Svém

Hledám pøesnì 'svém'. Nalezeny 243 verše. Další varianty: svým (636) svoje (34) svému (459) svém (259) svého (1208) své (1496)
Genesis 4:17...Chanocha. Postavil město a pojmenoval ho po svém synovi Chanoch. Chanochovi se pak narodil Irad, Irad...
Genesis 9:21... Napil se vína, opil se a ležel obnažen ve svém stanu. Cham, otec Kanaána, spatřil nahotu svého otce a...
Genesis 17:23... vznesl se Bůh od Abrahama. Abraham potom vzal svého syna Izmaele a všechny narozené ve svém domě i...
Genesis 24:2... Abraham tehdy řekl nejstaršímu služebníkovi ve svém domě, který spravoval všechen jeho majetek: "Vlož ruku...
Genesis 24:36...a osly. Sára, manželka mého pána, pak ve svém stáří porodila mému pánu syna, jemuž dal všechno, co...
Genesis 29:13...svému otci. Jakmile Lában uslyšel zprávusvém synovci Jákobovi, rozběhl se mu naproti. Objal ho,...
Genesis 37:3...žalovat. Izrael miloval Josefa víc než všechny své ostatní syny, neboť ho zplodil ve svém stáří. Dokonce...
Genesis 38:20...si své vdovské šaty. Juda poslal to kůzle po svém adulamském příteli. Měl od ženy vyzvednout zástavu,...
Genesis 42:21...tehdy začali říkat: "Běda! Provinili jsme se na svém bratru! Viděli jsme ho ve smrtelné úzkosti, když nás...
Genesis 42:35...sem moci chodit nakupovat.'" Začali vyprazdňovat své pytle a hle, každý ve svém pytli našel svůj váček s...
Genesis 44:20...otce a malého bratra, dítě, jež zplodil ve svém stáří. Jeho bratr je mrtev. Zůstal z dětí své matky...
Genesis 49:6...se nepřidávej, slávo ! Vždyť pobili muže ve svém hněvu, zmrzačili býky ve svém rozmaru. Zlořečený...
Exodus 9:34...krupobití i hromy přestaly, pokračoval zarytě ve svém hříchu, stejně jako jeho dvořané. Farao zůstal...
Exodus 20:16... Nelžisvém bližním. Nezáviď svému bližnímu jeho dům. Nezáviď...
Exodus 28:29... ponese na náprsníku Božích rozhodnutí na svém srdci jména Izraelových synů jako stálou připomínku...
Exodus 28:30...tak bude Áron stále nosit osud synů Izraele na svém srdci před Hospodinem. K efodu zhotovíš plášť, celý z...
Leviticus 12:5...dívku, bude po dva týdny nečistá jako při svém krvácení a její očišťování od krve potrvá ještě...
Leviticus 15:13...musí být omyt vodou. Když bude ten muž od svého výtoku uzdraven, napočítá po svém uzdravení ještě...
Leviticus 20:14...zvrhlost. ho spolu s nimi upálí - zvrhlost ve svém středu netrpte! Kdokoli by obcoval se zvířetem, musí...
Leviticus 21:1...z kněží se nesmí poskvrnit kvůli mrtvému ve svém lidu, jedině kvůli svému nejbližšímu příbuznému. Smí...
Leviticus 21:15...se jen s pannou ze svého lidu, aby neznesvětil své símě ve svém lidu. Vždyť jsem Hospodin, jeho...
Numeri 1:52...budou tábořit po svých uskupeních, každý při svém praporu, po svých oddílech. Levité však budou tábořit...
Numeri 2:2...a Áronovi: " synové Izraele táboří každý při svém praporu, pod korouhví svých otcovských domů; táboří...
Numeri 2:17...levitů. Jak táboří, tak pochodují; každý na svém místě při svém praporu. Na západě táboří po svých...
Numeri 5:27...tu vodu. Pokud se poskvrnila a dopustila se vůči svému manželu nevěry, voda prokletí v zhořkne, její lůno...
Numeri 6:7...se nepřiblíží k mrtvému. Neposkvrní se ani při svém otci, matce, bratru ani sestře, kdyby zemřeli, neboť...
Numeri 14:36...Mojžíš vyslal prozkoumat zem a kteří o po svém návratu roznášeli pomluvy (čímž podnítili celou obec k...
Numeri 25:11...uprostřed nich mou horlivostí, a tak jsem ve svém rozhorlení syny Izraele nezahubil. Proto mu řekni, že...
Numeri 26:9...tlupou bojovali proti Mojžíšovi a Áronovi při svém odboji proti Hospodinu. Tehdy země otevřela ústa a...
Numeri 26:55...budou přijímat dědictví podle počtu osob ve svém otcovském pokolení. Dědictví jim bude rozděleno losem,...
Numeri 35:28...krví. Ten, kdo někoho zabil, totiž pobývat ve svém útočištném městě do smrti nejvyššího kněze. Teprve...
Numeri 36:8...kmeny dostat dědictví, se vdá za někoho ve svém otcovském rodu a kmeni, aby si všichni synové Izraele...
Deuteronomium 5:20... Nelžisvém bližním. Neprahni po manželce svého bližního. Nezáviď...
Deuteronomium 8:5...let nezchátral a tvé nohy neotekly. Věz tedy ve svém srdci, že jako člověk vychovává svého syna, tak...
Deuteronomium 12:15...a jíst maso můžeš s požehnáním Hospodinasvého Boha, v kterémkoli svém městě, kdykoli se ti zachce....
Deuteronomium 12:17...nech ji vytéci na zem jako vodu. Nesmíš však ve svém městě jíst desátky ze svého obilí, vína a oleje ani...
Deuteronomium 12:21...si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno, smíš porážet svůj skot i brav, jejž ti Hospodin...
Deuteronomium 13:18...nesmí zůstat v rukou. Pak se Hospodin odvrátí od svého planoucího hněvu, prokáže ti milosrdenství a ve svém...
Deuteronomium 14:28...všechny desátky z úrody toho roku a slož je ve svém městě. Přijde levita (jenž u tebe nemá podíl ani...
Deuteronomium 15:22...Hospodinu, svému Bohu. Můžeš jej sníst ve svém městě, tak jako gazelu či jelena, jsi čistý nebo...
Deuteronomium 24:13...slunce mu zástavu vrať. Když půjde spát ve svém plášti, bude ti žehnat. V tom bude spočívat tvá...
Deuteronomium 24:19...přikazuji, abys činil tyto věci. Když budeš na svém poli sklízet obilí a zapomeneš na poli snop, nevracej...
Deuteronomium 25:8...předvolají a promluví s ním. Bude-li stát na svém a řekne: "Nechci si ji vzít", přistoupí k němu jeho...
Deuteronomium 26:14...jsem ani na jedno. Nic z toho jsem nejedl ve svém truchlení, nic z toho jsem neubral ve své nečistotě,...
Deuteronomium 28:54...z vás se bude lakomě ohlížet po svém bratru, po manželce ve svém náručí i po dětech, které...
Deuteronomium 28:56...nohy, se bude lakomě ohlížet po manželovi ve svém náručí, po svém synu i své dceři, po plodovém lůžku,...
Jozue 11:21...Hospodin přikázal Mojžíšovi. V době Jozue na svém tažení vyhladil Anakovce z hor: z Hebronu, Debiru,...
Soudců 8:27... Gedeon z toho pak udělal efod a vystavil ho ve svém městě, v Ofře. Celý Izrael tam za ním chodil modlářsky...
Soudců 9:56...Abimelechovi odplatil zločin, který spáchal na svém otci, když povraždil svých sedmdesát bratrů. Také...
Soudců 12:7... Když Jiftach Gileádský zemřel, byl pohřben ve svém městě v Gileádu. Po něm byl v Izraeli soudcem Ibcan z...
Soudců 18:29...a usídlili se v něm. Pojmenovali to město Dan po svém praotci Danovi, který byl Izraelův syn. Předtím se ale...
1. Samuel 3:2...slabý zrak, že neviděl. Jednou v noci spal na svém obvyklém místě. Boží lampa ještě nezhasla. Samuel spal...
1. Samuel 16:20...vzal osla, chléb, měch vína a jedno kůzle a po svém synu Davidovi to poslal Saulovi. Tak přišel David k...
1. Samuel 17:54... přenesl ji do Jeruzaléma a jeho zbroj uložil ve svém stanu. Když Saul viděl Davida, jak jde na Filištína,...
1. Samuel 19:9...ním dali na útěk. Jednou, když Saul seděl ve svém domě s kopím v ruce, přišel na něj zlý duch od...
1. Samuel 30:6...ukamenují. Všichni byli rozhořčení, každý kvůli svým synům a dcerám. David ale našel sílu v Hospodinu, svém...
2. Samuel 6:16...David poskakuje a křepčí před Hospodinem, a ve svém srdci jím pohrdla. Když Hospodinovu truhlu přinesli,...
2. Samuel 7:1...bez dětí. Jednou, když se král zabydlel ve svém domě a Hospodin mu dal odpočinout ode všech okolních...
2. Samuel 14:11...řekla: "Kéž prosím král prohlásí při Hospodinusvém Bohu, že zabrání krevnímu mstiteli rozmnožit neštěstí...
2. Samuel 17:23...jeho rady, a tak osedlal osla a vydal se domů do svého města. Pořídil závěť o svém domě a oběsil se. Zemřel...
2. Samuel 18:9...znenadání narazil na Davidovy muže, a tak na svém mezku ujížděl pryč. Když ale mezek probíhal pod...
2. Samuel 19:38...by se mi král tak štědře odplácel? Dovol prosím svému služebníku, aby se vrátil. zemřu ve svém městě,...
2. Samuel 20:2...muži od Jordánu po Jeruzalém ale stáli při svém králi. Když král v Jeruzalémě přišel do svého paláce,...
2. Samuel 22:7...smrti dostihla. Vzýval jsem Hospodina ve své úzkosti, ke svému Bohu křičel jsem - on ve svém chrámu...
2. Samuel 22:30...září v tmách. S tebou vyrazím proti vojsku, ve svém Bohu hradby překonám! Jak dokonalá je cesta Boží, jak...
1. Královská 1:17...zeptal se. "Pane můj," odpověděla mu, "ty jsi své služebnici přísahal při Hospodinu, svém Bohu: ‚Po mně...
1. Královská 5:8... a starali se o to, aby nic nechybělo. Každý ve svém pořadí také dodávali ječmen a slámu pro tažné a...
1. Královská 5:15...moudrost. Také týrský král Chíram poslal své služebníky k Šalomounovi, jakmile uslyšel, že byl...
1. Královská 8:20...dodržel slovo, které dal. Nastoupil jsem po svém otci Davidovi, usedl jsem na izraelský trůn, jak řekl...
1. Královská 8:35...směrem k tomuto místu, chválili tvé jméno a po svém potrestání by se odvrátili od svých hříchů, vyslýchej...
1. Královská 18:29...krev. Minulo poledne a oni stále pokračovali ve svém křepčení do doby večerní moučné oběti. Neozval se...
1. Královská 22:35...tak král musel zůstat před Aramejci podepřen na svém voze. Krev crčící z jeho rány plnila vůz, dokud večer...
2. Královská 4:11...si tam tedy Elíša přišel odpočinout. Lehl si ve svém pokojíku a svému mládenci Gehazimu řekl: "Zavolej tu...
2. Královská 5:6...list tohoto znění: "Posílám ti tento list po svém služebníku Námanovi. Zbav ho malomocenství." Jakmile...
2. Královská 5:10...se u vchodu do Elíšova domu, Elíša mu po svém poslu vzkázal: "Jdi a sedmkrát se omyj v Jordánu. Tak...
2. Královská 9:21...judský král Achaziáš vyjel; každý se vydal ve svém voze naproti Jehuovi. Setkali se na pozemku Nábota...
2. Královská 13:5...Izraele z moci Aramu vymanili a mohli žít ve svém vlastním tak jako kdysi. Neodvrátili se ale od hříchů...
2. Královská 17:15...a marností se stali. Následovali národy ve svém okolí, ačkoli jim Hospodin řekl: "To nesmíte!"...
1. Letopisů 12:31... Z Efraima 20 800 udatných hrdinů, proslulých ve svém otcovském rodu. Z poloviny kmene Manases 18 000 mužů,...
1. Letopisů 15:29... Viděla, jak král David poskakuje a křepčí, a ve svém srdci jím pohrdla. Když Boží truhlu přinesli,...
1. Letopisů 17:1...svůj dům. Jednou, když se zabydlel ve svém domě, řekl David proroku Nátanovi: "Podívej se, ...
1. Letopisů 17:14...ji odvrátil od tvého předchůdce. Ustanovím ho ve svém domě a ve svém království navěky, jeho trůn se navěky...
2. Letopisů 6:10...dodržel slovo, které dal. Nastoupil jsem po svém otci Davidovi, usedl jsem na izraelský trůn, jak řekl...
2. Letopisů 6:26...směrem k tomuto místu, chválili tvé jméno a po svém potrestání se odvrátili od svých hříchů, vyslýchej na...
2. Letopisů 15:4... který by je učil, a bez Zákona. Když se ale ve svém soužení navrátí k Hospodinu, Bohu Izraele, on se jim...
2. Letopisů 18:29...půjdu do bitvy v přestrojení, ty ale zůstaň ve svém rouchu." A tak se král Izraele před bitvou přestrojil....
2. Letopisů 18:34...král musel zůstat před Aramejci podepřen na svém voze do večera. Zemřel při západu slunce. Judský...
2. Letopisů 36:7...část vybavení Hospodinova chrámu a uložil je ve svém babylonském chrámu. Ostatní Joakimovy skutky i to,...
Ezdráš 3:8...Libanonu do Jafy. Druhého měsíce druhého roku po svém příchodu k Božímu domu do Jeruzaléma zahájili...
Ezdráš 5:15...chrámu. Nechť je Boží dům vystavěn na svém původním místě!' Šešbacar tedy přišel a položil...
Nehemiáš 9:19...Egypta.' Jak velice se rouhali! Ty jsi je ale ve svém nesmírném slitování nenechal samotné tehdy na poušti....
Nehemiáš 11:3...Jeruzalémě. V judských městech přebýval každý na svém majetku, ve vlastních městečkách, Izrael, kněží,...
Nehemiáš 11:20...Izraelci, kněží a levité bydleli každý na svém vlastnictví ve všech judských městech. Chrámoví...
Ester 2:12...s děje. Dívky přicházely před krále Xerxe ve svém pořadí po uplynutí dvanácti měsíců, předepsaných ženám...
Ester 5:1...krále. V královské síni naproti vchodu seděl na svém trůnu král. Když spatřil královnu Ester, jak stojí v...
Job 5:24...poli, i divá zvěř se s tebou bude přátelit. Ve svém příbytku poznáš, co je klid, přehlédneš své statky -...
Job 7:10... Domů se nikdy nevrátí, nikdy se neukáže ve svém obydlí. Proto déle nemohu mlčet, v soužení ducha...
Job 11:14...ze svých rukou když daleko odhodíš a nestrpíš ve svém stanu bezpráví, tehdy tvář pozvedneš bez vady, budeš...
Job 18:19... Nebude mít v lidu nástupce ani potomka, ve svém domě nezanechá ani živáčka. Na západě se zhrozí nad...
Job 19:26...postaví. I kdyby ze kůži sedřeli, ve svém těle Boha uvidím. ho uvidím vlastníma očima, ne...
Job 20:9...vídalo ho, ho nespatří, nebude k nalezení ve svém obydlí. Jeho děti budou muset odškodnit chudáky,...
Job 24:22...jmění! Bůh svojí mocí i silné zachvátí; i při svém postavení si nejsou jistí životy. Dává jim pocit...
Job 35:15...tvá pře leží u něj a ty na něj čekáš, že prý ve svém hněvu nikdy netrestá a že se o ničemnost vůbec...
Job 36:13...je šíp, zahynou vlastní nevědomostí. Bezbožní ve svém srdci hněv si střádají, o pomoc nevolají ani spoutáni...
Job 40:9... abys byl bez viny? Máš sílu jako Bůh ve svém rameni? Zahřímáš hlasem jemu podobným? Zkus se ozdobit...
Žalmy 2:5...Hospodin. Jednou k nim ale v hněvu promluví, ve svém rozlícení je vyděsí: " sám jsem ustanovil svého...
Žalmy 4:5...vyvolil, Hospodin vyslyší moje volání! Ve svém rozčilení nehřešte, na lůžku přemítejte a zmlkněte....
Žalmy 6:2... Žalm Davidův. Nekárej , Hospodine, v hněvu svém, ve svém rozlícení netrestej! Smiluj se, Hospodine...
Žalmy 7:7...prachu vyválí! séla Povstaň, Hospodine, v hněvu svém, postav se zuřivosti mých nepřátel, probuď se, Bože,...
Žalmy 18:7...smrti dostihla. Vzýval jsem Hospodina ve své úzkosti, ke svému Bohu křičel jsem - on ve svém chrámu...
Žalmy 18:30...září v tmách. S tebou vyrazím proti vojsku, ve svém Bohu hradby překonám! Jak dokonalá je cesta Boží, jak...
Žalmy 21:10... přijdeš, spálíš je v rozpálené peci - ve svém hněvu je zničí Hospodin, jeho oheň je pohltí! Jejich...
Žalmy 27:5...a v jeho chrámě jej hledal. Neboť skryje ve svém příbytku, když nastane zlý den, schová ve skrýši...
Žalmy 31:23...jsem byl ve městě obklíčen. Tehdy jsem řekl ve svém rozrušení: "Od očí tvých jsem zavržen!" Ty jsi však...
Žalmy 36:5...a ničemně, konání dobra přestal rozumět. I na svém lůžku podlost vymýšlí, na cestě nekalosti stojí, zla...
Žalmy 38:2...žalm Davidův. Netrestej , Hospodine, ve své prchlivosti, ve svém rozzuření nekárej! Vždyť ...
Žalmy 51:3...poměru s Batšebou. Smiluj se nade mnou, Bože, ze své lásky, v hojném svém soucitu odstraň poklesky....
Žalmy 59:14...jejich kletby, za všechny lži vyhlaď je ve svém hněvu, vyhlaď dočista! Jen se dozví zemské končiny,...
Žalmy 68:6...jásejte! Ochránce vdov, otec sirotků je Bůh ve svém svatém příbytku. Osamělým dává Bůh rodinu, vězně...
Žalmy 69:17...zavřela! Vyslyš , Hospodine, pro dobrotu své lásky, v hojném svém soucitu na pohlédni. Před svým...
Žalmy 69:36...a města Judy znovu vystaví, tak aby bydleli ve svém dědictví. Potomci jeho služebníků tu zemi obdrží a...
Žalmy 73:28...je však nejlépe v Boží blízkosti; v Hospodinusvém Pánu, mám svou skrýš - o všech tvých skutcích proto...
Žalmy 77:4...utěšit. Na Boha vzpomínám, trápím se, při svém přemítání ztrácím dech! séla Oči zamhouřit nedals mi,...
Žalmy 78:59...ho svými modlami! Bůh to vše slyšel a ve svém hněvu Izrael tehdy zcela zavrhl. Tehdy opustil svůj...
Žalmy 107:10... kdo hladoví! Žili v temnotě, ve stínu smrti, ve svém neštěstí sevřeni železy, neboť se vzpírali výrokům...
Žalmy 113:8...knížaty jim dává usednout, mezi knížaty v lidu svém. Neplodnou obdařuje rodinou, matka se z dětí raduje!...
Žalmy 116:11... i když svíral hrozný žal. Tehdy jsem řekl ve svém rozrušení: "Každý člověk je lhář!" Jak se Hospodinu...
Žalmy 118:5...Hospodina, řekněte: "Jeho láska trvá navěky!" Ve svém sevření jsem Hospodina volal, Hospodin vyslyšel a...
Žalmy 119:92...Zákon nebyl mou rozkoší, dávno bych zahynul ve svém trápení. Tvá pravidla nikdy neztratím z paměti, vždyť...
Žalmy 120:1...na tvé příkazy! Poutní píseň. K Hospodinu ve svém soužení volám a on mi odpoví. Mou duši, Hospodine,...
Žalmy 124:3...napadli, tehdy by nás byli zaživa spolykali ve svém zuřivém běsnění. Tehdy by nás byly vody odplavily,...
Žalmy 144:12...přísahají svou pravicí! Naši synové jsou ve svém mládí jak sazenice zdárně rostoucí; naše dcery jsou...
Kazatel 2:24...pro člověka něco lepšího než jíst a pít a při svém pachtění se potěšit? Vidím však, že i to pochází z...
Píseň 1:12...uděláme ti se stříbrnými přívěsky! Dokud král na svém lůžku hoduje, vůni vydává můj nard. Svazkem myrhy je...
Píseň 4:9...jediným pohledem, řetízkem jediným na hrdle svém. Ach, jak jsou krásná milování tvá, drahá nevěsto!...
Izaiáš 26:16...všechny naše hranice! Hospodine, hledali ve svém soužení, když jsi je napomínal, šeptali modlitby. Jako...
Izaiáš 29:23...zahanben, blednout strachy více nebude. ve svém středu uvidí své děti, dílo rukou mých, tehdy jméno...
Izaiáš 34:15...se tam sova, aby vejce nakladla, vysedí je a ve svém stínu odchová; také supi se tam shromáždí, družka k...
Izaiáš 46:7...se s ním, on potom stojí, kde ho postaví, na svém místě stojí bez hnutí. Když k němu volají, neodpoví...
Izaiáš 53:11...Hospodinova vůle skrze něj se zdárně naplní. Po svém utrpení však světlo uvidí a bude nasycen. Můj...
Izaiáš 56:5...mou vůli rozhodli a drží se smlouvy, dám ve svém domě a mezi svými zdmi pomník a jméno nad syny i dcery...
Izaiáš 56:7...drží se smlouvy - ty všechny přivedu na horu své svatosti a oblažím je ve svém domě modlitby. Jejich...
Izaiáš 57:10...ses unavila, neřekneš ale: "Marná námaha!" V tom svém údu jsi život nalezla, a tak jsi nepolevila. Koho ses...
Izaiáš 57:17...se nad hříchem jejich lakoty, bil jsem je ve svém hněvu skryt, oni však stále po svém odcházeli pryč....
Izaiáš 60:10...tvoje zdi a jejich králové ti poslouží. Ano, ve svém hněvu jsem bil, ve své přízni se ale nad tebou...
Izaiáš 63:3...káď a nikdo z národů se ke mně nepřidal. Ve svém hněvu jsem je pošlapal, ve své prchlivosti rozdupal,...
Izaiáš 63:6... vlastní prchlivostí jsem se posílil. Ve svém hněvu jsem šlapal národy, svou prchlivostí jsem je...
Jeremiáš 6:27...zhoubce a v okamžiku bude tu! "Učinil jsem ve svém lidu prubířem, abys ho zkoumal a vyzkoušel, abys...
Jeremiáš 10:24... Trestej , Hospodine, ale spravedlivě, ne ve svém rozhněvání, nezdrtíš. Vylij svou zuřivost raději...
Jeremiáš 21:5...proti vám vztaženou rukou a mocnou paží ve svém hněvu a rozlícení a v hrozném zuření. Ty, kdo žijí v...
Jeremiáš 22:11... synu Jošiášovu, jenž se stal judským králem po svém otci Jošiášovi, ale musel odsud odejít: " se sem...
Jeremiáš 23:11... "Proroci i kněží jsou bezbožní; i ve svém chrámě nacházím jejich zločiny, praví Hospodin. Jejich...
Jeremiáš 23:20...se neodvrátí, dokud neprovede a nesplní, co ve svém srdci usoudil. V nadcházejících dnech tomu jasně...
Jeremiáš 30:24...se neodvrátí, dokud neprovede a nesplní, co ve svém srdci usoudil. V nadcházejících dnech tomu porozumíte....
Jeremiáš 31:19...vrátím zpět, vždyť ty jsi můj Bůh, Hospodine! Po svém odvrácení činím pokání, po svém poučení se biji do...
Jeremiáš 32:37...je shromáždím ze všech zemí, do nichž jsem je ve svém zuřivém hněvu a v hrozném rozlícení rozptýlil. Přivedu...
Jeremiáš 33:5...Ty domy se naplní mrtvolami lidí, které ve svém zuřivém hněvu nechám pobít. Kvůli všemu zlu, které...
Jeremiáš 44:26... všichni Židé v Egyptě. Hle, přísahám při svém velikém jménu, praví Hospodin: jméno nevysloví...
Pláč 2:6...i soboty na Sionu; krále i kněze zavrhl ve svém rozhořčeném hněvu. Hospodin na svůj oltář zanevřel,...
Pláč 3:13...svůj luk, přiložil šíp, udělal si ze cíl! Ve svém toulci našel střely, prostřílel mi slabiny! Všichni...
Ezechiel 3:20... Podobně když se spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a bude páchat bezpráví, položím mu do...
Ezechiel 5:7...- neřídíte se dokonce ani pravidly národů ve svém okolí! A proto tak praví Panovník Hospodin: , ano ...
Ezechiel 5:13...můj hněv proti nim opadne, poznají, že jsem ve svém horlení promluvil Hospodin. Obrátím v trosky a...
Ezechiel 5:15...před očima všech kolemjdoucích. nad tebou ve svém hněvu, rozhořčení a trestající zlobě vykonám své...
Ezechiel 13:13...omítky?' Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Ve své zuřivosti rozpoutám větrnou bouři, ve svém hněvu...
Ezechiel 16:34... aby za tebou chodili smilnit z celého okolí! Ve svém smilstvu se tedy lišíš od coury. Lišíš se tím, že o...
Ezechiel 18:25...se dopustil. Vy ale říkáte: ‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.' Poslyš, dome izraelský: že jsem...
Ezechiel 18:29...bude žít. Dům Izraele však říká: ‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.' že jsem ve svém jednání vrtkavý,...
Ezechiel 22:20... kde se taví rozdmýchaným plamenem, tak vás ve svém zuřivém hněvu nahrnu dovnitř a tam vás nechám roztavit...
Ezechiel 23:7...- samých krasavcích, co jezdí na koních. Ve svém smilstvu se dala každému z výkvětu asyrských synů....
Ezechiel 23:11... Její sestra Oholíba to všechno viděla, ale ve svém chtíči a smilstvu byla ještě horší než její sestra. I...
Ezechiel 23:14...poskvrnila; chovala se stejně jako ta druhá! Ve svém smilnění ale zašla ještě dál, když uviděla nástěnné...
Ezechiel 25:17...Strašlivě se na nich pomstím, je potrestám ve svém rozhořčení. jim dám pocítit svoji pomstu, poznají,...
Ezechiel 33:17...žít. Tví krajané ale říkají: ‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.' Jsou to však oni, kdo je vrtkavý ve...
Ezechiel 33:20...díky tomu žít. Vy ale říkáte: ‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.' Budu vás soudit, dome Izraele,...
Ezechiel 38:19...na izraelskou zem, vzplane můj prudký hněv. Ve svém rozhorlení, v plameni svého zuření prohlašuji: V ten...
Ezechiel 43:8...králů. Kladli svůj práh vedle mého prahusvé veřeje vedle mých veřejí, takže mezi mnou a jimi...
Daniel 4:1... jsem žil šťastně a spokojeně doma ve svém paláci. Vtom se mi ale zdál hrůzný sen. To, co jsem v...
Daniel 5:11...řekla. "Neděs se tolik a nebuď bledý. Máš ve svém království muže, v němž přebývá duch svatých bohů. Ten...
Daniel 8:11...toho vojska strhl na zem a pošlapal je. Ve svém rozmachu se postavil dokonce i proti Knížeti nebeského...
Daniel 11:30...Svůj hněv proto obrátí proti svaté smlouvě a při svém návratu odmění ty, kteří svatou smlouvu opustili. Jeho...
Ozeáš 8:12...- z těch se mu ale staly oltáře k hřešení! Ve svém Zákoně jsem jim toho napsal tolik - jim je to ale cizí...
Joel 2:23...užitek. Synové Sionu, jásejte, v Hospodinusvém Bohu, se radujte, neboť vám déšť, jak se patří,...
Amos 1:11... neustále jen soptil hněvem, dál a dál ve svém zuření - za to sešlu na Teman oheň, aby pohltil paláce...
Amos 3:4...v divočině lev, když nemá úlovek? Vrčí snad ve svém doupěti, když kořist nelapil? Padne snad do pasti na...
Abakuk 2:20... ducha v tom ale nenajdeš. Hospodin je ale ve svém svatém chrámě - před ním zmlkne celá zem! Modlitba...
Abakuk 3:11...se vlny vzdouvají. Slunce i měsíc zůstaly ve svém obydlí, před září tvých šípů utekly, před blýskáním...
Abakuk 3:12...tvých šípů utekly, před blýskáním tvého kopí. Ve svém rozhořčení kráčíš zemí, ve svém hněvu šlapeš národy....
Abakuk 3:18...v Hospodinu budu veselit, budu šťastný v Bohusvém Zachránci. Mou silou je můj Pán, Hospodin, on dává...
Zachariáš 6:13...chrám a oblékne se v majestát. Usedne na svém trůnu jako vládce a bude na svém trůnu knězem - a to...
Zachariáš 9:8...Ekron pak čeká osud Jebusejců. Utábořím se při svém domě jako stráž proti těm, kdo by jej chtěli napadat....
Zachariáš 12:5...Jeruzaléma mají sílu v Hospodinu zástupůsvém Bohu!" V onen den učiním vůdce Judy pánví s uhlíky...
Zachariáš 12:6...všechny národy v okolí, ale Jeruzalém zůstane na svém místě netknutý. Hospodin ovšem zachrání nejprve judské...
Matouš 5:28...se chtivě podíval na ženu, s zcizoložil ve svém srdci. Svádí-li tvé pravé oko, vyloupni je a zahoď...
Matouš 13:24...království je, jako když člověk rozsívá na svém poli dobré semeno. Ale zatímco lidé spali, přišel jeho...
Matouš 13:27...tedy přišli a ptali se ho: ‚Pane, nenasel jsi na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal ten koukol?'...
Matouš 13:31...hořčičné zrnko, které člověk vzal a zasel na svém poli. To zrnko je sice nejmenší ze všech semen, ale...
Matouš 13:57...Ježíš jim řekl: "Prorok není beze cti; jedině ve své vlasti a ve svém domě." A kvůli jejich nevíře tam...
Matouš 20:15...poslednímu stejně jako tobě. Nesmím si snad na svém dělat, co chci? Anebo snad kvůli štědrosti trpíš...
Marek 4:2...a on je v podobenstvích učil o mnoha věcech. Ve svém vyučování jim řekl: "Slyšte: Hle, vyšel rozsévač, aby...
Marek 9:31...on nechtěl, aby o tom někdo věděl. Učil totiž své učedníky a říkal jim: "Syn člověka bude vydán do...
Marek 12:38...jeho syn?" A veliký zástup ho rád poslouchal. Ve svém vyučování říkal: "Dejte si pozor na znalce Písma,...
Lukáš 2:19...Marie všechna ta slova uchovávala a zvažovala ve svém srdci. A ti pastýři při návratu oslavovali a chválili...
Lukáš 2:51...poslušný. Jeho matka to všechno uchovávala ve svém srdci. Ježíš zatím rostl a byl čím dál moudřejší a...
Lukáš 5:29...opustil, vstal a šel za ním. Levi mu pak ve svém domě vystrojil velikou hostinu a byla tam spousta...
Lukáš 12:37...a zatluče. Blaze služebníkům, které pán při svém příchodu zastihne bdící. Amen, říkám vám, že se opáše...
Lukáš 14:26..."Kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matce, ženě a dětech, bratrech a sestrách, a...
Jan 4:54..." Tehdy uvěřil on i celý jeho dům. Tak Ježíš po svém návratu z Judska vykonal v Galileji druhý zázrak. ...
Jan 5:43...sobě nemáte Boží lásku. jsem přišel ve jménu svého Otce, a nepřijímáte . Kdyby jiný přišel ve svém...
Jan 8:21...odcházím. Budete hledat, dokud nezemřete ve svém hříchu. Jdu tam, kam vy nemůžete." Židé na to říkali:...
Jan 12:25...však zemře, přinese hojnou úrodu. Kdo lpí na svém životě, ten jej ztratí. Kdo na svém životě v tomto...
Jan 13:11...I vy jste čistí, ale ne všichni." (Věděl totižsvém zrádci, proto řekl: "Ne všichni jste čistí.") Když jim...
Jan 14:20...žít i vy. V ten den poznáte, že jsem ve svém Otci a vy ve mně a ve vás. Kdo přijal přikázání...
Jan 17:11...a jdu k tobě. Svatý Otče, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my. Dokud...
Jan 21:14...ho a podobně i rybu. Tak se Ježíš potřetí po svém zmrtvýchvstání ukázal učedníkům. Po snídani se Ježíš...
Skutky 1:3...dal pokyny svým vyvoleným apoštolům. Těm také po svém umučení mnoha jistými důkazy prokázal, že je živý,...
Skutky 8:13...i ženy pokřtít. Uvěřil dokonce i sám Šimon a po svém křtu se stále držel Filipa. Když viděl, jak veliké...
Skutky 8:33...beránek před střihačem oněmí, ústa neotevřel. Ve svém ponížení byl zbaven práva a kdo vylíčí jeho rod? Vždyť...
Skutky 11:13...vešli do domu toho muže. Vyprávěl nám, jak ve svém domě uviděl anděla. Stanul před ním a řekl: ‚Pošli do...
Skutky 13:36...říká: ‚Svého svatého nevydáš rozkladu.' David ve svém pokolení zajisté posloužil Boží vůli. Když však zesnul...
Skutky 17:10...vyslali Pavla i Silase do Beroje. Také tam po svém příchodu navštívili židovskou synagogu. Tito Židé však...
Skutky 26:11...často nechával bičovat a nutil je k rouhání. Ve svém nepříčetném hněvu jsem je začal pronásledovat dokonce...
Římanům 2:8...čest a nesmrtelnost, věčným životem; těm, kdo ve svém sobectví odmítají pravdu a řídí se nepravostí, však...
Římanům 3:4...psáno: "Ve svých výrocích budeš ospravedlněn, ve svém soudu budeš vítězem." Když ale naše nepravost dokazuje...
Římanům 7:22...že když chci konat dobro, je mi nablízku zlo. Ve svém nitru radostně souhlasím s Božím Zákonem, ale ve svých...
Římanům 8:23...i my, kteří okoušíme první ovoce Ducha, i my ve svém nitru sténáme, zatímco očekáváme přijetí za syny, to...
1. Korintským 2:1...v Hospodinu." Ani jsem vám, bratři, po svém příchodu nezvěstoval Boží tajemství nějak zvlášť...
1. Korintským 15:23... tak v Kristu všichni ožijí. Každý však ve svém pořadí: Kristus jako první, při jeho příchodu pak ti,...
Galatským 1:14...Boží církev a snažil se ji vyhladit. Ve svém národě jsem v judaismu předčil většinu svých...
Efeským 1:6...jemu za tu slavnou milost, kterou nás obdařil ve svém Milovaném! V něm se nám skrze jeho krev dostalo...
Koloským 1:22...i zlými skutky nepřátelští, nyní již usmířil. Ve svém lidském těle podstoupil smrt, aby vás před sebou...
Koloským 1:24...teď raduji ve svých utrpeních pro vás, neboť na svém těle nesu část Kristových soužení, jež nést jeho...
1. Tesalonickým 2:2...a strádali ve Filipech, ale přesto jsme ve svém Bohu našli odvahu přinést vám i přes mnohé zápasy Boží...
Židům 10:32...na dřívější dny - kolik zápasů a utrpení jste po svém osvícení museli podstoupit! Někdy vás veřejně...
1. Petr 1:3...a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám ve svém velikém milosrdenství daroval nový život, když...
1. Petr 1:15... je svatý - právě tak buďte svatí v celém svém životě i vy. Je přece psáno: "Buďte svatí, neboť ...
1. Petr 2:24...vše Tomu, který soudí spravedlivě. On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům...
1. Petr 3:6...Sára poslouchala Abrahama a mluvila o něm jakosvém pánu. I vy jste jejími dcerami, když jednáte dobře a...
1. Jan 5:9...Boží! A toto je svědectví, které Bůh vydalsvém Synu. Kdo věří v Božího Syna, svědectví sám v sobě....
1. Jan 5:10... neboť neuvěřil svědectví, které Bůh vydalsvém Synu. A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život...
Juda 1:6... Právě tak to bylo s anděly, kteří nezůstali ve svém původním stavu, ale opustili své určené místo. Bůh je...
Zjevení 12:11... Zvítězili však nad ním krví Beránka a slovem svého svědectví a nelpěli na svém životě do smrti....
Zjevení 19:16...vinný lis planoucího hněvu Všemohoucího Boha. Na svém rouchu a na boku napsané jméno: KRÁL KRÁLŮ A PÁN...

Slova obsahující svém: svém (259) svému (459)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |