeš připojen ke svému lidu, vykonej pomstu synů Izraele nad Midiánci."...
Deuteronomium 1:32...sem." Ani tenkrát jste však nevěřili Hospodinusvému Bohu, ačkoli vás předcházel na cestě, hledal vám...
Deuteronomium 3:24...úpěnlivě prosil: "Hospodine, Pane můj, začal jsi svému služebníkovi ukazovat svou velikost a svou moc. Který...
Deuteronomium 4:30...postihne, avšak nakonec se vrátíš k Hospodinusvému Bohu, a budeš jej poslouchat. Hospodin, tvůj Bůh, je...
Deuteronomium 5:21...o svém bližním. Neprahni po manželce svého bližního. Nezáviď svému bližnímu jeho dům, jeho pole,...
Deuteronomium 8:10...jíst do sytosti a budeš dobrořečit Hospodinusvému Bohu, za tu krásnou zem, kterou ti dal. Měj se však...
Deuteronomium 9:16...jsem uviděl, jak jste zhřešili proti Hospodinusvému Bohu: odlili jste si sochu telete! Brzy jste sešli z...
Deuteronomium 10:12... tvůj Bůh, žádá? Jen to, abys ctil Hospodinasvého Boha, kráčel po všech jeho cestách a miloval jej....
Deuteronomium 12:4...a jejich jméno odtamtud vyhlaďte. Hospodinusvému Bohu, nic takového nedělejte. Vyhledávejte místo,...
Deuteronomium 12:31...bych to zkusit i ." Nic takového Hospodinusvému Bohu, nedělej! Vždyť pro své bohy dělají vše, co...
Deuteronomium 13:17...i s jeho kořistí jako zápalnou oběť Hospodinusvému Bohu. je z něj navěky hromada sutin, nikdy...
Deuteronomium 15:2...dluhů se bude dít takto: Každý věřitel promine svému bližnímu, co mu osobně půjčil. Nebude to od svého...
Deuteronomium 15:11...být chudí, přikazuji ti: "Ochotně nabízej pomoc svému bratru - tomu, kdo je ve tvé zemi chudý a potřebný."...
Deuteronomium 15:19...ve všem, co děláš. Každého prvorozeného samce ze svého skotu a bravu zasvěť Hospodinu, svému Bohu....
Deuteronomium 15:21...vážnou vadou - nesmíš ho obětovat Hospodinusvému Bohu. Můžeš jej sníst ve svém městě, tak jako gazelu...
Deuteronomium 16:1... Zachovávej měsíc aviv, kdy budeš Hospodinusvému Bohu, slavit Pesach, Hod beránka. Oné noci v měsíci...
Deuteronomium 16:2... Na místě, které Hospodin vyvolí za příbytek pro své jméno, přines pro tento hod Hospodinu, svému Bohu, oběť...
Deuteronomium 16:10...od začátku obilné žně, uspořádej Hospodinusvému Bohu, Slavnost týdnů. Přines dobrovolnou oběť podle...
Deuteronomium 16:21...Bůh, dává. U oltáře, který postavíš Hospodinusvému Bohu, si nezasadíš žádný strom ani posvátný kůl. Také...
Deuteronomium 17:1... tvůj Bůh, nenávidí! Neobětuj Hospodinusvému Bohu, býka ani berana, na němž by byla vada nebo...
Deuteronomium 18:13... před tebou vyhání. Buď cele oddán Hospodinusvému Bohu. Národy, které ovládneš, totiž poslouchají...
Deuteronomium 19:18...se, že to byl křivý svědek, křivě svědčící proti svému bratru, uděláte mu totéž, co chtěl, aby se stalo jeho...
Deuteronomium 20:18...svých ohavných způsobů, jimž se oddávají kvůli svým bohům, a vy byste hřešili proti Hospodinu, svému Bohu....
Deuteronomium 22:1...dědictví! Když uvidíš bloudícího býka či ovci svého bratra, nebuď lhostejný, ale poctivě je přiveď svému...
Deuteronomium 23:20...dva jsou před Hospodinem, tvým Bohem, ohavníSvému bratru nepůjčuj na úrok, půjde o peníze, potraviny...
Deuteronomium 23:21...se dává úrok. Cizinci smíš půjčit na úrok, ale svému bratru půjč bez úroku. Hospodin, tvůj Bůh, ti pak...
Deuteronomium 23:22...v zemi, kterou jdeš obsadit. Pokud Hospodinusvému Bohu, něco slíbíš, neotálej to splnit. Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 23:24...jsi vlastními ústy dobrovolně slíbil Hospodinusvému Bohu, to vykonej. Půjdeš-li vinicí svého bližního,...
Deuteronomium 24:10...udělal Miriam na vaší cestě z Egypta. Když budeš svému bližnímu poskytovat půjčku, nevstupuj do jeho domu,...
Deuteronomium 25:7...do městské brány a řekne: "Můj švagr odmítá svému bratru vzbudit potomstvo v Izraeli. Nechce vůči mně...
Deuteronomium 26:15...se přesně, jak jsi mi přikázal. Shlédni tedy ze svého svatého příbytku, z nebe, a požehnej svému lidu...
Deuteronomium 27:5...a nabělte je vápnem. Postav tam oltář Hospodinusvému Bohu, oltář z kamenů neopracovaných železem. ...
Deuteronomium 27:6...z kamenů neopracovaných železem. Hospodinusvému Bohu, postavíš oltář z netknutých kamenů, přineseš na...
Deuteronomium 28:20...tvém počínání, dokud nebudeš vyhlazen. Kvůli svému zlému jednání rychle zahyneš, protože jsi ho opustil....
Deuteronomium 28:47...jsi s radostným a vděčným srdcem Hospodinusvému Bohu. Proto budeš sloužit svým nepřátelům, které na...
Deuteronomium 28:58...k tomu slavnému a hroznému Jménu, k Hospodinusvému Bohu, pak Hospodin podivuhodně rozmnoží tvé rány i...
Deuteronomium 30:2...je vzít k srdci a obrátit se zpět k Hospodinusvému Bohu. ho budeš spolu se svými syny poslouchat...
Deuteronomium 30:10...tvých otců, když budeš poslouchat Hospodinasvého Boha, a dodržovat jeho přikázání a pravidla zapsaná v...
Deuteronomium 32:50...na niž vystoupíš, pak zemřeš a budeš připojen ke svému lidu stejně, jako zemřel tvůj bratr Áron na hoře Hór...
Jozue 9:24...oznámeno, co Hospodin, tvůj Bůh, přikázal svému služebníku Mojžíšovi. Prý vám celou tuto zem a...
Jozue 11:15...Neušetřili ani živou duši. Jak přikázal Hospodin svému služebníku Mojžíšovi, tak přikázal Mojžíš Jozuovi a...
Jozue 14:8...o odvahu, ale jsem se cele vydal Hospodinusvému Bohu. Onoho dne Mojžíš přísahal: ‚Země, kterou prošly...
Jozue 22:20...obec - i když byl jen jeden, nezahynul kvůli svému hříchu sám!" Synové Rubenovi a Gádovi s polovinou...
Jozue 23:8...ani se jim neklanějte. Přimkněte se k Hospodinusvému Bohu, jak jste to dělali dodnes. Hospodin před...
Soudců 6:26...toho kopce pak postav řádný oltář Hospodinusvému Bohu. Vezmi toho druhého býka a obětuj ho jako...
Soudců 8:20...naživu, nezabil bych vás!" Načež řekl Jeterovisvému prvorozenému: "Pojď, zabij je!" On ale nebyl s to...
Soudců 11:39...své panenství. Po dvou měsících se vrátila ke svému otci a ten s udělal, co slíbil. Nikdy nepoznala...
Soudců 13:6...Izrael z rukou Filištínů." Žena šla a vyprávěla svému muži: "Přišel za mnou Boží muž, vypadal jako Boží...
Soudců 14:2...si tam vyhlédl ženu. Když se vrátil, oznámil svému otci a matce: "Vyhlédl jsem si v Timně jednu...
Soudců 14:6...lva roztrhl holýma rukama, jako by trhal kůzleSvému otci ani matce ale neřekl, co udělal. Samson šel dál...
Soudců 14:16...jsi ji neprozradil." "Neprozradil jsem ji ani svému otci a matce," řekl na to, "a tobě ji mám...
Soudců 15:18..."Po tom skvělém vítězství, které jsi dal svému služebníku, teď musím umřít žízní? To mám padnout do...
Soudců 16:23...vládci se sešli, aby přinesli velikou oběť svému bohu Dágonovi a aby oslavovali. Prohlašovali totiž:...
Soudců 19:11...míjeli Jebus, bylo dost pozdě. Mládenec proto svému pánu řekl: "Pojď, prosím, odbočme do toho...
Soudců 21:24...Izraele se tenkrát odtamtud rozešli každý ke svému kmeni a ke svému rodu, každý do svého dědictví. ...
Růt 1:15... řekla Noemi, "tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům. Vrať se s ." Rút ale...
1. Samuel 1:22...slib, Hana nešla. " chlapce odkojím," řekla svému muži, "přivedu ho před Hospodina a zůstane tam navždy...
1. Samuel 4:21...Izrael." To kvůli zajetí Boží truhly a kvůli svému tchánu a manželovi řekla: "Sláva opustila Izrael,...
1. Samuel 9:3...se jednou zatoulaly oslice. Kíš proto řekl svému synu Saulovi: "Vezmi s sebou jednoho mládence a...
1. Samuel 9:10...byl tehdy nazýván vidoucí.) "Dobrá," řekl Saul svému mládenci, "pojďme tedy." A tak šli do města, kde byl...
1. Samuel 12:19...i před Samuelem velikou bázeň. "Modli se za své služebníky k Hospodinu, svému Bohu, abychom nezemřeli,"...
1. Samuel 14:1...Michmas. Jednoho dne řekl Saulův syn Jonatan svému zbrojnošovi: "Pojď, pronikneme k filištínské...
1. Samuel 14:6...Michmasu, druhý proti Gebě. "Pojď," řekl Jonatan svému zbrojnoši, "pronikneme ke hlídce těch neobřezanců....
1. Samuel 14:12...k nám a něco vám ukážeme." Tehdy Jonatan řekl svému zbrojnoši: "Stoupej za mnou. Hospodin je vydal...
1. Samuel 14:41...modlil: "Hospodine, Bože Izraele, proč jsi dnes svému služebníku neodpověděl? Je-li vina na nebo na mém...
1. Samuel 17:17...přicházel a předváděl se. Jednou řekl Jišaj svému synu Davidovi: "Vezmi svým bratřím tady efu praženého...
1. Samuel 19:4...před Saulem Davida chválil. " král neubližuje svému služebníku Davidovi," řekl mu. "Vždyť ti nijak...
1. Samuel 20:8... pak věz, že se rozhodl zabít. Tehdy svému služebníku, prokaž laskavost - vždyť jsi se mnou před...
1. Samuel 20:38...chlapec pak ten šíp našel a vrátil se ke svému pánovi. Ten chlapec nic netušil. Jen Jonatan a David...
1. Samuel 23:11...slyšel? Hospodine, Bože Izraele, oznam to prosím svému služebníkovi." "Ano, přitáhne," odpověděl Hospodin....
1. Samuel 24:7...svědomí, že Saulovi uřízl ten cíp pláště, a tak svým mužům řekl: "Chraň Hospodin, abych svému pánu,...
1. Samuel 25:8...přece ve šťastnou chvíli. Dej tedy prosím svým služebníkům i svému synu Davidovi, co máš po ruce.'"...
1. Samuel 25:19...stě hrud fíků a naložila to na osly. Potom řekla svým mládencům: "Jděte napřed, jdu za vámi." Svému muži...
1. Samuel 25:27...A tento dárek, který tvá služebnice přinesla svému pánu, se rozdá mládencům, kteří jdou ve šlépějích...
1. Samuel 25:39...se zastal proti Nábalovým urážkám! Hospodin svému služebníku zabránil spáchat zlo, ale Nábalovo zlo...
1. Samuel 27:12... Achiš ale Davidovi věřil; myslel si: "Ten se svému lidu Izraeli nadobro zprotivil. Zůstane mým...
1. Samuel 29:4...by se v bitvě postavil proti nám! Čím by se mohl svému pánu zalíbit více než hlavami těchto mužů? Vždyť je...
1. Samuel 29:8...provedl?" odpověděl mu na to David. "Co můžeš svému služebníku vytknout ode dne, kdy jsem k tobě přišel,...
1. Samuel 31:4...těžce ho zranili svými střelami. Saul proto řekl svému zbrojnošovi: "Vytáhni svůj meč a probodni . Jinak...
2. Samuel 2:5...slovy: "Kéž vám Hospodin požehná za to, že jste svému pánu Saulovi prokázali tuto laskavost a pohřbili ho....
2. Samuel 7:10...jako jméno jednoho z největších mužů na zemi. I svému lidu Izraeli zajistím místo a zasadím jej tak, aby...
2. Samuel 7:21...znáš svého služebníka, Hospodine, Pane můj! Pro své slovo a podle svého srdce jsi svému služebníku zjevil...
2. Samuel 7:25...Bože, potvrď navěky slovo, které jsi dal svému služebníkovi a jeho domu. Učiň, jak jsi řekl. Kéž se...
2. Samuel 7:27...upevněn! Hospodine zástupů, Bože Izraele, ty jsi svému služebníku prozradil: ‚Zbuduji ti dům.' Proto tvůj...
2. Samuel 7:28...Ano, Hospodine, Pane můj, ty sám jsi Bůh! Ty jsi svému služebníku zaslíbil toto dobrodiní a tvá slova jsou...
2. Samuel 8:15...Izraelem a zjednával právo a spravedlnost všemu svému lidu. Joáb, syn Ceruji, byl vrchním velitelem,...
2. Samuel 10:3...přišli do země Amonců, amonští vojevůdci řekli svému pánu Chanunovi: "Myslíš, že David měl tvého otce v...
2. Samuel 13:24... Chtěl by se král se svou družinou připojit ke svému služebníku?" "Raději ne, můj synu," odpověděl král...
2. Samuel 14:13... jako by obvinil sám sebe - vždyť sám nedovolil svému vyhnanci vrátit se domů. Všichni jsme přece smrtelní....
2. Samuel 16:17...žije král! žije král!" "Takhle se odvděčuješ svému příteli?" řekl mu Abšalom. "Proč jsi nešel s ním?"...
2. Samuel 16:21..." Achitofel mu odpověděl: "Spi s konkubínami svého otce, které tu nechal, aby se staraly o dům. Když...
2. Samuel 19:21...tvůj služebník . Pohleď ale, přišel jsem dnes svému pánu a králi naproti jako první z celého domu...
2. Samuel 19:29...dům si přece od tebe zasloužil smrt. Ty jsi ale svému služebníku dovolil jíst u tvého stolu. Jaké další...
2. Samuel 19:38...by se mi král tak štědře odplácel? Dovol prosím svému služebníku, aby se vrátil. zemřu ve svém městě,...
2. Samuel 22:7...smrti dostihla. Vzýval jsem Hospodina ve své úzkosti, ke svému Bohu křičel jsem - on ve svém chrámu...
2. Samuel 22:51...národy, tvé jméno, Hospodine, písní oslavímSvému králi dává mocná vítězství, svému pomazanému je...
2. Samuel 24:24...to od tebe za plnou cenu. Přece Hospodinusvému Bohu, nepřinesu oběť, která je zadarmo." A tak David...
1. Královská 1:12...tedy, poradím ti, jak zachráníš život soběsvému synu Šalomounovi. Jdi hned ke králi Davidovi a řekni:...
1. Královská 1:27...mého královského pána? Můj pán a král nesdělil svému služebníkovi, kdo usedne na trůn po něm." "Zavolejte...
1. Královská 2:1... Když se přiblížil čas Davidovy smrti, dal svému synu Šalomounovi tyto pokyny: " odcházím jako...
1. Královská 3:9... že ho nelze sepsat ani spočítat. Dej tedy svému služebníku chápavé srdce, aby dokázal soudit tvůj lid...
1. Královská 8:24... kteří před tebou žijí s oddaným srdcemSvému služebníku Davidovi, mému otci, jsi dodržel svůj slib...
1. Královská 8:25... Bože Izraele, dodrž, co jsi slíbil, když jsi svému služebníku Davidovi, mému otci, řekl: ‚Postarám se,...
1. Královská 8:26... kéž se prosím potvrdí slovo, které jsi dal svému služebníku Davidovi, mému otci. Bude snad Bůh opravdu...
1. Královská 8:31...a odpouštěj. Kdyby se někdo provinil proti svému bližnímu a měl by se zapřisáhnout slibem, kdyby pak...
1. Královská 8:36...od svých hříchů, vyslýchej na nebesích. Odpusť svým služebníkům, svému lidu Izraeli, jejich hřích. Vyuč je...
1. Královská 8:50...modlitbu a prosbu a zjednej jim právo. Odpusť svému lidu jejich hřích i všechny jejich vzpoury proti tobě...
1. Královská 8:56...Izraele: "Požehnán buď Hospodin, který svému lidu Izraeli dopřál odpočinutí, jak zaslíbil. Ani...
1. Královská 8:59...Bohu, blízká dnem i nocí, aby zjednával právo svému služebníku i svému lidu Izraeli den co den, aby...
1. Královská 8:66...ze všeho dobrodiní, které Hospodin prokázal svému služebníku Davidovi a svému lidu Izraeli. Tak...
1. Královská 11:13...ruky tvého syna. Navíc je neodtrhnu celé. Kvůli svému služebníku Davidovi a kvůli Jeruzalému, který jsem...
1. Královská 11:34... Nechám ho vládnout po celý jeho život kvůli svému služebníku Davidovi, kterého jsem vyvolil a který...
1. Královská 13:11...udělal ten Boží muž a co řekl králi. Když to svému otci vylíčili, zeptal se jich: "Kterou cestou šel?"...
1. Královská 14:7...‚Pozvedl jsem z lidu a učinil vůdcem svému lidu Izraele. Odtrhl jsem království od domu Davidova...
1. Královská 18:8...zvolal. "Ano," odpověděl mu. "Jdi oznámit svému pánovi: ‚Eliáš je tu.'" "Co jsem komu udělal?" zvolal...
1. Královská 18:11... že nenašli. A ty teď říkáš: ‚Jdi oznámit svému pánovi - Eliáš je tu!' Jakmile od tebe odejdu,...
1. Královská 18:14...jim chléb a vodu. A ty teď říkáš: ‚Jdi oznámit svému pánovi - Eliáš je tu.' Vždyť zabije!" Eliáš mu...
1. Královská 18:43...schoulil se na zemi, hlavu mezi koleny. Pak řekl svému mládenci: "Vzhůru, jdi se podívat na moře." Vyšel se...
1. Královská 20:9...mému pánu a králi: Splním všechno, co jsi svému služebníku vzkázal prve. Toto ale splnit nemohu." S...
1. Královská 20:23...znovu." Aramejští hodnostáři mezitím řekli svému králi: "Jejich bůh je bohem hor, proto nás přemohli....
1. Královská 20:35...z prorockých učedníků na Hospodinův rozkaz řekl svému příteli: "Zbij !" On ale odmítl, a tak mu řekl:...
1. Královská 22:34...mezi pláty a pancíř. "Zpátky!" rozkázal král svému vozatajovi. "Odvez z boje! Jsem raněn!" Bitva ale...
2. Královská 4:9...procházel, zastavil u na jídlo. Ta žena řekla svému manželovi: "Podívej se, ten muž, co tudy často chodí,...
2. Královská 4:12...přišel odpočinout. Lehl si ve svém pokojíkusvému mládenci Gehazimu řekl: "Zavolej tu Šunemitku." Ten...
2. Královská 4:24..." "Buď klidný," řekla mu. Osedlala oslicisvému mládenci řekla: "Jen ji žeň! Kvůli mně nezpomaluj,...
2. Královská 4:25... Když Boží muž uviděl, jak k němu míří, řekl svému mládenci Gehazimu: "Podívej, to je ta Šunemitka....
2. Královská 4:38... když před ním seděli proročtí učedníci, řekl svému mládenci: "Přistav ten velký hrnec a uvař jim polévku...
2. Královská 5:25...a oni odešli. Také on odešel a vrátil se ke svému pánu. "Kde jsi byl, Gehazi?" zeptal se Elíša. "Tvůj...
2. Královská 6:22...vodu, se najedí a napijí a pak se vrátí ke svému pánu." Král jim tedy vystrojil velikou hostinu, a...
2. Královská 6:23...se najedli a napili, propustil je. Vrátili se ke svému pánu a od doby aramejské nájezdy na izraelské...
2. Královská 8:19... Páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Kvůli svému služebníku Davidovi ale Hospodin nechtěl Judu zničit,...
2. Královská 9:25...na poli Nábota Jizreelského," řekl pak Jehu svému pobočníku Bidkarovi. "Jen si vzpomeň, jak jsme spolu...
2. Královská 10:9... Ano, jsem zosnoval spiknutí proti svému pánu a zabil jsem ho. Kdo ale povraždil všechny...
2. Královská 17:7... že synové Izraele hřešili proti Hospodinusvému Bohu, který je vyvedl z Egypta, z moci egyptského...
2. Královská 17:9...Izraele prováděli špatnosti proti Hospodinusvému Bohu. Ve všech svých městech - od hlídkových věží ...
2. Královská 19:6...k Izaiášovi. Izaiáš jim odpověděl: "Vyřiďte svému pánu: Tak praví Hospodin - Neboj se slov, která jsi...
2. Královská 21:4...chrámu, o kterém Hospodin prohlásil: "Svému jménu dám spočinout v Jeruzalémě." Na obou nádvořích...
2. Královská 21:7...ze všech kmenů Izraele, dám navždy spočinout svému jménu. Bude-li se Izrael pečlivě řídit vším, co jsem...
2. Královská 23:21...všemu lidu: "Slavte Hod beránka Hospodinusvému Bohu, jak je psáno v této Knize smlouvy." Takový Hod...
1. Letopisů 10:4...těžce ho zranili svými střelami. Saul proto řekl svému zbrojnošovi: "Vytáhni svůj meč a probodni . Jinak...
1. Letopisů 12:20...rozhodli propustit. Řekli si: "Pokud přeběhne ke svému pánu Saulovi, bude nás to stát hlavy.") Když potom...
1. Letopisů 17:9...jako jméno jednoho z největších mužů na zemi. I svému lidu Izraeli zajistím místo a zasadím jej tak, aby...
1. Letopisů 17:23... kéž se navěky potvrdí slovo, které jsi dal svému služebníkovi a jeho domu. Učiň, jak jsi řekl; kéž se...
1. Letopisů 17:25...služebníka, před tebou upevněn! Bože můj, ty jsi svému služebníku prozradil, že mu zbuduješ dům. To proto...
1. Letopisů 17:26...tebou. Ano, Hospodine, ty sám jsi Bůh a ty jsi svému služebníku zaslíbil toto dobrodiní. Zalíbilo se ti...
1. Letopisů 18:14...Izraelem a zjednával právo a spravedlnost všemu svému lidu. Joáb, syn Ceruji, byl velitelem vojska, Jošafat...
1. Letopisů 22:11... Kéž se ti daří a kéž vystavíš dům Hospodinusvému Bohu, jak to o tobě řekl. Hlavně Hospodin, ...
1. Letopisů 23:25... David totiž řekl: "Hospodin, Bůh Izraele, dal svému lidu odpočinutí a bude navěky přebývat v Jeruzalémě,...
1. Letopisů 28:11...svatyni. Buď silný a jednej!" Potom David předal svému synu Šalomounovi předlohu předsíně, jednotlivých...
1. Letopisů 28:20...objasnil každou část oné předlohy," řekl David svému synu Šalomounovi. "Buď silný a statečný; dej se do...
1. Letopisů 29:20...vyzval celé shromáždění: "Dobrořečte Hospodinusvému Bohu!" a všechno shromáždění dobrořečilo Hospodinu,...
2. Letopisů 6:15... kteří před tebou žijí s oddaným srdcemSvému služebníku Davidovi, mému otci, jsi dodržel svůj slib...
2. Letopisů 6:16... Bože Izraele, dodrž, co jsi slíbil, když jsi svému služebníku Davidovi, mému otci, řekl: ‚Postarám se,...
2. Letopisů 6:17... kéž se prosím potvrdí slovo, které jsi dal svému služebníku Davidovi. Bude snad Bůh opravdu přebývat s...
2. Letopisů 6:22...a odpouštěj. Kdyby se někdo provinil proti svému bližnímu a měl by se zapřisáhnout slibem, kdyby pak...
2. Letopisů 6:27...od svých hříchů, vyslýchej na nebesích. Odpusť svým služebníkům, svému lidu Izraeli, jejich hřích. Vyuč je...
2. Letopisů 6:39...a jejich prosby. Zjednej jim právo a odpusť svému lidu to, čím proti tobě zhřešili. Nyní tedy, Bože můj...
2. Letopisů 6:41...na tomto místě. Již povstaň, Hospodine Bože, ke svému spočinutí společně s Truhlou síly své! Tví kněží,...
2. Letopisů 7:10... které Hospodin prokázal Davidovi, Šalomounovisvému lidu Izraeli. Tak Šalomoun dokončil Hospodinův chrám...
2. Letopisů 13:6...Davidova syna Šalomouna, a vzbouřil se proti svému pánovi. K němu se shromáždila ničemná a zlotřilá...
2. Letopisů 14:10...v údolí Cefata u Marešy, Asa volal k Hospodinusvému Bohu: "Hospodine, nikdo jiný nemůže pomoci slabému...
2. Letopisů 18:33...mezi pláty a pancíř. "Zpátky!" rozkázal král svému vozatajovi. "Odvez z boje! Jsem raněn!" Bitva ale...
2. Letopisů 20:20... Judo a všichni Jeruzalémští! Věřte Hospodinusvému Bohu, a obstojíte. Věřte jeho prorokům, a uspějete!"...
2. Letopisů 21:3...města, ale království svěřil Jehoramovisvému prvorozenému. Jehoram se tedy ujal království svého...
2. Letopisů 30:8... kterou posvětil navěky! Služte Hospodinusvému Bohu, a on od vás odvrátí svůj planoucí hněv. Pokud...
2. Letopisů 31:6...z ovcí, koz a býčků. Přinášeli také desátky ze své úrody, které zasvětili Hospodinu, svému Bohu, a vršili...
2. Letopisů 31:10...sytosti a ještě hodně zbývá. Hospodin požehnal svému lidu tak, že ještě tolik přebývá." Ezechiáš proto...
2. Letopisů 33:7...tomto domě, v Jeruzalémě, dám navždy spočinout svému jménu. Bude-li Izrael pečlivě dodržovat všechna...
2. Letopisů 33:17...obětoval na výšinách, i když pouze Hospodinusvému Bohu. Ostatní Menašeho skutky, jeho modlitba k Bohu i...
2. Letopisů 35:3...ramenou, a tak se věnujte službě Hospodinusvému Bohu, a jeho lidu Izraeli. Rozdělte se do oddílů po...
2. Letopisů 36:15... Hospodin, Bůh jejich otců, k nim stále posílal své posly. Posílal je zas a znovu, ze soucitu ke svému lidu...
2. Letopisů 36:16...tropili žerty, Hospodin vzplál hněvem proti svému lidu tak, že nebylo pomoci. Přivedl na ...
Ezdráš 9:5...kolem . Teprve v čas večerní oběti jsem se ze své trýzně vzpamatoval. Stále ještě v roztrženém rouchu a...
Nehemiáš 1:7...jsme přikázání, pravidla a zákony, jež jsi vydal svému služebníku Mojžíšovi. Vzpomeň si prosím na slovo, jež...
Nehemiáš 1:8... Vzpomeň si prosím na slovo, jež jsi dal svému služebníku Mojžíšovi: ‚Budete-li mi nevěrní,...
Nehemiáš 2:5...jsem králi takto: "Kdyby král ráčil a prokázal svému služebníku laskavost, pošli do Judska, do města, v...
Nehemiáš 3:10...nich opravoval Jedajáš, syn Charumafův, naproti svému domu. Vedle něj opravoval Chatuš, syn Chašabnejášův....
Nehemiáš 3:28...brány vzhůru opravovali zeď kněží, každý naproti svému domu. Za nimi opravoval naproti svému domu Sádok, syn...
Nehemiáš 3:29...naproti svému domu. Za nimi opravoval naproti svému domu Sádok, syn Imerův. Za ním opravoval Šemajáš, syn...
Nehemiáš 4:3...a vyvolají nepokoj. Modlili jsme se tedy ke svému Bohu a na obranu proti nim jsme ve dne i v noci...
Nehemiáš 4:9...jsme se všichni vrátit ke hradbám, každý ke svému dílu. Od toho dne polovina mých mužů pracovala na...
Nehemiáš 7:2...a levité. Velení nad Jeruzalémem jsem svěřil svému bratru Chananimu a veliteli pevnosti Chananiášovi,...
Nehemiáš 7:3...pak drží hlídky; každý hlídá naproti svému domu." Město bylo prostorné a veliké, ale obyvatel v...
Nehemiáš 9:3...dne četli vestoje z Knihy zákona Hospodinasvého Boha, a dalšího čtvrt dne vyznávali a klaněli se...
Nehemiáš 9:4... Bani a Kenani a hlasitě volali k Hospodinusvému Bohu. Levité Ješua, Kadmiel, Bani, Chašabnejáš,...
Nehemiáš 9:5...pak zvolali: "Vstaňte a dobrořečte Hospodinusvému Bohu: Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, od věků ...
Nehemiáš 12:45...byli postaveni do služby. Ti konali službu svému Bohu a dbali na očišťování podle příkazů Davida a...
Job 6:14...Teď, když úspěch opustil? Kdo není oddaný svému příteli, úctu k Všemohoucímu opouští. bratři jsou...
Job 9:31...dlaně louhoval, stejně mne shodíš do žumpy, žesvému plášti budu odporný. On není člověk jako , abych se...
Job 10:1...to ale není tak! se mi hnusí žít, proto teď svému nářku povolím, z hořkosti duše promluvím. Neodsuzuj...
Job 12:4...za vámi, to přece každý . Jsem ale k smíchusvému příteli: ‚On volá k Bohu, mu prý odpoví!' Jsem k...
Job 31:13... vykořenil by vše, co pěstuji! Copak jsem svému služebníku odepřel právo nebo své služebnici, když...
Job 40:11...vznešeností, obleč se do slavné nádherySvému hroznému hněvu průchod dej, pohleď na všechny pyšné a...
Žalmy 18:7...smrti dostihla. Vzýval jsem Hospodina ve své úzkosti, ke svému Bohu křičel jsem - on ve svém chrámu...
Žalmy 18:51...národy, tvé jméno, Hospodine, písní oslavímSvému králi dává mocná vítězství, svému pomazanému je...
Žalmy 28:8... srdce jásá, svou písní chci mu děkovatSvému lidu je Hospodin silou, svému pomazanému je jistou...
Žalmy 28:9... Zachraň, Hospodine, svůj lid, požehnej svému dědictví, buď jejich pastýř a nes je navěky! Žalm...
Žalmy 29:11...bude jako král trůnit navěky. Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin svému lidu žehná pokojem. Žalm...
Žalmy 35:27... navždy říkají: "Veliký je Hospodin, jenž svému služebníku pokoj dopřává!" Můj jazyk mluví o tvé...
Žalmy 43:4...ty. Tehdy přistoupím k Božímu oltáři, k Bohusvému štěstí a radosti, chválit budu na citeře, Bože,...
Žalmy 76:12...hněv a zbytkem hněvu se opášeš. Hospodinusvému Bohu, sliby skládejte a plňte, vy všichni v okolí,...
Žalmy 78:20...- chleba nám ale dát jistě neumí, může snad svému lidu maso opatřit?" Hospodin slyšel to a hněval se,...
Žalmy 85:9... co říká Bůh, Hospodin (on slibuje pokoj svému lidu, věrným svým): "Jen se nevracejí k svému...
Žalmy 86:2...Naživu prosím zachovej, vždyť jsem ti oddanýSvému služebníku spásu dej - Bože můj, jsi mou nadějí!...
Žalmy 89:4...potvrzením tvé věrnosti! Ty přece řekl jsi: "Se svým vyvoleným vstupuji do smlouvy, svému služebníku...
Žalmy 104:33...budu Hospodinu celý život svůj, žalmy zpívat svému Bohu, dokud jsem tu! Kéž se mu líbí moje myšlenky -...
Žalmy 105:42...po poušti! Pamatoval na to, co svatě zaslíbil svému služebníku Abrahamovi. Svůj lid tehdy vyvedl s...
Žalmy 106:4...v každý čas! Pamatuj na , Hospodine,  svému lidu přízeň prokážeš, se svojí spásou navštiv !...
Žalmy 106:40... a svými činy smilnili. Hospodin vzplanul proti svému lidu hněvem, své dědictví si zošklivil! Napospas...
Žalmy 111:6... kdo jej ctí, svou smlouvu si připomíná navěkySvému lidu své mocné skutky ukázal - pohanská území jim...
Žalmy 115:1...v pramen vod! Ne nám, ne nám, Hospodine, ale svému jménu slávu dej ve své věrnosti a v lásce své! Proč...
Žalmy 119:17...rozkoší - tvé slovo neztrácím z paměti! Dopřej svému služebníku, abych žil, tvé slovo abych naplnil! ...
Žalmy 119:38...k marnostem, na své cestě prosím obživ Svému služebníku potvrď sliby své, tak, aby lidé ctili ....
Žalmy 119:49... zatímco přemýšlím nad tvými zákony. Na slovo svému služebníku vzpomeň si, vždyť jsi mi daroval naději....
Žalmy 119:65... je plná zem - pouč prosím o svých zákonechSvému služebníku jsi dobro prokázal, dle slova, jež jsi,...
Žalmy 119:76... Kéž tvá láska prosím potěší, jak jsi to svému služebníku zaslíbil. Kéž tvůj soucit navštíví,...
Žalmy 132:8...se u jeho podnoží! "Povstaň, Hospodine, ke svému spočinutí, společně s Truhlou síly tvé! Tví kněží ...
Žalmy 136:22...- jeho láska trvá navěky! Dědictví Izraelisvému sluhovi - jeho láska trvá navěky! On na nás pamatoval...
Žalmy 146:2...budu Hospodina celý život svůj, žalmy zpívat svému Bohu, dokud jsem tu! Nespoléhejte na mocné -...
Přísloví 14:20...u bran spravedlivého. Chuďas je na obtížsvému příteli, boháče ale všichni milují. Kdo pohrdá svým...
Přísloví 26:19...zápalnými šípy, které vypouští, takový je, kdo svému bližnímu lže a potom říká: "Vždyť to byl žert!"...
Přísloví 27:14... když ručí za cizinku, vezmi si zástavu. Kdo svému příteli halasně žehná brzy od rána, za kletbu se...
Přísloví 27:23...rozdrtil palicí, nezbavil bys ho hloupostiSvé ovce znej na první pohled, své srdce věnuj svému stádu....
Přísloví 29:5...zemi, kdo ale zvyšuje daně, ten ji pustoší. Kdo svému bližnímu lichotí, prostírá před jeho nohy síť. Zlý...
Kazatel 5:12...pod sluncem: Bohatství, které majitel kupí ke svému vlastnímu neštěstí. Nešťastným obratem může to...
Kazatel 12:9...všechno je marnost. Nejenže byl Kazatel moudrýsvému vědění také učil prostý lid. Vyslechl, zkoumal a také...
Píseň 5:5...otvorem, útroby se pro něj zachvěly. Milému svému jsem vstala otevřít, z mých rukou myrha stékala,...
Píseň 5:6...kanula z prstů mých na rukojeť závory. Milému svému jsem otevřela, můj milý však zmizel, odešel - duše ...
Píseň 6:3...stádo pásl v zahradách a sbíral lilie. patřím svému milému a můj milý je můj, když pase v liliích. Jak...
Píseň 7:11...proudí, plyne mi po rtech, po zubech. patřím svému milému a jeho touha patří mně! Pojď, milý můj, do...
Izaiáš 3:5...vyhrožovat jeden druhému, bližní bude ubližovat svému bližnímu, mladí se vrhnou na staré a nicotní na...
Izaiáš 5:1...horkem a útočiště a úkryt před bouří a deštěm.  Svému milému zpívat chci milostnou píseň o jeho vinici: Můj...
Izaiáš 8:21... Zoufalý hladem pohlédne vzhůru a bude zlořečit svému králi i svému Bohu. Pohlédne na zemi a hle - soužení...
Izaiáš 17:7... Bůh Izraelský. V ten den člověk vzhlédne ke svému Tvůrci, k Svatému izraelskému pohled obrátí. Nebude...
Izaiáš 23:17...znovu navštíví Týr. Ten se však vrátí ke svému řemeslu a bude smilnit se všemi královstvími světa na...
Izaiáš 37:6...k Izaiášovi. Izaiáš jim odpověděl: "Vyřiďte svému pánu: Tak praví Hospodin - Neboj se slov, která jsi...
Izaiáš 42:6...a za ruku pevně uchopil; ochránímSvému lidu dám do smlouvy, světlem národů učiním,...
Izaiáš 45:1..."Buď znovu založen!" Toto praví Hospodin svému pomazanému, Kýrovi, jehož jsem vzal za pravici, abych...
Izaiáš 45:4... Bůh izraelský, který volá jménem tvým. Kvůli svému služebníku Jákobovi, kvůli svému vyvolenému Izraeli...
Izaiáš 48:9...jsi zrádce, že jsi od narození vzbouřenec. Kvůli svému jménu svůj hněv zdržuji, kvůli své chvále se k tobě...
Izaiáš 60:8... Kdo se to slétají jako oblaky, jako holubisvému hnízdišti? Na zajisté čekají ostrovy a mořské lodi...
Izaiáš 61:11...nevěstu okrášlenou šperky. Tak jako země plodí své rostliny a zahrada vzklíčit svému semeni, tak ...
Jeremiáš 3:13...Jen uznej, že ses provinila, žes byla Hospodinusvému Bohu, nevěrná, že jsi stále jen za cizími běhala pod...
Jeremiáš 3:20... dome Izraele, byli nevěrní jako žena nevěrná svému druhovi, praví Hospodin." Na holých vrších je slyšet...
Jeremiáš 3:25...hanbě a potupou jsme přikryti. Proti Hospodinusvému Bohu, jsme hřešili jak my, tak naši otcové, od mládí...
Jeremiáš 11:14...prosby a modlitby. ke mně budou volat kvůli svému neštěstí, neuslyším. Co vlastně můj milý lid...
Jeremiáš 12:14... kteří se sápou po dědictví, jež jsem dal svému lidu Izraeli - hle, vykořením je z jejich vlasti. A...
Jeremiáš 13:16... vždyť mluvil Hospodin. Vzdejte slávu Hospodinusvému Bohu, dříve než tmou vše zahalí, dříve než vaše nohy...
Jeremiáš 14:7..." Naše viny nás, Hospodine, usvědčují, kvůli svému jménu ale zasáhni! Mnohokrát jsme se odvrátili, proti...
Jeremiáš 14:21...provinili a i my jsme proti tobě hřešili. Kvůli svému jménu nás nezavrhuj, nepotupuj svůj slavný trůn!...
Jeremiáš 16:10...jsme se provinili? Copak jsme proti Hospodinusvému Bohu, spáchali nějaký hřích?' Odpověz jim: ‚ vaši...
Jeremiáš 30:9...sloužit cizákům, ale budou sloužit Hospodinusvému Bohu, a svému králi Davidovi, kterého jim ustanovím....
Jeremiáš 33:9...vším tím dobrodiním a nad vším pokojem, který svému lidu způsobím. Tak praví Hospodin: Říkáte, že z...
Jeremiáš 34:15...jste se, jak je v mých očích správné: Každý jste svému bližnímu vyhlásil svobodu - dokonce jste o tom přede...
Jeremiáš 34:17...jste . Nevyhlásili jste svobodu každý svému bratru, svému bližnímu. Hle, tedy vyhlašuji...
Jeremiáš 42:2...pokornou prosbu. Modli se za nás k Hospodinusvému Bohu, za celý tento pozůstatek lidu. Sám vidíš, jaká...
Pláč 4:11... Hospodin naplno projevil svůj hněv, dal průchod svému zuření. Zapálil na Sionu oheň, jenž pohltil jeho...
Ezechiel 20:9...proti nim vybuchnu rozhořčením v Egyptě. Kvůli svému jménu jsem je ale z Egypta vyvedl. Udělal jsem to,...
Ezechiel 20:14...vyliji svůj hněv, že s nimi skoncuji. Kvůli svému jménu jsem se ale postaral, aby nebylo zneváženo v...
Ezechiel 20:22...tedy, že na na poušti vyliji svůj hněv. Kvůli svému jménu jsem ale svou ruku zadržel, aby jméno nebylo...
Ezechiel 20:44...poznáte, že jsem Hospodin - s vámi kvůli svému jménu naložím ne podle vašich zlých způsobů a...
Ezechiel 28:25...před očima pohanů. Tehdy pak budou bydlet ve své zemi, kterou jsem dal svému služebníku Jákobovi. Budou...
Ezechiel 29:18...král Nabukadnezar při tažení proti Týru uložil svému vojsku tak těžkou službu, měli všichni hlavy...
Ezechiel 36:22...Nedělám to kvůli vám, dome Izraele, ale kvůli svému svatému jménu, které jste znesvětili mezi národy,...
Ezechiel 37:25...podle nich. Budou bydlet v zemi, kterou jsem dal svému služebníku Jákobovi a ve které bydleli jejich otcové....
Daniel 6:11... Třikrát denně tam poklekal, aby se modlil ke svému Bohu a vzdával mu chválu tak jako předtím. Vtom se...
Daniel 9:4...pytlovině a popelu. Modlil jsem se k Hospodinusvému Bohu, a toto jsem vyznával: "Ach Pane Bože veliký a...
Daniel 10:12...se, Danieli. od prvního dne, kdy ses ke svému Bohu začal modlit za porozumění a pokořovat se před...
Ozeáš 5:4...poskvrnil. Svých skutků se nevzdají, aby se ke svému Bohu vrátili; duch smilstva je totiž v nich,...
Ozeáš 7:10...proti němu, přesto se nevracejí k Hospodinusvému Bohu, nehledají ho navzdory tomu všemu. Efraim je...
Ozeáš 12:7...zástupů, jméno Hospodin! Navrať se proto ke svému Bohu, pečuj o právo a o lásku a svému Bohu stále...
Ozeáš 14:1...ho připraví. Samaří bude ztrestáno, že se proti svému Bohu vzbouřilo. Pod mečem klesnou, jejich maličké...
Ozeáš 14:2...jejich odvrácení Vrať se, Izraeli, k Hospodinusvému Bohu, neboť jsi padl pro svůj hřích. Vraťte se k...
Joel 2:13...a truchlením! Roztrhněte svá srdce, a ne pláště své, k Hospodinu, svému Bohu, vraťte se; je přece milostivý...
Joel 2:19...svou zem a nad svým lidem se slituje. Hospodin svému lidu odpoví: "Hle, posílám vám obilí, víno a olej do...
Jonáš 1:5...loď ztroskotá. Námořníci strachy volali každý ke svému bohu a vyhazovali náklad z lodi do moře, aby ...
Jonáš 1:6...se na něj: "Co? Ty tu spíš?! Vstaň a volej ke svému bohu! Třeba si nás všimne a nezahyneme." Lodníci se...
Jonáš 2:2... V břiše ryby se Jonáš modlil k Hospodinusvému Bohu, a řekl toto: "Volal jsem ve své úzkosti k...
Abakuk 1:16...chytají do sítí. Proto se radují a jásají, proto své síti obětují a svému čeřeni pálí oběti. Vždyť si díky...
Abakuk 2:15...jako vody naplňují moře. Běda tomu, kdo dává pít svému bližnímu, kdo jej opíjí z číše svého hněvu, aby se...
Sofoniáš 3:2... nedá se poučit; nedoufá v Hospodina, ke svému Bohu se nechce přiblížit. Jeho velmoži jsou řvoucí...
Malachiáš 1:8... copak to není špatně? Jen to zkus nabídnout svému vladaři, jestli se mu tím zalíbíš a zahrne přízní,...
Matouš 4:10...mu na to Ježíš. "Je přece psáno: ‚Hospodinusvému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.'"...
Matouš 5:22... vám však říkám, že každý, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdokoli by svému bratru...
Matouš 5:45...za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete synové svého Otce v nebesích. On přece dává svému slunci vycházet...
Matouš 6:6...svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který...
Matouš 7:4...ve vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš říci svému bratru: ‚Nech , ti vytáhnu z oka třísku,' a...
Matouš 7:9...otevřeno. Kdo z vás je takový člověk, že podá svému synu kámen, když prosí o chléb? Nebo když prosí o...
Matouš 8:9...když řeknu jinémuPřijď,' přijde; když řeknu svému otrokuUdělej to,' udělá to." Ježíš, překvapen tím,...
Matouš 18:35...Otec vám, pokud každý ze srdce neodpustíte svému bratru." Když Ježíš dokončil tuto řeč, odešel z...
Matouš 20:8...i vy na mou vinici.' Večer řekl pán vinice svému správci: ‚Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, počínaje...
Matouš 22:2...jim: "Nebeské království se podobá králi, který svému synu vystrojil svatbu. Poslal své služebníky, aby...
Matouš 22:24...bezdětný, si jeho ženu vzít jeho bratr, aby svému bratru zplodil potomka. U nás bylo sedm bratrů. První...
Matouš 22:25...ale zemřel bez potomků, a tak zanechal svou ženu svému bratru. Totéž se stalo i s druhým a třetím bratrem ...
Marek 12:19...bezdětný, si jeho ženu vzít jeho bratr, aby svému bratru vzbudil potomka. Bylo sedm bratrů. První se...
Lukáš 4:8..." Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: ‚Hospodinusvému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.'"...
Lukáš 6:42...ve vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš říkat svému bratru: ‚Bratře, nech , ti vytáhnu z oka třísku...
Lukáš 7:8...když řeknu jinémuPřijď,' přijde; když řeknu svému otrokuUdělej to,' udělá to." Když to Ježíš uslyšel,...
Lukáš 11:11... kdo tluče, bude otevřeno. Který z vás otců podá svému synu hada, když poprosí o rybu? A když poprosí o...
Lukáš 14:12...se ponižuje, bude povýšen." Potom se obrátil ke svému hostiteli: "Když pořádáš oběd nebo večeři, nezvi své...
Lukáš 14:21...přijít.' Sluha se tedy vrátil a vyřídil to svému pánovi. Hospodář se rozhněval. ‚Vyjdi rychle do ulic...
Lukáš 15:20...ze svých nádeníků.' A tak vstal a vydal se ke svému otci. Otec ho spatřil z veliké dálky. Pohnut...
Lukáš 17:7...se do moře!' a poslechla by vás. Kdo z vás by svému služebníkovi hned po jeho návratu z orby nebo pastvy...
Lukáš 20:28...bezdětný, si jeho ženu vzít jeho bratr, aby svému bratru zplodil potomka. Bylo sedm bratrů. První se...
Jan 4:5...Sychar, blízko pozemku, který kdysi dal Jákob svému synu Josefovi. Dosud tam byla Jákobova studna a Ježíš...
Jan 20:17...," řekl Ježíš. "Ještě jsem nevystoupil ke svému Otci. Jdi ale k mým bratrům a vyřiď jim: ‚Vystupuji...
Skutky 7:27...jeden druhému ubližujete?' Ten, který ubližoval svému bližnímu, jej však odstrčil: ‚Kdo ustanovil naším...
Skutky 24:17... Po letech jsem se vrátil do Jeruzaléma, abych svému národu přinesl dary pro chudé a oběti. Někteří Židé z...
Skutky 25:26...poslat. Nemám však nic určitého, co bych o něm svému vladaři napsal. Proto jsem ho přivedl před vás a...
Římanům 1:8...Ježíše Krista. Především za vás všechny děkuji svému Bohu skrze Ježíše Krista - vždyť o vaší víře mluví...
Římanům 7:2...života? Vždyť i manželka je zákonem vázána ke svému muži, jen dokud dotyčný žije. Jakmile manžel zemře,...
Římanům 9:20...vůbec jsi, že odmlouváš Bohu? Řekne snad výtvor svému tvůrci: "Proč jsi udělal takhle?" Nemá snad hrnčíř...
Římanům 16:18...Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a...
1. Korintským 1:4... a od Pána Ježíše Krista. Stále za vás děkuji svému Bohu, totiž za to, jaké Boží milosti se vám dostalo v...
1. Korintským 7:3...každý muž manželku a každá žena manžela. Muž  své ženě plní manželskou povinnost, stejně jako žena svému...
1. Korintským 7:34... Nevdaná žena a svobodná dívka se stará o věci svého Pána, aby byla svatá tělem i duchem, ale vdaná se...
1. Korintským 8:10...chrámě modloslužby? Nenechá se ten slabší proti svému svědomí strhnout, aby jedl maso obětované modlám?...
Filipským 1:3... Kdykoli si na vás vzpomenu, musím děkovat svému Bohu. Stále se za vás všechny modlím a při každé své...
Filemon 1:4... Kdykoli zmiňuji ve svých modlitbách, děkuji svému Bohu, neboť se doslýchám o tvé víře v Pána Ježíše a...
Zjevení 1:1...Ježíše Krista, které mu svěřil Bůh, aby ukázal svým služebníkům, co se musí brzy stát. Ukázal je skrze...
Zjevení 1:6...vlastní krví a který nás učinil králi a kněžími svému Bohu a Otci - jemu buď sláva a moc na věky věků. Amen...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |