Svého

Hledám pøesnì 'svého'. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání. Další varianty: svým (636) svoje (34) svému (459) svém (259) svého (1208) své (1496)
Genesis 3:14...vším dobytkem i divokými zvířaty. Po všechny dny svého života polezeš po břiše a žrát budeš prach. Rozpoutám...
Genesis 3:17... země bude kvůli tobě zlořečená! Po všechny dny svého života z budeš jíst v útrapách; bude ti plodit...
Genesis 4:4... zatímco Ábel ji přinesl z prvorozených ovcí svého stáda a z jejich tuku. Hospodin našel zalíbení v...
Genesis 4:8...po tobě. Ty ale máš nad ním panovat." Kain svému bratru řekl: "Pojďme na pole!" A když byli na poli,...
Genesis 4:9... "Nevím," odpověděl. "Jsem snad strážcem svého bratra?" "Cos to udělal?" řekl mu Bůh. "Slyš, krev...
Genesis 9:22...svém stanu. Cham, otec Kanaána, spatřil nahotu svého otce a pověděl o tom oběma svým bratrům venku. Sem a...
Genesis 9:23...na ramena. Pak šli pozpátku a přikryli nahotu svého otce. Byli obráceni čelem nazpátek, a tak nahotu...
Genesis 10:15...Filištíni) a Kaftorské. Kanaán zplodil Sidonasvého prvorozeného, dále Cheta, Jebusejce, Emorejce,...
Genesis 11:31...však byla neplodná, neměla děti. Terach vzal svého syna Abrama, Háranova syna Lota a svou snachu Saraj,...
Genesis 12:1...Cháranu. Hospodin Bůh řekl Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu...
Genesis 12:5...pět let. Abram s sebou vzal svou ženu Sarajsvého synovce Lota a všechen majetek, jehož nabyli, i čeleď...
Genesis 14:16... A tak dobyl zpět všechen majetek. Přivedlsvého příbuzného Lota a jeho majetek a také ženy a lid....
Genesis 17:11...pohlaví, bude obřezán. Obřežete předkožku svého údu a to vám bude znamením smlouvy, kterou máte se...
Genesis 17:14...si nenechal předkožku obřezat, bude vyobcován ze svého lidu, neboť porušil mou smlouvu." Bůh Abrahamovi...
Genesis 17:23... vznesl se Bůh od Abrahama. Abraham potom vzal svého syna Izmaele a všechny narozené ve svém domě i...
Genesis 18:3...můj, prokaž mi prosím laskavost a zastav sesvého služebníka! Když dovolíš, nechám přinést trochu vody....
Genesis 19:2..."Snažně prosím, páni moji, uchylte se do domu svého služebníka! Umyjete si nohy, přenocujete, a ráno...
Genesis 19:32...mohly otěhotnět běžným způsobem. Pojďme, opijme svého otce vínem a spěme s ním, abychom zachovaly símě...
Genesis 19:33...zachovaly símě našeho otce." A tak noci opily svého otce vínem. Prvorozená šla spát se svým otcem, který...
Genesis 19:34... mladší: "Hle, včera v noci jsem spala se svým otcem. Opijme ho vínem také dnešní noc. Potom jdi a...
Genesis 19:35...zachovaly símě svého otce." I noci tedy opily svého otce vínem. Ta mladší s ním šla spát, on však nic...
Genesis 19:36...když vstala. Tak obě Lotovy dcery otěhotněly ze svého otce. Prvorozená pak porodila syna a dala mu jméno...
Genesis 21:4...Izák, Smíšek. Když bylo Izákovi osm dní, Abraham svého syna obřezal, jak mu Bůh přikázal. Když se mu narodil...
Genesis 21:22...z Egypta. Někdy v době Abimelech s velitelem svého vojska Píkolem řekl Abrahamovi: "Bůh je s tebou ve...
Genesis 21:32...smlouvy, Abimelech vstal a vrátil se s velitelem svého vojska Píkolem do filištínské země. Abraham zasadil v...
Genesis 22:2..."Zde jsem," odpověděl. Bůh řekl: "Vezmi svého syna, svého jediného, svého milovaného Izáka, a jdi...
Genesis 22:3..." Druhý den brzy ráno Abraham vstal, osedlal svého osla, vzal s sebou dva služebníky a svého syna Izáka....
Genesis 22:6...vzal dříví pro zápalnou oběť a naložil je na svého syna Izáka. Sám nesl v ruce oheň a nůž. A tak šli oba...
Genesis 22:7...a nůž. A tak šli oba spolu. "Otče," oslovil Izák svého otce Abrahama. "Ano, můj synu?" odpověděl mu. "Vidím...
Genesis 22:9...tam postavil oltář a narovnal dřevo. Pak svázal svého syna Izáka a položil ho na dřevo na oltáři. Abraham...
Genesis 22:10...na oltáři. Abraham vztáhl ruku a vzal nůž, aby svého syna podřízl. Vtom na něj z nebe zavolal Hospodinův...
Genesis 22:12...že jsi bohabojný - vždyť jsi kvůli mně neušetřil svého syna, svého jediného." Abraham tedy vzhlédl a hle,...
Genesis 22:13...berana a obětoval ho jako zápalnou oběť místo svého syna. To místo pak Abraham nazval "Hospodin opatří,"...
Genesis 22:16... protože jsi učinil tuto věc a neušetřil jsi svého syna, svého jediného: Nesmírně ti požehnám a nesmírně...
Genesis 22:21...také Milka porodila syny tvému bratru Náchorovisvého prvorozeného Úce, jeho bratra Búze a Kemuele (otce...
Genesis 23:11... která je na něm. Dávám ti je v přítomnosti synů svého lidu; pochovej svou mrtvou." Abraham se před lidem ...
Genesis 24:7...zem dám tvému semeni,' ten před tebou pošle svého anděla, abys odtamtud mému synovi vybral manželku....
Genesis 24:9...zpátky." Služebník tedy vložil ruku do klína svého pána Abrahama a odpřisáhl to. Potom vzal ze stáda...
Genesis 24:10...Abrahama a odpřisáhl to. Potom vzal ze stáda svého pána deset velbloudů (neboť ho jeho pán na cestu...
Genesis 24:14...' pak je to ta, kterou jsi určil pro svého služebníka Izáka. Takto poznám, že jsi mému pánovi...
Genesis 24:17...naproti a řekl: "Dej mi prosím trochu napít ze svého džbánu." "Jen se napij, pane," odpověděla, rychle...
Genesis 24:40... před jehož tváří chodím, pošle s tebou svého anděla, aby dal tvé cestě zdar, abys mému synovi...
Genesis 24:43...vyjde pro vodu: ‚Dej mi prosím trochu napít ze svého džbánu,' a ona mi odpoví: ‚Jen se napij, zatím...
Genesis 24:48...se Hospodinu. Dobrořečil jsem Hospodinu, Bohu svého pána Abrahama, který vedl pravou cestou, abych pro...
Genesis 25:6...družek dal Abraham dary a poslal je ještě za svého života na východ, pryč od svého syna Izáka, do...
Genesis 26:26... Tehdy k němu přišel z Geraru Abimelech se svým pobočníkem Achuzatem a s velitelem svého vojska...
Genesis 27:1...a oči mu zeslábly tak, že neviděl, zavolal si svého staršího syna Ezaua a řekl mu: "Synu můj?" "Zde jsem...
Genesis 27:15...pochoutku. Potom Rebeka vzala nejlepší šaty svého staršího syna Ezaua, které měla doma, oblékla je...
Genesis 27:25... Tehdy mu řekl: "Podej mi, se najím z úlovku svého syna, abych ti s chutí požehnal." A tak mu podal...
Genesis 27:30...Jákobovi požehnal, právě když Jákob vyšel od svého otce Izáka, vrátil se jeho bratr Ezau z lovu. Také on...
Genesis 27:31...z lovu. Také on připravil pochoutku a přinesl ji svému otci se slovy: "Vstaň, otče, a jez z úlovku svého...
Genesis 27:34... a tak bude požehnán!" Když Ezau uslyšel slova svého otce, dal se do hrozného křiku a s nesmírnou hořkostí...
Genesis 27:41..."Blíží se dny truchlení nad mým otcem. Potom svého bratra Jákoba zabiji!" A když byla Rebece oznámena...
Genesis 27:42...jejího staršího syna Ezaua, nechala si zavolat svého mladšího syna Jákoba a řekla mu: "Pohleď, tvůj bratr...
Genesis 28:2... otce tvé matky, a tam si vyber manželku z dcer svého strýce Lábana. Kéž ti Všemohoucí Bůh požehná, kéž ...
Genesis 28:4...tebou tvému semeni, abys přijal za dědictví zem svého putování, kterou Bůh daroval Abrahamovi." Tak Izák...
Genesis 28:7...z kanaánských dcer," a že Jákob poslechl svého otce a matku a odešel do Padan-aramu. Ezau také viděl...
Genesis 28:21...a šaty k oblékání, takže se v pokoji vrátím do svého otcovského domu, bude Hospodin mým Bohem. Tento kámen...
Genesis 29:9...A zatímco s nimi mluvil, přišla Ráchel se stádem svého otce. Byla totiž pastýřka. Když Jákob spatřil Ráchel,...
Genesis 29:10...totiž pastýřka. Když Jákob spatřil Ráchel, dceru svého strýce Lábana, a jeho stádo, přistoupil, odvalil...
Genesis 29:13...svému otci. Jakmile Lában uslyšel zprávusvém synovci Jákobovi, rozběhl se mu naproti. Objal ho,...
Genesis 30:16...mnou! Dostala jsem odměnou za mandragoru od svého syna." A tak noci spal s . A Bůh Léu vyslyšel:...
Genesis 31:37...jsi všechny věci, a cos našel z celého svého domu? Polož to zde před i své druhy, nás dva...
Genesis 31:53...naším soudcem!" Jákob tedy přísahal při Strachu svého otce Izáka. Potom na oné hoře obětoval dobytče a...
Genesis 32:14...strávil noc, vybral z toho, co získal, dar pro svého bratra Ezaua: 200 koz a 20 kozlů, 200 ovcí a 20...
Genesis 34:4...a mluvil s laskavě. Potom Šechem přemlouval svého otce Chamora: "Vezmi mi tu dívenku za ženu!" Když...
Genesis 34:19...dceři velmi toužil. (Šechem byl z celé rodiny svého otce ten nejváženější.) Chamor a jeho syn Šechem tedy...
Genesis 34:20...) Chamor a jeho syn Šechem tedy přišli k bráně svého města a promluvili k tamním měšťanům: "Tito muži se k...
Genesis 34:25... Dínini bratři Šimeon a Levi, chopili každý svého meče, v bezpečí vešli do města a pobili všechny, kdo...
Genesis 35:22... stalo se, že Ruben šel a spal s Bilhou, družkou svého otce, a Izrael se o tom doslechl. Jákob měl dvanáct...
Genesis 36:6...se mu narodili v kanaánské zemi. Ezau pak vzal své ženy, své syny a dcery a všechny, kdo žili v jeho domě,...
Genesis 36:24...našel na poušti horké prameny, když pásl osly svého otce Cibeona). Děti Anovy: Dišon a Oholíbama, Anova...
Genesis 37:1...otcem Edomců. Jákob však bydlel v zemi putování svého otce, v zemi Kanaán. To je Jákobův příběh. Josef byl...
Genesis 37:2... Josef byl sedmnáctiletý mladík. Pásal ovce se svými bratry, syny manželek svého otce, Bilhy a Zilpy. A...
Genesis 37:12...přemýšlel. Když pak jeho bratři odešli pást ovce svého otce do Šechemu, řekl Izrael Josefovi: "Nešli tvoji...
Genesis 37:26...balzám a myrhu, aby to dopravili do Egypta. Juda svým bratrům navrhl: "Co z toho budeme mít, když svého...
Genesis 37:32...ji do krve. Potom tu zdobenou suknici poslali svému otci. Nechali mu ji donést se slovy: "Tohle jsme...
Genesis 38:8...zemřít. Juda tedy řekl Onanovi: "Spi s manželkou svého bratra. Splň švagrovskou povinnost a vzbuď svému...
Genesis 38:9...nebyl jeho. Kdykoli proto spal s manželkou svého bratra, vypouštěl semeno na zem, aby svému bratrovi...
Genesis 38:11... a tak nechal zemřít i jeho. Tehdy Juda řekl své snaše Támar: "Zůstaň jako vdova v domě svého otce,...
Genesis 38:17..."Co mi za to dáš?" Odpověděl: "Pošlu ti kůzle ze svého stáda." Ona na to: "Než je pošleš, musíš dát něco do...
Genesis 38:26...než - vždyť jsem ji nechtěl provdat za svého syna Šelu!" A víckrát s nespal. Když pak přišel...
Genesis 39:2... a tak se mu všechno dařilo a zůstal v domě svého egyptského pána. Když jeho pán viděl, že Hospodin je...
Genesis 39:4... Nakonec ho Putifar ustanovil správcem svého domu a svěřil mu do rukou všechno, co měl. Od ...
Genesis 39:8..."Spi se mnou!" On však odmítl. Řekl manželce svého pána: "Když můj pán doma, o nic se nestará. Vše...
Genesis 41:43...zlatý řetěz. Potom ho nechal vozit ve voze jako svého zástupce a provolávat před ním: "Na kolena!" Tak ho...
Genesis 42:20...zrní k zahnání hladu. Přiveďte však ke mně svého nejmladšího bratra! Tak se vaše slova ověří a...
Genesis 42:34...k zahnání hladu a jděte. Přiveďte však ke mně svého nejmladšího bratra! Tak se přesvědčím, že nejste...
Genesis 43:3...muž nás přísně varoval: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!' Pošleš-li s námi našeho bratra, půjdeme ti...
Genesis 43:5... Ten muž nám přece řekl: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!'" Izrael zvolal: "Proč jste mi tolik...
Genesis 43:7... Jak jsme mohli vědět, že řekne: ‚Přiveďte svého bratra sem'?" Juda tehdy svému otci Izraelovi navrhl:...
Genesis 43:13...to s sebou zpět - snad šlo o omyl. Vezměte sisvého bratra. Vstaňte a vraťte se k tomu muži. Kéž vám u...
Genesis 43:16...Když s nimi Josef uviděl Benjamína, řekl správci svého domu: "Odveď ty muže do paláce, poraz dobytče a...
Genesis 43:29...kolena a klaněli se mu. On pozvedl oči a spatřil svého bratra Benjamína, syna své matky. Zeptal se: "Je...
Genesis 43:30...Nato Josef odspěchal, neboť byl náklonností ke svému bratrovi pohnut k slzám. Šel do svého pokoje a tam...
Genesis 43:34...na druhého. Nechal jim podávat čestné porce ze svého stolu a Benjamínova porce byla pětkrát větší než...
Genesis 44:1...se s ním napili. Josef potom přikázal správci svého domu: "Naplň vaky těch mužů jídlem, kolik jen unesou,...
Genesis 44:4... Sotva vyšli kousek za město, Josef řekl správci svého domu: "Vstaň, pronásleduj ty muže, a je dostihneš,...
Genesis 44:13...našel v Benjamínově vaku! V zoufalství roztrhli své pláště, každý naložil svého osla a vrátili se do města....
Genesis 44:16...odhalil vinu tvých služebníků. Hle, jsme otroci svého pána - my i ten, u něhož se našel ten pohár!" On však...
Genesis 44:18...se slovy: "Odpusť, pane můj, dovol prosím svému služebníku promluvit slovo k pánovým uším. Nehněvej...
Genesis 44:22...jsme: ‚Pane, ten chlapec nemůže opustit svého otce. Když ho opustí, otec zemře!' Ty jsi však svým...
Genesis 45:18...na cestu. dorazíte do kanaánské země, vezměte svého otce i své rodiny a přijďte ke mně. Dám vám to...
Genesis 45:19... splňte jej: Vezměte si z Egypta povozy pro své děti a ženy, přijďte a přivezte i svého otce. A...
Genesis 46:1... Když přišel do Beer-šeby, přinesl oběti Bohu svého otce Izáka. Tu noc Bůh Izraelovi dal vidění. Zavolal:...
Genesis 46:5...opustit Beer-šebu. Izraelovi synové posadili svého otce Jákoba i své děti a ženy na povozy, které farao...
Genesis 46:29...do Gošenu. A když tam dorazili, Josef zapřáhl do svého vozu a vyrazil do Gošenu vstříc svému otci Izraelovi....
Genesis 46:31...tvou tvář - ty opravdu žiješ!" Josef pak řekl svým bratrům a celé rodině svého otce: "Půjdu dát faraonovi...
Genesis 47:6... Nuže, egyptská země leží před tebou! Usaď svého otce a bratry na nejlepším kusu země; bydlí v...
Genesis 47:7...mých vlastních stád." Potom Josef přivedl svého otce Jákoba. Když ho postavil před faraona, Jákob...
Genesis 47:11...od něj. Josef podle faraonova rozkazu usadil svého otce a bratry na pozemcích, které jim věnoval v...
Genesis 47:12...země, v kraji Rameses. Tam Josef opatřoval svého otce i bratry chlebem; staral se o celou otcovu...
Genesis 47:29... Když se přiblížil čas Izraelovy smrti, přivolal svého syna Josefa a řekl mu: "Prokaž mi prosím laskavost a...
Genesis 47:31...A tak mu to odpřisáhl a Izrael se v hlavách svého lůžka poklonil Bohu. Po nějaké době Josefovi bylo...
Genesis 49:4...vzkypěl jsi - ztratil jsi prvenství! Do ložnice svého otce vstoupil jsi, lože odvážil ses poskvrnit....
Genesis 50:5...zemi!' Proto mi prosím dovol odejít. Jakmile svého otce pohřbím, vrátím se zpět." Farao odpověděl: "Jdi...
Genesis 50:6... vrátím se zpět." Farao odpověděl: "Jdi a pohřbi svého otce podle přísahy, jíž zavázal." Josef se tedy...
Genesis 50:7... jíž zavázal." Josef se tedy vydal pohřbít svého otce a doprovázelo jej celé faraonovo služebnictvo,...
Genesis 50:10...sedm dní tam Josef pořádal smuteční slavnost za svého otce. Když kananejští obyvatelé země viděli tu...
Genesis 50:22... Josef tedy bydlel v Egyptě spolu s rodinou svého otce a dožil se věku 110 let. Viděl Efraimovy syny ...
Exodus 2:13...se prali. Řekl tedy tomu, kdo začal: "Proč biješ svého druha?" Ten opáčil: "Kdo udělal naším vůdcem a...
Exodus 2:16...ale naplnily žlaby vodou, aby napojily stádo svého otce, přicházeli pastýři a odháněli je. Tentokrát se...
Exodus 3:1...Izraele. Bůh rozuměl. Mojžíš zatím pásl ovce svého tchána, midiánského kněze Jetra. Jednou, když vedl...
Exodus 3:7...pokračoval: "Zřetelně jsem viděl trápení svého lidu v Egyptě, slyšel jsem i jejich naříkání na...
Exodus 4:25...Sipora však vzala kamenný nůž, odřízla předkožku svého syna, dotkla se s jeho údu a řekla: "Jsi mým...
Exodus 6:19...Machli a Muši. To jsou levitské rodiny podle svého pořadí. Amram si vzal za ženu svou tetu Jochebed a ta...
Exodus 11:2...odsud vyžene. Řekni lidu, každý muž požádá svého souseda a každá žena svou sousedku o stříbrné a zlaté...
Exodus 12:22... Nikdo z vás nesmí do rána vyjít ze dveří svého domu, neboť Hospodin půjde bít Egypt. Když spatří...
Exodus 14:6...z otroctví?" zvolali. Farao dal zapřáhnout do svého vozu a vzal s sebou svůj lid: vzal šest set vybraných...
Exodus 15:26... Řekl: "Budeš-li opravdu poslouchat Hospodinasvého Boha, činit, co on považuje za správné, řídit se jeho...
Exodus 18:24...lid dojde na své místo v pokoji." Mojžíš tedy svého tchána poslechl a udělal všechno, co mu řekl. Mojžíš...
Exodus 18:27... ale každou menší věc soudili sami. Potom Mojžíš svého tchána propustil a ten odešel do své země. Přesně...
Exodus 20:7... přikázání. Neužívej jméno Hospodinasvého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména...
Exodus 20:12...požehnal sobotní den a posvětil jej. Cti svého otce i matku, jsi dlouho živ na zemi, kterou ti...
Exodus 21:4...porodila syny nebo dcery, zůstane žena s dětmisvého pána a on odejde sám. Jestliže ale otrok prohlásí:...
Exodus 21:5...odejde sám. Jestliže ale otrok prohlásí: ‚Miluji svého pána, svou ženu a své syny, nechci odejít na svobodu...
Exodus 21:9...že by ji prodal cizincům. Jestliže ji vybral pro svého syna, bude se k chovat jako k dceři. Jestliže si...
Exodus 21:14...moci utéct. Kdo se opováží úkladně zavraždit svého bližního, takového odtrhneš i od mého oltáře, aby...
Exodus 21:15...odtrhneš i od mého oltáře, aby zemřel. Kdo udeří svého otce nebo matku, musí zemřít. Kdo unese člověka, musí...
Exodus 21:20...ušlý zisk a náklady na léčení. Když někdo udeří svého otroka nebo děvečku holí tak, že mu zemře pod rukou,...
Exodus 21:26...ránu, podlitinu za podlitinu. Když někdo udeří svého otroka nebo děvečku do oka tak, že oko poškodí,...
Exodus 22:4...pásl na cizím poli, nahradí to tím nejlepším ze svého pole a ze své vinice. Když vypukne oheň a zachvátí...
Exodus 22:7...Boha, aby odpřisáhl, že nevztáhl ruku na majetek svého bližního. V každé majetkové při, půjde-li o býka,...
Exodus 22:10...při Hospodinu, že nevztáhli ruku na majetek svého bližního. Majitel přísahu přijme a k náhradě nedojde....
Exodus 22:13...rozsápané se nahrazovat nebude. Když si někdo od svého bližního vypůjčí zvíře a ono zchromne nebo pojde,...
Exodus 22:25...mu úrok. Jestliže vezmeš do zástavy plášť svého bližního, vrať mu ho do západu slunce. Vždyť je to...
Exodus 22:27... neboť jsem milostivý. Nerouhej se Bohu a vůdci svého lidu nespílej. Neváhej se podělit o úrodu, o víno a...
Exodus 22:28... Neváhej se podělit o úrodu, o víno a olej ze svého lisu. Svého prvorozeného syna odevzdej mně. Právě tak...
Exodus 23:4...ani chudákovi v jeho při. Když narazíš na býka svého nepřítele nebo na jeho osla, který zabloudil, poctivě...
Exodus 23:19...oběti do rána nic nezbude. Nejlepší prvotiny své země přines do domu Hospodina, svého Boha. Nevař kůzle...
Exodus 28:1...všechna pokolení synů Izraele." "Přiveď k sobě svého bratra Árona a jeho syny z řad Izraelitů, aby mi...
Exodus 28:41...jim je ke slávě a ozdobě. do nich oblékneš svého bratra Árona a jeho syny, pomažeš je, pověříš a...
Exodus 30:33...ji vylije na nepovolaného, bude vyobcován ze svého lidu.'" Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi vonné...
Exodus 30:38...takové udělá, aby jím voněl, bude vyobcován ze svého lidu." Hospodin promluvil k...
Exodus 31:14... kdo by v ten den pracoval, bude vyobcován ze svého lidu. Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je...
Exodus 32:11...veliký národ!" Mojžíš se snažil Hospodinasvého Boha, upokojit: "Hospodine, proč hoříš hněvem proti...
Exodus 32:12... aby je vyhladil z povrchu země'? Zastav plamen svého hněvu! Upusť od neštěstí, jež proti svému lidu...
Exodus 33:2...‚Dám ji tvému semeni.' Pošlu před tebou svého anděla a vyženu Kananejce, Emorejce, Chetejce,...
Exodus 33:8...lid vstával. Zůstali stát každý u vchodu do svého stanu a dívali se za Mojžíšem, dokud nevešel do Stanu...
Exodus 33:10...lid vstával a klaněli se, každý u vchodu do svého stanu. Hospodin mluvíval s Mojžíšem tváří v tvář,...
Exodus 34:26...oběti do rána nic nezbude. Nejlepší prvotiny své země přines do domu Hospodina, svého Boha. Nevař kůzle...
Exodus 36:4...stavbě svatyně tedy jeden po druhém odcházeli od svého díla a říkali Mojžíšovi: "Lid přináší mnohem více,...
Leviticus 4:22...neúmyslně překročí některé přikázání Hospodinasvého Boha, a tak se proviní něčím, co se nesmí, učiňte...
Leviticus 5:21...a zklame Hospodina v těchto případech: Když svého bližního podvede ohledně věci svěřené do úschovy či...
Leviticus 6:13...k Mojžíšovi: "Áron i jeho synové budou v den svého pomazání přinášet Hospodinu tento obětní dar:...
Leviticus 7:20...ve stavu vlastní nečistoty, bude vyobcován ze svého lidu. Rovněž kdyby se někdo dotkl čehokoli nečistého...
Leviticus 7:21...Hospodinovy pokojné oběti, bude vyobcován ze svého lidu." Hospodin promluvil k...
Leviticus 7:25...ohnivou oběť Hospodinu, bude vyobcován ze svého lidu. V žádném ze svých příbytků nesmíte jíst žádnou...
Leviticus 7:27...by jedl jakoukoli krev, bude vyobcován ze svého lidu." Hospodin promluvil k...
Leviticus 7:36... aby jej dostávali od synů Izraele ode dne svého pomazání. Je to věčné ustanovení pro všechna jejich...
Leviticus 12:2... bude po sedm dní nečistá, stejně jako v době svého pravidelného krvácení. Osmého dne bude chlapec...
Leviticus 12:7...za ni obřad smíření, a tak bude očištěna od svého krvácení. Toto je zákon o ženě, která porodila...
Leviticus 13:46...bude volat: ‚Nečistý! Nečistý!' Po celou dobu svého postižení zůstane nečistý. Jako nečistý musí bydlet o...
Leviticus 14:23...za hřích a druhé k zápalné oběti. Osmého dne svého očišťování je přinese knězi před Hospodina ke vchodu...
Leviticus 15:2...synům Izraele: Kterýkoli muž by trpěl výtokem ze svého údu, bude pro ten výtok nečistý. Pro nečistotu jeho...
Leviticus 15:13...musí být omyt vodou. Když bude ten muž od svého výtoku uzdraven, napočítá po svém uzdravení ještě...
Leviticus 15:20...nečistý do večera. Všechno, na čem by během svého krvácení ležela, bude nečisté; rovněž všechno, na čem...
Leviticus 15:25... Trpí-li žena dlouhodobým výtokem krve mimo své pravidelné krvácení nebo když výtok trvá déle než její...
Leviticus 15:26... Každé lůžko, na němž by ležela kterýkoli den svého výtoku, bude jako lůžko jejího běžného krvácení;...
Leviticus 15:28...vodou a bude nečistý do večera. Když bude od svého výtoku uzdravena, napočítá ještě sedm dní a potom...
Leviticus 16:6...a jednoho berana k zápalné oběti. Přivede také svého býka k oběti za hřích, aby jím vykonal obřad smíření...
Leviticus 16:11...zahnal k Azazelovi na poušť. Áron tedy přivede svého býka k oběti za hřích, aby vykonal obřad smíření za...
Leviticus 16:32...bude pomazán a pověřen ke kněžské službě místo svého otce: oblékne si svatá plátěná roucha, očistí...
Leviticus 17:4...krev: Prolil krev, proto bude vyobcován ze svého lidu. To proto, aby synové Izraele přinášeli své...
Leviticus 17:9...Hospodinu, takový člověk bude vyobcován ze svého lidu. Kdokoli z domu Izraele nebo z přistěhovalců,...
Leviticus 18:7...pokrevní příbuznou. jsem Hospodin. Nezostuzuj svého otce tím, že bys obcoval se svou matkou. Je to tvá...
Leviticus 18:8...s obcovat! Neobcuj ani s jinou manželkou svého otce. Zostudil bys tím svého otce! Neobcuj se svou...
Leviticus 18:11...Zostudil bys sám sebe! Neobcuj s dcerou manželky svého otce. Je jako zplozená tvým otcem, je tvojí sestrou,...
Leviticus 18:12...sestrou, nesmíš s obcovat! Neobcuj se sestrou svého otce. Je pokrevní příbuznou tvého otce! Neobcuj se...
Leviticus 18:14...pokrevní příbuznou tvé matky! Nezostuzuj bratra svého otce tím, že bys obcoval s jeho manželkou. Je to tvá...
Leviticus 18:16...syna, nesmíš s obcovat! Neobcuj s manželkou svého bratra. Zostudil bys svého bratra! Neobcuj se ženou a...
Leviticus 18:20...jejího krvácení. Nesmíš obcovat s manželkou svého bližního, a tak se s poskvrňovat. Nedovol, aby...
Leviticus 18:21...byl obětován Molochovi - znesvětil bys tak jméno svého Boha. jsem Hospodin. Nesmíš obcovat s mužem jako...
Leviticus 18:29...kterékoli z těchto ohavností, bude vyobcován ze svého lidu. Proto zachovávejte, co jsem vám svěřil, a...
Leviticus 19:3...Bůh, jsem svatý! Každý mějte v úctě svou matkusvého otce a zachovávejte soboty. jsem Hospodin, váš...
Leviticus 19:8...svaté Hospodinu. Takový člověk bude vyobcován ze svého lidu. Když budete sklízet obilí své země, nesklízej...
Leviticus 19:11... váš Bůh. Nesmíte krást ani lhát ani podvádět svého bližního. Nesmíte v mém jménu křivě přísahat - tak...
Leviticus 19:12...jménu křivě přísahat - tak bys znesvětil jméno svého Boha! jsem Hospodin. Nesmíš svého bližního...
Leviticus 19:13...jméno svého Boha! jsem Hospodin. Nesmíš svého bližního utiskovat ani vykořisťovat. Mzda najatého...
Leviticus 19:14...hluchému ani podrážet nohy slepému - boj se svého Boha! jsem Hospodin. Nesmíte nikomu křivdit u...
Leviticus 19:15...Neber ohled na chudého a nestraň bohatému; musíš svého bližního soudit po právu. Neobcházej svůj lid jako...
Leviticus 19:16...svůj lid jako pomlouvač. Neohrožuj život svého bližního. jsem Hospodin. Nenos v srdci nenávist ke...
Leviticus 19:17... jsem Hospodin. Nenos v srdci nenávist ke svému bratru. Svého bližního otevřeně napomeň - jinak jsi...
Leviticus 19:18...Nemsti se ani nechovej zášť proti synům svého lidu. Miluj svého bližního jako sám sebe. jsem...
Leviticus 19:32...povstaň, starci prokaž čest a měj v úctě svého Boha. jsem Hospodin. s tebou ve tvé zemi bude...
Leviticus 20:10...padne na něj! Kdokoli by cizoložil s manželkou svého bližního, musí zemřít - jak cizoložník, tak...
Leviticus 20:11... tak cizoložnice. Kdokoli by spal s manželkou svého otce, zostudil svého otce. Oba musejí zemřít - jejich...
Leviticus 20:17...na ! Kdokoli by vzal svou sestru, dceru svého otce nebo své matky, a obcoval s a ona s ním, je...
Leviticus 20:18...a ona to dovolila. Oba jsou vyvrženi ze svého lidu. Neobcuj se sestrou své matky nebo otce. Takový...
Leviticus 20:20...vinu. Kdokoli by spal se svou tetou, zostudil svého strýce. Oba ponesou svůj hřích - zemřou bezdětní....
Leviticus 20:21...- zemřou bezdětní. Kdokoli by si vzal manželku svého bratra, je to nepřístojnost. Zostudil svého bratra -...
Leviticus 21:6...bradě ani si dělat jizvy na těle. jsou svatí svému Bohu a neznesvěcují jméno svého Boha. Přinášejí...
Leviticus 21:9...některého kněze znesvětí smilstvem, znesvětí tak svého otce; je upálena. Kněz, který je mezi svými bratry...
Leviticus 21:12... Nesmí vyjít ze svatyně, a znesvětit tak svatyni svého Boha - vždyť je na něm znak zasvěcení, olej pomazání...
Leviticus 21:14...ženou nebo s nevěstkou. Ožení se jen s pannou ze svého lidu, aby neznesvětil své símě ve svém lidu. Vždyť ...
Leviticus 21:17...vadu, nesmí přistoupit, aby přinesl pokrm svého Boha. Nepřistoupí nikdo s tělesnou vadou: nikdo slepý...
Leviticus 21:21... vadu, a tak se nepřiblíží, aby přinesl pokrm svého Boha. Smí ovšem jíst z pokrmu svého Boha, a to ze...
Leviticus 21:22...pokrm svého Boha. Smí ovšem jíst z pokrmu svého Boha, a to ze svatosvatých i svatých darů. Kvůli své...
Leviticus 22:13...ji její muž zapudí a vrátí se bezdětná do domu svého otce, smí jíst z pokrmu svého otce jako za svého...
Leviticus 22:25...od cizince nepřivedete žádné takové jako pokrm svého Boha, neboť mají na sobě porušení, je na nich vada -...
Leviticus 23:29...by se toho dne nepostil, bude vyobcován ze svého lidu. Kdokoli by toho dne dělal jakoukoli práci, toho...
Leviticus 24:19... nahradí je kus za kus. Když někdo zmrzačí svého bližního, udělají mu, co udělal on: zlomeninu za...
Leviticus 25:14...vrátíte každý ke svému vlastnictví. Když budeš svému bližnímu prodávat pozemek nebo jej budeš od svého...
Leviticus 25:15... Podle počtu let od léta milosti nakoupíš od svého bližního; podle počtu let, kdy budeš sklízet úrodu,...
Leviticus 25:17...- prodává ti přece počet úrod. Nepoškozujte svého bližního, ale každý se boj svého Boha - vždyť jsem...
Leviticus 25:25...jeden z tvých bratří tak, že musel prodat část svého vlastnictví, přijde jeho nejbližší příbuzný a...
Leviticus 25:27...k jeho vykoupení, spočítá léta od prodeje svého pozemku a zbytek nahradí tomu, komu jej prodal. Tak...
Leviticus 25:36...u tebe. Neber od něj úrok ani přirážku - boj se svého Boha! - aby tvůj bratr mohl žít poblíž tebe. Nechtěj...
Leviticus 25:43...otroci!) Nebudeš nad ním krutě panovat - boj se svého Boha! Tvůj otrok i tvá děvečka, které budeš vlastnit,...
Leviticus 25:50... Spolu s tím, kdo jej koupil, spočítá roky od svého prodeje do léta milosti. Jeho výkupní cena je...
Leviticus 25:52...do léta milosti jen málo let, spočítá cenu svého výkupného podle nich. Bude s ním nakládáno jako s...
Leviticus 26:34...a vaše města se obrátí v sutiny. Po celou dobu svého zpustošení bude země konečně užívat svých sobot; vy...
Leviticus 26:35...a vynahradí si své soboty. Po celou dobu svého zpustošení bude země odpočívat, protože během vašich...
Leviticus 27:28...se za určenou cenu. Zasvětí-li člověk něco ze svého majetku tak, že to propadne Hospodinu - člověka...
Numeri 1:4...vám bude pomáhat jeden muž, který je hlavou svého otcovského domu. Toto jsou jména mužů, kteří vám...
Numeri 5:19...s tebou žádný muž nespal a neodklonila ses od svého manžela k nečistotě, buď zproštěna účinku této hořké...
Numeri 5:20...této hořké vody prokletí. Jestliže ses však od svého manžela odklonila a poskvrnila ses, když s tebou...
Numeri 5:29... Platí v případech, kdy se žena odklonila od svého manžela, a tak se poskvrnila, nebo když se muže...
Numeri 6:4...jíst, čerstvé nebo sušené. Po celou dobu svého zasvěcení neokusí nic pocházejícího z vinné révy, od...
Numeri 6:6...na hlavě si nechá volně růst. Po všechny dny svého zasvěcení Hospodinu se nepřiblíží k mrtvému....
Numeri 6:8...hlavě znak zasvěcení svému Bohu. Po všechny dny svého zasvěcení bude svatý Hospodinu. Kdyby však v jeho...
Numeri 6:9...zasvěcení na jeho hlavě, oholí si hlavu v den svého očišťování; oholí si ji v sedmý den. Osmého dne pak...
Numeri 6:12... Toho dne znovu posvětí svou hlavu a všechny dny svého nazírství zasvětí Hospodinu. Přinese ročního beránka...
Numeri 6:18...u vchodu do Stanu setkávání oholí vlasy, znamení svého nazírského zasvěcení, vezme je a vloží do ohně pod...
Numeri 6:19...placku a poté, co si nazír oholí znamení svého zasvěcení, vloží to vše do jeho dlaní. Kněz to pak...
Numeri 9:13...zanedbá slavení Hodu beránka, je vyobcován ze svého lidu, neboť v určený čas nepřinesl dar Hospodinu....
Numeri 10:29... Mojžíš řekl Chobabovi, synu Midiánce Reuelasvého tchána: "Vydáváme se k místu, o němž nám Hospodin...
Numeri 11:10...tedy slyšel, jak lid pláče, každý u vchodu do svého stanu, jeden rod za druhým. Hospodin vzplanul velikým...
Numeri 11:11...z toho nešťastný a řekl Hospodinu: "Proč jsi na svého služebníka tak zlý? Čím jsem se ti znelíbil, žes mne...
Numeri 11:29...lid byli proroci! Kéž by jim Hospodin udělil svého Ducha!" A tak se Mojžíš se stařešiny Izraele vrátil...
Numeri 15:20...příspěvek z humna odevzdávejte bochánek ze svého prvního těsta. Po všechna vaše pokolení odevzdávejte...
Numeri 15:21...odevzdávejte Hospodinu obětní příspěvek ze svého prvního těsta. Jestliže se neúmyslně prohřešíte tím,...
Numeri 15:30... rouhá se Hospodinu; takový bude vyobcován ze svého lidu. Protože pohrdl Hospodinovým slovem a porušil...
Numeri 20:16...jsme tedy k Hospodinu a vyslyšel nás, poslal svého anděla a vyvedl nás z Egypta. Hle, nyní jsme ve městě...
Numeri 22:18...zlata, nemohl bych přestoupit rozkaz Hospodinasvého Boha, a udělat cokoli, malého či velkého. Zůstaňte...
Numeri 25:2...místními Moábkami. Ty je pozvaly k obětním hodům svého božstva a lid jedl a klaněl se jejich božstvu. Tak se...
Numeri 25:13...smlouvou věčného kněžství, neboť horlil pro svého Boha, a tak pro syny Izraele dosáhl smíření." Onen...
Numeri 25:14... se jmenoval Zimri, syn Salův. Byl to vůdce svého otcovského rodu z pokolení Šimeonova. Ona midiánská...
Numeri 25:15...se jmenovala Kozbi, dcera Curova. Ten byl hlavou svého otcovského kmene v Midiánu. Hospodin promluvil k...
Numeri 30:4...slíbil. Když se mladá žena, dosud žijící v domě svého otce, zaváže Hospodinu nějakým slibem nebo závazkem a...
Numeri 30:11...žena slib nebo se zaváže přísahou v domě svého muže, pak, pokud její muž nic nenamítne, o tom...
Numeri 32:18...nevrátíme, dokud se každý syn Izraele neujme svého dědictví. Nebudeme s nimi zabírat zem za Jordánem ani...
Numeri 35:2...k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele, ze svého dědičného území dají levitům města k bydlení; také...
Numeri 35:26...ten, kdo někoho zabil, odváží vyjít za hranice svého útočištného města a krevní mstitel ho najde mimo jeho...
Numeri 36:6...Mohou se vdávat, za koho chtějí, ale jen uvnitř svého otcovského rodu a kmene. Tak nebude izraelské...
Numeri 36:7... Synové Izraele budou spjati každý s dědictvím svého otcovského kmene. Každá dcera, která mezi...
Deuteronomium 1:26...se vzhůru a vzepřeli jste se příkazu Hospodinasvého Boha. Začali jste ve svých stanech reptat: "Hospodin...
Deuteronomium 1:31... Hospodin, tvůj Bůh, nesl, jako nosí člověk svého syna, a to celou cestu, kterou jste šli, než jste...
Deuteronomium 4:2... ale zachovávejte přikázání Hospodinasvého Boha, která vám udílím. Na vlastní oči jste viděli,...
Deuteronomium 4:9... co jsi na vlastní oči spatřil. Po všechny dny svého života to nenech vymizet ze svého srdce, ale seznamuj...
Deuteronomium 4:10...vnuky. Toho dne, kdy jste stáli před Hospodinemsvým Bohem, na Orébu, mi Hospodin řekl: "Shromáždi mi lid....
Deuteronomium 4:23...pozoru, abyste nezapomněli na smlouvu Hospodinasvého Boha, kterou s vámi uzavřel, a nevytvořili si modlu v...
Deuteronomium 4:25...v jakékoli podobě, spácháte v očích Hospodinasvého Boha, zlou věc a popudíte ho. Dosvědčuji vám dnes...
Deuteronomium 4:29...ani necítí. Tam pak začnete hledat Hospodinasvého Boha. Budeš-li jej hledat celým svým srdcem a celou...
Deuteronomium 5:11... přikázání. Neužívej jméno Hospodinasvého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména...
Deuteronomium 5:16...Bůh, přikázal, abys dodržoval sobotní den. Cti svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, ...
Deuteronomium 5:21...o svém bližním. Neprahni po manželce svého bližního. Nezáviď svému bližnímu jeho dům, jeho pole,...
Deuteronomium 6:2... Chce, abys ty i tvůj syn a vnuk po všechny dny svého života ctili Hospodina, svého Boha, a zachovávali...
Deuteronomium 6:5...Bůh, Hospodin je jediný! Proto miluj Hospodinasvého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou...
Deuteronomium 6:9...na ruku a jako pásek na čelo. Napiš je na veřeje svého domu a na své brány. Hospodin, tvůj Bůh, přivede...
Deuteronomium 6:13... vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Hospodinasvého Boha, budeš ctít, jemu budeš sloužit a při jeho jménu...
Deuteronomium 6:16... z povrchu země. Nepokoušejte Hospodinasvého Boha, jako jste jej pokoušeli v Masse. Pečlivě...
Deuteronomium 6:17...Masse. Pečlivě zachovávejte přikázání Hospodinasvého Boha, i jeho svědectví a pravidla, která ti vydal....
Deuteronomium 6:24...řídili všemi těmito pravidly a ctili Hospodinasvého Boha. Pak se nám po všechny dny našeho života povede...
Deuteronomium 7:3...jejich synovi ani nevezmeš jejich dceru pro svého syna. To by pak tvé potomky odvrátilo ke službě cizím...
Deuteronomium 7:6...sochy spalte. Jsi přece svatý lid Hospodinasvého Boha! Tebe Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil, abys byl jeho...
Deuteronomium 8:5...let nezchátral a tvé nohy neotekly. Věz tedy ve svém srdci, že jako člověk vychovává svého syna, tak...
Deuteronomium 8:6... vychovává tebe. Zachovávej přikázání Hospodinasvého Boha, choď po jeho cestách a cti jej. Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 8:14...nepozdvihne, takže bys zapomněl na Hospodinasvého Boha. To on vyvedl z Egypta, z domu otroctví! To...
Deuteronomium 8:18...jsem se takto vzmohl," ale pamatuj na Hospodinasvého Boha. Je to přece on, kdo ti dává sílu, aby ses...
Deuteronomium 8:19... Pokud bys však skutečně zapomněl na Hospodinasvého Boha, a následoval cizí bohy, sloužil jim a klaněl se...
Deuteronomium 8:20...vyhynete, protože jste neposlouchali Hospodinasvého Boha. Slyš, Izraeli, dnes se chystáš přejít Jordán,...
Deuteronomium 9:5...Ne pro svou spravedlnost a ne pro ryzost svého srdce vstupuješ do jejich země, abys ji obsadil....
Deuteronomium 9:7...si a nezapomínej, jak jsi popouzel Hospodinasvého Boha, na poušti. Ode dne, kdy jsi vyšel z Egypta, ...
Deuteronomium 9:23...vám dal," vzepřeli jste se příkazu Hospodinasvého Boha. Nevěřili jste mu a neposlechli ho. Bouřili...
Deuteronomium 10:12... tvůj Bůh, žádá? Jen to, abys ctil Hospodinasvého Boha, kráčel po všech jeho cestách a miloval jej....
Deuteronomium 10:20...sami byli přistěhovalci v Egyptě! Hospodinasvého Boha, cti a jemu služ, k němu se přimkni a v jeho...
Deuteronomium 11:1...teď jako hvězd na nebi. Proto miluj Hospodinasvého Boha, a po všechny dny zachovávej, co ti uložil -...
Deuteronomium 11:13...dnes udílím, totiž abyste milovali Hospodinasvého Boha, a sloužili mu celým srdcem a celou duší, dám...
Deuteronomium 11:20... uléháš anebo vstáváš. Napiš je na veřejích svého domu i na svých branách. Pak budete vy i vaši synové...
Deuteronomium 11:22... která vám udílím, budete-li milovat Hospodinasvého Boha, kráčet po všech jeho cestách a přimknete se k...
Deuteronomium 11:27...- budete-li poslouchat přikázání Hospodinasvého Boha, která vám dnes udílím. Prokletí - nebudete-li...
Deuteronomium 11:28...- nebudete-li poslouchat přikázání Hospodinasvého Boha, ale sejdete z cesty, kterou vám dnes přikazuji,...
Deuteronomium 12:1...pravidla a zákony, jež budete po všechny dny svého života pečlivě dodržovat v zemi, kterou ti Hospodin,...
Deuteronomium 12:6...umístí své jméno. Tam choďte a tam přinášejte své zápalné a pokojné oběti, své desátky, obětní příspěvky...
Deuteronomium 12:15...a jíst maso můžeš s požehnáním Hospodinasvého Boha, v kterémkoli svém městě, kdykoli se ti zachce....
Deuteronomium 12:17...nech ji vytéci na zem jako vodu. Nesmíš však ve svém městě jíst desátky ze svého obilí, vína a oleje ani...
Deuteronomium 12:27...si vyvolí Hospodin, váš Bůh. Tam budeš obětovat své zápalné oběti - maso i krev - na oltář Hospodina, svého...
Deuteronomium 12:28...šťastně navěky, když budeš v očích Hospodinasvého Boha, dělat, co je dobré a správné. Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 13:4... zkouší, aby se poznalo, zda milujete Hospodinasvého Boha, celým srdcem a celou duší. Hospodina, svého...
Deuteronomium 13:5...Boha, celým srdcem a celou duší. Hospodinasvého Boha, následujte, jeho ctěte, jeho přikázání...
Deuteronomium 13:6...a vykoupil vás z domu otroctví. Odstraň ze svého středu zlo - vždyť ten bludař chtěl strhnout z...
Deuteronomium 13:14...středu vyšli ničemové, aby svedli obyvatele svého města slovy: "Pojďme sloužit cizím bohům" (které jsi...
Deuteronomium 13:18...nesmí zůstat v rukou. Pak se Hospodin odvrátí od svého planoucího hněvu, prokáže ti milosrdenství a ve svém...
Deuteronomium 13:19...zaslíbil tvým otcům. Proto poslouchej Hospodinasvého Boha, zachovávej všechna jeho přikázání, která ti...
Deuteronomium 14:1... tvého Boha, správné. Jste děti Hospodinasvého Boha. Nedělejte si kvůli mrtvému jizvy ani si neholte...
Deuteronomium 14:2...si neholte hlavu. Jsi přece svatý lid Hospodinasvého Boha! Tebe Hospodin vyvolil, abys byl jeho lidem,...
Deuteronomium 14:21...prodej cizinci. Jsi přece svatý lid Hospodinasvého Boha! Nevař kůzle v mléce jeho matky. Věrně odděluj...
Deuteronomium 14:23... která každoročně vyroste na poli. Desátky ze svého obilí, vína a oleje, stejně jako prvorozené ze svého...
Deuteronomium 15:2...dluhů se bude dít takto: Každý věřitel promine svému bližnímu, co mu osobně půjčil. Nebude to od svého...
Deuteronomium 15:3... Od cizince dluh vymáhat smíš, ale co mášsvého bratra, to mu osobně promineš. Jen u tebe nikdo...
Deuteronomium 15:5...obsadil. Musíš jen bedlivě poslouchat Hospodinasvého Boha, a pečlivě dodržovat všechna tato přikázání,...
Deuteronomium 15:9...rok, rok promíjení dluhů..." Hleděl-li bys na svého bratra lakotně a nic mu nedal, volal by kvůli tobě k...
Deuteronomium 15:14...jej odejít s prázdnou. Štědře ho obdaruj ze svého stáda, humna i lisu. Podělíš se s ním o vše, čím ti...
Deuteronomium 15:19...ve všem, co děláš. Každého prvorozeného samce ze svého skotu a bravu zasvěť Hospodinu, svému Bohu....
Deuteronomium 16:3...chvatu). Takto si po celý život připomínej den svého odchodu z Egypta. Po sedm dní se u tebe nevyskytne...
Deuteronomium 16:13...dodržuj tato ustanovení. shromáždíš úrodu ze svého humna i lisu, uspořádej sedmidenní Slavnost stánků....
Deuteronomium 16:15...tvém městě. Po sedm dní pořádej pro Hospodinasvého Boha, slavnost na místě, které si Hospodin vyvolí....
Deuteronomium 17:7...zemřel, a potom se přidá všechen lid. Odstraň ze svého středu zlo! Ve tvém městě by se mohlo stát něco...
Deuteronomium 17:19...knihu stále u sebe a čte ji po všechny dny svého života. Tak se bude učit ctít Hospodina, svého Boha,...
Deuteronomium 18:4...a žaludek. Budeš mu také dávat prvotiny ze svého obilí, vína a oleje a prvotiny z vlny svých ovcí....
Deuteronomium 18:7...se mu zachce. Bude sloužit ve jménu Hospodinasvého Boha, tak jako jeho ostatní bratři levité, kteří tam...
Deuteronomium 18:10...oněch národů. se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec,...
Deuteronomium 18:16...poslouchejte. Přesně to jsi žádal od Hospodinasvého Boha, na Orébu v den shromáždění, když jsi říkal: "...
Deuteronomium 19:4...a uteče, aby si zachránil život (v případě, že svého bližního zabil neúmyslně, aniž ho kdy předtím měl v...
Deuteronomium 19:9...vám dnes udílím, totiž abys miloval Hospodinasvého Boha, a kráčel po jeho cestách po všechny dny), potom...
Deuteronomium 19:11...na tebe! Pokud by však někdo úkladně napadl svého bližního z nenávisti a poté, co jej smrtelně zranil,...
Deuteronomium 19:14...krev, a povede se ti dobře. Neposunuj mezník svého bližního, kterým tví předkové vymezili tvé dědictví v...
Deuteronomium 19:19... co chtěl, aby se stalo jeho bratru. Odstraň ze svého středu zlo! o tom uslyší ostatní, přijde na ...
Deuteronomium 21:8...vykoupil! Nenech nevinně prolitou krev uprostřed svého lidu Izraele!" Tehdy budou zproštěni viny za tu krev....
Deuteronomium 21:9...krev. Takto odstraníš nevinně prolitou krev ze svého středu, neboť uděláš, co je v Hospodinových očích...
Deuteronomium 21:13...Zůstane ve tvém domě celý měsíc a bude oplakávat svého otce a matku. Teprve poté se s spojíš a staneš se...
Deuteronomium 21:21...toho města jej ukamenují k smrti. Odstraň ze svého středu zlo! Uslyší o tom všechen Izrael a přijde na...
Deuteronomium 22:1...dědictví! Když uvidíš bloudícího býka či ovci svého bratra, nebuď lhostejný, ale poctivě je přiveď svému...
Deuteronomium 22:4...nesmíš být lhostejný. Když uvidíš osla nebo býka svého bratra, jak leží na cestě, nebuď lhostejný. Ochotně...
Deuteronomium 22:21...v Izraeli hanebnost, když smilnila v domě svého otce. Odstraň ze svého středu zlo! Když někdo bude...
Deuteronomium 22:24...nekřičela, a muže proto, že zneuctil snoubenku svého bližního. Odstraň ze svého středu zlo! Když někdo...
Deuteronomium 22:26...smrt. Je to, jako když někdo napadne a zavraždí svého bližního. Byla přece na poli - zasnoubená dívka...
Deuteronomium 23:1...nesmí propustit. Nikdo si nesmí vzít manželku svého otce - tím by zneuctil svého otce. Do Hospodinova...
Deuteronomium 23:19...mzdu toho psa nesmíš přinést do domu Hospodinasvého Boha, k naplnění jakéhokoli slibu. Oba dva jsou před...
Deuteronomium 23:25... svému Bohu, to vykonej. Půjdeš-li vinicí svého bližního, můžeš jíst hrozny podle chuti do sytosti...
Deuteronomium 23:26...ale nesmíš je sbírat do nádoby. Půjdeš-li obilím svého bližního, můžeš trhat klasy, ale nesmíš na obilí...
Deuteronomium 24:7...či prodal, pak ten únosce zemře. Odstraň ze svého středu zlo! Pozor! Při ráně malomocenství pečlivě...
Deuteronomium 25:9...si zaslouží muž, který nechce zbudovat rodinu svého bratra!" Jeho rodina pak bude v Izraeli známá pod...
Deuteronomium 25:11...může se stát, že manželka jednoho přistoupí, aby svého muže uchránila před tím, který ho bije. Pokud vztáhne...
Deuteronomium 26:10...Hospodine, dal." Když to položíš před Hospodinasvého Boha, pokloníš se před ním. Spolu s levitou a...
Deuteronomium 26:14...jsem ani na jedno. Nic z toho jsem nejedl ve svém truchlení, nic z toho jsem neubral ve své nečistotě,...
Deuteronomium 26:15...se přesně, jak jsi mi přikázal. Shlédni tedy ze svého svatého příbytku, z nebe, a požehnej svému lidu...
Deuteronomium 26:19...učinil, a tak budeš svatým lidem Hospodinasvého Boha, jak ti zaslíbil. Mojžíš tehdy se stařešiny...
Deuteronomium 27:9...Izraeli! Dnešního dne se stáváš lidem Hospodinasvého Boha. Proto poslouchej Hospodina, svého Boha, a...
Deuteronomium 27:10... svého Boha. Proto poslouchej Hospodinasvého Boha, a dodržuj jeho přikázání a pravidla, která ti...
Deuteronomium 27:16...lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo zneváží svého otce či matku!" A všechen lid odpoví: "Amen!"...
Deuteronomium 27:17...odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo posune mezník svého bližního!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený,...
Deuteronomium 27:20..."Amen!" "Zlořečený, kdo obcuje s manželkou svého otce - takový zneuctil svého otce!" A všechen lid...
Deuteronomium 27:22..."Zlořečený, kdo obcuje se svojí sestrou - dcerou svého otce nebo své matky!" A všechen lid odpoví: "Amen!"...
Deuteronomium 27:24...lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo tajně zabije svého bližního!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený,...
Deuteronomium 28:1... Budeš-li opravdově poslouchat Hospodinasvého Boha, a pečlivě dodržovat všechna jeho přikázání,...
Deuteronomium 28:2...národy země. Budeš-li poslouchat Hospodinasvého Boha, přijdou na tebe a dostihnou všechna tato...
Deuteronomium 28:9... budeš-li zachovávat přikázání Hospodinasvého Boha, a kráčet po jeho cestách. Všechny národy země...
Deuteronomium 28:13...a pečlivě dodržovat přikázání Hospodinasvého Boha, která ti dnes udílím. Od těchto slov, která vám...
Deuteronomium 28:15...jim! Nebudeš-li však poslouchat Hospodinasvého Boha, nebudeš-li pečlivě dodržovat všechna jeho...
Deuteronomium 28:45...přijdou, protože jsi neposlouchal Hospodinasvého Boha, a nedodržoval jeho přikázání a pravidla, která...
Deuteronomium 28:62...vyhlazen. Protože jsi neposlouchal Hospodinasvého Boha, zůstane vás jen nepatrný počet, ačkoli vás bylo...
Deuteronomium 29:11...abyste vstoupili do přísežné smlouvy Hospodinasvého Boha. Tu s tebou Hospodin, tvůj Bůh, dnes uzavírá,...
Deuteronomium 30:6...a srdce tvého semene, a budeš milovat Hospodinasvého Boha, celým srdcem a celou duší, a nalezneš život....
Deuteronomium 30:10...tvých otců, když budeš poslouchat Hospodinasvého Boha, a dodržovat jeho přikázání a pravidla zapsaná v...
Deuteronomium 30:16... Proto ti dnes přikazuji: Miluj Hospodinasvého Boha, kráčej po jeho cestách a zachovávej jeho...
Deuteronomium 30:20... a budeš živ ty i tvé símě. Miluj Hospodinasvého Boha, poslouchej ho a přimkni k němu. Vždyť na tom...
Deuteronomium 31:29...jsem vám přikázal. Budete-li v očích Hospodinasvého Boha, páchat špatnost a popouzet ho svými výtvory,...
Deuteronomium 32:7...si teď vzpomeň, na léta všech pokolení mysleteSvého otce ptej se, poučí , svých stařešinů a poví ti:...
Deuteronomium 32:18...Zbavil ses Skály, která zplodila , na Bohasvého rodiče, jsi zapomněl. Hospodin to viděl! Odmítl je,...
Deuteronomium 32:41...přísahám: Jakože žiji navěky, jakmile čepel svého meče zostřím, ruka právo uchopí! Vykonám pomstu...
Jozue 2:18...jsi nás spustila, a neshromáždíš k sobě domů svého otce, matku, sourozence a celou rodinu svého otce....
Jozue 5:14...zemi a poklonil se. "Jaké příkazy můj pán pro svého služebníka?" zeptal se. Vůdce Hospodinova vojska na...
Jozue 6:26...povstane, aby stavěl toto město Jericho! Za cenu svého prvorozeného je založí, za svého nejmladšího tam...
Jozue 7:12...věci! Proto synové Izraele nemohou obstát před svými nepřáteli a obrací se před nimi na útěk, protože ...
Jozue 7:13...tvém středu, Izraeli! Nebudeš moci obstát před svými nepřáteli, dokud to proklaté neodstraníte ze svého...
Jozue 7:26...je tam dodnes. Tehdy se Hospodin odvrátil od svého planoucího hněvu, a to místo se proto dodnes...
Jozue 8:19...kdo číhali v záloze, rychle vstali a vyrazili ze svého místa. Vnikli do města, dobyli je a rychle je...
Jozue 14:7...tuto zem. Přinesl jsem mu zprávu podle svého nejlepšího svědomí. bratři, kteří šli se mnou,...
Jozue 18:2...ještě sedm izraelských kmenů, které se neujaly svého dědictví. Jozue proto synům Izraele řekl: "Jak dlouho...
Jozue 19:47...Rakon s územím naproti Jafě. Synové Danovi alesvé území přišli. Proto vytáhli a zaútočili na Lešem. Když...
Jozue 20:5...krevní mstitel, nevydají mu ho, poněvadž svého bližního zabil nechtěně, aniž ho kdy předtím měl v...
Jozue 21:3...tedy podle Hospodinova příkazu dali levitům ze svého dědictví tato města a jejich pastviny: První los...
Jozue 22:5...Hospodinův služebník Mojžíš: Milujte Hospodinasvého Boha, choďte po všech jeho cestách a dodržujte jeho...
Jozue 22:14... Každý byl mezi izraelskými tisíci náčelníkem svého otcovského rodu. Když přišli do gileádské země k...
Jozue 24:27...Hospodin. Bude vám svědkem, abyste neklamali svého Boha." Poté Jozue lid propustil, každého do jeho...
Soudců 2:6...lid, rozešli se synové Izraele každý do svého dědictví obsadit svou zem. Lid sloužil Hospodinu po...
Soudců 2:19...cizími bohy, aby jim sloužili a klaněli se jimSvého tvrdošíjného jednání a způsobů se odmítali vzdát....
Soudců 3:7...očích zle. Zapomínali na Hospodinasvého Boha, a sloužili baalům a ašerám. Hospodin proto...
Soudců 3:20...vzdálili. Eglon seděl o samotě v chládku svého střešního pokoje. Ehud k němu přistoupil a řekl: "Mám...
Soudců 6:25... noci mu Hospodin řekl: "Vezmi býka ze stáda svého otce, toho druhého býka, sedm let starého. Zboř...
Soudců 6:30...Joašův." Lidé z města tedy řekli Joašovi: "Vyveď svého syna ven, zemře - za to, že strhl Baalův oltář a...
Soudců 8:32... zemřel v utěšeném stáří a byl pohřben v hrobě svého otce Joaše v abiezerské Ofře. Po Gedeonově smrti...
Soudců 8:33...odešli smilnit za baaly a přijali Baal-berita za svého boha. Synové Izraele nepamatovali na Hospodina, svého...
Soudců 8:34...boha. Synové Izraele nepamatovali na Hospodinasvého Boha, který je vysvobozoval z rukou všech jejich...
Soudců 9:5... kteří mu dělali doprovod. Pak odešel do domu svého otce v Ofře a na jednom kameni tam povraždil svých...
Soudců 9:27...je v lisu a slavili vinobraní. Přišli do chrámu svého boha, jedli, pili a nadávali na Abimelecha. Gaal, syn...
Soudců 10:10..."Zhřešili jsme proti tobě. Ano, opustili jsme svého Boha a sloužili baalům!" Hospodin synům Izraele...
Soudců 10:16...vysvoboď nás, prosím, ještě tentokrát!" Pak ze svého středu odstranili cizí bohy a sloužili Hospodinu. A...
Soudců 11:37...dopřál pomstu nad tvými nepřáteli Amonci." Potom svého otce požádala: "Prosím jen o jedno: Pusť na dva...
Soudců 14:15...dne požádali Samsonovu ženu: "Vytáhni ze svého muže řešení hádanky. Jinak i s domem tvého otce...
Soudců 14:19...hádanku. Rozpálen hněvem se pak vrátil do domu svého otce. Samsonovu ženu pak dostal jeden z jeho družbů,...
Soudců 16:24...Samsona!" Lid při pohledu na něj chválil svého boha: "Do rukou nám bůh náš dal našeho nepřítele,...
Soudců 16:30...i na všechen lid uvnitř. Tak jich zabil při své smrti více než za svého života. Potom tam přišli jeho...
Soudců 17:3..."To stříbro slavnostně zasvěcuji Hospodinu za svého syna a nechám z něj odlít modlu." Poté, co to...
Soudců 18:2...žádný dědičný podíl. Synové Danovi proto ze svého rodu vyslali pět udatných mužů z Coreje a Eštaolu,...
Soudců 19:2...ale ta se s ním pohádala a odešla od něj do domu svého otce v judském Betlémě. Když tam byla nějaké čtyři...
Soudců 19:3...s promluví a přivede ji zpět. Měl s sebou svého mládence a pár oslů. Ta dívka ho pozvala dál, a když...
Soudců 20:8..."Nikdo z nás nepůjde domů, nikdo se nevrátí do svého příbytku. S Gibejí naložíme takto: Budeme...
Soudců 20:33...Baal-tamaru. Izraelská záloha zatím vyrazila ze svého stanoviště západně od Gibeje. Deset tisíc znamenitých...
Soudců 21:23... kterou si chytil. Pak šli a vrátili se do svého dědictví. Znovu vystavěli svá města a bydleli v nich....
Soudců 21:24...Izraele se tenkrát odtamtud rozešli každý ke svému kmeni a ke svému rodu, každý do svého dědictví. ...
Růt 2:5...odpověděli mu. "Čí je ta dívka?" zeptal se Boáz svého služebníka, který měl na starosti žence. Služebník mu...
Růt 2:11...odpověděl: "Slyšel jsem, co všechno jsi po smrti svého muže udělala pro svou tchyni a že jsi opustila svého...
Růt 3:9..." odpověděla. "Přikryj svou služebnici křídlem svého pláště, vždyť jsi náš příbuzný." "Hospodin ti žehnej,...
1. Samuel 1:3...byla bezdětná. Tento muž chodil každoročně ze svého města do Šíla, aby se tam klaněl a obětoval Hospodinu...
1. Samuel 2:10...bude soudit Hospodin. Hospodin silou obdaří svého krále, roh svého pomazaného pozvedne!" Elkána se pak...
1. Samuel 2:33...nedočká stáří. I pokud někoho z vás neodetnu od svého oltáře, oči mu vyhasnou a jeho duše se usouží. Celé...
1. Samuel 4:18...zmínil Boží truhlu, spadl Elí pozpátku ze svého křesla vedle brány, zlomil si vaz a zemřel. Byl totiž...
1. Samuel 6:9...a pošlete ji pryč. Pak uvidíte: Zamíří-li do svého kraje směrem k Bet-šemeši, pak nám toto hrozné...
1. Samuel 7:3...se k Hospodinu celým srdcem, odstraňte ze svého středu cizí bohy i obrazy Aštarot. Přimkněte se...
1. Samuel 7:15...vládl mír. Samuel soudil Izrael po všechny dny svého života. Rok co rok se vydával na cestu a obcházel...
1. Samuel 8:3...soudci v Beer-šebě. Nechodili však po cestách svého otce. Šlo jim o zisk, brali úplatky a překrucovali...
1. Samuel 10:19... která vás utlačovala. Vy jste ale dnes zavrhli svého Boha, který vás vysvobozuje ze všech vašich neštěstí...
1. Samuel 12:2...a moji synové jsou mezi vámi. Vedl jsem vás od svého mládí dodnes. Tady jsem. Odpovězte mi před...
1. Samuel 12:9...je na tomto místě. Oni však na Hospodinasvého Boha, zapomněli. Vydal je tedy do rukou Sisery,...
1. Samuel 13:14...neobstojí. Hospodin si našel muže podle svého srdce. Jeho určil za vůdce svého lidu, protože ty jsi...
1. Samuel 14:27... protože se báli přísahy. Jonatan ale svého otce neslyšel, když zavázal lid tou přísahou, a tak...
1. Samuel 14:34...se do vojska a řekněte jim: Přiveďte každý svého býka nebo ovci ke mně a tady je porážejte a jezte....
1. Samuel 16:19...k Jišajovi posly se vzkazem: "Pošli ke mně svého syna Davida, který pase ovce." Jišaj vzal osla, chléb...
1. Samuel 17:15...se musel od Saula vrátit do Betléma pást ovce svého otce. Filištín zatím po čtyřicet dnů každé ráno i...
1. Samuel 17:34...mu odpověděl: "Tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého otce. Když přišel lev nebo medvěd a vzal ze stáda...
1. Samuel 17:55...viděl Davida, jak jde na Filištína, zeptal se svého vojevůdce Abnera: "Čí syn je ten chlapec, Abnere?"...
1. Samuel 20:27...místo stále prázdné. Saul se tedy zeptal svého syna Jonatana: "Proč Jišajův syn včera ani dnes...
1. Samuel 20:32...zemřít!" "A proč zemřít?" zeptal se Jonatan svého otce Saula. "Co provedl?" Vtom po něm Saul mrštil...
1. Samuel 22:15...dnes radil s Bohem poprvé? Jistěže ne. král svého služebníka ani příbuzné neobviňuje, neboť tvůj...
1. Samuel 24:11... ale mně bylo líto. Řekl jsem si, že na svého pána nevztáhnu ruku - vždyť je to Hospodinův pomazaný...
1. Samuel 24:20...rukou, ale ty jsi nezabil. Když někdo najde svého nepřítele, copak ho nechá odejít po dobrém? Kéž ti...
1. Samuel 25:41...bude služkou, jež umývá nohy služebníků svého pána." Poté Abigail rychle nasedla na osla a...
1. Samuel 26:15...volal David na Abnera. "Proč tedy nehlídáš svého krále a pána? Někdo tvému králi a pánu přišel...
1. Samuel 26:16... zasloužíte si zemřít, protože jste neochránili svého pána, Hospodinova pomazaného. Jen se podívej, kde je...
1. Samuel 26:18...David. A pokračoval: "Proč můj pán pronásleduje svého služebníka? Co jsem provedl? Jaký zločin jsem...
1. Samuel 26:19...Vyslechni teď prosím, můj králi a pane, slova svého služebníka. Pokud proti mně podnítil Hospodin, ...
1. Samuel 29:8...provedl?" odpověděl mu na to David. "Co můžeš svému služebníku vytknout ode dne, kdy jsem k tobě přišel,...
2. Samuel 2:7... Váš pán Saul je mrtev, ale judský dům si za svého krále pomazal ." Saulův vojevůdce Abner, syn Nerův,...
2. Samuel 2:16...proti dvanácti Davidovým vojákům. Každý popadl svého protivníka za hlavu a vrazil mu do boku meč, takže...
2. Samuel 2:23...nechat být, Abner ho udeřil zadním koncem svého kopí do břicha. Kopí jím projelo naskrz, takže tam...
2. Samuel 3:21...řekl: "Dovol mi teď jít a shromáždit pro svého krále a pána celý Izrael, aby s tebou uzavřeli...
2. Samuel 3:27...ho ale ranou do břicha zabil, aby pomstil krev svého bratra Asaela. Když se o tom doslechl David,...
2. Samuel 7:19...zdálo málo, Hospodine, Pane můj, takže jsi domu svého služebníka dokonce přislíbil budoucnost. Bývá snad...
2. Samuel 7:20...Co k tomu David ještě může říci? Ty přece znáš svého služebníka, Hospodine, Pane můj! Pro své slovo a...
2. Samuel 7:21...znáš svého služebníka, Hospodine, Pane můj! Pro své slovo a podle svého srdce jsi svému služebníku zjevil...
2. Samuel 7:23...věci, ohromné věci pro svou zem před tváří svého lidu, který sis vykoupil z Egypta, z jeho národů i...
2. Samuel 7:29...jsou pravda. Kéž se ti zalíbí požehnat domu svého služebníka, aby před tebou trval navěky, jak jsi,...
2. Samuel 8:10...Hadad-ezerovo vojsko, vyslal ke králi Davidovi svého syna Jorama s pozdravem a blahopřáním k jeho...
2. Samuel 10:10...proti Aramejcům. Zbytek vojska svěřil pod velení svého bratra Abišaje, aby je seřadil proti Amoncům. Joáb mu...
2. Samuel 11:4... vyspal se s (právě se totiž očistila od svého krvácení). Potom se vrátila domů. Když ta žena...
2. Samuel 11:9...dar. Uriáš ale nešel domů. Ulehl mezi služebníky svého pána u vchodu do královského paláce. Davidovi bylo...
2. Samuel 11:13... On ale večer přesto nešel domů. Odešel spát na své lehátko mezi služebníky svého pána. David tedy ráno...
2. Samuel 12:8...rukou. Dal jsem ti dům tvého pána. I ženy svého pána jsi dostal do klína. Dal jsem ti dům Izraele a...
2. Samuel 13:7...poslal k Támar domů vzkaz: "Zajdi prosím do domu svého bratra Amnona a připrav mu jídlo." Támar tedy šla do...
2. Samuel 13:8...a připrav mu jídlo." Támar tedy šla do domu svého bratra Amnona. Zatímco ležel a díval se, vzala těsto,...
2. Samuel 13:17...mi udělal!" On však nedbal, neslyšel. Zavolal svého sluhu a přikázal: "Tuhle odsud vyvedou. A zamkni...
2. Samuel 13:20...si to tak." Támar pak zůstala opuštěná v domě svého bratra Abšaloma. Když se o tom všem dozvěděl král...
2. Samuel 13:29...královi synové se hned zvedli, každý nasedl na svého mezka a dali se na útěk. Ještě byli na cestě, když se...
2. Samuel 13:37...králi Talmajovi, synu Amihudovu. David pak svého syna dlouho oplakával. Abšalom nalezl útočiště v...
2. Samuel 14:7...bratrovraha! Zabijeme ho za to, že zavraždil svého bratra.' Tak chtějí zahubit i dědice. Uhasí i tu...
2. Samuel 14:22... můj pane a králi, neboť král vyhověl prosbě svého služebníka." Potom Joáb vstal, odešel do Gešuru a...
2. Samuel 15:12...rádce Achitofela Gilonského, aby přišel ze svého města Gilo. Spiknutí narůstalo a s Abšalomem bylo...
2. Samuel 16:21..." Achitofel mu odpověděl: "Spi s konkubínami svého otce, které tu nechal, aby se staraly o dům. Když...
2. Samuel 16:22...před zraky všeho Izraele spal s konkubínami svého otce. Radit se s Achitofelem, který byl tenkrát...
2. Samuel 17:8...rada tentokrát není dobrá. Znáš přece svého otce i jeho muže, jak jsou udatní," pokračoval Chušaj...
2. Samuel 17:23...jeho rady, a tak osedlal osla a vydal se domů do svého města. Pořídil závěť o svém domě a oběsil se. Zemřel...
2. Samuel 18:18... každý tam, odkud přišel. Abšalom si ještě za svého života nechal v Královském údolí postavit památný...
2. Samuel 20:3...při svém králi. Když král v Jeruzalémě přišel do svého paláce, vzal těch deset konkubín, které tam předtím...
2. Samuel 20:6...může uškodit více než Abšalom. Vezmi služebníky svého pána a pronásleduj ho, než si najde nějaká opevněná...
2. Samuel 22:22...odměnil. Hospodinových cest jsem se pevně drželsvého Boha jsem nezradil! Před sebou mám všechny jeho soudy...
2. Samuel 24:2...proti nim Davida. Král tedy řekl veliteli svého vojska Joábovi: "Obejdi všechny izraelské kmeny od...
2. Samuel 24:10...k Hospodinu. "Prosím , Hospodine, odpusť vinu svého služebníka! Zachoval jsem se jako hrozný hlupák."...
1. Královská 1:10...Nátana, Benajáše, přední bojovníky, ba ani svého bratra Šalomouna ale nepozval. Nátan tehdy promluvil...
1. Královská 1:33...ke králi, řekl jim: "Vezměte s sebou služebníky svého pána, posaďte mého syna Šalomouna na moji mulu a...
1. Královská 1:51...a říká: ‚ mi dnes král Šalomoun odpřisáhne, že svého služebníka nenechá popravit!'" "Ukáže-li se jako...
1. Královská 2:12...a třiatřicet let kraloval v Jeruzalémě. Na trůn svého otce Davida usedl Šalomoun a vzal královskou vládu...
1. Královská 2:24...na trůnu mého otce Davida a který mi podle svého slova vybudoval dům - Adoniáš zemře ještě dnes!" Král...
1. Královská 3:7...tomu dnes je. Hospodine, Bože můj, ty jsi učinil svého služebníka králem po mém otci Davidovi. jsem ale...
1. Královská 3:20...služebnice spala. Vzala si ho do náručí a toho svého mrtvého syna dala do náručí mně. Nad ránem vstanu, že...
1. Královská 3:21...syna dala do náručí mně. Nad ránem vstanu, že svého syna nakojím - a on je mrtvý! Pak jsem se ale na něj...
1. Královská 5:5...Danu po Beer-šebu v bezpečí, každý ve stínu své révy a svého fíkoví. Šalomoun měl také 4 000 stájí pro...
1. Královská 5:17...David nemohl postavit chrám jménu Hospodinasvého Boha. Musel bojovat s nepřáteli na všech stranách,...
1. Královská 5:19...mám teď v úmyslu postavit chrám jménu Hospodinasvého Boha, jak to Hospodin pověděl mému otci Davidovi:...
1. Královská 7:51...chrámu. Šalomoun pak přinesl zasvěcenou kořist svého otce Davida, totiž stříbro, zlato a další předměty, a...
1. Královská 8:28... který jsem postavil! Shlédni však na modlitbu svého služebníka a na jeho prosby, Hospodine, Bože můj;...
1. Královská 8:30...směrem k tomuto místu. Kéž vyslyšíš prosbu svého služebníka i svého lidu Izraele, kdykoli se budou...
1. Královská 8:34...chrámu, vyslýchej na nebesích. Odpusť hřích svého lidu Izraele a přiveď je zpátky do země, kterou jsi...
1. Královská 8:40...všech lidí - aby měli v úctě po všechny dny svého života v zemi, kterou jsi dal našim otcům. Rovněž...
1. Královská 8:47... daleké či blízké, kdyby si to však potom v zemi svého zajetí vzali k srdci, obrátili by se a prosili o...
1. Královská 8:53... Pane můj, oddělil ze všech národů země jako své vlastní dědictví, jak jsi to řekl skrze svého...
1. Královská 8:56...Izraele: "Požehnán buď Hospodin, který svému lidu Izraeli dopřál odpočinutí, jak zaslíbil. Ani...
1. Královská 9:9...A dostanou odpověď: ‚Protože opustili Hospodinasvého Boha, který vyvedl jejich otce z Egypta, a chytili se...
1. Královská 11:17...chlapec, tenkrát s několika edomskými služebníky svého otce uprchl do Egypta. Přes Midián pokračovali do...
1. Královská 11:23...v Rezonovi, synu Eliadovu, který uprchl od svého pána Hadad-ezera, krále Cóby. Když David pobil jejich...
1. Královská 11:27...terasu Milo a uzavřel mezeru v hradbách města svého otce Davida. Jeroboám byl schopný mladík, a když si...
1. Královská 11:43...nad celým Izraelem čtyřicet let. Potom ulehl ke svým otcům a byl pochován ve městě svého otce Davida. Na...
1. Královská 12:16...nebudem! Jen se vrátí domů Izrael, ty si hleď svého domu, Davide!" A tak se Izrael rozešel do svých domů....
1. Královská 13:6...na Božího muže: "Přimluv se prosím u Hospodinasvého Boha, a modli se za , abych mohl ruku zase...
1. Královská 13:8...ale králi odpověděl: "I kdybys mi dal polovinu svého domu, nešel bych s tebou. Nic na tomto místě nesním,...
1. Královská 13:23...dopil, osedlal mu ten prorok, který ho přivedlsvého osla a on odjel. Na cestě ho ale potkal lev a zabil...
1. Královská 13:29... naložil ho na osla a vezl zpět. Dovezl ho do svého města, aby ho oplakal a pohřbil. Jeho tělo pochoval...
1. Královská 13:30... aby ho oplakal a pohřbil. Jeho tělo pochoval do svého hrobu. "Ach, bratře můj!" naříkali nad ním. Když ho...
1. Královská 14:5...Jeroboámova žena, aby se u tebe vyptala na svého syna. Je nemocný. Řekneš to a to. přijde, bude...
1. Královská 14:18...Izrael ho oplakával, jak řekl Hospodin skrze svého služebníka, proroka Achiáše. Ostatní Jeroboámovy...
1. Královská 15:15... Vnesl do Hospodinova chrámu svaté dary svého otce i vlastní svaté dary, stříbro, zlato a různé...
1. Královská 15:24...byl ale nemocný na nohy. Potom Asa ulehl ke svým otcům a byl pohřben mezi svými předky ve městě svého...
1. Královská 15:26... co je v Hospodinových očích zlé. Držel se cesty svého otce a jeho hříchu, kterým svedl celý Izrael. Baaša,...
1. Královská 15:29...je úplně všechny, jak to Hospodin řekl skrze svého služebníka Achiáše Šíloského. To vše kvůli hříchům,...
1. Královská 16:16...téhož dne na místě prohlásili izraelským králem svého vojevůdce Omriho. Omri pak s celým izraelským vojskem...
1. Královská 16:34...v jeho době vystavěl Jericho. Založil ho za cenu svého prvorozeného Abirama a za cenu svého nejmladšího...
1. Královská 17:19...můj hřích a zabít mi syna?" "Podej mi svého syna," řekl . Vzal ho z náruče, vynesl ho do...
1. Královská 18:9...jsem komu udělal?" zvolal Obadiáš. "Proč vydáváš svého služebníka do rukou Achabovi? Vždyť zabije! Jakože...
1. Královská 18:28...- tak se probudí!" Křičeli, co mohli, a podle svého zvyku se bodali noži a oštěpy, z nich crčela krev....
1. Královská 19:3...život. Dorazil do Beer-šeby v Judsku, kde nechal svého mládence, a sám pokračoval celý den cesty do pouště....
1. Královská 22:17...jak ovce po horách rozptýlen, jak ovce bez svého pastýře. Hospodin řekl mi: Pány nemají, vrátí se...
1. Královská 22:43...Azuba, dcera Šilchiho. Plně se držel cesty svého otce Asy a nepřestával dělat, co je v Hospodinových...
1. Královská 22:51..." Jošafat ale nechtěl. Potom Jošafat ulehl ke svým otcům a byl pochován ke svým předkům ve městě svého...
1. Královská 22:53...je v Hospodinových očích zlé, a držel se cesty svého otce a své matky i cesty Jeroboáma, syna Nebatova,...
2. Královská 3:13...králi řekl: "Co je mi do tebe? Jdi si za proroky svého otce nebo své matky!" "To ne," odpověděl mu izraelský...
2. Královská 3:27...k edomskému králi, ale nedokázal to. Tehdy vzal svého prvorozeného syna, který měl kralovat po něm, a...
2. Královská 4:36...ji tedy, a když přišla, Elíša řekl: "Tady máš svého syna." Vešla dovnitř, padla mu k nohám a klaněla se...
2. Královská 5:1... Byl to muž důležitý a velmi vážený v očích svého pána, neboť skrze něj Hospodin Aramejcům daroval...
2. Královská 5:11...se. "Myslel jsem, že bude vzývat jméno svého Boha Hospodina a mávat rukou nad nemocným místem, aby...
2. Královská 5:15...jako tělo malého chlapce! Hned se tedy s celým svým doprovodem vydal zpátky k Božímu muži. Předstoupil...
2. Královská 6:28...mu vyprávět: "Tahle žena mi řekla: ‚Dej sem svého syna. Dnes ho sníme a zítra sníme zase mého.' A tak...
2. Královská 6:29...uvařily a snědly. Druhý den povídám: ‚Dej sem svého syna, ho sníme.' Jenže ona svého syna schovala!"...
2. Královská 7:17... přesně jak řekl Hospodin. Král tehdy odvelel svého pobočníka, svou pravou ruku, k bráně. Dav ho tam ale...
2. Královská 8:3...se odtud a přišla ke králi, aby se domohla svého domu a pozemků. Král právě říkal sluhovi Božího muže,...
2. Královská 8:5... jejíhož syna vzkřísil, a domáhala se u krále svého domu a pozemků. "Pane můj, králi!" zvolal Gehazi. "To...
2. Královská 9:7...nad Hospodinovým lidem Izraelem. Vyhladíš dům svého pána Achaba, a tak pomstím krev svých služebníků...
2. Královská 9:11...dveře a utekl. Jehu se vrátil mezi vojevůdce svého pána. "Všechno v pořádku? Co ti ten blázen chtěl?"...
2. Královská 9:24...šíp pronikl srdcem a on se zhroutil na podlahu svého vozu. "Vezmi ho a pohoď na poli Nábota Jizreelského,"...
2. Královská 9:31...do brány. "Přinášíš pokoj, ty Zimri, vrahu svého pána?" zavolala. On se podíval směrem k oknu a...
2. Královská 10:2...Achabových synů. Napsal jim: "Máte syny svého pána, máte vozy a koně, opevněné město a zbraně. Nuže...
2. Královská 10:3... jakmile dostanete tento list, vyberte ze synů svého pána toho nejlepšího a nejschopnějšího, dosaďte ho na...
2. Královská 10:6...a chcete poslouchat, vezměte hlavy všech synů svého pána a přijďte zítra touto dobou za mnou do Jizreelu...
2. Královská 10:10... neselže. Hospodin vykonal, co řekl skrze svého služebníka Eliáše!" Pak Jehu v Jizreelu pobil všechny...
2. Královská 14:3...jako jeho otec David. Ve všem se řídil příkladem svého otce Joaše. Obětní výšiny ale nebyly odstraněny, a...
2. Královská 14:25...v Aravě, jak to Hospodin, Bůh Izraele, řekl ústy svého služebníka Jonáše, syna Amitajova, proroka z...
2. Královská 15:38...a Pekacha, syna Remaliášova.) Jotam pak ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi svými předky ve městě svého...
2. Královská 17:14...jako jejich otcové, kteří nevěřili v Hospodinasvého Boha. Zavrhli jeho pravidla, jeho smlouvu, kterou...
2. Královská 17:16...nesmíte!" Opustili všechna přikázání Hospodinasvého Boha, a odlili si dvě telata. Vyrobili si také...
2. Královská 17:19... Ani Juda však nedodržoval přikázání Hospodinasvého Boha. Řídili se zvyklostmi Izraele, jednali jako oni....
2. Královská 17:39... a neuctívejte cizí bohy. Ctěte jen Hospodinasvého Boha. On vás zachrání z rukou všech vašich nepřátel!"...
2. Královská 18:12... Stalo se to proto, že neposlouchali Hospodinasvého Boha, ale porušovali jeho smlouvu. Neposlouchali a...
2. Královská 18:17...z Lachiše do Jeruzaléma ke králi Ezechiášovi svého vrchního velitele, nejvyššího správce a nejvyššího...
2. Královská 18:22... Možná mi řeknete: ‚Spoléháme na Hospodinasvého Boha.' Není to snad ten, jehož obětní výšiny a oltáře...
2. Královská 19:37...zůstal v Ninive. Jednou, když se klaněl v chrámu svého boha Nisrocha, ho jeho synové Adramelech a Sarecer...
2. Královská 20:6...a budu to město bránit. Udělám to pro sebe a pro svého služebníka Davida." Izaiáš tenkrát řekl: "Přineste...
2. Královská 21:18...v Kronice judských králů. Pak Menaše ulehl ke svým otcům a byl pochován v Uzově zahradě svého paláce. Na...
2. Královská 21:21...tak jako jeho otec Menaše. Ve všem se držel cest svého otce: sloužil hnusným modlám, kterým sloužil jeho...
2. Královská 22:2...očích správné. Ve všem se držel cest svého otce Davida a neuchýlil se napravo ani nalevo. V...
2. Královská 23:10...v údolí Ben-hinom, aby tam nikdo neprovedl svého syna nebo dceru ohněm jako oběť Molochovi. Od vchodu...
2. Královská 23:26... Hospodin se ale přesto neodvrátil od rozhorlení svého velikého hněvu, kterým vzplál proti Judovi kvůli všem...
2. Královská 25:29... Směl odložit vězeňský oděv a po všechny dny svého života směl vždy jíst u králova stolu. Vše, co...
2. Královská 25:30...od krále pravidelně den co den po všechny dny svého života. Adam, Set, Enoš...
1. Letopisů 1:13...Filištíni spolu s Kaftorskými). Kanaán zplodil svého prvorozeného Sidona, potom Cheta, Jebusejce, Emorejce...
1. Letopisů 2:13...Obéda a Obéd zplodil Jišaje. Jišaj pak zplodil svého prvorozeného Eliaba, druhého Abinadaba, třetího Šimeu...
1. Letopisů 2:24... Po Checronově smrti se Káleb spojil se ženou svého otce Efratou, a ta mu porodila Ašchura, otce Tekoy....
1. Letopisů 5:1...byl sice prvorozený, ale protože poskvrnil lože svého otce, prvorozenství bylo dáno synům Izraelova syna...
1. Letopisů 5:22...bojoval za . Bydleli tam pak místo nich do svého vystěhování. Synové poloviny kmene Manasesova bydleli...
1. Letopisů 6:17...Stanem setkávání. Ke službě nastupovali podle svého pořádku. Nastupovali společně se svými syny: Ze synů...
1. Letopisů 17:17...A i to se ti zdálo málo, Bože, takže jsi domu svého služebníka přislíbil budoucnost! Pohlédl jsi na ,...
1. Letopisů 17:18... Co k tomu David ještě může dodat, když jsi svého služebníka zahrnul takovou ctí? Ty přece znáš svého...
1. Letopisů 17:19...znáš svého služebníka, Hospodine! Pro dobro svého služebníka a podle svého srdce jsi projevil svou...
1. Letopisů 17:27...toto dobrodiní. Zalíbilo se ti požehnat domu svého služebníka, aby před tebou trval navěky. Díky tvému...
1. Letopisů 18:10... krále Cóby, vyslal ke králi Davidovi svého syna Hadorama s pozdravem a blahopřáním k jeho...
1. Letopisů 19:11...proti Aramejcům. Zbytek vojska svěřil pod velení svého bratra Abišaje, aby nastoupili proti Amoncům. Joáb mu...
1. Letopisů 21:8...pak David k Bohu. "Prosím ale, odpusť vinu svého služebníka! Zachoval jsem se jako hrozný hlupák."...
1. Letopisů 22:6...ještě před smrtí vykonal mnoho příprav. Potom si svého syna Šalomouna zavolal a přikázal mu, aby vystavěl...
1. Letopisů 22:7... měl jsem na srdci postavit dům jménu Hospodinasvého Boha. Dostal jsem ale slovo Hospodinovo: ‚Prolil jsi...
1. Letopisů 22:12...a prozíravostí, abys dodržoval Zákon Hospodinasvého Boha. Tehdy se ti bude dařit, když budeš pečlivě...
1. Letopisů 22:19...tedy srdcem i duší oddaně hledejte Hospodinasvého Boha, a dejte se do stavby svatyně Hospodina, svého...
1. Letopisů 23:1...svůj čas, ustanovil za krále nad Izraelem svého syna Šalomouna. Shromáždil všechny vůdce Izraele...
1. Letopisů 24:19...domu, aby v něm konali službu podle nařízení svého otce Árona, jak mu je vydal Hospodin, Bůh Izraele. K...
1. Letopisů 25:3... Chašabiáš a Matitiáš - těchto šest pod vedením svého otce Jedutuna, který za zvuku citery prorokoval ke...
1. Letopisů 25:6... Ti všichni se v Hospodinově domě pod vedením svého otce věnovali hudbě na činely, lyry a citery; to byla...
1. Letopisů 28:9... A ty, Šalomoune, synu můj, poznávej Boha svého otce a služ mu celým srdcem a z duše rád. Neboť...
1. Letopisů 29:2...ale pro Hospodina Boha. Připravil jsem pro chrám svého Boha, co jsem mohl: zlato pro věci zlaté, stříbro pro...
1. Letopisů 29:3...zlatý a stříbrný poklad. Dávám jej na chrám svého Boha kromě všeho toho, co jsem pro ten svatý chrám ...
1. Letopisů 29:18...a Izraele, zachovej navěky tu touhu v srdci svého lidu! jsou jejich srdce vždy pevně u tebe! Mému...
1. Letopisů 29:23...dosedl na Hospodinův královský trůn namísto svého otce Davida. Vše se mu dařilo a celý Izrael ho...
2. Letopisů 2:3...palác. Nuže, stavím chrám jménu Hospodinasvého Boha. Chci ho zasvětit k pálení vonného kadidla před...
2. Letopisů 5:1...chrámu. Šalomoun pak přinesl zasvěcenou kořist svého otce Davida, totiž stříbro, zlato a další předměty, a...
2. Letopisů 6:19... který jsem postavil! Shlédni však na modlitbu svého služebníka a na jeho prosby, Hospodine, Bože můj;...
2. Letopisů 6:21...směrem k tomuto místu. Kéž vyslyšíš prosby svého služebníka i svého lidu Izraele, kdykoli se budou...
2. Letopisů 6:25...v tomto chrámu, vyslýchej z nebe. Odpusť hřích svého lidu Izraele a přiveď je zpět do země, kterou jsi dal...
2. Letopisů 6:31...v úctě a chodili po tvých cestách po všechny dny svého života v zemi, kterou jsi dal našim otcům. Rovněž...
2. Letopisů 6:37...daleké či blízké, kdyby si to však potom v zemi svého zajetí vzali k srdci, obrátili by se a prosili o...
2. Letopisů 6:42...od toho, kohos pomazal - pamatuj na oddanost svého služebníka Davida!" Jakmile Šalomoun dokončil tuto...
2. Letopisů 8:14... Svátek týdnů a Svátek stánků. Podle pořádku svého otce Davida ustanovil oddíly kněží, aby sloužili, a...
2. Letopisů 9:8... na svůj trůn, abys byl králem pro Hospodinasvého Boha! Tvůj Bůh miluje Izrael a navěky ho upevňuje, a...
2. Letopisů 9:31...nad celým Izraelem čtyřicet let. Potom ulehl ke svým otcům a byl pochován ve městě svého otce Davida. Na...
2. Letopisů 10:16...nebudem! Jen se vrátí domů Izrael, ty si hleď svého domu, Davide!" A tak se celý Izrael rozešel do svých...
2. Letopisů 14:6...zůstala nám, protože jsme hledali Hospodinasvého Boha. Hledali jsme ho a on nám dopřál odpočinutí ze...
2. Letopisů 15:18... Vnesl do Božího chrámu zasvěcenou kořist svého otce i svou vlastní, stříbro a zlato a další předměty...
2. Letopisů 16:7...spolehl na aramejského krále, a ne na Hospodinasvého Boha, vojsko aramejského krále ti uniklo z rukou....
2. Letopisů 16:13...Hospodina, ale lékaře. V jednačtyřicátém roce svého kralování pak Asa zemřel a ulehl ke svým otcům....
2. Letopisů 17:3...byl s Jošafatem, neboť chodil po starých cestách svého otce Davida a nevyhledával baaly. Namísto toho hledal...
2. Letopisů 17:4...a nevyhledával baaly. Namísto toho hledal Boha svého otce a narozdíl od Izraele se řídil jeho příkazy....
2. Letopisů 18:1...velikého bohatství a slávy, uzavřel sňatkem svého syna spojenectví s Achabem. Po několika letech Achaba...
2. Letopisů 18:16...jak ovce po horách rozptýlen, jak ovce bez svého pastýře. Hospodin řekl mi: Pány nemají, vrátí se...
2. Letopisů 20:7...tebou! Byl jsi to přece ty, Bože náš, kdo před svým lidem Izraelem vyhnal obyvatele této země a dal ji...
2. Letopisů 20:32...jmenovala Azuba, dcera Šilchiho. Držel se cesty svého otce Asy a nepřestával dělat, co je v Hospodinových...
2. Letopisů 21:4...prvorozenému. Jehoram se tedy ujal království svého otce. Jakmile upevnil svou moc, povraždil mečem...
2. Letopisů 21:12... Bůh tvého otce Davida: Nekráčel jsi cestami svého otce Jošafata ani cestami judského krále Asy, ale...
2. Letopisů 22:4...očích zlé, tak jako dům Achabův. Po smrti svého otce si totiž k vlastní záhubě pozval rádce z...
2. Letopisů 23:13... Přišla za nimi do Hospodinova chrámu, a hle - u svého sloupu vedle vchodu stojí král s veliteli a trubači...
2. Letopisů 26:16... k vlastní záhubě zpychl. Zradil Hospodinasvého Boha, a vstoupil dovnitř Hospodinova chrámu, aby na...
2. Letopisů 28:22...krále, ale nebylo mu to k ničemu. I během svého soužení zrazoval Hospodina čím dál víc. Takový byl...
2. Letopisů 31:1...všichni Izraelci vrátili do svých měst, každý do svého kraje. Ezechiáš rozdělil kněží a levity do oddílů,...
2. Letopisů 31:3...v branách Hospodinova tábora. Král oddělil část svého majetku jako příspěvek na zápalné oběti jak ranní,...
2. Letopisů 31:21...o Boží chrám nebo o Zákon a přikázání, hledal svého Boha a věnoval se tomu celým srdcem. Proto se mu...
2. Letopisů 32:21...modlili a volali k nebi. Hospodin tehdy poslal svého anděla a ten pobil všechny bojovníky, velitele i...
2. Letopisů 33:12...řetězy a odvedli do Babylonu. Tam pak ve své úzkosti prosil Hospodina, svého Boha, o milost. Velice...
2. Letopisů 34:2...v Hospodinových očích správné. Chodil po cestách svého otce Davida a neuchýlil se napravo ani nalevo. V...
2. Letopisů 34:3...a neuchýlil se napravo ani nalevo. V osmém roce své vlády, ještě jako mladík, začal hledat Boha svého otce...
2. Letopisů 36:21...slovo řečené ústy Jeremiáše. Země po celou dobu svého zpustošení konečně užívala svých sobot; odpočívala...
Ezdráš 1:7...přinesl z Jeruzaléma a které uložil v chrámu svého boha. Perský král Kýros je svěřil pokladníku...
Ezdráš 5:14...odnesl z jeruzalémského chrámu a zanesl do svého chrámu v Babylonu, král Kýros vynesl z babylonského...
Ezdráš 7:14... abys dohlédl na Judsko a Jeruzalém podle zákona svého Boha, jenž ti byl svěřen. Stříbro a zlato, které král...
Ezdráš 7:16...provincii, stejně jako dary, jež na dům svého Boha v Jeruzalémě věnoval jeho lid a kněží. Za tyto...
Ezdráš 7:20...Bohu. Cokoli dalšího budeš potřebovat pro dům svého Boha, uhraď to z královské pokladny. , král...
Ezdráš 8:23...opouštějí." Postili jsme se tedy a prosili za to svého Boha, a vyslyšel nás. Potom jsem vybral dvanáct...
Ezdráš 10:2... syn Jechielův ze synů Elamových: "Zradili jsme svého Boha, když jsme se ženili s cizinkami z okolních...
Nehemiáš 1:6...a dodržují tvá přikázání, nakloň mi prosím své ucho! Upři své oči k modlitbě svého služebníka, kterou...
Nehemiáš 1:11...mocí a silnou paží! Ach, Pane, nakloň prosím své ucho k modlitbě svého služebníka i k modlitbě svých...
Nehemiáš 3:5...mezi nimi ale nesklonili šíji k práci pro svého Pána. Ješanskou bránu opravovali Jojada, syn...
Nehemiáš 3:23...z blízkého okolí. Za nimi opravovali naproti svým domům Benjamín a Chašub. Za nimi opravoval u svého...
Nehemiáš 5:13... že se tak zachovají. Pak jsem vytřásl kapsu svého pláště a prohlásil: "Každého, kdo nedodrží své slovo,...
Nehemiáš 9:3...dne četli vestoje z Knihy zákona Hospodinasvého Boha, a dalšího čtvrt dne vyznávali a klaněli se...
Nehemiáš 9:14... Dal jsi jim poznat svou svatou sobotu, skrze svého služebníka Mojžíše jsi jim vydal příkazy, nařízení a...
Nehemiáš 9:20...v noci, svítil jim na cestu, po které měli jítSvého laskavého Ducha jsi jim udělil, aby je učil. Jejich...
Nehemiáš 10:37... budeme přinášet prvorozené ze svých synů i ze svého dobytka, ze svého skotu i bravu do domu našeho Boha...
Nehemiáš 10:38...ke kněžím sloužícím v jeho domě. Prvotiny ze svého těsta a ze svých obětních příspěvků, z ovoce všech...
Nehemiáš 10:40...jsou i sloužící kněží, strážní a zpěváci. Dům svého Boha nebudeme zanedbávat." Vůdcové lidu se usadili v...
Nehemiáš 13:14...mou oddanost, kterou jsem prokazoval domu svého Boha a jeho službám! V těch dnech jsem v Judsku viděl...
Ester 1:4...dnů vystavoval na odiv bohatství a slávu své říše, přepych a nádheru svého majestátu. Na závěr král...
Ester 2:7...král Nabukadnezar. Mordechaj se staral o dceru svého strýce Hadasu zvanou Ester, protože neměla otce ani...
Ester 4:14...přijde spásná pomoc odjinud, ale ty i s rodinou svého otce zahyneš. Kdo ? Snad jsi dosáhla království...
Ester 9:31...královnou Ester a tak to přijali pro sebe i pro své potomstvo na paměť svého půstu a naříkání. Slova...
Ester 10:3...bratří ho mělo v oblibě. Pečoval totiž o dobro svého lidu a zasazoval se o rozkvět všeho jejich potomstva....
Job 1:13...synové a dcery jedli a popíjeli víno v domě svého prvorozeného bratra, dorazil k Jobovi posel: "Orali...
Job 1:18...a dcery právě jedli a popíjeli víno v domě svého prvorozeného bratra, když vtom se od pouště přihnal...
Job 2:11...uslyšeli jeho tři přátelé, vypravili se každý ze svého kraje: Elifaz z Temanu, Bildad ze Šuchu a Sofar z...
Job 6:22...snad: ‚Dejte mi něco,' nebo: ‚Vyplaťte ze svého'? ‚Vysvoboďte od nepřítele,' nebo: ‚Od tyranů ...
Job 8:10...stín. Oni však poučí , oni ti povědí, z hloubi svého srdce ti toto vyjeví: Roste papyrus, kde nejsou...
Job 8:18... drží se skalnatého podloží. Když je pak ze svého místa vytržen a to místo řekne: ‚Neznám ,' vida ho...
Job 9:15...ho obvinil? Neobhájím se, i když jsem nevinný, u svého Soudce bych musel o milost žadonit. I kdyby se...
Job 16:19...Mám svědka v nebi právě teď, tam nahoře mám svého přímluvce. Když se mi vysmívají přátelé, k Bohu přes...
Job 18:14...údy hltá rána smrtelná. Vyrván bude z bezpečí svého stanu, odveden bude ke králi hrůz. Plameny zaplaví...
Job 22:23...Všemohoucímu když se navrátíš, on obnoví! Ze svého stanu vyžeň bezpráví, své zlato musíš do prachu...
Job 30:5... kořínky jalovce se chtějí nasytit. Lidé je ze svého středu vyhnali, křičí za nimi jak za zloději. Ve...
Job 31:18...Od mého mládí u jak u otce vyrůstal, od svého dětství jsem vdovám pomáhal. Copak jsem přihlížel,...
Job 31:34...strach před hlučícím davem, bál jsem se posměchu svého kmene, takže jsem mlčel a ani nevycházel ven? Kéž by...
Job 33:25...Jeho tělo se pak jako dítě uzdraví, do dnů svého mládí se náhle navrátí. Bude se modlit k Bohu a on si...
Job 34:14...celý svět? Kdyby ho jen tak napadlo svůj dechsvého ducha odejmout, všechno živé by rázem pomřelo,...
Job 36:3...ještě říct. Z veliké dálky přináším poznánísvého Stvořitele tu obhájím. slova opravdu nejsou žádné...
Žalmy 2:6...svém rozlícení je vyděsí: " sám jsem ustanovil svého krále na Sionu - své svaté hoře!" Povím, co prohlásil...
Žalmy 4:4...a lží se zabývat? séla Vězte, že Hospodin svého věrného vyvolil, Hospodin vyslyší moje volání! Ve...
Žalmy 7:5... jestli jsem příteli oplatil něčím zlým (i svého nepřítele jsem však ušetřil!), pak honí a chytí...
Žalmy 16:7... dostalo se mi skvělé dědictví! Hospodinasvého Rádce, velebím, i v noci učí svědomí. Hospodina...
Žalmy 16:10... Nenecháš v hrobě duši mou, nevydáš jámě svého věrného! Stezku života jsi mi ukázal, ve tvé...
Žalmy 18:22...odměnil. Hospodinových cest jsem se pevně drželsvého Boha jsem nezradil! Před sebou mám všechny jeho soudy...
Žalmy 19:14...poblouzení? Od skrytých hříchů očisti! Zbav svého služebníka i těch úmyslných, nikdy nade mnou...
Žalmy 20:7...splní všechna tvá přání! Teď vím, že Hospodin svého pomazaného zachrání, ze své svatyně v nebi jej...
Žalmy 22:11...prsů dals mi bezpečí. Na tebe odkázán jsem od svého narození, od matčina lůna můj Bůh jsi ty! Nevzdaluj...
Žalmy 27:4...Abych směl zůstávat v jeho domě po všechny dny svého života, abych se kochal v Hospodinově kráse a v jeho...
Žalmy 27:5...a v jeho chrámě jej hledal. Neboť skryje ve svém příbytku, když nastane zlý den, schová ve skrýši...
Žalmy 27:9... Hospodine, neskrývej přede mnou svou tvářSvého služebníka v hněvu neodmítej, býval jsi přece mou...
Žalmy 31:6... vždyť jsi mou posilou! Do tvých rukou svěřuji svého ducha, Hospodine, věrný Bože, vykup ! Nesnesu...
Žalmy 31:21...tváře před lidskou hrubostí, chováš je v bezpečí svého stanu před hádavými jazyky. Požehnán buď Hospodin -...
Žalmy 35:8...kterou políčili, je uloví, jen se zřítí do svého neštěstí! duše však bude v Hospodinu jásat,...
Žalmy 36:3...ničemy, na bázeň před Bohem vůbec nehledí! Dle svého mínění si může lichotit, svou vinu nevnímá, nemá k ...
Žalmy 37:31...mluví, jazykem pronáší spravedlivý soud, Zákon svého Boha si nosí v srdci, jeho kroky se nezvrtnou. Ničema...
Žalmy 41:9...mi pouze neštěstí: "Zachvátila ho hrozná věc, ze svého lůžka nevstane!" Dokonce i můj přítel, jemuž jsem...
Žalmy 44:21...jsi nás šerou temnotou! Jak bychom na jméno svého Boha zapomněli, jak bychom k cizímu bohu ruce...
Žalmy 49:7...spoléhají na vlastní jmění, chlubí se velikostí svého bohatství. Jeden druhého však vykoupit nedokáže,...
Žalmy 49:19...nepobere, jeho nádhera s ním dolů nepůjde. Za svého života sám sobě dobrořečil: "Musí se uznat, že máš...
Žalmy 50:15... své sliby plň před Nejvyšším. Volej v den svého soužení, vysvobodím a ty oslavíš!" Darebáka...
Žalmy 51:7...Vždyť nesu vinu od narození, hříšný jsem od svého početí. Ty však jsi od počátku toužil po věrnosti, ...
Žalmy 51:13...mém nitru obnov ducha stálosti. Nevyháněj ze své přítomnosti, svého svatého Ducha neber mi! Navrať mi...
Žalmy 52:9... jenž neměl v Bohu záštitu. Spoléhal na množství svého majetku, posílit chtěl se skrze záhubu!" ale budu...
Žalmy 68:30...námi, prokaž svou moc, Bože, tak jako dřív, ze svého chrámu nad Jeruzalémem - ti tam králové dary...
Žalmy 71:6...nadějí, na tebe, Pane můj, spoléhám od mládí! Od svého narození se o tebe opírám, ty jsi vyvedl z lůna...
Žalmy 77:3...zněl, aby vyslyšel. Pána jsem hledal v den svého soužení, bez přestání jsem ruce vzpínal po nocích, ...
Žalmy 78:70...a jako země, již upevnil navěky. Vyvolil svého služebníka Davida, vzal ho od ovcí v ohradách....
Žalmy 80:5... Bože zástupů, jak dlouho budeš modlitby svého lidu s hněvem odmítat? Nakrmil jsi je chlebem pláče,...
Žalmy 83:2...žalm Asafův. Bože, nezůstávej tiše, přeruš své mlčení, Bože, ze svého klidu probuď se! Pohleď, jak se...
Žalmy 84:10... Bože Jákobův! séla Štíte náš, Bože, pohlédnisvého pomazaného zahrň milostí! Jeden den ve tvých...
Žalmy 84:11...nádvořích je lepší než jinde na tisíc! V domě svého Boha chci postávat u prahu, než abych bydlel v...
Žalmy 85:4... séla Všechen svůj hněv jsi odvrátil, plamen svého hněvu jsi uhasil. Bože naší spásy, vrať se k nám,...
Žalmy 86:4...mnou, Hospodine, vždyť k tobě volám celý denSvého služebníka naplň radostí, vždyť k tobě, Pane, svou...
Žalmy 86:7... slyš, mých proseb všímej si. Vzývám v den svého soužení, neboť mi odpovíš. Žádný bůh není, Pane, jako...
Žalmy 86:16...a laskavý. Pohlédni na , smiluj se prosímsvého služebníka posilni, synu své služebnice daruj...
Žalmy 88:9... způsobils, že si oškliví. Nemohu uniknout ze svého sevření, oči mi hasnou trápením! Volám , Hospodine,...
Žalmy 89:21... vybraného z lidu jsem vyvýšil. Našel jsem svého služebníka Davida, svým svatým olejem jsem ho pomazal...
Žalmy 89:39...séla Teď jsi jej ale zavrhl, zapudil, na svého pomazaného ses rozzuřil. Smlouvu se svým služebníkem...
Žalmy 94:12... jehož, Hospodine, káráš, člověku, jehož učíš ze svého Zákona. Dáváš mu odpočinout od zlých dnů, než bude...
Žalmy 101:5...mi vzdálené, nechci se vyznat v ničem zlém! Kdo svého bližního tajně pomlouvá, toho umlčím. Povýšené oči a...
Žalmy 102:10... nadávka! Vždyť jako chleba popel polykám, do svého nápoje slzy přidávám! To všechno pro tvůj hněv, pro...
Žalmy 104:30...dech jim odjímáš - navracejí se znovu v prachSvého Ducha když pošleš, bývají stvořeni, abys tvář země...
Žalmy 104:31...obnovil! Hospodinova sláva trvá věčně, ze svého díla se Hospodin raduje! Pod jeho pohledem země...
Žalmy 105:21...z okovů, vládce národů dal mu svobodu. Správcem svého paláce jej učinil - vládl nade vším jeho bohatstvím!...
Žalmy 105:26...jeho služebníky aby vymýšleli lsti. Poslal k nim svého služebníka Mojžíše se svým vyvoleným, Áronem. Ti jim...
Žalmy 106:20...tele udělalia tomu odlitku se klaněli. Slávu svého Boha tenkrát vyměniliza sochu býka, co trávu !...
Žalmy 106:21...sochu býka, co trávu ! Zapomněli na Bohasvého spasitele, jenž konal veliké věci v Egyptě: zázraky...
Žalmy 119:115...je mou nadějí. Odstupte ode , bídáci, příkazy svého Boha plnit chci! Podpírej , jak jsi zaslíbil,...
Žalmy 119:122... těm, kdo vydírají ! Zaruč se ve prospěch svého služebníka, pyšní přestanou vydírat. Oči mi...
Žalmy 119:149...o tvých výrocích. Prosím vyslyš v lásce své, dle svého práva, Hospodine, obživ ! Blíží se ti,...
Žalmy 119:156... Veliké je, Hospodine, slitování tvé, dle svého práva prosím obživ ! Mnozí pronásledují a...
Žalmy 119:169...se volání k tobě, Hospodine, přiblíží, dle svého slova rozum daruj mi! Kéž modlitba k tobě dorazí,...
Žalmy 125:2... stojí navěky! Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je Hospodin jak nyní, tak i navěky! Jistěže...
Žalmy 132:3...Jákobovu složil slib: "Jistěže nevejdu do svého domu, na svoje lůžko nelehnu, svým očím nedovolím...
Žalmy 132:10... tvoji věrní jásají! Pro Davida, služebníka svého, neodmítej svého pomazaného!" Hospodin Davidovi věrně...
Žalmy 132:17...radostí! Zde nechám vyrůst roh Davidův, o svíci svého pomazaného se postarám. Jeho nepřátele obléknu v...
Žalmy 144:10... Ty umíš vítězství králům darovat, vyprostíš svého služebníka Davida! Od krutého meče vyprosti, z...
Žalmy 146:5... komu Bůh Jákobův pomáhá, tomu, na Hospodinasvého Boha, spoléhá! On přece nebe i zemi učinil a také...
Žalmy 147:12...doufají! Oslavuj Hospodina, Jeruzaléme, chval svého Boha, Sione! On zpevňuje závory tvých bran, žehná...
Žalmy 148:14... jeho sláva je nad nebem i nad zemí! Roh svého lidu on sám vyvýšil k věhlasu všech svých oddaných,...
Žalmy 149:2...věrných chválí jej! Raduj se, Izraeli, ze svého Tvůrce, synové Sionu, nad svým Králem jásejte! Jeho...
Přísloví 1:23...vědění? Obraťte se, když vás napomínám, hlesvého ducha na vás vylít chci, právě vám chci svá slova...
Přísloví 2:17..., před vábivými slovy svůdkyně, jež druha svého mládí opustila, na smlouvu se svým Bohem nedbajíc....
Přísloví 4:3...neopouštějte učení. Sám jsem byl synemsvého otce, maličkým jedináčkem u matky své. Když učíval...
Přísloví 5:18...neponech. Požehnané je tvé zřídlo, v manželce svého mládí potěšení měj! Ta milostná laň, ta přelíbezná...
Přísloví 7:6...svůdnicí a její řečí vábivou. Jednou jsem z okna svého domu skrze mřížoví ven vyhlížel. Mezi prosťáčky,...
Přísloví 9:14...povyk, je hloupost sama, neví vůbec nic. U dveří svého domu vysedává, na křesle na městských výšinách....
Přísloví 12:4...však nikdo nevyrve. Znamenitá žena je korunou svého muže, hanebná je ale jako kostižer. Úmysly poctivých...
Přísloví 19:13...přízeň - rosa na trávě. Tupý syn je neštěstím svého otce, hašteřivá žena pak crčení bez konce! Dům a...
Přísloví 22:29...které tví otcové vztyčili. Hleď - kdo je mistrem svého díla, v královských službách octne se; nepatrným...
Přísloví 25:17...jinak se přesytíš a zvrátíš jej. Navštěvuj svého přítele jen vzácně, jinak se přesytí a znenávidí ....
Přísloví 27:8...každá hořkost sladká zdá. Jako pták vyplašený ze svého hnízda je člověk prchající z domova. Olej a kadidlo...
Přísloví 27:10...srdce, přítel je vítanější než vlastní úsudekSvého ani otcova přítele neopouštěj. Do domu svého bratra...
Přísloví 27:17... Železo se brousí železem, tak přítel brousí svého přítele. Kdo pěstuje fíkovník, bude jíst fíky, kdo...
Přísloví 31:12...nebude. Je na něj hodná, a ne zlá po všechny dny svého života. Vlnu a len si sama nakoupí, pracovat rukama...
Přísloví 31:27...s moudrostí, její jazyk učí vlídnosti. Na chod svého domu dohlíží, nesytí se chlebem zahálky. Její synové...
Kazatel 2:26...kdo by bez něj mohl jíst a všeho užívatSvého oblíbence Bůh obdaří moudrostí, umem a radostí;...
Kazatel 3:9...pokoje. Co tedy ten, kdo se snaží, ze všeho svého pachtění? Vypozoroval jsem úkol, který dal Bůh lidem,...
Kazatel 3:13...života. Může-li kdokoli jíst a pít a uprostřed svého pachtění se potěšit, je to Boží dar! Vím, že vše, co...
Kazatel 5:18... přijme svůj úděl a raduje se uprostřed svého pachtění - vždyť je to Boží dar! Komu Bůh dává do...
Kazatel 7:21...o všechno, co se kde říká, abys neslyšel kletby svého otroka. Ve vlastním srdci přece dobře víš, že i tys...
Kazatel 9:9...se svou milovanou ženou po všechny marné dny svého života, jenž ti byl darován pod sluncem. Všechny své...
Kazatel 11:9... Vše, co přijde, je zmar. Raduj se, mladíku, ze svého mládí; ze srdce vesel se, dokud jsi mlád. Jdi, kam ...
Kazatel 12:1...dětství a mládí je marnost prchavá! Pamatuj na svého Stvořitele, dokud jsi ještě mlád, dříve než přijdou...
Kazatel 12:6...věčného domu, ulicí krouží truchlící. Pamatuj na svého Stvořitele, dřív než se přetrhne stříbrná šňůra a...
Izaiáš 1:3...hýčkal, vychoval, oni ale zradili. I býk zná svého hospodáře, osel zná jesle, kde ho krmí pán - Izrael...
Izaiáš 3:6...a nicotní na ctihodné. Člověk tehdy popadne svého bratra, někoho z vlastní rodiny: "Buď naším vůdcem,...
Izaiáš 3:14...zástupy. Hospodin vznáší žalobu proti stařešinům svého lidu a jeho velmožům: To vy jste vyplenili moji...
Izaiáš 7:3...ve větru. Hospodin tehdy řekl Izaiášovi: "Vezmi svého syna Šear-jašuba a vyjdi s ním Achazovi naproti....
Izaiáš 7:11...pak Achazovi ještě řekl: "Požádej Hospodinasvého Boha, o znamení, dole v hlubinách nebo v...
Izaiáš 8:7...krále se vší jeho slávou. Všude vystoupí ze svého koryta, všude se vylije z břehů. I Judu zaplaví,...
Izaiáš 8:19... kteří šeptají a šveholí." To se lid nemá ptát svého Boha? To se ptát mrtvých na živé? K Zákonu a...
Izaiáš 10:15...nad toho, kdo s seká? Povyšuje se pila nad svého drvoštěpa? Jako by metla mávala tím, kdo ji zvedá, a...
Izaiáš 11:11...podruhé vztáhne ruku, aby vykoupil pozůstatek svého lidu z Asýrie, z Dolního i Horního Egypta, z Habeše,...
Izaiáš 13:5... od konce světa za obzorem - Hospodin s nástroji svého hněvu, aby zničili celou zem! Kvílejte, neboť je...
Izaiáš 15:2...vypleněn, Kir Moábský je zahuben! Dibonští do svého chrámu stoupají, jdou plakat na své výšiny. Nad...
Izaiáš 18:4... jak troubí polnice! Toto mi řekl Hospodin: Ze svého místa se budu dívat bez hnutí jak žhavé horko v záři...
Izaiáš 20:1...V roce, kdy asyrský král Sargon vyslal do Ašdodu svého vrchního velitele a ten jej napadl a dobyl, v onen...
Izaiáš 22:18... Tam umřeš i s chloubou svých vozů - domu svého pána jsi dělal ostudu! Z tvého postavení vyženu,...
Izaiáš 22:19...Z tvého postavení vyženu, budeš zbaven svého úřadu! V ten den povolám svého služebníka Eliakima,...
Izaiáš 22:20... budeš zbaven svého úřadu! V ten den povolám svého služebníka Eliakima, syna Chilkiášova, obléknu mu tvé...
Izaiáš 22:23...jako hřeb v pevné zdi a stane se trůnem chlouby svého otcovského domu. Na něm bude viset všechna váha jeho...
Izaiáš 30:20...vodu poroby, tvůj Učitel však nezůstane skrytsvého Učitele na vlastní oči uvidíš! Vydáte-li se doprava...
Izaiáš 30:26...dní - v onen den, kdy Hospodin ováže zranění svého lidu a uzdraví rány, jež jim zasadil. Hle,...
Izaiáš 36:2...z Lachiše do Jeruzaléma ke králi Ezechiášovi svého nejvyššího komořího s mocným vojskem. Když se...
Izaiáš 36:7... Možná mi řeknete: ‚Spoléháme na Hospodinasvého Boha.' Není to snad ten, jehož obětní výšiny a oltáře...
Izaiáš 37:38...a zůstal v Ninive. Jednou, když se klaněl v domě svého boha Nisrocha, ho jeho synové Adramelech a Sarecer...
Izaiáš 42:1... můj vyvolený, jehož jsem si oblíbil! Na něj svého Ducha položím, aby šel národům právo vyhlásit. Nebude...
Izaiáš 44:3...vody na žíznivé a potoky na vyschlou zem. Vyliji svého Ducha na tvé símě, své požehnání na tvé potomky,...
Izaiáš 48:20...ve všech zemských končinách: "Hospodin vykoupil svého služebníka Jákoba!" Nežíznili, když je vedl pouštěmi,...
Izaiáš 50:10...světla, ten v Hospodinově jménu doufá, na svého Boha spoléhá. Ale vy všichni, kdo rozděláváte oheň...
Izaiáš 51:2...hlubokou jámu, z níž vykopáni jste. Pohleďte na svého otce Abrahama a na Sáru, jež vás rodila: Když jsem ho...
Izaiáš 51:13... jenž se trávě podobá? Zapomínáš na Hospodinasvého Tvůrce, na Toho, jenž nebe rozestřel a položil...
Izaiáš 51:22...však od vína: Toto praví tvůj Pán a Bůh, obhájce svého lidu, Hospodin: Hle, beru ti z ruky pohár závrati! Z...
Izaiáš 52:2... zvedni se, na trůn posaď se! Strhni okovy ze svého hrdla, zajatá Dcero sionská! Toto praví Hospodin:...
Izaiáš 54:4... nestyď se, nedojdeš potupy. Zapomeneš na hanbu svého mládí, na potupu svého vdovství nevzpomeneš víc. Tvým...
Izaiáš 56:3...k Hospodinu: "Hospodin zcela jistě vyloučí ze svého lidu." také neříká žádný kleštěnec: "Jsem podobný...
Izaiáš 58:2... jenž se spravedlivě chová a neopouští zákony svého Boha, tak žádají o spravedlivé soudy, rádi by byli...
Izaiáš 58:9...; o pomoc vykřikneš a řekne: Jsem zde! Když ze svého středu útlak odvrhneš, ukazování prstem a řeči zlé,...
Izaiáš 58:14... dovedu na výšiny země, abys užíval dědictví svého otce Jákoba. Tak promluvila ústa Hospodinova. Hle -...
Izaiáš 62:3...Hospodinově ruce budeš slavnou korunou, v dlani svého Boha královskou čelenkou. nikdy ti nebudou říkat...
Izaiáš 63:1... z Bosry v rouchu rudě zbarveném? Kdo to v hávu svého majestátu kráčí vpřed v ohromné síle své? , který...
Izaiáš 63:9... Sám trpěl každým jejich trápením, posílal svého anděla, aby je zachránil. Ve své lásce a smilování je...
Izaiáš 63:11...stád? Kde je Ten, který jim vložil do nitra svého svatého Ducha; který je vedl svou slavnou paží po...
Izaiáš 63:17... nectili? Vrať se zpátky kvůli služebníkům svým, kvůli kmenům svého dědictví! Nakrátko tvůj lid...
Izaiáš 65:19...lid k radosti. Sám budu šťastný z Jeruzaléma, ze svého lidu se budu radovat - vždyť v něm nebude slyšet...
Jeremiáš 2:17...si za to nemůžeš sama? Opustilas Hospodinasvého Boha, tenkrát, když s tebou putoval. Co z toho máš,...
Jeremiáš 2:19... jak zle a trpce chutná, žes opustila Hospodinasvého Boha, a bázeň přede mnou jsi ztratila, praví Hospodin...
Jeremiáš 3:15...a přivedu vás na Sion. Dám vám pastýře podle svého srdce a ti vás budou pást moudře a rozumně. A tehdy,...
Jeremiáš 3:21... protože svou cestu zkřivili a na Hospodinasvého Boha, nedbali. "Vraťte se, odvrácené děti, vaše...
Jeremiáš 3:25...hanbě a potupou jsme přikryti. Proti Hospodinusvému Bohu, jsme hřešili jak my, tak naši otcové, od mládí...
Jeremiáš 5:24...odešli. Ani je nenapadlo říci: ‚Mějme Hospodinasvého Boha, v úctě! On dává podzimní i jarní deště v pravý...
Jeremiáš 7:12...Šíla, na místo, kde jsem kdysi nechal přebývat své jméno, a podívejte se, co jsem s ním kvůli zkaženosti...
Jeremiáš 7:24...neposlouchali, vůbec nevnímali. Řídili se záměry svého zarputilého a zlého srdce; ukazovali mi záda, a ne...
Jeremiáš 7:28...‚Toto je národ, který neposlouchá Hospodinasvého Boha, a nenechá se poučit. Pravda se ztratila, v...
Jeremiáš 18:8...však ten národ, o kterém jsem mluvil, odvrátí od svého zla, pak i upustím od zla, jež jsem zamýšlel proti...
Jeremiáš 18:23...hřích! Jen se před tebou skácejí; v čase svého hněvu zakroč proti nim! Hospodin řekl toto: "Jdi a...
Jeremiáš 22:9...odpověď: ‚Protože opustili smlouvu Hospodinasvého Boha, klaněli se cizím bohům a sloužili jim.'"...
Jeremiáš 23:3...zúčtuji za vaše zločiny, praví Hospodin. Zbytky svého stáda pak shromáždím ze všech zemí, kam jsem je...
Jeremiáš 25:5...jich nevšímali. Říkávali: ‚Odvraťte se každý od své zlé cesty a svého zlého jednání, můžete žít v zemi,...
Jeremiáš 25:38...před žárem Hospodinova hněvu. Jako lev vyjde ze svého příbytku a jejich zem se stane pustinou před tím...
Jeremiáš 26:13...všechno to, co jste slyšeli. Proto teď napravte své cesty a své jednání, poslechněte Hospodina, svého Boha,...
Jeremiáš 27:6... Nuže, teď všechny tyto země svěřuji do rukou svého služebníka, babylonského krále Nabukadnezara. Svěřuji...
Jeremiáš 32:9...Hospodinovo, a tak jsem to pole v Anatotu od svého bratrance Chanamela koupil za 17 šekelů stříbra....
Jeremiáš 32:12... syna Machsejášova. Učinil jsem to v přítomnosti svého bratrance Chanamela, v přítomnosti svědků, kteří ten...
Jeremiáš 32:40...s nimi věčnou smlouvu, že je nikdy nezbavím svého dobrodiní. Do srdcí jim vložím, aby ctili, aby se...
Jeremiáš 33:22...ani změřit mořský písek, tak rozmnožím símě svého služebníka Davida a svých sluhů levitů." Jeremiáš...
Jeremiáš 33:26...pro nebe i zemi, pak také zavrhnu símě Jákobasvého služebníka Davida a nevyberu z jeho rodu panovníka...
Jeremiáš 34:9...smlouvu o propuštění otroků. Každý měl propustit svého hebrejského otroka i svou hebrejskou otrokyni na...
Jeremiáš 34:14...tuto smlouvu: ‚Sedmého roku každý propustíte svého hebrejského bratra, který se ti prodal do otroctví....
Jeremiáš 34:16...ale rozmysleli a znesvětili jste tak jménoSvého otroka i svou otrokyni, které jste propustili na...
Jeremiáš 35:8...živi na zemi, na níž jste poutníky.' Posloucháme svého otce Jonadaba, syna Rechabova, ve všem, co nám...
Jeremiáš 36:22...stojícím kolem. Král seděl v zimním křídle svého paláce - byl totiž devátý měsíc - a před ním stála...
Jeremiáš 37:17...něj poslal král Cidkiáš. Nechal si ho přivést do svého paláce, kde se ho potají vyptával: "Máš nějaké slovo...
Jeremiáš 42:6...bude příjemné, nebo ne, poslechneme Hospodinasvého Boha, k němuž posíláme, aby se nám vedlo dobře....
Jeremiáš 42:13...do vlasti. Jestliže ale neposlechnete Hospodinasvého Boha, a řeknete: ‚V této zemi nezůstaneme! Ne, raději...
Jeremiáš 42:21...jsem vám to tedy oznámil, ale vy jste Hospodinasvého Boha, neposlechli v ničem, s čím za vámi poslal....
Jeremiáš 43:10...zástupů, Bůh Izraele - Hle, povolám a přivedu svého služebníka, babylonského krále Nabukadnezara, a jeho...
Jeremiáš 50:4...přicházet v pláči a budou hledat Hospodinasvého Boha. Budou se vyptávat na cestu k Sionu a zamíří k...
Jeremiáš 50:25...boje. Hospodin otevřel svoji zbrojnici a zbraně svého hněvu vynesl. Hospodin, Pán zástupů, totiž práci v...
Jeremiáš 52:33... Směl odložit vězeňský oděv a po všechny dny svého života směl vždy jíst u králova stolu. Vše, co...
Jeremiáš 52:34...krále pravidelně den co den po všechny dny svého života, dokud nezemřel. Ach, jak zůstalo opuštěno to...
Pláč 2:1...nebe na zem zahodil Izraelovu nádheru. V den svého hněvu nebral ohledy na podnož svých nohou. Hospodin...
Pláč 2:21... panny i mládenci pod mečem padali. V den svého hněvu jsi je bil, pobíjel jsi bez milosti! Jako ke...
Pláč 3:51...na nás. Ach, jak jsem ztrápený, když vidím dcery svého města! Nepřátelé jak ptáčka lovili, lovili bez...
Ezechiel 3:12...hluk. To se Hospodinova sláva zvedala ze svého místa. Ozýval se šelest křídel oněch bytostí, jak se...
Ezechiel 5:3...mečem. Hrstku z nich ale vezmi a schovej do cípu svého pláště. I z nich pak ještě odeber, hoď je do ohně a...
Ezechiel 9:3...oltáře. Sláva Boha Izraele se zatím zvedla ze svého místa nad cheruby a přenesla se k prahu chrámu. Tehdy...
Ezechiel 10:4...oblak. Vtom se Hospodinova sláva zvedla ze svého místa nad cheruby a přenesla se k prahu chrámu. Chrám...
Ezechiel 13:17...A teď, synu člověčí, se obrať proti dcerám svého lidu, které prorokují své vlastní představy, a...
Ezechiel 14:8...výstražné znamení a přísloví a vyvrhnu jej ze svého lidu. Tak poznáte, že jsem Hospodin. Pokud by se...
Ezechiel 14:9...takového proroka vztáhnu ruku a vyhladím ho ze svého lidu, Izraele. Ponesou svou vinu. Prorok bude vinen...
Ezechiel 16:8...čas, čas milování. Tehdy jsem zahalil cípem svého pláště a přikryl tvoji nahotu. S přísahou jsem se ti...
Ezechiel 16:32...za to nechceš nechat zaplatit. Nevěrnice! Místo svého manžela k sobě bereš cizí! Všem courám se za to platí...
Ezechiel 16:43...zuření. Protože sis ani nevzpomněla na dny svého mládí a pobuřovala jsi tím vším, hle - ti ty...
Ezechiel 16:45...prohlásí: ‚Jaká matka, taková dcera!' Jsi dcerou své matky, která nesnáší svého muže i děti. Jsi sestrou...
Ezechiel 18:6... k modlám izraelského domu nevzhlíží, manželku svého bližního nezneuctí, nepřiblíží se k ženě, dokud...
Ezechiel 18:11...varoval: Hoduje v náhorních svatyních, manželku svého bližního zneuctí, ubližuje chudým a ubohým,...
Ezechiel 18:15... k modlám izraelského domu nevzhlíží, manželku svého bližního nezneuctí, nikomu nechce ublížit, nebere nic...
Ezechiel 21:36... z níž pocházíš, tam odsoudím. Vyliji na tebe své rozhořčení, zachvátím plamenem svého zuření, vydám...
Ezechiel 22:10...tebe zvrhlosti. Synové v tobě obcují s manželkou svého otce a ženy v době svého krvácení jsou v tobě...
Ezechiel 22:11... Kdekdo v tobě páchá ohavnost s manželkou svého bližního, tchán przní vlastní snachu a bratr...
Ezechiel 22:21... Nahrnu vás na hromadu, rozdmýchám na vás plamen svého hněvu a nechám vás roztavit v jeho středu. Jako se...
Ezechiel 22:31...- ale nikoho jsem nenašel. Vyliji proto na  své rozhořčení, pohltím je plamenem svého zuření a jejich...
Ezechiel 23:35...a hodila jsi za hlavu, poneseš následky své zvrhlosti a svého smilnění." "Synu člověčí," řekl mi...
Ezechiel 28:15... Byl jsi dokonalý na cestách svých ode dne svého stvoření - než jsi byl shledán zlým. Kvůli množství...
Ezechiel 33:2...slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, promluv ke svým krajanům a řekni jim: Když přivedu na některou zemi...
Ezechiel 33:14... Řeknu-li ničemovi: ‚Musíš zemřít,' a on se od svého hříchu odvrátí a začne jednat poctivě a spravedlivě,...
Ezechiel 33:26...meč, pácháte ohavnost, kdekdo przní manželku svého bližního, a ještě chcete vládnout zemi? Řekni jim -...
Ezechiel 34:23...nad nimi jednoho pastýře, který je bude pástsvého služebníka Davida. On bude jejich pastýřem a bude se...
Ezechiel 36:27...a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého Ducha a způsobím, abyste se řídili mými pravidly,...
Ezechiel 37:14...z těch hrobů vás vyvedu, lide můj. Vložím do vás svého Ducha, abyste ožili, a dám vám spočinout ve vaší zemi...
Ezechiel 38:19...na izraelskou zem, vzplane můj prudký hněv. Ve svém rozhorlení, v plameni svého zuření prohlašuji: V ten...
Ezechiel 39:7... Tehdy poznají, že jsem Hospodin. Uprostřed svého lidu Izraele zjevím své svaté jméno a nikdy...
Ezechiel 39:29...skrývat svoji tvář, neboť na dům Izraele vyliji svého Ducha, praví Panovník Hospodin." Desátého dne měsíce...
Ezechiel 44:30...obětních příspěvků připadne kněžím. Také ze svého těsta dáte prvotiny knězi, aby na tvém domě spočinulo...
Ezechiel 46:16..." Tak praví Panovník Hospodin: "Když vládce ze svého dědictví obdaruje kteréhokoli ze svých synů, bude to...
Ezechiel 46:17...jim to jako dědičné vlastnictví. Když ale ze svého dědictví obdaruje někoho ze svých služebníků, bude mu...
Ezechiel 46:18...lidu, nesmí je vytlačovat z jejich vlastnictvíSvým synům dědictví z vlastního majetku, aby nikdo z...
Daniel 1:2...chrámu. Nabukadnezar je s sebou odvezl do chrámu svého boha v Babylonii a uložil je v chrámové pokladnici....
Daniel 1:10... ale ten mu přesto odpověděl: "Bojím se svého pána. Sám král určil, co máte jíst a pít. Co když...
Daniel 3:20...se rozpalovala obvykle, a největším silákům ze svého vojska přikázal, Šadracha, Mešacha a Abednega...
Daniel 3:28...Bůh Šadrachův, Mešachův a Abednegův, jenž poslal svého anděla a zachránil své služebníky, kteří se na něj...
Daniel 5:20...v srdci a zatvrdil se v nadutosti, byl ze svého královského trůnu sesazen a o svou slávu připraven....
Daniel 6:23... navěky!" odpověděl mu Daniel. "Můj Bůh poslal svého anděla, aby těm lvům zavřel tlamy. Vůbec mi...
Daniel 6:24... nenašli na něm ani škrábnutí, protože věřil ve svého Boha. Na králův rozkaz pak přivedli ty muže, kteří...
Daniel 9:10...němu vzbouřili. Neposlouchali jsme Hospodinasvého Boha, a neřídili se jeho zákony, které nám předkládal...
Daniel 9:13...Mojžíšově, nesnažili jsme se usmířit Hospodinasvého Boha, tím, že bychom se odvrátili od svých hříchů a...
Daniel 9:16...spravedlivě, odvrať prosím svůj prudký hněv od svého města Jeruzaléma, od své svaté hory. Vždyť kvůli...
Daniel 9:17... Nyní tedy, Bože náš, vyslyš modlitby a prosby svého služebníka. Kvůli sobě samému, Pane, rozjasni svou...
Daniel 9:20...jsem se modlil a vyznával svůj hřích i hřích svého lidu Izraele a prosil jsem Hospodina, svého Boha, o...
Daniel 11:2...bude mnohem bohatší než všichni ostatní. Pomocí svého bohatství podnítí všechny proti řecké říši. Potom...
Daniel 11:17...zemi. Rozhodne se přitáhnout s celou silou svého království, pak ale s jižním králem uzavře dohodu. Na...
Daniel 11:32...svede ty, kdo porušují smlouvu; lidé znající svého Boha se mu ale statečně vzepřou. Moudří lidé budou...
Ozeáš 3:5...synové Izraele znovu začnou hledat Hospodinasvého Boha, i svého krále Davida; v posledních časech se s...
Ozeáš 4:6...poznání, i odmítnu od kněžství; na Zákon svého Boha nedbal jsi, ani nebudu dbát na tvé potomky....
Ozeáš 4:12...se obloudit duchem smilstva, smilně opustili svého Boha. Obětují na horských vrcholech, na pahorcích...
Ozeáš 5:15...pryč a nebude jim pomoci. Vrátím se zpět do svého doupěte, dokud jim jejich vina nedojde a nezačnou...
Ozeáš 6:11...Izrael. Ale i tebe, Judo, čeká žeň. Kdykoli úděl svého lidu obrátím, kdykoli Izraele uzdravím, tehdy se...
Ozeáš 8:14...Půjdou zpátky do Egypta! Izrael zapomněl na svého Tvůrce a nastavěl si paláce; Juda opevnil spoustu...
Ozeáš 9:1... Izraeli, nejásej jako jiné národy! Smilně jsi svého Boha opustil a zamiloval sis mzdu nevěstky všude tam,...
Ozeáš 9:15...pojal nenávist. Kvůli zlu, které páchali, je ze svého domu vypudím. Nechci je milovat nikdy víc - jejich...
Ozeáš 11:1... zamiloval jsem si jej; tehdy jsem povolal svého syna z Egypta. Čím jsem je ale volal víc, tím více...
Ozeáš 12:4... za jeho skutky mu odplatí! v lůně chytal svého bratra za paty, jako muž potom s Bohem zápasil....
Ozeáš 12:15...a skrze proroka o něj pečoval. Efraim však svého Pána hořce popudil, a tak na něj uvalí jeho zločiny,...
Joel 1:8... Kvílej jako panna pytlem oděná, když oplakává svého ženicha! Z Hospodinova domu zmizela moučná oběť i...
Joel 1:14...i všechny obyvatele země do domu Hospodinasvého Boha, a pojďte volat k Hospodinu! Ach, ten den!...
Joel 2:16...kojence. Ženich vyjde z ložnice a nevěsta ze svého pokoje. Kněží, kteří Hospodinu sloužíte, plačte mezi...
Joel 2:26...jíst a jíst do sytosti a jméno Hospodinasvého Boha, velebit, toho, jenž pro vás koná zázraky: Můj...
Joel 3:1...nedojde potupy! Na všechny lidi pak vyliji svého Ducha a vaši synové i dcery budou prorokovat; vaši...
Joel 3:2...vídat vidění. Ano, i na otroky a otrokyně vyliji svého Ducha v oněch dnech. Ukážu zázraky na nebi i na zemi,...
Amos 2:8...se na zabavených pláštích válejí a v chrámě svého boha pijí víno vybrané na pokutách. jsem před nimi...
Amos 5:26...let na poušti, dome izraelský? Nosili jste svého "krále" Sakúta a hvězdu svého "boha" Saturna - obrazy...
Amos 7:8...mi Pán řekl: "Hle, spouštím olovnici doprostřed svého lidu, Izraele. Víckrát je neušetřím. Izákovy...
Abdiáš 1:3...bydlíš v rozeklaných skalách. Myslíš si ve výšce svého obydlí: "Kdo by k zemi porazil?" I kdyby ses...
Jonáš 3:6...se ta zpráva donesla ninivskému králi, vstal ze svého trůnu, svlékl si plášť, zahalil se pytlovinou, usedl...
Jonáš 3:9...Třeba se Bůh rozmyslí, slituje se a upustí od svého planoucího hněvu, takže nezahyneme. A když Bůh uviděl...
Micheáš 4:4...nebudou chystat do boje. Každý usedne ve stínu svého révoví, každý pod svůj fíkovník a nikdo je nezděsí...
Micheáš 5:3...pást v síle Hospodinově, ve jménu Hospodinasvého Boha, které je vznešené. Tehdy budou žít v bezpečí,...
Micheáš 6:7...beranech, v nesčíslných řekách oleje? Mám dát svého prvorozeného za svůj přestupek, vlastního potomka za...
Micheáš 7:2...poctivý. Všichni číhají, jak by vraždili, každý svého bratra lapá do sítí. Obě ruce mají ke zlu šikovné;...
Micheáš 7:18...ty? Kdo odpouští viny a hřích promíjí pozůstatku svého dědictví? Nezůstáváš rozhněvaný navždycky, neboť sis...
Abakuk 2:15...jako vody naplňují moře. Běda tomu, kdo dává pít svému bližnímu, kdo jej opíjí z číše svého hněvu, aby se...
Abakuk 3:13...šlapeš národy. Vyšel jsi zachránit svůj lidsvého pomazaného zachránit. Vůdce zlého domu jsi rozdrtil,...
Sofoniáš 1:9...s každým, kdo přeskakuje práh a kdo plní chrám svého Pána násilím a lstí. V ten den, praví Hospodin, zazní...
Sofoniáš 2:11...pak se mu pokloní i vzdálené národy, každý ze svého území. "I vás, Habešané, probodne můj...
Ageus 1:12...zbývající lid tehdy poslechli hlas Hospodinasvého Boha, totiž slova proroka Agea, neboť ho poslal...
Ageus 1:14...a dali se do práce na chrámu Hospodina zástupůsvého Boha. Bylo to čtyřiadvacátého dne šestého měsíce. Ve...
Ageus 2:12...se kněží na zákon: Kdyby někdo nesl v cípu svého pláště posvěcené maso a tím cípem by se dotkl chleba,...
Zachariáš 1:4...zástupů: Odvraťte se od svých zlých cest, od svého zlého jednání!' Vy jste ale neposlouchali, vůbec jste...
Zachariáš 2:16...Hospodin zástupů. Hospodin se ujme Judy jako svého dědictví ve svaté zemi a znovu vyvolí Jeruzalém....
Zachariáš 2:17...lidé - vždyť se probouzí, vychází ze svého svatého příbytku! Potom mi ukázal velekněze Jošuu,...
Zachariáš 3:8...tebou: Tito muži jsou znamením, že přivádím svého služebníka, Výhonek. Hle - kámen, který kladu před...
Zachariáš 6:15...jen pokud budete opravdu poslouchat Hospodinasvého Boha." Čtvrtého dne devátého měsíce (totiž měsíce...
Malachiáš 1:6...je veliký i mimo izraelské území!" Syn v úctě svého otce a služebník svého pána. Jsem-li tedy otec, kde...
Malachiáš 2:15... Chraňte se tedy, abyste nebyli nevěrní manželce svého mládí. Nenávidím rozvod! praví Hospodin, Bůh Izraele....
Malachiáš 3:1...ptáte: "Kde je ten Bůh soudu?" Hle, posílám svého posla, aby připravil cestu přede mnou. Pak náhle...
Matouš 2:15...Hospodin promluvil ústy proroka: "Povolal jsem svého Syna z Egypta." Když Herodes poznal, že ho mudrci...
Matouš 2:22...izraelské země. Uslyšel ale, že v Judsku místo svého otce Heroda kraluje Archelaos, a tak se tam bál jít....
Matouš 4:7...mu řekl: "Také je psáno: ‚Nepokoušej Hospodinasvého Boha.'" Poté ho ďábel vzal na velmi vysokou horu a...
Matouš 4:22...sítě. Zavolal je a oni hned opustili loďsvého otce a šli za ním. Ježíš pak procházel celou Galileu,...
Matouš 5:22... vám však říkám, že každý, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdokoli by svému bratru...
Matouš 5:43... Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Miluj svého bližního a svého nepřítele měj v nenávisti.' vám...
Matouš 5:45...za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete synové svého Otce v nebesích. On přece dává svému slunci vycházet...
Matouš 6:1...Otec." "Dávejte si pozor, abyste nepředváděli své dobré skutky lidem na odiv. Jinak totiž nemáte odměnu u...
Matouš 6:6...svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který...
Matouš 6:34... Nemějte starost o zítřek; zítřek bude mít své vlastní starosti. Den dost svého trápení." "Nesuďte...
Matouš 7:3...vám bude odměřeno. Proč vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš? Jak...
Matouš 7:5... a tehdy prohlédneš, abys vytáhl třísku z oka svého bratra. Nedávejte svaté věci psům a neházejte své...
Matouš 8:21...řekl: "Pane, dovol mi nejdřív odejít a pochovat svého otce." Ježíš mu odpověděl: "Pojď za mnou a nech mrtvé...
Matouš 9:1... Nastoupil tedy na loď, přeplavil se a přišel do svého města. Vtom k němu přinesli ochrnutého člověka na...
Matouš 10:24... Není učedník nad mistra ani služebník nad svého pána. Pro učedníka je dost na tom, když bude jako...
Matouš 11:10... Toto je ten, o kterém je psáno: ‚Hle, posílám svého posla před tváří tvou, jenž připraví tvou cestu před...
Matouš 12:18... kterého jsem si oblíbil. Na něj položím svého Ducha, on oznámí spravedlnost národům. Nebude se...
Matouš 12:35...na srdci, to na jazyku! Dobrý člověk vynáší ze svého dobrého pokladu to dobré, zlý člověk vynáší ze zlého...
Matouš 12:44... ale nenachází. Tehdy si řekne: ‚Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.' A když přijde a nalezne ho...
Matouš 13:43...zubů. Spravedliví tehdy zazáří v království svého Otce jako slunce. Kdo uši, slyš! Nebeské...
Matouš 13:52...království, je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré věci." Když Ježíš dokončil tato...
Matouš 13:54...dokončil tato podobenství, šel odtud. Přišel do svého domovského města a učil je v jejich synagoze tak, že...
Matouš 14:3... spoutal a uvěznil kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, protože Jan mu říkal: "Tvůj sňatek s...
Matouš 15:6...měl vypomoci, jsem daroval Bohu,' ten nemusí svého rodiče nijak uctít. A tak jste kvůli své tradici...
Matouš 16:27...za svůj život? Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy každému odplatí podle...
Matouš 18:28...ho jít. Když ale ten služebník odešel, našel svého druha, který mu dlužil sto denárů, popadl ho a začal...
Matouš 19:19... nekraď, nelži, cti otce i matku' a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.'" "To všechno dodržuji," řekl...
Matouš 21:37... a těm udělali totéž. Nakonec k nim poslal svého syna. Řekl si: ‚Před mým synem se zastydí.' Když ale...
Matouš 22:37...v Zákoně?" Ježíš mu řekl: "‚Miluj Hospodinasvého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou...
Matouš 22:39...největší přikázání. Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.' V těchto dvou přikázáních...
Matouš 25:8...řekly ty bláhové těm rozumným: ‚Dejte nám trochu svého oleje, naše lampy hasnou.' Ty rozumné jim ale...
Matouš 25:18... ale šel, zakopal ji v zemi, a tak ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a...
Matouš 25:21...jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho. Sdílej radost svého pána.' Potom přistoupil ten, který dostal dvě hřivny,...
Matouš 25:23...jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho. Sdílej radost svého pána.' Potom přistoupil ten, který dostal jednu...
Matouš 26:29...do dne, kdy ho s vámi budu pít nový v království svého Otce." A když zazpívali žalm, odešli na Olivetskou...
Matouš 26:53...berou, mečem padnou. Myslíš, že nemohu požádat svého Otce, aby mi hned dal aspoň dvanáct legií andělů? Jak...
Matouš 27:60...vzal, zavinul do čistého plátna a pochoval do svého nového hrobu, který si vytesal ve skále. Dveře hrobu...
Marek 1:2...u proroka Izaiáše: "Hle, posílám před tebou svého posla, aby připravil tvou cestu." "Hlas volajícího na...
Marek 1:20...spravují sítě. Ihned je zavolal a oni nechali svého otce Zebedea na lodi s nádeníky a odešli za ním. Když...
Marek 5:34... uzdravila. Jdi v pokoji a buď uzdravena ze svého trápení." Ještě to ani nedořekl, když přišli poslové...
Marek 6:1... dají najíst. Potom odtud odešel a přišel do svého domovského města; jeho učedníci šli s ním. Když v...
Marek 8:38...se bude stydět i Syn člověka, přijde ve slávě svého Otce se svatými anděly." A řekl jim: "Amen, říkám...
Marek 9:17...mu jeden ze zástupu, "přivedl jsem k tobě svého syna, který němého ducha. Kdykoli se ho zmocní,...
Marek 10:1... Tam se k němu znovu sešly zástupy a on je podle svého zvyku opět učil. Tehdy k němu přišli farizeové a...
Marek 10:7...‚učinil jako muže a ženu'. ‚Proto člověk opustí svého otce i matku, přilne ke své manželce a ti dva budou...
Marek 10:12... cizoloží proti . Také žena, která opustí svého muže a vdá se za jiného, cizoloží." Tehdy k němu...
Marek 10:19... nezabíjej, nekraď, nelži, nepodváděj, cti svého otce i matku.'" "Mistře," odpověděl, "to všechno jsem...
Marek 12:30...Bůh, Hospodin je jediný. Proto miluj Hospodinasvého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou...
Marek 12:31...myslí a celou svou silou.' Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.' Žádné přikázání není...
Marek 12:33...srdcem, celým rozumem a ze vší síly a milovat svého bližního jako sám sebe - to je nade všechny zápaly a...
Marek 12:44...peníze do pokladnice. Všichni totiž dávali ze svého nadbytku, ale tato žena dala ze svého nedostatku...
Lukáš 1:54...a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se Izraelesvého služebníka; pamatoval na milosrdenství - jak zaslíbil...
Lukáš 1:69...vykoupil svůj lid! Vyzdvihl nám roh spásy v domě svého služebníka Davida, jak to sliboval ústy svých svatých...
Lukáš 1:75...a spravedlnosti před jeho tváří po všechny dny svého života. A ty, dítě, budeš nazváno prorokem Nejvyššího...
Lukáš 2:3...Sýrie.) Všichni se tedy šli dát zapsat, každý do svého města. I Josef z Galileje se vydal z města Nazaret do...
Lukáš 2:7...byli, Marii se naplnil čas k porodu a porodila svého prvorozeného syna. Zavinula ho do plenek a položila...
Lukáš 2:8...pobývali pod širým nebem a drželi noční hlídkysvého stáda. Vtom před nimi stanul Hospodinův anděl a...
Lukáš 2:29... dobrořečil Bohu a řekl: "Nyní, Hospodine, podle svého slova propouštíš svého služebníka v pokoji. Neboť ...
Lukáš 2:39...všechno podle Hospodinova zákona, vrátili se do svého města Nazaretu v Galileji. Chlapec pak rostl a sílil,...
Lukáš 2:49...odpověděl. "Nevěděli jste, že musím být v domě svého Otce?" Oni však nechápali, o čem mluví...
Lukáš 4:12...mu odpověděl: "Je řečeno: ‚Nepokoušej Hospodinasvého Boha.'" Když ďábel dokončil všechno to pokušení,...
Lukáš 4:16...do Nazaretu, kde byl vychován, přišel podle svého zvyku v sobotní den do synagogy a vstal, aby četl....
Lukáš 6:41...jako jeho mistr. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš? Jak...
Lukáš 6:42...ve vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš říkat svému bratru: ‚Bratře, nech , ti vytáhnu z oka třísku...
Lukáš 6:45...hrozny. Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce to dobré, zlý pak vynáší ze zlého pokladu to...
a další...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |