Své

Hledám pøesnì 'své'. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání. Další varianty: svým (636) svoje (34) svému (459) svém (259) svého (1208) své (1496)
Genesis 2:24...proto muž opouští otce i matku - aby přilnul ke své manželce a stali se jedním tělem. Oba dva, muž i jeho...
Genesis 3:16...Ženě řekl: "Rozmnožím útrapy tvého těhotenstvísvé děti budeš rodit v bolestech. Po muži budeš dychtivě...
Genesis 3:20...Prach jsi a v prach se obrátíš!" Adam pak dal své ženě jméno Eva (to jest Živa), neboť ona byla matkou...
Genesis 5:1... když Bůh stvořil člověka, učinil jej podle své podoby. Stvořil je jako muže a ženu, požehnal jim a v...
Genesis 5:3... Když bylo Adamovi 130 let, zplodil syna podle své podoby, ke svému obrazu, a dal mu jméno Set. Po...
Genesis 9:25...provedl, řekl: "Zlořečený buď Kanaán; je pro své bratry otrokem všech otroků!" Řekl také: "Požehnán buď...
Genesis 11:28...Háran pak zplodil Lota. Háran však zemřel ve své vlasti, v chaldejském Uru, dříve než jeho otec Terach....
Genesis 12:1...Cháranu. Hospodin Bůh řekl Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu...
Genesis 12:11...hlad. Cestou, když se blížil k Egyptu, řekl své ženě Saraj: "Pohleď, vím, jak překrásná jsi žena. ...
Genesis 13:12...bydlel ve městech jordánské roviny a postavil své stany k Sodomě. Sodomští lidé však byli zlí a velmi...
Genesis 16:8...jsi přišla? Kam jdeš?" Odpověděla: "Utíkám od své paní Saraj." Hospodinův anděl řekl: "Vrať se ke své...
Genesis 16:9...Saraj." Hospodinův anděl řekl: "Vrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku." Hospodinův anděl ...
Genesis 17:15...porušil mou smlouvu." Bůh Abrahamovi řekl: "Své manželce Saraj nebudeš říkat Saraj, Bojovnice, ale...
Genesis 18:19...národy země. Vyvolil jsem jej, aby přikázal svým synům a své budoucí rodině, zachovávají Hospodinovu...
Genesis 19:15...na Lota naléhali: "Vstaň, vezmi svou ženusvé dvě dcery, které tu jsou, aby nesmetl trest tohoto...
Genesis 20:2...Šurem. A když pobýval v Geraru, říkal Abrahamsvé manželce Sáře: "Je to sestra." Gerarský král...
Genesis 20:8...Abimelech tedy časně ráno vstal a svolal všechny své služebníky. Když jim celou věc vylíčil, dostali ti muži...
Genesis 21:12...řekl: "Netrap se kvůli chlapci ani kvůli své děvečce. Poslechni Sáru ve všem, co ti řekla, protože...
Genesis 23:3...nad truchlil a oplakával ji. Když vstal od své mrtvé, promluvil k místním Chetejcům: "Jsem mezi vámi...
Genesis 24:12...mi dnes to setkání a prokaž mému pánu Abrahamovi své milosrdenství. Hle, stojím u vodního pramene a dcery...
Genesis 24:27... Bůh mého pána Abrahama, že od mého pána neodňal své milosrdenství a věrnost a že vedl po této cestě k...
Genesis 24:28...pána!" Dívka pak odběhla a vyprávěla to rodině své matky. Rebeka měla bratra jménem Lában a ten se rozběhl...
Genesis 24:30...totiž ten nosní kroužek i náramky na rukou své sestry Rebeky a slyšel její slova, když říkala: "Takto...
Genesis 24:67...všechno, co vyřídil, a Izák ji přivedl do stanu své matky Sáry. Vzal si Rebeku a ta se stala jeho ženou a...
Genesis 25:31... Červený.) Jákob navrhl: "Prodej mi teď hned své prvorozenství." "Vidíš, že skoro umírám!" odpověděl...
Genesis 25:33...řekl mu Jákob. Ezau mu to odpřisáhl a prodal své prvorozenství Jákobovi. Jákob pak dal Ezauovi chléb a...
Genesis 27:3... jsem starý a nevím, kdy umřu. Vezmi prosím své zbraně, svůj toulec a luk, vyjdi do polí a ulov mi...
Genesis 27:11... a aby ti proto požehnal, než umře." Jákob ale své matce Rebece řekl: "Pohleď, můj bratr Ezau je chlupatý,...
Genesis 27:14...ta kůzlata." A tak šel, vzal je a přinesl své matce, která z nich připravila otcovu oblíbenou...
Genesis 29:24...ji k Jákobovi a ten s spal. (A Lában tenkrát své dceři Lée daroval svou otrokyni Zilpu jako děvečku.)...
Genesis 30:1...Ráchel viděla, že Jákobovi nerodí děti, záviděla své sestře a řekla Jákobovi: "Dej mi syny, nebo umřu!"...
Genesis 30:14...nalezl milostná jablíčka mandragory a přinesl je své matce Lée. Ráchel tehdy Lée řekla: "Dej mi prosím...
Genesis 30:25...Lábanovi: "Propusť , se vrátím domů do své země. Dej mi ženy a děti, za něž jsem ti sloužil,...
Genesis 31:13... Nyní vstaň, odejdi z této země a vrať se do své vlasti.'" Ráchel a Léa mu odpověděly: "Copak máme v...
Genesis 31:17... cokoli ti Bůh řekl." A tak Jákob vstal, naložil své děti a ženy na velbloudy a shromáždil všechna svá stáda...
Genesis 31:19...země. (Když předtím Lában odešel stříhat své stádo, Ráchel svému otci ukradla jeho domácí bůžky.)...
Genesis 31:23...útěku dozvěděl třetího dne. Vzal tedy s sebou své druhy a hnal se za ním sedm dní, než ho dostihl v...
Genesis 31:31...jsem se bál; myslel jsem si, že bys mi chtěl své dcery vzít násilím. Jestli ale u někoho najdeš své bohy...
Genesis 31:32...dcery vzít násilím. Jestli ale u někoho najdeš své bohy, zemře! Prohledej věci před našimi druhy a...
Genesis 31:37...jsi všechny věci, a cos našel z celého svého domu? Polož to zde před i své druhy, nás dva...
Genesis 31:43...co vidíš, je moje. Co bych ale dnes neudělal pro své dcery a pro děti, jež se jim narodily? Proto nyní pojď,...
Genesis 31:54... Potom na oné hoře obětoval dobytče a svolal své druhy, aby hodovali. A tak hodovali a zůstali na ...
Genesis 32:1...hoře celou noc. Časně ráno Lában vstal, políbil své vnuky i dcery a požehnal jim. Potom odešel a vrátil se...
Genesis 32:8...Na Jákoba padl veliký strach a úzkost. Rozdělil své lidi, brav, skot i velbloudy do dvou táborů, neboť si...
Genesis 32:10...Izáka, Hospodine, který jsi mi řekl: ‚Vrať se do své země a ke svému příbuzenstvu, a způsobím, aby se ti...
Genesis 32:13...bude jako mořského písku, nespočetného pro své množství.'" A když na tom místě strávil noc, vybral z...
Genesis 32:23...zůstal na noc v táboře. V noci pak vstal a vzal své dvě ženy, své dvě otrokyně a svých jedenáct synů a...
Genesis 32:30...zvítězil jsi!" Jákob ho žádal: "Pověz mi prosím své jméno." On však odpověděl: "Proč se ptáš na jméno?"...
Genesis 34:9... za ženu. Spřízněte se s námi - dávejte nám své dcery a berte si naše. Když budete bydlet u nás, bude...
Genesis 34:16...pohlaví, obřezat. Pak vám budeme dávat své dcery a brát si vaše, budeme bydlet s vámi a budeme...
Genesis 34:21...i pro ; berme si tedy jejich dcery za ženysvé dcery dávejme jim. Vyhoví nám ovšem a budou s námi...
Genesis 35:2...před svým bratrem Ezauem." Jákob tedy řekl své rodině a všem, kdo byli s ním: "Zbavte se cizích bohů,...
Genesis 36:6...se mu narodili v kanaánské zemi. Ezau pak vzal své ženy, své syny a dcery a všechny, kdo žili v jeho domě,...
Genesis 37:3...žalovat. Izrael miloval Josefa víc než všechny své ostatní syny, neboť ho zplodil ve svém stáří. Dokonce...
Genesis 37:16...krajinou, a zeptal se ho: "Co hledáš?" "Hledám své bratry," odpověděl Josef. "Řekni mi prosím, kde pasou."...
Genesis 37:29...a hle, Josef nikde! Roztrhl tedy v zoufalství své šaty a vrátil se k bratrům se slovy: "Hoch je pryč! Co...
Genesis 38:11... a tak nechal zemřít i jeho. Tehdy Juda řekl své snaše Támar: "Zůstaň jako vdova v domě svého otce,...
Genesis 38:13..."Hle, tvůj tchán jde vzhůru do Timny stříhat své ovce." Odložila tedy své vdovské šaty, vzala si závoj a...
Genesis 38:14...vzhůru do Timny stříhat své ovce." Odložila tedy své vdovské šaty, vzala si závoj a zahalila se. Potom si...
Genesis 38:18...se: "Co ti mám dát do zástavy?" Odpověděla: "Své pečetidlo, šňůru a hůl, co máš v ruce." Dal to,...
Genesis 38:19...vstala a odešla, odložila závoj a oblékla si své vdovské šaty. Juda poslal to kůzle po svém adulamském...
Genesis 39:6... Když měl doma jeho, nestaral se o nic nežsvé jídlo.Josef byl nápadně krásný, překrásný muž. Po...
Genesis 39:13... utekl a běžel ven. Když uviděla, že nechal své šaty v ruce a utekl ven, svolala služebnictvo a řekla...
Genesis 39:15...hlasitě křičet. Když uslyšel, jak křičím, nechal své šaty u , utekl a běžel ven." Ty jeho šaty nechala...
Genesis 39:18...zahrávat! Když jsem se ale dala do křiku, nechal své šaty u a utekl ven." Josefův pán naslouchal slovům...
Genesis 39:19...u a utekl ven." Josefův pán naslouchal slovům své ženy, a když řekla: "Takto se ke mně zachoval tvůj...
Genesis 40:2...pánu, králi Egypta. Farao se rozhněval na oba své dvořany - na vrchního číšníka i na vrchního pekaře - a...
Genesis 41:8...všechny věštce a mudrce Egypta a vyprávěl jim své sny. Nikdo je však faraonovi neuměl vyložit. Tehdy k...
Genesis 41:9...promluvil vrchní číšník: "Musím dnes připomenout své prohřešky: Farao se kdysi rozhněval na své služebníky a...
Genesis 41:10...své prohřešky: Farao se kdysi rozhněval na své služebníky a dal do vězení v domě velitele stráže -...
Genesis 41:12...mladík, otrok velitele stráže. Vyprávěli jsme mu své sny a on nám je vyložil; každému dal výklad jeho snu. A...
Genesis 42:7...přišli k němu a klaněli se tváří k zemi. Josef své bratry poznal na první pohled. Choval se k nim však...
Genesis 42:8..." odpověděli, "abychom nakoupili jídlo." Josef své bratry poznal, ale oni ho nepoznali. Josef si pamatoval...
Genesis 42:27... jeden z nich otevřel svůj pytel, aby dal svému oslu obrok, a vtom uviděl své stříbro: leželo navrchu...
Genesis 42:35...sem moci chodit nakupovat.'" Začali vyprazdňovat své pytle a hle, každý ve svém pytli našel svůj váček s...
Genesis 43:21...jsme cestou zpět měli nocovat, otevřeli jsme své vaky a hle, stříbro každého z nás leželo navrchu v jeho...
Genesis 43:29...kolena a klaněli se mu. On pozvedl oči a spatřil svého bratra Benjamína, syna své matky. Zeptal se: "Je...
Genesis 44:11...budete volní." Všichni tedy rychle složili své vaky na zem a rozvázali je. Začal je prohledávat,...
Genesis 44:13...našel v Benjamínově vaku! V zoufalství roztrhli své pláště, každý naložil svého osla a vrátili se do města....
Genesis 44:20...otce a malého bratra, dítě, jež zplodil ve svém stáří. Jeho bratr je mrtev. Zůstal z dětí své matky...
Genesis 45:15...plakal v jeho objetí. Potom líbal všechny své bratry a plakal nad nimi. Teprve pak na něj jeho bratři...
Genesis 45:18...na cestu. dorazíte do kanaánské země, vezměte svého otce i své rodiny a přijďte ke mně. Dám vám to...
Genesis 45:19... splňte jej: Vezměte si z Egypta povozy pro své děti a ženy, přijďte a přivezte i svého otce. A...
Genesis 46:5...opustit Beer-šebu. Izraelovi synové posadili svého otce Jákoba i své děti a ženy na povozy, které farao...
Genesis 46:7...a vnučky. Přivedl s sebou do Egypta veškeré své potomstvo. Toto jsou jména Izraelových synů, kteří...
Genesis 46:18... To jsou potomci Zilpy, kterou Lában daroval své dceři Lée, a ty zplodila Jákobovi - celkem 16 osob....
Genesis 46:25... To jsou potomci Bilhy, kterou Lában daroval své dceři Ráchel. Ty zplodila Jákobovi - celkem 7 osob....
Genesis 47:4...tvých služebníků tam není pastva. Prosíme, nech své služebníky bydlet v gošenském kraji." Farao pak...
Genesis 47:22...dávky a z těch dávek od faraona žili. Proto své pozemky neprodávali. Josef tenkrát lidu řekl: "K...
Genesis 47:24...necháte na osivo pro pole a na jídlo pro sebesvé rodiny a své děti." Tehdy zvolali: "Zachránil jsi nám...
Genesis 48:1..."Hle, tvůj otec je nemocný!" Vzal tedy s sebou své dva syny, Manasese a Efraima. A když bylo Jákobovi...
Genesis 48:5...do věčného vlastnictví.' Nyní tedy přijímám za své oba tvé syny, kteří se ti zde narodili před mým...
Genesis 49:1...svým mečem a lukem." Jákob tenkrát svolal své syny: "Sejděte se, vám oznámím, co vás potká ve...
Genesis 49:11...keři přiváže oslíka, k ušlechtilé révě oslátko své. Ve víně své roucho vypere, v krvi hroznů svůj šat....
Genesis 49:30... jež Abraham koupil od Efrona Chetejského jako své vlastní pohřebiště. Tam pochovali Abrahama i jeho ženu...
Genesis 50:8...rodina, jeho bratři a rodina jeho otce - jen své děti, svůj brav a skot zanechali v gošenském kraji....
Genesis 50:13... jež Abraham koupil od Efrona Chetejského jako své vlastní pohřebiště. Po otcově pohřbu se Josef vrátil do...
Exodus 6:9...Mojžíš to pověděl synům Izraele, ale ti ho kvůli své malomyslnosti a těžké dřině ani neslyšeli. Hospodin...
Exodus 6:11...králi faraonovi, propustí syny Izraele ze své země." Mojžíš ale Hospodinu řekl: "Pohleď, synové...
Exodus 7:2...k faraonovi, aby propustil syny Izraele ze své země. však posílím faraonovu hrdost a budu v...
Exodus 7:4...vás neposlechne, a tak na Egypt dolehne rukaSvé houfy, svůj lid, syny Izraele, vyvedu z egyptské země...
Exodus 7:12...věštci dokázali svými čáry totéž. Hodili své hole na zem a proměnily se v hady. Áronova hůl však...
Exodus 9:20...tedy bral Hospodinova slova vážně, zahnal své otroky a dobytek pod střechu. Kdo si ale Hospodinovo...
Exodus 9:21...si ale Hospodinovo slovo nevzal k srdci, nechal své otroky i dobytek na poli. Potom Hospodin Mojžíšovi...
Exodus 10:24...tu jen váš brav a skot. Smíte vzít s sebousvé děti." Mojžíš odpověděl: "To nám chceš sám poskytnout...
Exodus 11:10...ale posílil faraonovu hrdost, a tak Izraelity ze své země nepropustil. Hospodin Mojžíšovi a Áronovi v...
Exodus 12:21...a řekl jim: "Jděte, vezměte si ze stáda kus pro své rodiny a zabijte jej pro Hod beránka. Pak vezměte...
Exodus 13:3...otroctví, neboť Hospodin vás odtud vyvedl silou své ruky. Proto se nejí nic kvašeného. Dnes vycházíte, v...
Exodus 13:9...z Egypta.' A budeš to mít jako znamení na své ruce a jako připomínku mezi svýma očima, aby Hospodinův...
Exodus 13:14...nás vyvedl z Egypta, z domu otroctví, silou své ruky. Když nás farao neústupně odmítal propustit, pobil...
Exodus 13:16...tvém čele, že nás Hospodin vyvedl z Egypta silou své ruky." Když farao konečně lid propustil, Bůh je nevedl...
Exodus 15:7... nepřítele drtí! Svou mohutnou vznešeností své protivníky ničíš. Když vypouštíš svůj hněv, jak...
Exodus 15:13... svou silou zvolna vedeš jej k příbytku své svatosti. Národy roztřesou se, to uslyší,...
Exodus 18:23...další příkazy. Také všechen tento lid dojde na své místo v pokoji." Mojžíš tedy svého tchána poslechl a...
Exodus 18:27... ale každou menší věc soudili sami. Potom Mojžíš svého tchána propustil a ten odešel do své země. Přesně...
Exodus 20:24...mi pouze hliněný oltář a na něm budeš obětovat své zápalné a pokojné oběti, svůj brav i skot. Na každém...
Exodus 21:5...odejde sám. Jestliže ale otrok prohlásí: ‚Miluji svého pána, svou ženu a své syny, nechci odejít na svobodu...
Exodus 22:4...pásl na cizím poli, nahradí to tím nejlepším ze svého pole a ze své vinice. Když vypukne oheň a zachvátí...
Exodus 23:16... Zachovávej Slavnost žní, kdy sklidíš prvotiny své práce, prvotiny toho, co jsi zasel na poli. Zachovávej...
Exodus 23:19...oběti do rána nic nezbude. Nejlepší prvotiny své země přines do domu Hospodina, svého Boha. Nevař kůzle...
Exodus 28:28... Náprsník pak bude modrou šňůrou přivázán za své kroužky ke kroužkům efodu. Tak bude spočívat na tkaném...
Exodus 32:13...zamýšlíš! Vzpomeň na Abrahama, Izáka a Izraelesvé služebníky. Vzpomeň, jak jsi jim sám při sobě přísahal:...
Exodus 32:27...táborem od brány k bráně a každý pobíjejtesvé bratry, přátele a příbuzné!" Leviho synové se zachovali...
Exodus 32:33...kterou píšeš." Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Ze své knihy vymažu toho, kdo proti mně zhřešil. Nyní však jdi...
Exodus 33:13...' Máš-li ve mně zalíbení, dej mi prosím poznat své cesty, abych znal a nacházel u tebe milost. Pohleď,...
Exodus 34:9... Odpusť naši nepravost i hřích a přijmi nás jako své vlastní!" Hospodin odpověděl: "Hle, vstupuji do této...
Exodus 34:26...oběti do rána nic nezbude. Nejlepší prvotiny své země přines do domu Hospodina, svého Boha. Nevař kůzle...
Leviticus 3:2...samce či samici bez vady. Vloží ruku na hlavu své oběti a zabije ji u vchodu do Stanu setkávání; kněží,...
Leviticus 3:8... přivede je před Hospodina, vloží ruku na hlavu své oběti a zabije ji před Stanem setkávání; Áronovi synové...
Leviticus 5:24...výši a přidá k tomu ještě pětinu ceny. V den své oběti odškodnění to odevzdá právoplatnému majiteli....
Leviticus 7:29...Ten, kdo obětuje pokojnou oběť Hospodinu, ze své pokojné oběti přinese Hospodinu dar. Vlastníma rukama...
Leviticus 7:38...v den, kdy přikázal synům Izraele, aby obětovali své dary Hospodinu na Sinajské poušti. Hospodin promluvil...
Leviticus 9:8...Hospodin." Áron tedy přistoupil k oltáři a zabil své tele jako oběť za hřích. Když mu pak jeho synové podali...
Leviticus 10:4...Áronova strýce, a řekl jim: "Přistupte a vyneste své bratrance od svatyně ven za tábor!" Přistoupili tedy a...
Leviticus 15:25... Trpí-li žena dlouhodobým výtokem krve mimo své pravidelné krvácení nebo když výtok trvá déle než její...
Leviticus 17:5...lidu. To proto, aby synové Izraele přinášeli své oběti, jež dosud zabíjeli na poli, aby je nyní...
Leviticus 17:7...vůni Hospodinu. Nebudou již tedy zabíjet své oběti běsům, za nimiž chodili smilnit. Toto bude věčné...
Leviticus 18:13...příbuznou tvého otce! Neobcuj se sestrou své matky. Je přece pokrevní příbuznou tvé matky!...
Leviticus 18:25...proto ji potrestám za její hřích a země vyvrhne své obyvatele. Vy však zachovávejte pravidla a zákony a...
Leviticus 19:9...ze svého lidu. Když budete sklízet obilí své země, nesklízej své pole do kraje a nepaběrkuj, co...
Leviticus 19:19...Nedávej spolu pářit dvojí druh dobytka. Neosívej své pole dvojím druhem semene. Nenos roucho z dvojího druhu...
Leviticus 19:23... jehož se dopustil, odpuštěn. přijdete do své země a zasadíte jakýkoli ovocný strom, nechte na něm...
Leviticus 20:2...nebo přistěhovalec žijící v Izraeli, by daroval své dítě Molochovi, musí zemřít. Prostý lid jej ukamenuje....
Leviticus 20:3...člověku a vyvrhnu jej z jeho lidu. Když daroval své dítě Molochovi, poskvrnil mou svatyni a znesvětil ...
Leviticus 20:4...prostý lid oči nad člověkem, který daroval své dítě Molochovi, a neusmrtí ho, sám se postavím proti...
Leviticus 20:17...na ! Kdokoli by vzal svou sestru, dceru svého otce nebo své matky, a obcoval s a ona s ním, je...
Leviticus 20:19...jsou vyvrženi ze svého lidu. Neobcuj se sestrou své matky nebo otce. Takový zostudil svou pokrevní...
Leviticus 21:3...matce, otci, synu, dceři a bratru, také kvůli své vlastní sestře, panně, která neměla muže. Nesmí se však...
Leviticus 21:4...muže. Nesmí se však poskvrnit kvůli příbuzným své manželky; tím by se znesvětil. Kněží si nesmí vyholovat...
Leviticus 21:10...svého otce; je upálena. Kněz, který je mezi svými bratry nejvyšší, ten, na jehož hlavu byl vylit olej...
Leviticus 21:15...se jen s pannou ze svého lidu, aby neznesvětil své símě ve svém lidu. Vždyť jsem Hospodin, jeho...
Leviticus 21:23...Boha, a to ze svatosvatých i svatých darů. Kvůli své vadě však nesmí vcházet za oponu ani se přiblížit k...
Leviticus 22:24... utrženými nebo uříznutými varlaty; to ve své zemi dělat nebudete. Ani od cizince nepřivedete žádné...
Leviticus 22:27...tele, jehně nebo kůzle, zůstane po sedm dnísvé matky. Teprve počínaje osmým dnem dojde zalíbení jako...
Leviticus 23:10...a budete sklízet její obilí, přineste první snop své sklizně ke knězi. Kněz pak ten snop pozvedne před...
Leviticus 23:22...vašich příbytcích. Když budete sklízet obilí své země, nesklízej své pole do kraje a nepaběrkuj, co...
Leviticus 25:3...Hospodinův sobotní odpočinek. Šest let osívej své pole, prořezávej svou vinici a shromažďuj její úrodu....
Leviticus 25:4...sobotu, čas odpočinku, sobotu pro Hospodinasvé pole neosívej a neprořezávej svou vinici. To, co se ti...
Leviticus 25:5...vinici. To, co se ti samo urodilo, nežni a na své netknuté vinici nepořádej vinobraní: země rok...
Leviticus 25:10... To bude vaše léto milosti: vrátíte se každý ke svému vlastnictví, každý se vrátíte ke své rodině. Tento...
Leviticus 25:11...sít, ani sklízet, co samo vyrostlo, a na své netknuté vinici nebudete pořádat vinobraní. Protože je...
Leviticus 25:19... zemi bydlet v bezpečí. Země vám bude přinášet své plody, takže budete jíst do sytosti a budete v ...
Leviticus 25:41...odejde - on a s ním i jeho děti - a vrátí se ke své rodině, vrátí se k vlastnictví svých otců. (Jsou to...
Leviticus 25:46...vaším vlastnictvím. Po sobě je smíte odkázat svým synům jako dědičné vlastnictví. Je smíte trvale...
Leviticus 25:51...let. Zbývá-li ještě mnoho let, zaplatí jako své výkupné odpovídající část z ceny, za niž byl koupen....
Leviticus 26:1...si modlu ani posvátný sloup, nestavte ve své zemi ani tvarovaný kámen, abyste se mu klaněli. Vždyť...
Leviticus 26:4...země vydá svou úrodu a stromy v sadu vydají své ovoce. Vaše mlácení potrvá do vinobraní a vinobraní...
Leviticus 26:5... Svůj chléb budete jíst do sytosti a budete ve své zemi bydlet v bezpečí. Způsobím v zemi pokoj, takže...
Leviticus 26:7...zlou zvěř a vaší zemí neprojde meč. Poženete své nepřátele, takže před vámi padnou mečem. Pět z vás jich...
Leviticus 26:16...a zimnici, jež vám pokazí oči a vysají dechSvé zrní budete sít nadarmo, vaši nepřátelé je snědí....
Leviticus 26:20...vám nevydá svou úrodu a stromoví v zemi nevydá své ovoce. Jestliže se budete nadále stavět proti mně a...
Leviticus 26:34...a vaše města se obrátí v sutiny. Po celou dobu svého zpustošení bude země konečně užívat svých sobot; vy...
Leviticus 27:16...a dům bude jeho. Zasvětí-li někdo Hospodinu část své dědičné polnosti, bude její cena určena podle jejího...
Leviticus 27:17...za plochu osetou chomerem ječmene. Zasvětí-li své pole hned od léta milosti, zůstane při určené ceně....
Leviticus 27:18...milosti, zůstane při určené ceně. Zasvětí-li své pole po létě milosti, spočítá mu kněz cenu podle let...
Leviticus 27:31...jsou svaté Hospodinu. Bude-li někdo chtít své desátky vykoupit, přidá ještě pětinu navíc. Každý...
Numeri 3:10... Árona a jeho syny pověříš, aby zachovávali své kněžství. Nepovolaný, jenž by se přiblížil, však zemře...
Numeri 4:31...aby konal práci při Stanu setkávání. Při veškeré své službě při Stanu setkávání budou zodpovědni za tato...
Numeri 6:12... Toho dne znovu posvětí svou hlavu a všechny dny svého nazírství zasvětí Hospodinu. Přinese ročního beránka...
Numeri 7:10... V den, kdy byl oltář pomazán, přinesli vůdcové své dary k jeho zasvěcení a položili je před oltář....
Numeri 7:11...před oltář. Hospodin Mojžíšovi řekl: " přináší své dary k zasvěcení oltáře jeden vůdce po druhém, každý...
Numeri 8:22...aby byli očištěni. Poté tedy levité vstoupili do své služby při Stanu setkávání před tváří Árona a jeho synů...
Numeri 10:9...pro všechna vaše pokolení. Půjdete-li ve své zemi do války proti útočníku, který by vás napadl,...
Numeri 10:30...mu však odpověděl: "Nepůjdu. Chci se vrátit do své země a ke svým příbuzným." Mojžíš mu řekl: "Neopouštěj...
Numeri 11:15...a raději zabij. se nemohu dívat na své neštěstí!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Shromáždi mi z...
Numeri 13:32..."Země, kterou jsme prošli a prozkoumali, požírá své obyvatele. Všichni lidé, které jsme tam viděli, jsou...
Numeri 14:19...do třetího i čtvrtého pokolení.' Prosím, pro své veliké milosrdenství odpusť tomuto lidu jeho nepravost,...
Numeri 15:25...bude jim odpuštěno. Bylo to nedopatření a oni za své nedopatření přinesli darem ohnivou oběť Hospodinu a...
Numeri 16:28...činit všechny tyto skutky a že to nedělámsvé vůli: Zemřou-li tito muži přirozenou smrtí, přihodí-li...
Numeri 18:2...jen ty a tvoji synové. Když budeš se svými syny sloužit před Stanem svědectví, ber s sebou...
Numeri 18:8...k Áronovi: "Hle, sám jsem ti svěřil do péče své obětní příspěvky se všemi svatými dary od synů Izraele....
Numeri 18:13...Hospodinu, jsem dal tobě. Prvotiny všeho, co ve své zemi vypěstují a co přinesou Hospodinu, připadnou tobě....
Numeri 22:13...a řekl Balákovým hodnostářům: "Vraťte se do své země. Hospodin mi nedovolil jít s vámi." Moábští...
Numeri 22:22...němu, aby mu zahradil cestu. Balaám zatím jel na své oslici spolu se dvěma svými služebníky. Když oslice...
Numeri 23:3...býka a berana. Balaám Balákovi řekl: "Postůjsvé zápalné oběti, zatím půjdu opodál. Snad se Hospodin...
Numeri 23:6...stál dosud obklopen všemi moábskými hodnostářisvé zápalné oběti. Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Z...
Numeri 23:15...berana. Balaám pak Balákovi řekl: "Postůj zdesvé zápalné oběti. zatím půjdu tam, vstříc Hospodinu."...
Numeri 23:17...mluv takto." Vrátil se tedy k němu; stál dosudsvé zápalné oběti, obklopen moábskými hodnostáři. Balák se...
Numeri 24:13...bych přestoupit Hospodinův rozkaz a udělatsvé vůli cokoli dobrého nebo zlého - řeknu jen to, co řekne...
Numeri 25:18...vás. Chtěli vás přelstít pomocí Peora a pomocí své sestry Kozbi, dcery midiánského vůdce, zabité v den ...
Numeri 30:3...Hospodinu slibem nebo přísahou, nebude moci své slovo zrušit; učiní přesně to, co slíbil. Když se mladá...
Numeri 32:16...tu postavit ohrady pro svůj dobytek a města pro své děti. Sami pak půjdeme v plné zbroji v čele synů...
Numeri 32:21...za Jordán, dokud on před vámi nevyžene své nepřátele. bude země před Hospodinem podmaněna,...
Numeri 33:4...na cestu. Egypťané zatím pohřbívali všechny své prvorozené, které mezi nimi Hospodin pobil, když...
Deuteronomium 1:16...soudcům jsem tenkrát přikázal: "Vyslechnete své bratry a budete soudit spravedlivě, půjde o při mezi...
Deuteronomium 2:8... s tebou a nic ti nescházelo." A tak jsme obešli své bratry, syny Ezauovy, bydlící na Seíru. Vyhnuli jsme se...
Deuteronomium 4:9... co jsi na vlastní oči spatřil. Po všechny dny svého života to nenech vymizet ze svého srdce, ale seznamuj...
Deuteronomium 4:10...vnuky. Toho dne, kdy jste stáli před Hospodinemsvým Bohem, na Orébu, mi Hospodin řekl: "Shromáždi mi lid....
Deuteronomium 6:9...na ruku a jako pásek na čelo. Napiš je na veřeje svého domu a na své brány. Hospodin, tvůj Bůh, přivede...
Deuteronomium 6:19...tvým otcům, obsadíš ji a zaženeš všechny své nepřátele, jak ti to řekl Hospodin. se v budoucnu...
Deuteronomium 8:17...vedlo šťastně. Neříkej si proto v srdci: "Díky svým schopnostem a své vlastní síle jsem se takto vzmohl,"...
Deuteronomium 9:26... Pane můj, nedopouštěj záhubu na svůj lid, na své dědictví, které jsi ve své velikosti vykoupil a mocnou...
Deuteronomium 9:27...a mocnou rukou vyvedl z Egypta. Vzpomeň si na své služebníky, na Abrahama, Izáka a Jákoba! Nehleď na...
Deuteronomium 11:14...- déšť na podzim i na jaře, abys mohl sklízet své obilí, víno i olej. Na tvých pastvinách dám vyrůst...
Deuteronomium 11:19...na ruku a jako pásek na čelo. Vyučujte jim své syny. Mluv o nich, sedíš doma nebo jdeš po cestě, ...
Deuteronomium 12:5...vašich kmenů vyvolí za příbytek a kde umístí své jméno. Tam choďte a tam přinášejte své zápalné a...
Deuteronomium 12:6...umístí své jméno. Tam choďte a tam přinášejte své zápalné a pokojné oběti, své desátky, obětní příspěvky...
Deuteronomium 12:11...si Hospodin, váš Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, tehdy přinášejte vše, co jsem vám přikázal - své...
Deuteronomium 12:13...ani dědictví. Měj se na pozoru, abys neobětoval své zápalné oběti na kterémkoli místě, které by sis sám...
Deuteronomium 12:14...v jednom z vašich kmenů, tam smíš obětovat své zápalné oběti a budeš dělat vše, co jsem ti přikázal....
Deuteronomium 12:19...na pozoru, abys po všechny dny, kdy budeš žít ve své zemi, nezanedbával levity. Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 12:20...právě dostaneš chuť na maso, smíš je jíst podle své chuti. I když budeš daleko od místa, které si Hospodin,...
Deuteronomium 12:21...si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno, smíš porážet svůj skot i brav, jejž ti Hospodin...
Deuteronomium 12:26...činit, co je v Hospodinových očích správnéSvé svaté oběti i slíbené dary však odnášej na místo, které...
Deuteronomium 12:27...si vyvolí Hospodin, váš Bůh. Tam budeš obětovat své zápalné oběti - maso i krev - na oltář Hospodina, svého...
Deuteronomium 12:31...bych to zkusit i ." Nic takového Hospodinusvému Bohu, nedělej! Vždyť pro své bohy dělají vše, co...
Deuteronomium 14:22...matky. Věrně odděluj desátek z veškeré úrody své setby, která každoročně vyroste na poli. Desátky ze...
Deuteronomium 14:23... která každoročně vyroste na poli. Desátky ze svého obilí, vína a oleje, stejně jako prvorozené ze svého...
Deuteronomium 14:24...si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno, od tebe příliš daleko, takže tam nebudeš moci...
Deuteronomium 15:8... ochotně mu nabídni pomoc a půjč mu, co ve své nouzi potřebuje. Měj se na pozoru, abys v srdci...
Deuteronomium 16:2... Na místě, které Hospodin vyvolí za příbytek pro své jméno, přines pro tento hod Hospodinu, svému Bohu, oběť...
Deuteronomium 16:6...které Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, a to večer při západu slunce, v dobu, kdy jsi...
Deuteronomium 16:10...od začátku obilné žně, uspořádej Hospodinusvému Bohu, Slavnost týdnů. Přines dobrovolnou oběť podle...
Deuteronomium 16:11...které Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, se pak před Hospodinem, svým Bohem, raduj se...
Deuteronomium 19:6...krevní mstitel, jenž by jej pronásledoval, a ve své zuřivosti by jej mohl zabít. On však nebyl hoden smrti,...
Deuteronomium 21:16...bude synem nemilované, otec pak nesmí ve své závěti majetkově upřednostnit syna milované namísto...
Deuteronomium 23:7... tvůj Bůh, kletbu v požehnání.) Po všechny své dny nikdy nebudeš usilovat o mír s nimi ani o jejich...
Deuteronomium 23:14...vyhrazené místo, kam budeš chodit na stranu. Ve své výstroji budeš mít kolík. Když si půjdeš ven ulevit,...
Deuteronomium 24:16...mít hřích. Rodiče nemohou platit životem za své děti ani děti za své rodiče. Každý zaplatí životem za...
Deuteronomium 24:20...všem, k čemu přiložíš ruku. Když budeš střásat své olivy, znovu je po sobě nečeš. Připadnou přistěhovalci,...
Deuteronomium 24:21... sirotku a vdově. Když budeš sbírat hrozny na své vinici, znovu je po sobě nečeš. Připadnou přistěhovalci...
Deuteronomium 26:2...si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno. přijdeš ke knězi, který tam v oněch dnech...
Deuteronomium 26:12...roce desátků, dokončovat odvod všech desátků ze své úrody, poskytneš je levitovi, přistěhovalci, sirotku a...
Deuteronomium 26:14...jsem ani na jedno. Nic z toho jsem nejedl ve svém truchlení, nic z toho jsem neubral ve své nečistotě,...
Deuteronomium 27:22..."Zlořečený, kdo obcuje se svojí sestrou - dcerou svého otce nebo své matky!" A všechen lid odpoví: "Amen!"...
Deuteronomium 28:56...nohy, se bude lakomě ohlížet po manželovi ve svém náručí, po svém synu i své dceři, po plodovém lůžku,...
Deuteronomium 28:65...však neoddychneš; nenajdeš tam odpočinek ani pro své chodidlo. Hospodin ti tam bázlivé srdce, vyhaslé oči...
Deuteronomium 31:28...ke mně všechny stařešiny svých kmenůsvé správce, abych jim přednesl tato slova a dosvědčil je...
Deuteronomium 32:15...ses! Opustil Boha, jenž učinil jej, Skálu své spásy potupil. Cizími bohy popouzeli Boha, ohavnostmi...
Deuteronomium 32:19... jsi zapomněl. Hospodin to viděl! Odmítl je, na své syny a dcery dostal zlost. Řekl: "Svou tvář před nimi...
Deuteronomium 32:23...i horské základy! Zavalím je samým neštěstímsvé šípy na vystřílím. Hladem budou vysíleni,...
Deuteronomium 32:42...svými nepřáteli, těm, kdo nenávidí, odplatímSvé šípy opiji jejich krví, můj meč se jejich masem nasytí,...
Deuteronomium 33:3...z jeho pravice. Ó, jak miluješ lidi! Všechny své svaté v ruce máš. Oni se k tvým nohám přivinuli, aby...
Deuteronomium 33:24...požehnán je Ašer, mezi bratry je oblíbensvé nohy smáčí olejem! Z železa a bronzu jsou tvé...
Deuteronomium 33:25...Z železa a bronzu jsou tvé závory, po všechny své dny žij v bezpečí. Nikdo není jako Bůh, Ješurune! Na...
Deuteronomium 33:26...pomoc tobě spěchá nebem, brázdí oblaka ve slávě své! Odvěký Bůh je tvým útočištěm, věčné náručí podepře....
Jozue 1:15...se vrátíte na východní břeh Jordánu a ujmete se své země, kterou vám dal Hospodinův služebník Mojžíš." Na...
Jozue 7:9...obklíčí nás a vyhladí naše jméno ze země! Co pro své veliké jméno uděláš pak?" "Vstaň!" odpověděl Hospodin...
Jozue 7:11...klatbě - ukradli to, zatajili a uložili mezi své věci! Proto synové Izraele nemohou obstát před svými...
Jozue 8:18...dám do tvých rukou." Jozue tedy napřáhl šavli ve své ruce proti Aji. Jakmile ji napřáhl, ti, kdo číhali v...
Jozue 13:8...polovina Manasese a synové Rubenovi a Gádovi  své dědictví dostali, neboť jim je dal Mojžíš na východní...
Jozue 14:2...pokolení Izraele. Devět a půl pokolení získalo své dědictví losem, jak to Hospodin přikázal skrze Mojžíše,...
Jozue 16:5...Manases a Efraim. A toto je území, které pro své rody získali synové Efraimovi: Hranice jejich dědictví...
Jozue 19:47...Rakon s územím naproti Jafě. Synové Danovi alesvé území přišli. Proto vytáhli a zaútočili na Lešem. Když...
Jozue 21:7...Manases v Bášanu. Synové Merariho obdrželi pro své rody dvanáct měst od pokolení Ruben, Gád a Zabulon....
Jozue 22:3...Po celý ten dlouhý čas jste dodnes neopustili své bratry, ale dbali jste na svou povinnost, kterou vám...
Jozue 22:4... jak jim slíbil, vraťte se i vy domů do své vlastní země, kterou vám v Zajordání dal Hospodinův...
Jozue 22:9...v kanaánské zemi a zamířili do kraje Gileád, do své vlastní země, kterou získali podle Hospodinova rozkazu...
Soudců 2:17...z ruky nájezdníků. Neposlouchali však ani své soudce. Odcházeli smilnit za cizími bohy a klaněli se...
Soudců 3:6...a Jebusejců. Brali si jejich dcery za manželkysvé dcery dávali jejich synům a sloužili jejich bohům....
Soudců 4:13...svou jízdu devíti set železných vozů a celé své vojsko k potoku Kíšon. Debora tehdy řekla Barákovi:...
Soudců 5:31... jsou však jako slunce, když vychází v síle své! Země pak měla mír čtyřicet let. Synové Izraele však...
Soudců 6:14...se k němu Hospodin obrátil a pravil: "Jdi v této své síle a zachráníš Izrael z hrsti Midiánců. sám ...
Soudců 7:2...na můj účet a neříkal: ‚Zvítězili jsme díky své síle.' Proto teď k vojsku provolej: ‚Kdo obavy nebo...
Soudců 8:24...dodal: "Mám na vás jen tuto prosbu: Každý mi ze své kořisti dejte jednu náušnici." (Našli u nich totiž...
Soudců 8:25...Rozprostřeli plášť a každý tam hodil náušnici ze své kořisti. Nakonec ty zlaté náušnice, které si vyžádal,...
Soudců 9:1...syn Abimelech přišel bydlet k bratrům své matky v Šechemu a řekl jim i celému příbuzenstvu své...
Soudců 9:11...Pojď ty, kraluj nám! Fíkovník řekl: To snad mám své plody přestat vydávat, jež vynikají v sladkosti, a jít...
Soudců 9:13...Pojď ty, kraluj nám! Réva řekla: To snad mám své víno přestat vydávat, kterým se Bůh i lidé veselí, a...
Soudců 9:24...šechemské měšťany, kteří ho podpořili, aby zabil své bratry. Šechemští mu na vrcholcích hor nastražili...
Soudců 9:43...do polí. Když se to dozvěděl Abimelech, vzal své vojsko, rozdělil je na tři oddíly a ukryl do zálohy v...
Soudců 11:11...lid si ho ustanovil za vůdce a velitele. Všechny své podmínky pak zopakoval před Hospodinem v Micpě. Potom...
Soudců 11:20...že jeho územím jen projde, a tak shromáždil celé své vojsko, utábořil se v Jahce a napadl Izrael. Hospodin,...
Soudců 11:38... a propustil ji na dva měsíce. Šla tedy se svými družkami do hor a oplakávala své panenství. Po dvou...
Soudců 13:6...Izrael z rukou Filištínů." Žena šla a vyprávěla svému muži: "Přišel za mnou Boží muž, vypadal jako Boží...
Soudců 13:7... protože ten chlapec bude od matčina lůna do své smrti zasvěcen Bohu jako nazír.'" Manoach se tedy...
Soudců 13:22...to byl Hospodinův anděl. "Určitě zemřeme!" řekl své ženě. "Vždyť jsme viděli Boha!" "Kdyby nás Hospodin...
Soudců 16:28... Bože! se Filištínům najednou pomstím za obě své oči!" Pak nahmatal oba prostřední sloupy, které držely...
Soudců 16:30...i na všechen lid uvnitř. Tak jich zabil při své smrti více než za svého života. Potom tam přišli jeho...
Soudců 17:2...horách byl jeden muž jménem Míkajáš. Ten řekl své matce: "Víš, jak ti někdo vzal těch jedenáct set šekelů...
Soudců 19:19... ale k sobě nepozval. Máme slámu i obrok pro své osly, mám i chléb a víno pro sebe, zde pro tvou...
Soudců 20:13...a vymýtíme zlo z Izraele." Benjamínci ale své izraelské bratry nemínili poslechnout. Stáhli se ze...
Růt 2:13...pane," odvětila. "Potěšil jsi a mluvil jsi ke své služebnici přívětivě, přestože ani nepatřím k tvým...
Růt 2:18...ječmene. Rút si jej odnesla do města a ukázala své tchyni, kolik toho nasbírala. Vzala také, co zbylo...
Růt 2:19...jsem dnes u muže jménem Boáz." odpověděla Rút své tchyni. Na to Noemi řekla: "Hospodin mu žehnej!...
Růt 2:22... dokud nesklidí celou moji úrodu.'" Noemi své snaše Rút odpověděla: "Dobře, že budeš chodit s jeho...
Růt 3:16...naložil, odešel do města. Když se Rút vrátila ke své tchyni, ta se zeptala: "Jak jsi pořídila, dcero?" A tak...
Růt 3:17...mi těchto šest měr ječmene se slovy: ‚ se ke své tchyni nevrátíš s prázdnou.'" "Počkej, dcero, uvidíš,...
1. Samuel 1:4...Pinchas. Vždy, když přišel čas oběti, Elkána dal své ženě Penině i všem jejím synům a dcerám porce masa, ale...
1. Samuel 1:11...zástupů, kéž bys laskavě shlédl na trápení své služebnice a pomyslel na ! Nezapomeneš-li na svou...
1. Samuel 1:18..., o co jsi ho úpěnlivě prosila." "Jsi ke své služebnici tak laskav!" řekla Hana, a když odešla,...
1. Samuel 3:9...poslouchá.'" Samuel si tedy šel lehnout na své místo. Vtom přišel Hospodin, stanul tam a zavolal tak...
1. Samuel 6:2...kraji sedm měsíců. Filištíni svolali své kněze a věštce: "Co máme dělat s Hospodinovou truhlou?"...
1. Samuel 6:6...bohy i vaší zemí. Proč byste měli zatvrzovat své srdce, jako to udělali Egypťané a farao? Když se s nimi...
1. Samuel 8:1...Samuel zestárl, ustanovil za soudce v Izraeli své syny. Jeho prvorozený syn se jmenoval Joel, druhý Abiáš...
1. Samuel 11:11...jak uznáte za vhodné." Druhého dne Saul rozdělil své muže do tří oddílů. Během poslední hlídky nad ránem...
1. Samuel 12:19...i před Samuelem velikou bázeň. "Modli se za své služebníky k Hospodinu, svému Bohu, abychom nezemřeli,"...
1. Samuel 12:22...zachránit - vždyť jsou to marnosti! Hospodin pro své veliké jméno svůj lid neopustí, protože se rozhodl...
1. Samuel 14:52...viděl někoho schopného a udatného, povolal ho do své služby. Samuel promluvil k Saulovi: "Hospodin kdysi...
1. Samuel 17:18...sýra vezmi pro velitele jejich oddílu. Navštiv své bratry, vyřiď jim pozdrav a přines od nich zprávy. Jsou...
1. Samuel 17:22...seřadili, jeden šik proti druhému. David nechal své věci u hlídače zásob a běžel k šiku. Když tam dorazil,...
1. Samuel 17:40...si pět oblázků z potoka, vložil je do kapsy ve své pastýřské mošně, do ruky vzal prak a vyrazil na...
1. Samuel 18:7...a drnkačky a při tanci prozpěvovaly: "Saul pobil své tisíce, David desetkrát více!" Saula to velmi...
1. Samuel 19:11... noci uprchl. Saul poslal k Davidovu domu své muže, aby ho hlídali. Ráno ho chtěl nechat zabít....
1. Samuel 20:25...novoluní a král zasedl k hostině. Král zaujal své obvyklé místo u zdi naproti Jonatanovi a po Saulově...
1. Samuel 20:29...prosím tak laskav a uvolni , smím navštívit své bratry.' To proto nepřišel ke královskému stolu." "Ty...
1. Samuel 20:30...spřáhnul?! Že ti není hanba! Jsi hanba a ostuda své matky! Dokud bude Jišajův syn na světě, nebudeš si jist...
1. Samuel 21:12...o něm se přece při tancích zpívalo: ,Saul pobil své tisíce, David desetkrát více!'" David si jejich slova...
1. Samuel 24:8...je to Hospodinův pomazaný!" Těmi slovy David své muže zarazil a nedovolil jim Saula napadnout. Saul pak...
1. Samuel 25:2...3 000 ovcí a 1 000 koz. Právě v Karmelu stříhal své ovce. Tento muž se jmenoval Nábal a jeho žena se...
1. Samuel 25:4...se David na poušti doslechl, že Nábal stříhá své ovce, poslal deset mládenců a řekl jim: "Jděte do...
1. Samuel 25:11... svou vodu a maso, které jsem připravil pro své střihače, a dát to lidem, o kterých ani nevím, odkud...
1. Samuel 25:24..."Je to jen vina, pane můj! Ale dovol, prosímsvé služebnici promluvit; vyslechni laskavě slova. Kéž...
1. Samuel 25:28...ve šlépějích mého pána. Odpusť prosím provinění své služebnice. Hospodin mému pánu jistě zbuduje trvalý dům...
1. Samuel 27:3... Každý měl s sebou svoji rodinu, David pak obě své ženy, Achinoam Jizreelskou a Abigail, vdovu po Nábalovi...
1. Samuel 29:5... o kterém se při tancích zpívalo: ,Saul pobil své tisíce, David desetkrát více!'" Achiš si tedy Davida...
1. Samuel 30:18... co Amalekovci pobrali, a osvobodil i obě své ženy. Neztratili nikoho, mladé ani staré, syny ani...
2. Samuel 1:10...jsem šel k němu a zabil ho. Bylo mi jasné, že své zranění nepřežije. Vzal jsem mu z hlavy korunu a z paže...
2. Samuel 1:11...a přinesl jsem ti to sem, můj pane." David vzal své roucho a roztrhl je, stejně jako všichni, kdo byli s...
2. Samuel 2:3...po Nábalovi Karmelském. David vzal s sebou také své muže, každého s jeho rodinou, a usadili se v Hebronu a...
2. Samuel 2:26...nakonec zbude jen hořkost? Kdy konečně řekneš svým mužům, přestanou honit své bratry?" Joáb mu...
2. Samuel 2:27...kdybys nepromluvil, muži by nepřestali stíhat své bratry do rána!" Poté Joáb zatroubil na roh a...
2. Samuel 2:30... Joáb přestal pronásledovat Abnera a shromáždil své vojsko; kromě Asaela scházelo z Davidových vojáků 19...
2. Samuel 4:7... Když totiž vnikli do domu, spal na lůžku ve své ložnici. Ubodali ho k smrti, uřízli mu hlavu a šli s ...
2. Samuel 5:21...Baal-peracim, Pán průlomů. Filištíni tam nechali své modly a David je se svými muži odnesl. Filištíni...
2. Samuel 7:21...znáš svého služebníka, Hospodine, Pane můj! Pro své slovo a podle svého srdce jsi svému služebníku zjevil...
2. Samuel 10:2...jeho otec projevoval přízeň mně." Poslal proto své služebníky, aby mu vyřídili soustrast nad úmrtím jeho...
2. Samuel 10:3...přišli do země Amonců, amonští vojevůdci řekli svému pánu Chanunovi: "Myslíš, že David měl tvého otce v...
2. Samuel 11:13... On ale večer přesto nešel domů. Odešel spát na své lehátko mezi služebníky svého pána. David tedy ráno...
2. Samuel 14:15...si řekla: Povím to králi. Co když král prosbě své služky vyhoví? Možná král svou služku vyslyší a...
2. Samuel 18:1...hladoví, unavení a žízniví. David pak sečetl své vojsko a ustanovil velitele tisíců a velitele stovek....
2. Samuel 19:6...za králem domů a řekl: "Dnes jsi urazil všechny své muže, kteří dnes tobě, tvým synům a dcerám, tvým...
2. Samuel 19:8... byl bys spokojen. Tak se vzchop a jdi povzbudit své muže! Přísahám při Hospodinu, že jinak s tebou do...
2. Samuel 19:25... vnuk Saulův, šel přivítat krále. Nedbalsvé nohy ani o své vousy a oděv si nepral ode dne králova...
2. Samuel 20:22...ti jeho hlavu přes hradbu." Ta žena se ve své moudrosti obrátila na svůj lid. Ti Šebovi, synu...
2. Samuel 21:2...se jim zavázali přísahou, ale Saul se je ve své horlivosti pro Izrael a Judu snažil vybít.) David se...
2. Samuel 22:7...smrti dostihla. Vzýval jsem Hospodina ve své úzkosti, ke svému Bohu křičel jsem - on ve svém chrámu...
2. Samuel 22:36...ruce napínají i luk bronzový. Podal jsi mi štít své spásy, sklonil ses, abys povýšil! Daroval jsi mým...
1. Královská 1:9...nedaleko pramene En-rogel a sezval tam všechny své bratry, královské syny, i všechny královské dvořany z...
1. Královská 1:13...a řekni: ‚Můj pane a králi, nepřísahal jsi své služebnici: "Po mně bude kralovat tvůj syn Šalomoun; na...
1. Královská 1:17...zeptal se. "Pane můj," odpověděla mu, "ty jsi své služebnici přísahal při Hospodinu, svém Bohu: ‚Po mně...
1. Královská 2:6...i obuv na svých nohou. Zachovej se tedy podle své moudrosti, ale nenech ho v šedinách pokojně ulehnout do...
1. Královská 2:7...Gileádského ale prokaž přízeň - přijmi je mezi své spolustolovníky, neboť se ke mně zachovali jako přátelé...
1. Královská 2:19... poklonil se a posadil se na trůn. Také své matce dal král přistavit trůn a ona zasedla po jeho...
1. Královská 2:22...Vždyť je to můj starší bratr a navíc na své straně kněze Abiatara i Joába, syna Ceruji." A král...
1. Královská 2:40...osla a vydal se do Gatu k Achišovi hledat své otroky. Když odcházel z Gatu, vedl si otroky s sebou....
1. Královská 5:5...Danu po Beer-šebu v bezpečí, každý ve stínu své révy a svého fíkoví. Šalomoun měl také 4 000 stájí pro...
1. Královská 5:15...moudrost. Také týrský král Chíram poslal své služebníky k Šalomounovi, jakmile uslyšel, že byl...
1. Královská 6:1...ziv (což je druhý měsíc), totiž čtvrtého roku své vlády nad Izraelem, Šalomoun zahájil stavbu Hospodinova...
1. Královská 8:32...chrámu, vyslýchej na nebesích. Zasáhni a rozsuď své služebníky tak, abys viníka označil za vinného a...
1. Královská 8:48...vrátili k tobě a modlili by se k tobě směrem ke své zemi, kterou jsi dal jejich otcům, k městu, které jsi...
1. Královská 8:53... Pane můj, oddělil ze všech národů země jako své vlastní dědictví, jak jsi to řekl skrze svého...
1. Královská 9:7...jim dal, a z chrámu, který jsem posvětil pro své jméno. Vyženu Izrael ze své přítomnosti, takže bude...
1. Královská 9:16...pobil jeho kanaánské obyvatele a město dal věnem své dceři, Šalomounově manželce; proto Šalomoun stavěl...
1. Královská 9:27...Šalomounovými služebníky vyslal na lodích také své služebníky, zkušené námořníky. Vypravili se do Ofiru,...
1. Královská 11:8...ohavnosti Molochovi. Totéž udělal pro všechny své cizí ženy, které uctívaly své bohy kadidlem a oběťmi....
1. Královská 11:19...oblíbil natolik, že mu dal za manželku sestru své ženy, sestru Jejího Veličenstva Tachpenes. Tachpenesina...
1. Královská 11:22...faraona. "Co ti u schází, že chceš odejít do své země?" řekl mu farao. "Nic mi neschází," odpověděl,...
1. Královská 13:33..." Ani po tom všem se Jeroboám neodvrátil od své zlé cesty. Naopak, z kdekoho nadělal kněze posvátných...
1. Královská 14:2...onemocněl Jeroboámův syn Abiáš. Jeroboám řekl své ženě: "Jdi, převlékni se, aby nepoznali, že jsi moje...
1. Královská 15:20...králi Asovi vyhověl a vyslal do izraelských měst své vojevůdce. Dobyl Ijon, Dan, Abel-bet-maaku, celý...
1. Královská 17:19...můj hřích a zabít mi syna?" "Podej mi svého syna," řekl . Vzal ho z náruče, vynesl ho do...
1. Královská 20:1... Aramejský král Ben-hadad shromáždil celé své vojsko a vytáhl společně s dvaatřiceti králi s koni a...
1. Královská 20:5..."Takto praví Ben-hadad: Vzkázal jsem ti: ‚Dáš mi své stříbro a zlato i své ženy a děti.' Zítra touto dobou k...
1. Královská 20:6...a děti.' Zítra touto dobou k tobě navíc pošlu své služebníky, aby prohledali tvůj dům i domy tvých...
1. Královská 21:3...odpověděl: "Hospodin chraň! Nemůžu ti dát své otcovské dědictví." Achab se vrátil domů mrzutý a...
1. Královská 21:4...a nevrlý, protože mu Nábot Jizreelský řekl: "Své otcovské dědictví ti nedám!" Lehl si do postele, otočil...
1. Královská 21:27...) Jakmile Achab uslyšel ta slova, roztrhl své roucho, vzal na sebe pytlovinu, postil se, spával v...
1. Královská 22:36...bojištěm neslo volání: "Všichni domů, každý do své vlasti!" Král byl mrtev. Přivezli ho do Samaří, kde ho...
1. Královská 22:53...je v Hospodinových očích zlé, a držel se cesty svého otce a své matky i cesty Jeroboáma, syna Nebatova,...
2. Královská 1:2...proti Izraeli. Achaziáš v Samaří propadl mříží své střešní terasy a zranil se. Vyslal posly a řekl jim:...
2. Královská 2:12...izraelská!" A víckrát ho neviděl. Elíša vzal své roucho a roztrhl je na dva kusy. Pak zvedl plášť, který...
2. Královská 3:13...králi řekl: "Co je mi do tebe? Jdi si za proroky svého otce nebo své matky!" "To ne," odpověděl mu izraelský...
2. Královská 4:42...z Baal-šališy a přinesl Božímu muži prvotiny své úrody - dvacet ječných chlebů a snopek obilí. Elíša...
2. Královská 5:3...pak sloužila u Námanovy manželky. Jednou řekla své paní: "Kdyby se tak můj pán dostal k prorokovi, který...
2. Královská 5:7...si izraelský král ten list přečetl, roztrhl své roucho a zvolal: "Copak jsem Bůh, který bere nebo dává...
2. Královská 5:8...muž Elíša uslyšel, že izraelský král roztrhl své roucho, vzkázal mu: "Proč jsi roztrhl své roucho? Pošli...
2. Královská 6:11...k nepříčetnosti. "Tak řeknete mi ," křičel na své služebníky, "kdo z nás tady donáší izraelskému králi?"...
2. Královská 6:24...aramejský král Ben-hadad znovu shromáždil celé své vojsko, vytáhl proti Samaří a oblehl je. V Samaří...
2. Královská 6:30...Když král uslyšel slova ženy, roztrhl své roucho. Jak obcházel hradby, lidé si všimli, že na...
2. Královská 7:7...a ještě za tmy se dali na úprk. Nechali tam své stany, koně, osly i tábor tak, jak byl, a utíkali o...
2. Královská 11:9...přesně, jak jim kněz Jojada nařídil. Každý vzal své muže, jak ty, kteří v sobotu nastupovali, tak ty, kteří...
2. Královská 11:14...se radoval a troubil na trubky. Atalia roztrhla své roucho a vykřikla: "Spiknutí! Spiknutí!" Kněz Jojada za...
2. Královská 13:16...ruku na luk." A když to udělal, Elíša položil své ruce na ruce královy. "Otevři okno na východ," řekl mu...
2. Královská 13:23...nimi smiloval. Slitoval se a shlédl na kvůli své smlouvě s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Nechtěl dopustit...
2. Královská 14:5...království pevně v rukou, nechal pobít ty své dvořany, kteří zabili jeho královského otce. Syny těch...
2. Královská 14:6...přikázal: "Rodiče nemohou platit životem za své děti ani děti za své rodiče. Každý zaplatí životem za...
2. Královská 15:5...krále ranil malomocenstvím, takže do dne své smrti bydlel v odděleném domě. Královský palác tehdy...
2. Královská 16:13...oběť, přinesl úlitbu a skropil oltář krví své pokojné oběti. Bronzový oltář, který stával před...
2. Královská 17:13...Hospodin varoval Izrael i Judu skrze všechny své proroky a vidoucí: "Odvraťte se od svých zlých cest a...
2. Královská 17:17...se všem nebeským zástupům a sloužili BaaloviSvé syny a dcery prováděli ohněm a zabývali se čarováním a...
2. Královská 17:18...se na Izrael nesmírně rozhněval a vyhnal je ze své blízkosti. Ponechal tam jen samotný kmen Juda. Ani Juda...
2. Královská 17:20...je do rukou nájezdníků, je nakonec zapudil ze své blízkosti. Když odtrhl Izrael od domu Davidova, udělali...
2. Královská 17:23...od nich. Nakonec tedy Hospodin vyhnal Izrael ze své blízkosti, jak je varoval skrze všechny své služebníky...
2. Královská 17:31...a Tartaka. Obyvatelé Sefarvaimu spalovali své děti v ohni sefarvaimským božstvům Adramelechovi a...
2. Královská 17:32...pak ještě uctívali Hospodina; zřídili si ale své vlastní kněze posvátných výšin, kteří za obětovali...
2. Královská 18:31...ke mně. Každý pak budete sklízet svou vinicisvé fíky, každý budete pít ze své studny, než přijdu a...
2. Královská 18:33...vysvobodí.' Vysvobodili snad bohové všech národů své země z rukou asyrského krále? Kde jsou bohové Chamátu a...
2. Královská 19:1...komoří. Když to král Ezechiáš uslyšel, roztrhl své roucho a zahalen pytlovinou vešel do Hospodinova chrámu...
2. Královská 19:7...na něj duchem, zaslechne zvěst, vrátí se do své země a v jeho zemi ho nechám padnout mečem." Mezitím se...
2. Královská 19:12...bys měl uniknout? Copak jiní bohové vysvobodili své národy? předkové je vyhladili! Jak dopadl Gozan,...
2. Královská 19:16...ty jsi učinil nebesa i zem! Nakloň, Hospodinesvé ucho a slyš, otevři své oči a viz. Slyšel jsi, co...
2. Královská 20:1...navštívil a řekl mu: "Toto praví Hospodin: Dej své věci do pořádku, protože umřeš; neuzdravíš se."...
2. Královská 21:10...Izraele vyhubil. Hospodin proto mluvil skrze své služebníky proroky: "Judský král Menaše napáchal ještě...
2. Královská 22:3...se napravo ani nalevo. V osmnáctém roce své vlády poslal Jošiáš písaře Šafana, syna Acaliášova,...
2. Královská 22:11...Jakmile král uslyšel slova Knihy Zákona, roztrhl své roucho a přikázal knězi Chilkiášovi, Achikamovi, synu...
2. Královská 22:19...že na přijde zkáza a prokletí, nezatvrdil jsi své srdce, ale ponížil ses před Hospodinem; roztrhl jsi své...
2. Královská 23:27...Menaše. Hospodin prohlásil: "Jako jsem ze své blízkosti vyhnal Izrael, tak vyženu i Judu. Zavrhnu...
2. Královská 24:2... aby ho hubili, jak Hospodin Judu varoval skrze své služebníky proroky. Tyto věci se pak Judovi opravdu...
2. Královská 24:3...staly, jak Hospodin předpověděl. Vyhnal je ze své blízkosti kvůli všem hříchům, které Menaše napáchal, a...
2. Královská 24:7...Joakin. Egyptský vládce pak nikdy nevytáhl ze své země. Babylonský král totiž zabral všechno, co předtím...
2. Královská 24:12...král. Judský král Joakin se pak se svou matkousvými služebníky, svými veliteli a svými komorníky...
2. Královská 24:20...a na Judu tak rozhněval, že je nakonec vyhnal ze své blízkosti. Cidkiáš se vzbouřil proti babylonskému králi...
2. Královská 25:21...zemi nechal popravit. Takto byl Juda vyhnán ze své vlasti. Babylonský král Nabukadnezar pak jmenoval...
1. Letopisů 4:39...rozrostly. Proto se vydali hledat pastvu pro své ovce a kozy ke Gedorskému průsmyku na východní...
1. Letopisů 8:8...Uzu a Achichuda. Poté, co Šachrajim zapudil své ženy Chušimu a Baaru, narodili se mu v moábském kraji...
1. Letopisů 14:12... Pán průlomů. Filištíni tam zanechali své bůžky a David je přikázal naházet do ohně. Filištíni...
1. Letopisů 15:12...otcovských rodů," řekl jim. "Posvěťte sebesvé bratry a přenesete Truhlu Hospodina, Boha Izraele, na...
1. Letopisů 15:16... David také řekl levitským vůdcům, ustanoví své bratry zpěváky, kteří by hlasitě a radostně zpívali za...
1. Letopisů 15:22...na lyry. Levitský vedoucí Kenaniáš byl pro své znalosti vybrán jako sbormistr. Berechiáš a Elkána byli...
1. Letopisů 19:2...jeho otec projevoval přízeň mně." Poslal proto své vyslance, aby mu vyřídili soustrast nad úmrtím jeho...
1. Letopisů 19:3...úctě, že ti poslal těšitele? Neposlal za tebou své služebníky spíše proto, aby prohledali, podvrátili a...
1. Letopisů 23:32...sloužit před Hospodinem. Takto levité plnili své povinnosti vůči Stanu setkávání, vůči svatyni, vůči...
1. Letopisů 26:12...oddíly strážných pod vedením svých vůdců plnily své povinnosti vůči Hospodinovu domu stejně jako jejich...
1. Letopisů 29:17...a teď vidím, jak tvůj lid, zde přítomný, přináší své dary s radostí. Hospodine, Bože našich otců Abrahama,...
2. Letopisů 3:2...zahájil druhého dne druhého měsíce čtvrtého roku své vlády. Základy, které Šalomoun položil pro Hospodinův...
2. Letopisů 6:23...tomto chrámu, vyslýchej z nebe. Zasáhni a rozsuď své služebníky tak, abys odplatil viníkovi, co zaslouží za...
2. Letopisů 6:38...a celou duší obrátili a modlili by se směrem ke své zemi, kterou jsi dal jejich otcům, k městu, které jsi...
2. Letopisů 6:41...na tomto místě. Již povstaň, Hospodine Bože, ke svému spočinutí společně s Truhlou síly své! Tví kněží,...
2. Letopisů 7:20...bohům a budete se jim klanět, potom vás vyrvu ze své země, kterou jsem vám dal, a z tohoto chrámu, který...
2. Letopisů 8:6... v Jeruzalémě, v Libanonu anebo kdekoli v celé své říši. Všechno obyvatelstvo pozůstalé z Chetejců,...
2. Letopisů 11:14...všech krajů se přidali k němu. Levité opustili své pastviny a majetky a vydali se do Judska a do...
2. Letopisů 11:23...přední, a tak ho mohl prohlásit králem. Ostatní své syny chytře rozmístil po všech judských a benjamínských...
2. Letopisů 16:4...králi Asovi vyhověl a vyslal do izraelských měst své vojevůdce. Dobyli Ijon, Dan, Abel-majim a všechny...
2. Letopisů 16:12...a izraelských králů. V devětatřicátém roce své vlády Asa onemocněl na nohy. Byl vážně nemocný, ve své...
2. Letopisů 17:7...obětní výšiny i posvátné kůly. Ve třetím roce své vlády vyslal své hodnostáře Ben-chaila, Obadiáše,...
2. Letopisů 20:33... a tak se lid stále neodhodlal odevzdat své srdce Bohu svých otců. Ostatní Jošafatovy skutky jsou...
2. Letopisů 21:4...prvorozenému. Jehoram se tedy ujal království svého otce. Jakmile upevnil svou moc, povraždil mečem...
2. Letopisů 21:13...Achabův. Dokonce jsi povraždil vlastní rodinusvé bratry, kteří byli lepší než ty. Nuže, pohleď: Hospodin...
2. Letopisů 23:8...přesně, jak jim kněz Jojada určil. Každý vzal své muže, jak ty, kteří v sobotu nastupovali, tak ty, kteří...
2. Letopisů 23:13... Přišla za nimi do Hospodinova chrámu, a hle - u svého sloupu vedle vchodu stojí král s veliteli a trubači...
2. Letopisů 25:3...měl království pevně v moci, nechal popravit ty své dvořany, kteří zabili jeho královského otce. Jejich...
2. Letopisů 25:4...přikázal: "Rodiče nemohou platit životem za své děti ani děti za své rodiče. Každý zaplatí životem za...
2. Letopisů 25:14... přinesl si s sebou seírské bůžky. Přijal je za své bohy, klaněl se jim a pálil jim kadidlo. Hospodin tehdy...
2. Letopisů 26:21...ho Hospodin ranil. Král Uziáš pak byl do dne své smrti malomocný a jako takový bydlel v odděleném domě,...
2. Letopisů 28:10...chcete zotročit judské a jeruzalémské děti jako své sluhy a služky? Copak sami nemáte před Hospodinem, svým...
2. Letopisů 29:3...jeho otec David. v prvním měsíci prvního roku své vlády otevřel dveře Hospodinova chrámu a opravil je....
2. Letopisů 29:15...Jedutunových Šemajáš a Uziel. Ti shromáždili své bratry a posvětili se. Potom šli podle králova příkazu...
2. Letopisů 29:19... Všechny nádoby, kterých se král Achaz během své vlády zrádně zbavil, jsme zhotovili a posvětili. ...
2. Letopisů 30:22... s jakou sloužili Hospodinu. Po sedm dní jedli své určené podíly, přinášeli pokojné oběti a děkovali...
2. Letopisů 31:2...do oddílů, podle kterých pak všichni plnili své kněžské či levitské úkoly, šlo o zápalné a...
2. Letopisů 31:6...z ovcí, koz a býčků. Přinášeli také desátky ze své úrody, které zasvětili Hospodinu, svému Bohu, a vršili...
2. Letopisů 32:9...armádou dobýval Lachiš, vyslal do Jeruzaléma své služebníky se zprávou pro judského krále Ezechiáše a...
2. Letopisů 32:13...národům? Dokázali snad jejich bohové vysvobodit své země z mých rukou? Kdo z bohů těch národů, které moji...
2. Letopisů 32:21...modlili a volali k nebi. Hospodin tehdy poslal svého anděla a ten pobil všechny bojovníky, velitele i...
2. Letopisů 33:12...řetězy a odvedli do Babylonu. Tam pak ve své úzkosti prosil Hospodina, svého Boha, o milost. Velice...
2. Letopisů 34:3...a neuchýlil se napravo ani nalevo. V osmém roce své vlády, ještě jako mladík, začal hledat Boha svého otce...
2. Letopisů 34:8... Potom se vrátil do Jeruzaléma. V osmnáctém roce své vlády, poté co očistil zemi i Boží chrám, pověřil...
2. Letopisů 34:19...číst. Jakmile král uslyšel slova Zákona, roztrhl své roucho a přikázal Chilkiášovi, Achikamovi, synu...
2. Letopisů 34:27...tomuto místu a jeho obyvatelům, nezatvrdil jsi své srdce, ale ponížil ses před Bohem; ponížil ses přede...
2. Letopisů 35:6...velikonoční beránky a připravujte je pro své bratry podle slova, jež Hospodin promluvil skrze...
2. Letopisů 36:15... Hospodin, Bůh jejich otců, k nim stále posílal své posly. Posílal je zas a znovu, ze soucitu ke svému lidu...
2. Letopisů 36:22...podnítil perského krále Kýra, aby po celé své říši dal rozhlásit slovem i písmem: "Tak praví Kýros,...
Ezdráš 1:1...podnítil ducha perského krále Kýra, aby po celé své říši dal rozhlásit slovem i písmem: Tak praví Kýros,...
Ezdráš 1:6...a dobytkem i drahocennostmi a k tomu přidali své dobrovolné oběti. Sám král Kýros vydal předměty z...
Ezdráš 4:16...vystavěno a jeho hradby dokončeny, ztratíš celé své území za Eufratem. Král pak kancléři Rechumovi, písaři...
Ezdráš 5:13... Babylonský král Kýros pak v prvním roce své vlády nařídil, aby tento Boží dům byl znovu postaven....
Ezdráš 6:3...tento záznam: Král Kýros v prvním roce své vlády vydal nařízení o Božím domě v Jeruzalémě: Nechť...
Ezdráš 6:5...do Babylonu, bude vráceno. Nechť je odneseno na své místo do chrámu v Jeruzalémě, kde je složíte v Božím...
Ezdráš 9:2... Přejímají jejich ohavnosti a žení sebesvé syny s jejich dcerami. Svaté símě se mísí s okolními...
Ezdráš 9:3...příkladem!" Jak jsem to uslyšel, roztrhl jsem své roucho i plášť a rval si vlasy i vousy. V naprostém...
Ezdráš 9:5...kolem . Teprve v čas večerní oběti jsem se ze své trýzně vzpamatoval. Stále ještě v roztrženém rouchu a...
Ezdráš 9:7... dodnes hromadíme svou vinu, a tak jsme pro své hříchy i se svými králi a kněžími byli vydáváni do...
Ezdráš 9:11...jsme tvá přikázání, jež jsi nám vydal skrze své služebníky proroky, kteří říkali: ‚Země, kterou jdete...
Ezdráš 9:12...od jednoho konce po druhý. Nevdávejte proto své dcery za jejich syny a své syny nežeňte s jejich...
Ezdráš 9:13... Bože náš, že jsi nás netrestal, jak bychom za své hříchy zasloužili, ale nechal jsi nás vyváznout. Jak...
Ezdráš 10:19... Jarib, Gedaliáš. (Ti všichni slíbili, že své ženy propustí a na odškodnění své viny obětují berana.)...
Nehemiáš 1:6...a dodržují tvá přikázání, nakloň mi prosím své ucho! Upři své oči k modlitbě svého služebníka, kterou...
Nehemiáš 1:9...na místo, jež jsem si vyvolil za příbytek pro své jméno.' Vždyť to jsou tví služebníci, tvůj lid, který...
Nehemiáš 1:11...mocí a silnou paží! Ach, Pane, nakloň prosím své ucho k modlitbě svého služebníka i k modlitbě svých...
Nehemiáš 3:31... syn Berechiášův. Za ním opravoval naproti své komoře zlatník Malkiáš k budově chrámových sluhů a...
Nehemiáš 4:8...na Pána velikého a hrozného. Bojujte za své bratry, syny a dcery, za své ženy a své domy!" Když se...
Nehemiáš 5:1...lidé a zvláště ženy tehdy velmi naříkali na své židovské bratry. Jedni říkali: "Máme tolik synů a dcer,...
Nehemiáš 5:5...jako jejich děti?! Vždyť budeme muset prodat své syny a dcery do otroctví! Některé z našich dcer jsou...
Nehemiáš 5:7...a hodnostářům vytknu. "Vy všichni odíráte své bratry!" řekl jsem jim a svolal kvůli nim veřejné...
Nehemiáš 5:8...jim řekl: "Kdykoli jsme mohli, vykoupili jsme své židovské bratry, kteří se museli prodat pohanům. A vy...
Nehemiáš 5:13... že se tak zachovají. Pak jsem vytřásl kapsu svého pláště a prohlásil: "Každého, kdo nedodrží své slovo,...
Nehemiáš 9:2...oddělili ode všech cizozemců. Stáli a vyznávali své hříchy i nepravosti svých předků. Čtvrt dne četli...
Nehemiáš 9:8...Girgašejců a sice, že tu zemi dáš jeho semeni. A své slovo jsi splnil, neboť jsi spravedlivý. Viděl jsi...
Nehemiáš 9:35...výstrahy, jimiž jsi je varoval. Když ještě měli své království a hojnost tvé dobroty, kterou jsi jim...
Nehemiáš 10:31...Pána, i jeho zákony a pravidla: "Nebudeme vdávat své dcery do cizích národů a s jejich dcerami nebudeme...
Nehemiáš 10:36...se každoročně přinášet do Hospodinova domu své prvotiny z půdy a z veškerého ovoce všech stromů. Jak...
Nehemiáš 13:22...svatý. I za to na pamatuj, Bože můj, a ve své veliké lásce se slituj nade mnou. V době jsem také...
Nehemiáš 13:25...vlasy. Zapřísahal jsem je při Bohu: "Nedávejte své dcery jejich synům a nežeňte své syny ani sebe s jejich...
Nehemiáš 13:28...Sanbalata Choronského. Proto jsem ho vykázal ze své blízkosti. Pamatuj na , Bože můj, že poskvrnili...
Ester 1:3...sídelním paláci v Súsách. Tehdy, třetího roku své vlády, uspořádal slavnost pro všechny své velmože a...
Ester 1:4...dnů vystavoval na odiv bohatství a slávu své říše, přepych a nádheru svého majestátu. Na závěr král...
Ester 1:20...celé jeho veliké říši: Všechny manželky ctí své manžely, vznešené i prosté!" Ta rada se králi i...
Ester 2:3...mladé panny. Král nechť ve všech provinciích své říše ustanoví úředníky, kteří shromáždí všechny krásné...
Ester 2:10...do lepší části harému. Ester neprozradila nicsvé národnosti a původu, protože Mordechaj přikázal, aby...
Ester 2:18...Ester uspořádal velikou slavnost pro všechny své velmože a dvořany. V provinciích vyhlásil svátek a...
Ester 5:10...rozlítil, ale ovládl se a šel domů. Sezval své přátele, také svou ženu Zereš, a vykládal jim, jaký je...
Ester 6:13...a s hlavou zahalenou. Když Haman vypravoval své ženě Zereš a všem přátelům, co všechno ho postihlo,...
Ester 8:11...městě král povoluje shromáždit se a bránit své životy. Smějí zničit, pobít a vyhladit jakékoli...
Ester 9:1...přemohou, ale vše se obrátilo: Židé přemohli své protivníky. Ve všech provinciích krále Xerxe se Židé ve...
Ester 9:2...Židé ve svých městech shromáždili, aby bránili své životy proti těm, kdo jim chystali pohromu. Nikdo před...
Ester 9:5...vliv rostl stále víc. Židé udeřili na všechny své nepřátele mečem. Při řeži a zhoubě naložili se svými...
Ester 9:16...říšských provinciích se shromáždili, aby bránili své životy a zjednali si klid od nepřátel. Pobili...
Ester 9:27...ustanovili tento nepomíjivý svátek pro sebe, pro své potomky a pro všechny, kdo se k nim připojí. Přijali,...
Ester 9:31...královnou Ester a tak to přijali pro sebe i pro své potomstvo na paměť svého půstu a naříkání. Slova...
Job 1:4... pořádali ve svých domech hostiny a zvali také své tři sestry, přijdou jíst a pít s nimi. Jakmile dny...
Job 1:21...padl na zem a klaněl se: "Nahý jsem vyšel z lůna své matky, nahý se k zas navrátím. Hospodin dal,...
Job 2:3...a prostý všeho zla. dosud vytrval ve své bezúhonnosti, ačkoli jsi podnítil, abych ho...
Job 2:9...popelu a škrábal se střepem. "Ještě se držíš  své bezúhonnosti?" řekla mu manželka. "Zlořeč Bohu a...
Job 2:12...nepoznání. Dali se do hlasitého pláče, roztrhli své pláště a sypali si na hlavu prach, létal k obloze....
Job 3:10...na světlo čekala, paprsky úsvitu vidět nemělaSvé lůno přede mnou měla uzavřít, oči ušetřit všeho...
Job 4:18...Je člověk čistý před svým Stvořitelem? Ani na své služebníky se Bůh nespoléhá, dokonce i na andělích...
Job 5:24...poli, i divá zvěř se s tebou bude přátelit. Ve svém příbytku poznáš, co je klid, přehlédneš své statky -...
Job 7:11...nemohu mlčet, v soužení ducha musím promluvitsvé hořké duši musím ulevit. Jsem snad moře, jsem snad drak...
Job 11:13...divoká oslice zplodí člověka!' Když ale napravíš své srdce a k Bohu vzepneš dlaně, zlo ze svých rukou když...
Job 11:16...neochvějně, bez vší obavy. Tehdy zapomeneš na své trápení, jak voda odplyne z tvé paměti. Tvůj život jak...
Job 13:15...I kdyby zabil, i kdybych neměl nadějisvé cesty chci před ním obhájit. Jedině tak bych se mohl...
Job 14:14...Když člověk zemře, copak ožije? Po všechny dny své těžké roboty čekal bych na chvíli úlevy! Zavolal bys...
Job 15:15...Může být v právu, kdo je z ženy zrozený? Ani na své anděly se Bůh nespoléhá, ani nebe není ryzí před jeho...
Job 15:20...nepatřil): Darebák trpí bolestí po všechny své dny, roky tyrana jsou spočteny. Děsí se toho, co mu v...
Job 19:17... Můj dech je odporný i manželce, hnusím se své vlastní rodině. Pohrdají mnou i mládenci - jen co se...
Job 21:8...moc narůstá. Jejich potomkům se daří kolem nichsvé ratolesti mají na očích. V jejich domech je pokoj bez...
Job 21:16...by nám asi byly nějaké modlitby?' (Oni však to své štěstí v moci nemají. Myšlenky ničemů míjejí!) Jak...
Job 22:24... on obnoví! Ze svého stanu vyžeň bezprávísvé zlato musíš do prachu zahodit, ofirské zlato mezi říční...
Job 22:27...obrátíš. Budeš se k němu modlit a on vyslyšísvé sliby tehdy vyplníš. Cokoli rozhodneš, obstojí, tvé...
Job 23:6... co mi chce říci, bych pochopil. Bude se ve své veliké moci se mnou přít? Nikoli! On jistě vyslyší!...
Job 27:1...jeho moci kdo by rozuměl?" A Job pokračoval ve své promluvě: "Při Bohu živém, který mi upřel právo, při...
Job 27:5...falešným. V žádném případě vám nedám za pravdusvé bezúhonnosti se jakživ nezřeknu. Trvám na své nevině -...
Job 27:6... své bezúhonnosti se jakživ nezřeknu. Trvám na své nevině - se nepustím, po celý život mám čisté...
Job 28:1...pískotem vyžene ho z jeho domova.'" Stříbro  své naleziště, zlato místo, kde čistí se. Železo lidé...
Job 29:1...je v tom, varovat se zla." A Job pokračoval ve své promluvě: "Kéž by mi bylo jako za dávných časů, za dnů,...
Job 29:7...oleje. Když jsem chodíval k městské bráně, abych své místo na prostranství zaujal, mládenci ustupovali,...
Job 29:9..., kmeti vstávali mi na pozdrav, přední mužové své řeči přerušili, ruku si kladli na ústa, hlasy...
Job 29:25...čele a udával jim směr, žil jsem jako král ve své družině, jako ten, kdo těší truchlivé. Teď se mi ale...
Job 30:24...přece nikdo ruku nevztáhne, když volá o pomoc ve své pohromě. Copak jsem nad ubožákem neplakal? Neměl jsem...
Job 31:13... vykořenil by vše, co pěstuji! Copak jsem svému služebníku odepřel právo nebo své služebnici, když...
Job 31:26...jsem obdivoval zářící slunce a měsíc putující ve své nádheře, takže bych se v srdci dal tajně svést a rukou...
Job 31:32...hlad'? Vždyť ani cizinec nemusel venku nocovatsvé dveře jsem pocestnému otvíral dokořán. Copak jsem jako...
Job 31:33...otvíral dokořán. Copak jsem jako Adam skrýval své přestupky? Chtěl jsem svou vinu v srdci utajit? Měl...
Job 31:37...ramenou, ozdobím se jím jako korunou! Všechny své kroky před ním rád vypovím, předstoupím před něj jako...
Job 32:6...jsem byl dosud nesmělý, bál jsem se říci vám své mínění. Říkal jsem si: ‚ mluví starší, dříve narození...
Job 32:10...říkám: Naslouchejte mi, teď zas vyslovím své mínění. Dokud jste mluvili, jsem čekal, pečlivě jsem...
Job 32:17...na mně, teď promluvím, teď zas vyslovím své mínění. Jsem totiž přímo přeplněný slovy, duch mi...
Job 35:6...budeš hřešit, co mu způsobíš? Když rozmnožíš své viny, jak mu ublížíš? Když budeš spravedlivý, jak ho...
Job 36:11... Pokud poslechnou a budou mu sloužit, dožijí své dny ve štěstí, svá léta v samé radosti. Pokud však...
Job 36:22...když se ti líbí víc než strádání! Hle, Bůh je ve své moci vznešený. Který učitel je mu podobný? Kdo mu může...
Job 37:9...ležet v peleších. Jen vichřice vychází ze své komnaty a severák s sebou zimu přináší. Bůh tvoří led...
Job 38:10...jako do plenek, když jsem mu vytyčil meze své, závory osadil na dveře a řekl: ‚Smíš sem, a dál ...
Job 38:15... jak roucho začíná hýřit barvami. Ničemové tehdy své světlo ztrácejí, jejich napřažená paže se přerazí....
Job 39:11...na něj, když tolik síly? Svěříš mu snad své úkoly? Můžeš mu věřit, že ti sveze zrní, že shromáždí,...
Job 39:16...je k mláďatům, jako by její nebyla; že zmaří své úsilí, o to se nestará. Bůh ji totiž moudrostí...
Job 42:10... A Hospodin Joba vyslyšel. Když se Job modlil za své přátele, Hospodin mu navrátil vše, co ztratil, a dal...
Job 42:16... Potom Job žil ještě sto čtyřicet let a viděl své děti a děti svých dětí do čtvrtého pokolení. ...
Žalmy 1:3... Bude jako strom na břehu řeky vsazený, který své ovoce ve svůj čas přináší, kterému nikdy neuvadne listí...
Žalmy 2:6...svém rozlícení je vyděsí: " sám jsem ustanovil svého krále na Sionu - své svaté hoře!" Povím, co prohlásil...
Žalmy 3:5... K Hospodinu jsem volal ze všech sil, ze své svaté hory pak ke mně promluvil. séla Uléhám ke spánku,...
Žalmy 5:4... kéž můj hlas uslyšíš, ráno ti s nadějí své prosby předložím. Ty přece, Bože, nemáš rád podlost,...
Žalmy 5:9...chrámě. Kvůli mým nepřátelům, Hospodine, ve své spravedlnosti veď, svou cestu přede mnou prosím...
Žalmy 10:2...Proč se ukrýváš v dobách soužení? Ničemové ve své pýše honí chudáky, vymýšlejí úklady, aby je lapili!...
Žalmy 11:2...jak ničemové napínají luk, na tětivu kladou šípy své, z přítmí střílejí na upřímné! Když samy základy bortí...
Žalmy 11:4...spravedlivý nic nezmůže! Hospodin je v chrámu své svatosti, Hospodin trůní v nebesích! Očima prohlíží...
Žalmy 12:5...jazyky! Prý: "V našem jazyku je naše síla, máme své rty - kdo je náš pán?!" Pro útlak chudáků, pro nářek...
Žalmy 17:6...neklesly. K tobě volám, Bože, ty mi odpovíšsvé ucho nakloň mi, slova slyš! Svou lásku, Zachránce,...
Žalmy 18:7...smrti dostihla. Vzýval jsem Hospodina ve své úzkosti, ke svému Bohu křičel jsem - on ve svém chrámu...
Žalmy 18:36...ruce napínají i luk bronzový. Podal jsi mi štít své spásy, podepřel jsi svou pravicí, sklonil ses, abys...
Žalmy 19:14...poblouzení? Od skrytých hříchů očisti! Zbav svého služebníka i těch úmyslných, nikdy nade mnou...
Žalmy 20:3...Jákobova kéž ochrání! Kéž ti sešle pomoc ze své svatyně, ze Sionu kéž podepře! Kéž si vzpomene na...
Žalmy 20:7...splní všechna tvá přání! Teď vím, že Hospodin svého pomazaného zachrání, ze své svatyně v nebi jej...
Žalmy 21:7...mu udílíš. Stále a stále mu dáváš požehnání, ve své přítomnosti ho těšíš radostí. Na Hospodina jistě...
Žalmy 21:14... namíříš svou tětivou. Povstaň, Hospodine, ve své moci, zpívat a hrát chcem o tvém hrdinství! Pro...
Žalmy 22:14...býci obkličují, obstupují tuři bášanštíSvé tlamy na otvírají jak draví řvoucí lvi! Jak voda se...
Žalmy 22:26...Ve velikém shromáždění se tebou pochlubímsvé sliby splním před jeho ctiteli. Jíst budou ponížení a...
Žalmy 23:3... po stezkách spravedlnosti vodí pro jméno své. I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se...
Žalmy 24:5...Hospodinovo požehnání a spravedlnost od Bohasvé spásy. Takoví jsou ti, kdo se na něj ptají, kdo hledají...
Žalmy 25:4...budou zrádci nicotní! Ukaž mi, Hospodine, cesty své, svým stezkám nauč . Veď a pravdě své, vždyť...
Žalmy 25:5...své, svým stezkám nauč . Veď a pravdě své, vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce, na tebe spoléhám...
Žalmy 25:7...věků. Nepřipomínej hříchy mých mladých dnů, ve své lásce však na pamatuj, Hospodine, pro svoji dobrotu!...
Žalmy 25:9...spravedlnosti vede ponížené, ponížené učí cestě své. Hospodinovy stezky jsou vždy laskavé a věrné těm, kdo...
Žalmy 25:11... kdo plní jeho smlouvu a jeho zákony. Pro jméno své, Hospodine, mou hroznou vinu odpusť mi! Kterýkoli...
Žalmy 28:1... K tobě, Hospodine, volám, skálo , přeruš své mlčení! Jestliže neodpovíš mi, podobný budu mrtvolám!...
Žalmy 30:8... říkával jsem si: "Mně se nikdy nic nestane!" Ve své přízni, Hospodine, jsi jak horu pevně postavil, když...
Žalmy 31:3...spravedlnost zachraň ! Nakloň mi prosím ucho své, pospěš mi na pomoc, buď mojí skálou mohutnou,...
Žalmy 31:4...mou záchranou! Jsi přece skála a tvrz, pro své jméno veď a provázej. Vyveď z pasti, kterou mi...
Žalmy 31:12... síla slábne strádáním, údy ochably. Všem svým protivníkům jsem pro zábavu, pro své sousedy jsem...
Žalmy 31:24... Milujte Hospodina všichni jeho zbožní, Hospodin své věrné ochrání! Bohatě ale odplatí těm, kdo se pyšně...
Žalmy 32:5... séla Svůj hřích jsem však potom doznal toběsvé provinění jsem odhalil. Řekl jsem: "Vyznám Hospodinu...
Žalmy 33:12... jehož Bůh je Hospodin, lidu, jenž vyvolil za své dědictví! Hospodin z nebe dívá se, na všechny lidské...
Žalmy 34:3...na rtech navěky! Hospodinem pochlubím se z celé své duše, to slyší ponížení a se radují! Se mnou...
Žalmy 34:16...jím vést. Hospodinovy oči hledí ke spravedlivýmsvé uši naklání k jejich volání. Zločincům se však Hospodin...
Žalmy 34:22... jediná z nich se nezlomí! Ničema zahyne kvůli své zlosti, nepřátelé spravedlivého budou ztrestáni....
Žalmy 35:24...k mojí obhajobě, povstaň, Pane můj, na soudu! Ve své spravedlnosti právo mi zjednej, Hospodine, Bože můj, ...
Žalmy 38:2...žalm Davidův. Netrestej , Hospodine, ve své prchlivosti, ve svém rozzuření nekárej! Vždyť ...
Žalmy 38:13...léčky, ti, kdo mi chtějí ublížit, mluví o zkázesvé lsti vymýšlejí každý den. ale jak hluchý neslyším,...
Žalmy 39:2... Žalm Davidův. Řekl jsem: "Dám si pozor na své cesty, svým jazykem abych nehřešil, na uzdě svoje ústa...
Žalmy 40:10...velikém shromáždění jsem spravedlnost zvěstovalsvé rty jsem nezdržoval, to víš, Hospodine, sám. Tvoji...
Žalmy 40:12...shromážděním jsem tvou lásku a věrnost netajilSvé slitování, Hospodine, mi prosím neodpírej; kéž láska a...
Žalmy 41:13...nejásá. Ty podpíráš, neboť jsem nevinný, do své přítomnosti stavíš navěky. je požehnán Hospodin,...
Žalmy 42:10...k Bohu mého života! Zeptám se Boha, skály své: Proč jen jsi na zapomněl? Proč kvůli nepřátelským...
Žalmy 43:3...útokům mám stále chodit ve smutku? Sešli své světlo a věrnost svou - ty povedou, budou ...
Žalmy 45:2...píseň mi ze srdce plyne, králi předkládám verše své jazykem hbitým jak pero písaře: Ze všech lidí jsi...
Žalmy 45:4... hrdino, k boku meč, ukaž se v lesku a slávě své, v slávě vítězně vyjeď do boje za pravdy a pokory...
Žalmy 47:9...Kraluje Bůh nad všemi národy, Bůh sedí na trůnu své svatosti. Vůdcové národů se scházejí k Bohu Abrahama -...
Žalmy 48:2... vší chvály hodný, ve městě našeho Boha, na hoře své svatosti. Vrcholem krásy, potěchou vší země je hora...
Žalmy 49:5...moudrá slova zazní, rozumně srdce přemýšlísvé ucho nakláním k moudré písni, za zvuků citery tajemství...
Žalmy 49:11...zemře, stejně tak hyne tupec a hrubián, každý své jmění cizím zanechá! Jejich hroby jim budou věčnými...
Žalmy 49:13... třebaže dříve vlastnili pozemky. Při vší své nádheře tu lidé nezůstanou, tak jako zvířata musí...
Žalmy 49:21...svými předky, světlo nikdy nespatří. Při vší své nádheře když lidé neprohlédnou, tak jako zvířata musí...
Žalmy 50:14...kozlů zapíjím? Přinášej Bohu oběť vděčnostisvé sliby plň před Nejvyšším. Volej v den svého soužení,...
Žalmy 50:20...spřádá úskoky. Sedíš si a bratra hanobíš, syna své matky ostouzíš. Kdybych dál mlčel nad tím, co provádíš,...
Žalmy 51:3...poměru s Batšebou. Smiluj se nade mnou, Bože, ze své lásky, v hojném svém soucitu odstraň poklesky....
Žalmy 51:5... od mého hříchu očisti! Uznávám všechny své zločiny, svůj hřích mám stále na mysli. Proti tobě,...
Žalmy 51:13...mém nitru obnov ducha stálosti. Nevyháněj ze své přítomnosti, svého svatého Ducha neber mi! Navrať mi...
Žalmy 51:14...svatého Ducha neber mi! Navrať mi radost ze své spásy, ušlechtilým duchem posilni. Tvým cestám pak...
Žalmy 51:20... Bože, srdcem kajícným a sklíčeným. Ve své dobrotě smiluj se nad Sionem, zdi Jeruzaléma znovu...
Žalmy 54:3...se ukrývá u nás!" Bože, zachraň pro jméno své, v moci své buď mi obhájcem! Bože, slyš moji modlitbu,...
Žalmy 55:23...hladily jeho řeči, vskutku však byly dýkamiSvé břímě uval na Hospodina, on se o tebe postará; on přece...
Žalmy 56:9...v patrnosti každý můj útěk, slzy schovej do své lahvice - ty sám víš nejlépe, kolik jich je! Nazpátek...
Žalmy 57:3... k Nejvyššímu zní volání, on se mnou dokoná své záměry! Z nebe pošle, aby zachránil, ...
Žalmy 59:11...vyhlížím, ty, Bože, jsi můj pevný hrad! Bůh ve své lásce jde mi naproti, z nepřátel činí mi pastvu pro oči...
Žalmy 60:8... pomoz svou pravicí, vyslyš ! Bůh promluvil ve své svatosti: "Vítězně Šechem rozdělím, údolí Sukot si...
Žalmy 61:9...s věrností! Tvému jménu chci zpívat navěkysvé sliby plnit po všechny dny. Pro předního zpěváka...
Žalmy 62:9...něj, lidé, spoléhejte, před Bohem, naší skrýšísvé srdce vylijte! séla Jen pouhé nic jsou přece smrtelníci...
Žalmy 66:7...- pojďte, radujme se v něm! Navěky vládne ve své síle, jeho oči bdí nad národy - neprosadí se...
Žalmy 68:10...deštěm, Bože, skrápěl jsi, osvěžoval jsi své zemdlené dědictví. V něm domov našly tvé zástupy, svou...
Žalmy 68:18...jich tisíce a tisíce - Pán ze Sinaje vchází do své svatyně! Vystoupils do výšin, zajal jsi zajatce, vzal...
Žalmy 68:36... jeho moc sahá do oblak! Bože, jak hrozný jsi ve své svatyni! Bůh Izraele mocí a silou svůj lid obdaří. Bůh...
Žalmy 69:9... Pro vlastní bratry jsem jako cizí, pro děti své matky jsem cizincem. Horlivost tvého domu totiž...
Žalmy 69:14... Hospodine, čas tvé milosti. Vyslyš , Bože, ve své veliké lásce, zachraň ve své věrnosti! Z bahna ...
Žalmy 69:17...zavřela! Vyslyš , Hospodine, pro dobrotu své lásky, v hojném svém soucitu na pohlédni. Před svým...
Žalmy 69:25... jejich bedra sehni navždycky! Vylij na  své rozhněvání, plamen tvé prchlivosti je zachvátí....
Žalmy 71:2... vysvoboď, zachovej, nakloň mi ucho své, zachraň ! Mou skálou buď, kde měl bych obydlí, kam...
Žalmy 73:8...představit. Smějí se, když mluví o neštěstí, ve své povýšenosti hrozí násilím. Svými ústy po nebi lapají,...
Žalmy 73:13...ve stálém pohodlí kupí bohatství! ale chovám své srdce v čistotě; ruce si myji v nevinnosti - zbytečně!...
Žalmy 74:1...jsi na nás, Bože, tolik zanevřel? Budeš se na své ovce hněvat bez konce? Vzpomeň si na svůj lid, jenž...
Žalmy 74:2...kdysi získal jsi, na kmen, jenž vykoupils jako své dědictví, na horu Sion, kde bydlel jsi! Zaveď své kroky...
Žalmy 74:3...dědictví, na horu Sion, kde bydlel jsi! Zaveď své kroky k troskám bez konce - všechno ve svatyni zničil...
Žalmy 74:4...zněl nepřátelský řev, na znamení tam nechali své korouhve. Jako dřevorubci se chovali, sekerami kolem...
Žalmy 74:19...bláznů tvé jméno urážel! Nedávej šelmám duši své hrdličky, nikdy nezapomeň na život chudých svých! Na...
Žalmy 75:5...přestaňte! Ničemům říkám: Nepozvedejte rohy své! Nepozvedejte své rohy do výše a tvrdošíjně...
Žalmy 75:6...říkám: Nepozvedejte rohy své! Nepozvedejte své rohy do výše a tvrdošíjně nemluvte!" Z východu, západu...
Žalmy 75:9... druhého snižuje. Hospodin drží kalich v ruce své, kořeněné víno je v něm zpěněné! Všem ničemům země z...
Žalmy 75:11...žalm: "Všem ničemům rohy usekám, spravedlivý  své rohy pozvedá!" Pro předního zpěváka, na strunné...
Žalmy 76:2...Asafův. V Judsku se Bůh stal známým, v Izraeli své jméno oslavil. Sálem si za příbytek zvolil, na Sionu ...
Žalmy 76:3... Sálem si za příbytek zvolil, na Sionu  své obydlí. Právě tam zlámal ohnivé šípy, válečné zbraně,...
Žalmy 77:7...si dávné dny, časy, jež dávno minuly. Na své písně vzpomínám po nocích, v srdci přemítám a v duchu...
Žalmy 77:11...potlačil? séla To je můj konec, říkám si, kdyby své pravici dal klesnout Nejvyšší! Budu však vzpomínat, co...
Žalmy 77:21...šlépěje nešlo rozeznat, vedl jsi lid svůj, ovce své, rukou Mojžíše a Árona. Poučný žalm Asafův. Naslouchej...
Žalmy 78:18...dráždili! Pokoušeli Boha v srdcích svých, podle své chuti pokrm žádali. Mluvili proti Bohu se slovy: "Copak...
Žalmy 78:33...stůj co stůj a nevěřili jeho zázrakům. Proto své dny skončili v marnosti, když jejich léta zkrátil...
Žalmy 78:54...nepřáteli se vody zavřely. Takto je dovedl ke své svaté zemi, k hoře, již dobyl svojí pravicí. Pohany...
Žalmy 78:62...nepřátel. Svůj lid tehdy vydal napospas meči, na své dědictví se rozhořčil. Jejich mladíky pohltil oheň,...
Žalmy 78:66... jako bojovník, jenž byl vínem rozjařen. Tehdy své nepřátele zasáhl vzadu, vydal je věčné pohaně! Zavrhl...
Žalmy 79:9...Pomoz nám, Bože naší spásy pro slavné jméno své, vysvoboď nás a odpusť naše hříchy pro jméno své! Proč...
Žalmy 80:2...Izraele, naslouchej, jenž vodíš Josefa jako ovce své, jenž trůníš na cherubech, zaskvěj se! Před Efraimem,...
Žalmy 83:2...žalm Asafův. Bože, nezůstávej tiše, přeruš své mlčení, Bože, ze svého klidu probuď se! Pohleď, jak se...
Žalmy 85:2...předního zpěváka. Žalm synů KorachovýchSvé zemi jsi, Hospodine, přízeň projevil, Jákoba přivedl...
Žalmy 86:16...a laskavý. Pohlédni na , smiluj se prosímsvého služebníka posilni, synu své služebnice daruj...
Žalmy 86:17...své služebnice daruj spasení! Dej mi znamení své dobroty, aby se moji nepřátelé stydět museli, uvidí,...
Žalmy 88:3... Kéž moje modlitba dospěje k tvé tváři, nakloň své ucho k mému úpění! Duši mám plnou trápení, můj život se...
Žalmy 88:10..., Hospodine, každý den, k tobě vztahuji ruce své. Budeš snad konat divy pro mrtvé? Zvednou se stíny ke...
Žalmy 89:36...co vyšlo z mých úst, to nezměním! Jednou jsem ve své svatosti přísahal - copak bych zklamal Davida? Jeho...
Žalmy 90:8...kladeš před sebe, naše tajnosti na světlo tváře své. Naše dny míjejí v hněvu tvém, svá léta končíme s...
Žalmy 91:16...a oslavím. Dlouhým životem ho nasytím - ukážu mu své spasení!" Zpívaný žalm pro sobotní den...
Žalmy 94:14... Hospodin přece nenechá svůj lid, nikdy neopustí své dědictví! Ke spravedlivým se právo navrátí, všichni...
Žalmy 96:13...soudit svět, národy bude soudit v pravdě své!" Hospodin kraluje, raduj se, země, množství ostrovů...
Žalmy 98:1... vždyť přece činí zázraky! Svojí pravicí, paží své svatosti vydobyl sobě vítězství. Hospodin předvedl...
Žalmy 99:4...a hrozné velebí: "On je svatý!" Král ve své síle právo miluje, vždyť ty jsi rovnost stanovil, právo...
Žalmy 102:1... když v zoufalství vylévá před Hospodinem své úzkosti. Naslouchej, Hospodine, modlitbě, můj křik o...
Žalmy 102:3...v den, kdy jsem ohrožen! Nakloň mi ucho své, v den, kdy volám , pospěš, vyslyš ! Moje dny v...
Žalmy 103:7...zjednává, všem utlačeným k právu pomáháSvé cesty Mojžíšovi poznat dal, synům Izraele své skutky...
Žalmy 104:16...a chléb, který člověku dodá sil. Hospodin sytísvé stromoví - libanonské cedry, které sám vysadil. Vrabci...
Žalmy 104:21...se rozhostí, spoustou zvěře se lesy zahemží. Po své kořisti řvou tehdy lvi, aby tak Boha o pokrm žádali. S...
Žalmy 106:8...moře Nejvyššího dráždili. Zachránil je však pro své jméno, aby ukázal své hrdinství. Rudému moři pohrozil,...
Žalmy 106:37...jejich modly, do jejich pasti se zapletli. I svoje syny jim obětovali, své dcery ďáblům dávali! Nevinnou...
Žalmy 106:40... a svými činy smilnili. Hospodin vzplanul proti svému lidu hněvem, své dědictví si zošklivil! Napospas...
Žalmy 106:43...zachraňoval je, oni ho ale vědomě dráždili - ve své špatnosti klesali stále níž! On ale viděl jejich tíseň,...
Žalmy 106:45...křik. Pamatoval na smlouvu svou s nimi, ve své velké lásce byl pohnut lítostí. Proto k nim nakonec...
Žalmy 107:17...závory! Blázni se vydali cestou zvrácenosti a za své viny trpěli. Veškerý pokrm si ošklivili, k branám...
Žalmy 107:20... a on je zachránil z jejich úzkostí. Poslal své slovo a byli uzdraveni, zachránil je od záhuby. Sláva...
Žalmy 108:8... pomoz svou pravicí, vyslyš ! Bůh promluvil ve své svatosti: "Vítězně Šechem rozdělím, údolí Sukot si...
Žalmy 109:1...zpěváka. Žalm Davidův. Bože, chloubo, přeruš své mlčení! Ústa si na otvírají zrádci zlí, pomlouvají...
Žalmy 109:4...Za moje přátelství obviňují, zatímco přináším své modlitby. Zlobou mi za dobrotu odplácejí a nenávistí za...
Žalmy 109:21... Hospodine, Pane, ty ale zastaň se pro jméno své! Jsi tak dobrý ve své lásce - zachraň ! Nuzný ubožák,...
Žalmy 111:6... kdo jej ctí, svou smlouvu si připomíná navěkySvému lidu své mocné skutky ukázal - pohanská území jim...
Žalmy 112:5...Dobře je člověku, jenž soucitně půjčujesvé záležitosti spravedlivě spravuje. Takový nebude nikdy...
Žalmy 115:1...v pramen vod! Ne nám, ne nám, Hospodine, ale svému jménu slávu dej ve své věrnosti a v lásce své! Proč...
Žalmy 116:2... protože vyslýchá můj hlas v mých modlitbáchSvé ucho ke mně naklání, k němu volám kdykoli. Provazy...
Žalmy 116:14...kalich spasení, uctívat budu jméno HospodinSvé sliby Hospodinu vyplním, spatří to všechen jeho lid....
Žalmy 116:18...oběť vděčnosti, uctívat budu jméno HospodinSvé sliby Hospodinu vyplním, spatří to všechen jeho lid v...
Žalmy 119:19...věci ve tvém Zákoně. Na zemi jsem jen cizincemsvé příkazy mi neskrývej! Mou duši stále stravuje touha po...
Žalmy 119:26...slovem prosím obživ ! Vylíčil jsem ti cesty své a tys vyslyšel; o svých zákonech pouč . Dej mi...
Žalmy 119:37... Odvrať oči, nehledí k marnostem, na své cestě prosím obživ ! Svému služebníku potvrď sliby...
Žalmy 119:38...k marnostem, na své cestě prosím obživ Svému služebníku potvrď sliby své, tak, aby lidé ctili ....
Žalmy 119:68...se. Dobrý jsi a dobro působíš, nauč prosím své zákony. I když pyšní špiní svojí lží, celým srdcem...
Žalmy 119:75...soudy jsou spravedlivé, to, Hospodine, vím, ve své věrnosti jsi pokořil. Kéž tvá láska prosím potěší...
Žalmy 119:88...země, nepustil jsem se však tvých pravidel. Ve své lásce prosím obživ - svědectví tvých úst chci...
Žalmy 119:96...o tvých svědectvích. Vidím, že vše dokonalé  své hranice - ve tvém přikázání je však svoboda bez konce!...
Žalmy 119:99...moudřejším nad nepřátele činí . Nad všechny své učitele jsem nabyl moudrosti, protože přemýšlím o tvých...
Žalmy 119:101...se držím tvých pravidel. Od každé zlé cesty své kroky zdržuji, abych se řídil slovem tvým. Od tvých...
Žalmy 119:116...zaslíbil, abych žil, nedej, abych byl zklamán ve své naději! Podpoř , abych byl zachráněn, k tvým zákonům...
Žalmy 119:149...o tvých výrocích. Prosím vyslyš v lásce své, dle svého práva, Hospodine, obživ ! Blíží se ti,...
Žalmy 119:159... Jak miluji tvá pravidla, Hospodine, hleď, ve své lásce prosím obživ ! Úhrnem tvého slova pravda je,...
Žalmy 121:1...promluvím, chtějí boj! Poutní píseň. K horám své oči obracím - odkud se dočkám pomoci? pomoc od...
Žalmy 122:8...zdech, v tvých palácích je bezpečně!" Pro svoje bratry a své přátele za tvůj pokoj chci modlit se....
Žalmy 123:1...chci o tvé dobro usilovat! Poutní píseň. K tobě své oči obracím, k tobě, jenž trůníš v nebesích! Jako...
Žalmy 123:2...tobě, jenž trůníš v nebesích! Jako služebnícisvým pánům vzhlížejí, jako služebnice vzhlíží ke své paní,...
Žalmy 126:6...rozhodil, ten se s jásotem jednou navrátí, aby své snopy shromáždil. Šalomounova poutní píseň. Nestaví-li...
Žalmy 129:8... je nepozdraví, kdo tudy jde: "Hospodin vám své požehnání dej! V Hospodinově jménu vám žehnáme!" ...
Žalmy 130:2...můj, prosím vyslyš , k mým prosbám nakloň uši své! Budeš-li, Pane, připomínat viny, kdo, Hospodine,...
Žalmy 131:2...Což nejsem spokojený a poklidný, jako když matka své dítě nakojí? Právě nakojenému se podobá ve mně duše ....
Žalmy 136:5...divy působí - jeho láska trvá navěky! On ve své moudrosti nebe učinil - jeho láska trvá navěky! On na...
Žalmy 138:8...pravicí budu zachráněn. Hospodin dokoná se mnou své záměry; tvá láska, Hospodine, trvá navěky - neopouštěj...
Žalmy 142:3... k Hospodinu volám, žadoním! Vylévám před ním svoje starosti, své trápení mu svěřuji. Na duchu klesám...
Žalmy 142:8...oslavit! Tehdy spravedliví obklopí, mi své dobrodiní projevíš. Žalm Davidův. Slyš, Hospodine,...
Žalmy 143:1... prosbě prosím popřej sluch. Odpověz mi ve své věrnosti, ve své spravedlnosti! Jsem tvůj služebník,...
Žalmy 143:6... co jsi učinil, o díle tvých rukou přemýšlímSvé ruce k tobě vztahuji, žízním po tobě jak země bez vody!...
Žalmy 143:11...po zemi srovnané. Obživ , Hospodine, pro jméno své, ve své spravedlnosti z trápení vyveď . Kvůli své...
Žalmy 143:12... ve své spravedlnosti z trápení vyveď . Kvůli své lásce kéž soky umlčíš, všechny protivníky prosím...
Žalmy 144:5... jeho dny míjejí jako stín. Sestup, Hospodinesvé nebe rozetni, dotkni se hor, dýmají! Zasáhni bleskem...
Žalmy 144:6...Zasáhni bleskem, nepřátele rozptyl, vyšli své šípy, abys je rozdrtil! Vztáhni svou ruku z výšiny, z...
Žalmy 147:17...jako vlnu prostírá, jíním sype jako popelemSvé kroupy jak drobky rozhazuje, kdo obstojí, když přijde...
Žalmy 147:18... kdo obstojí, když přijde jeho mráz? Když pošle své slovo, všechno taje, potoky tečou, když větrem zafouká....
Žalmy 147:19...taje, potoky tečou, když větrem zafouká. Zjevil své slovo Jákobovi, své zákony a práva Izraeli dal. Žádnému...
Přísloví 2:2... slova, synu, moje příkazy jak poklad opatrujsvé ucho k moudrosti nakloň, srdce otevři pro rozumnost!...
Přísloví 3:9...vším, co ti patří, tím nejlepším ze vší své úrody. Tvé stodoly pak budou plné zrní, tvé sudy budou...
Přísloví 3:16...v čem si libuješ, se nerovná. Dlouhověkost ve své pravici třímá, bohatství a slávu drží v levici. Její...
Přísloví 4:3...neopouštějte učení. Sám jsem byl synemsvého otce, maličkým jedináčkem u matky své. Když učíval...
Přísloví 4:7...především! Získávej moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost. Važ si a ona vyvýší ,...
Přísloví 4:20... Na slova dej pozor, synu, k mým výrokům své ucho nakláněj, nikdy z nich nespouštěj své oči, hluboko...
Přísloví 4:21...své ucho nakláněj, nikdy z nich nespouštěj své oči, hluboko v srdci si je uchovej. Životem jsou těm,...
Přísloví 4:23...jejich tělu zdraví dávají: Především dobře chraň své srdce - právě z něj všechen život vychází. Zbav se vší...
Přísloví 4:27...budou bezpečné. Neuchyluj se vpravo ani vlevosvé kroky vzdal od všeho zla! moudrosti dopřej...
Přísloví 5:1... moudrosti dopřej pozornost, synu, nakloň své ucho k mým úsudkům; tak, abys prozíravost opatroval,...
Přísloví 5:14...v nejhorší bídě na očích všem, uprostřed obce své!" Pij vodu z vlastní nádrže, vodu prýštící ze tvé...
Přísloví 5:23...uvázne. Nedal se poučit, a tak zemře, v množství své bláhovosti ztratí se! Synu, pokud za někoho ručíš,...
Přísloví 6:31... Sedmkrát více vrací, pokud je chycen, všechno své jmění musí odevzdat. Jenom šílenec ale cizoloží, kdo...
Přísloví 6:34...manžela ženy, nelítostný bude v den pomsty své; nevezme ohled na žádné odškodnění, sebevětší úplatek...
Přísloví 8:21...kráčím, pěšinami práva se ubírám, abych své milovníky obdařila jměním, jejich pokladnice abych...
Přísloví 8:22... jejich pokladnice abych plnila! Na počátku své cesty mne Hospodin zplodil, před všemi svými činy, před...
Přísloví 8:36...se nechal zahrnout. Kdo však míjí, škodí své vlastní duši, kdo nenávidí, je smrti milencem." ...
Přísloví 10:14...moudrost, na záda nerozumného patří hůl. Moudří své vědění dobře střeží, ústa hlupáka přitahují záhubu....
Přísloví 10:26...oči plné kouře, takový je lajdák pro nadřízené své. Úcta k Hospodinu prodlužuje život, roky darebáků však...
Přísloví 12:23...v pravdě, ti jej potěší. Rozvážný člověk umí své vědění tajit, hňup ale z plna hrdla křičí nesmysly....
Přísloví 13:24...o všechno připravit. Kdo šetří metlu, nenávidí své dítě, zavčas je trestá, kdo je miluje. Spravedlivý se...
Přísloví 14:14... smutek zůstane. Zvrácený dojde odplaty za své skutky a dobrý člověk za ty své. Prosťáček důvěřuje...
Přísloví 14:15...své. Prosťáček důvěřuje kdečemu, rozvážný člověk své kroky zvažuje. Moudrý je opatrný a varuje se zla, tupec...
Přísloví 16:2...odpověď však dává Hospodin. Člověk všechny své cesty za čisté, jeho pohnutky však zkoumá Hospodin....
Přísloví 16:3...však zkoumá Hospodin. Hospodinu svěř všechny své činy, tvoje úmysly se potom naplní. Hospodin učinil vše...
Přísloví 16:9...zisky s bezprávím. Člověk přemítá v srdcisvé cestě, jeho kroky však řídí Hospodin. Prorocký výrok...
Přísloví 18:9...pamlsky, hluboko do nitra ale padají. Kdo při své práci lenoší, od kazisvěta se příliš neliší....
Přísloví 20:18...lži lahodí, skončí s ústy plnými kamení. Podpoř své úmysly dobrou radou, nech se poučit, než začneš boj....
Přísloví 20:24...nelíbí. Hospodin řídí lidské kroky; který člověk své cestě rozumí? Je v pasti, kdo něco chvatně prohlásil za...
Přísloví 21:2...strouhu je směruje, kam chce. Člověk všechny své cesty za správné, srdce však zpytuje Hospodin. Když se...
Přísloví 22:17... a dává bohatým, skončí v chudobě. Nakloň své ucho a slova mudrců slyš, své srdce věnuj mému vědění....
Přísloví 23:12...povede jejich při. Veď svoji mysl ke vzdělánísvé uši k řečem poučným. Své dítě učit kázni neváhej,...
Přísloví 23:13...svoji mysl ke vzdělání, své uši k řečem poučnýmSvé dítě učit kázni neváhej, dáš-li mu metlou, neumře! Když...
Přísloví 23:19... synu, a buď moudrý, na cestu zaveď srdce své: Nepatři k těm, kdo se opíjejí vínem, k hltounům masa...
Přísloví 23:26...rodičku štěstí naplní! Věnuj mi, synu můjsvé srdce, nespouštěj oči z cesty : Nevěstka je jak...
Přísloví 24:27...- na rty polibek. Zvládni svou práci venku, o své pozemky se postarej, potom si můžeš stavět dům. Nesvědč...
Přísloví 27:21...oči. Na stříbro je tyglík, na zlato pec, podle své pověsti člověk pozná se. I kdybys hňupa v hmoždíři...
Přísloví 27:23...rozdrtil palicí, nezbavil bys ho hloupostiSvé ovce znej na první pohled, své srdce věnuj svému stádu....
Přísloví 28:13...darebáci navrch, každý se schovává. Kdo přikrývá své viny, úspěchu nedosáhne, kdo vyznává a opouští je,...
Přísloví 31:7...napijí, na bídu zapomenou, přestanou myslet na své trápení. Otevři ústa za ty, jimž hlas chybí, a za práva...
Přísloví 31:15...zdaleka. Ráno vstává, než se rozední, celé své rodině jídlo připraví, také svým služebným rozdělí...
Kazatel 2:11...všechno pachtění. Pak jsem se ohlédl na všechno své počínání, na všechno pachtění, jímž jsem se zabýval:...
Kazatel 4:17... i to je marnost a honba za větrem. Dej pozor na své kroky, když jdeš do Božího domu. Přicházej raději...
Kazatel 5:14...když zplodí syna, nezanechá mu vůbec nic. Z lůna své matky vyšel nahý a stejně, jak přišel, zase odchází -...
Kazatel 5:16...toho bude mít, že se pachtil za větrem? Všechny své dny strávil ve tmě - v tolika trápeních, v bolesti, ve...
Kazatel 7:15...nikdy nebyl jist, co skrývá budoucnost. Za dnů své marnosti jsem viděl všechno: Spravedlivý umírá i se...
Kazatel 9:7...Jez radostně svůj chléb a zvesela pij víno své, vždyť Bůh si tvé skutky dávno oblíbil! jsou tvé...
Kazatel 9:9...se svou milovanou ženou po všechny marné dny svého života, jenž ti byl darován pod sluncem. Všechny své...
Kazatel 11:6...dílu Boha, jenž působí to vše. Rozsívej zrána svoje zrno ani zvečera své ruce neskládej - vždyť nevíš,...
Píseň 2:4...lahodí. Kéž uvede do síně hodovní, praporem své lásky kéž zaštítí! Osvěžte rozinkami, posilněte...
Píseň 2:13...tu, hlas hrdličky zní po kraji. Fíkovník nasytil své plody mízou, révový květ svou vůni vydává: Vstaň, lásko...
Píseň 4:16... její balzámy zavanou. Můj milý přijde do své zahrady, její rozkošné ovoce okusí! Do zahrady své...
Píseň 5:1... její rozkošné ovoce okusí! Do zahrady své vcházím, drahá nevěsto, sbírám svou myrhu i své...
Píseň 6:2... abychom jej s tebou hledali? Můj milý sešel do své zahrady k záhonům koření, aby své stádo pásl v...
Píseň 6:5...Jeruzalém líbezná, jak hvězdné šiky úchvatnáSvé oči odvrať ode , vždyť jsem jimi přemožen! Tvé...
Píseň 6:9... jediná je však holubička , dokonalásvé matky dcera jediná, svojí rodičkou hýčkaná! Když na ni...
Píseň 7:13...již otvírají, zda kvete granátový sad - tam ti své milování dám! Milostná jablíčka svou vůni vydávají, na...
Píseň 8:2... Vést bych mohla, odvést si do domu své matky, své rodičky. Kořeněným vínem opojila bych ,...
Izaiáš 1:15...vzpínáte ruce, zakrývám si oči před vámi; když své modlitby hromadíte, neslyším. Ruce máte celé od krve -...
Izaiáš 2:20... V ten den člověk zahodí mezi netopýry a potkany své stříbrné modly, své zlaté modly, které si vyrobil ke...
Izaiáš 3:11...užije. Běda však ničemovi: Bude zle! Odplatu za své dílo dostane. Ach, můj lid! Odírají ho děti a ženy nad...
Izaiáš 9:8... Efraim i ti, kdo bydlí v Samaří, ti, kteří ve své nadutosti se zpupným srdcem říkají: "Cihly byly zbořeny...
Izaiáš 10:3...Koho poběžíte o pomoc poprosit? Kde zanecháte své bohatství? Nezbude vám než se krčit s vězni, než...
Izaiáš 11:14...svahy, národy na východě spolu vyplení. Vztáhnou své ruce na Edom a Moáb, i Amonci je budou poslouchat....
Izaiáš 11:15...záliv Egyptského moře, na Eufrat máchne rukou své vichřice a rozdělí jej na sedm ramen, aby se dal přejít...
Izaiáš 13:3...jim pokyňte, vtrhnou do bran vznešenýchSvým posvěceným dal jsem příkazy, povolal jsem své hrdiny,...
Izaiáš 13:14...jako stádo, jež nikdo nesvolá, každý se vrátí za svým lidem, každý uteče do své země. Každý nalezený bude...
Izaiáš 14:9...aby přivítalo, jakmile dorazíš. kvůli tobě své mrtvé burcuje, všechny někdejší zemské vladaře; nutí...
Izaiáš 14:18...Králové národů slavně pohřbeni,každý ve své hrobce leží si. Ty jsi však bez hrobu jen tak pohozen...
Izaiáš 14:25...zamýšlel, se stane, co jsem rozhodl, to bude: Ve své zemi rozdrtím Asyřana, na svých horách ho rozdupám. Můj...
Izaiáš 15:2...vypleněn, Kir Moábský je zahuben! Dibonští do svého chrámu stoupají, jdou plakat na své výšiny. Nad...
Izaiáš 16:12...nitro pro Kir-cheres naříká. se Moáb ukáže na své výšině, namáhat se bude zbytečně; půjde se modlit do...
Izaiáš 17:10...- všude samá pustina. Zapomněla jsi na Boha své spásy, na skálu své síly nemyslíš. Proto, sázíš...
Izaiáš 25:10...této hoře spočine, Moáb však bude dupán v zemi své, jako bývá zadupána sláma do hnoje. Moáb v tom hnoji...
Izaiáš 26:21...odkryje na prolitou krev, přestane přikrývat své zabité. V ten den ztrestá Hospodin mečem hrozným,...
Izaiáš 28:9..."Koho se to tu snaží poučit? Komu chce vykládat své poselství? Sotva odkojeným mrňousům, právě odstaveným...
Izaiáš 28:21...se jako tehdy v gibeonském údolí, aby vykonal své dílo - své neobyčejné dílo, aby vyplnil svůj úkol -...
Izaiáš 28:24...by kdy sel? Copak stále ryje brázdy a vláčí pole své? Copak jakmile urovná ornici, nezasívá kopr,...
Izaiáš 29:15...a vytratí se rozum rozumných. Běda těm, kdo své úmysly před Hospodinem v hloubce skrývají, kteří své...
Izaiáš 29:23...zahanben, blednout strachy více nebude. ve svém středu uvidí své děti, dílo rukou mých, tehdy jméno...
Izaiáš 30:22...uslyšíš: "To je ta cesta, jděte po ." Tehdy své postříbřené sochy i pozlacené modly zavrhnete jako...
Izaiáš 31:7...tak hrozně odpadli! V ten den každý zavrhnete své stříbrné i zlaté modly, které jste si vlastnoručně...
Izaiáš 36:16...ke mně. Každý pak budete sklízet svou vinicisvé fíky, každý budete pít ze své studny, než přijdu a...
Izaiáš 36:18...vysvobodí.' Vysvobodili snad bohové všech národů své země z rukou asyrského krále? Kde jsou bohové Chamátu a...
Izaiáš 37:1...komoří. Když to král Ezechiáš uslyšel, roztrhl své roucho a zahalen pytlovinou vešel do Hospodinova domu....
Izaiáš 37:7...na něj duchem, zaslechne zvěst, vrátí se do své země a v jeho zemi ho nechám padnout mečem." Mezitím se...
Izaiáš 37:12...bys měl uniknout? Copak jiní bohové vysvobodili své národy? předkové je vyhladili! Jak dopadl Gozan,...
Izaiáš 37:17...ty jsi učinil nebesa i zem! Nakloň, Hospodinesvé ucho a slyš, otevři své oči a viz. Slyšel jsi, co...
Izaiáš 38:1...navštívil a řekl mu: "Toto praví Hospodin: Dej své věci do pořádku, protože umřeš; neuzdravíš se."...
Izaiáš 38:9...judský král Ezechiáš poté, co se uzdravil ze své nemoci: Říkal jsem si: Uprostřed života musím odejít,...
Izaiáš 38:19... může velebit tak jako v dnešním dni; otec své děti poučí o tvé věrnosti. Hospodin je připraven k ...
Izaiáš 40:11...ním, jeho odměna ho předchází. Jako pastýř bude své stádo pást, shromáždí do náručí beránky, bude je nosit...
Izaiáš 42:13...se rozhorlí, válečný pokřik mocně zakřičí, na své nepřátele se oboří: příliš dlouho mlčel jsem,...
Izaiáš 42:21...máš otevřené, ale neslyšíš! Hospodin toužil ve své spravedlnosti svůj Zákon slavně zvelebit. Toto je ale...
Izaiáš 43:7...kdo nesou jméno , ty, jež jsem stvořil k slávě své, ty, jež jsem udělal a zformoval. Vyveď ten slepý lid,...
Izaiáš 43:9...oznámil, kdo minulé věci ohlásil? přivedou své svědky, se obhájí, jim za pravdu, kdo to...
Izaiáš 44:3...vody na žíznivé a potoky na vyschlou zem. Vyliji svého Ducha na tvé símě, své požehnání na tvé potomky,...
Izaiáš 45:13...nebesa a celý jejich zástup ovládám. ve své spravedlnosti vzbudím Kýra a všechny jeho cesty...
Izaiáš 46:11...se mi chce." zavolám od východu dravce, muže své vůle ze země daleké. Co jsem řekl, to učiním, své...
Izaiáš 47:2...a hýčkanou. Chop se mlýnku a mouku mel, odlož své závoje. Vyhrň si sukni, obnaž nohy, broď se řekami! ...
Izaiáš 47:6... Rozhněval jsem se na svůj lid a potupil své dědictví; vydal jsem ti je napospas, tys ale nad nimi...
Izaiáš 47:10...kouzel navzdory, navzdory moci čárů tvých. Ve své zlobě ses cítila bezpečná, říkala sis "Nikdo nevidí...
Izaiáš 48:9...jsi zrádce, že jsi od narození vzbouřenec. Kvůli svému jménu svůj hněv zdržuji, kvůli své chvále se k tobě...
Izaiáš 49:2...matčině. Jak ostrý meč ústa učinil, v stínu své ruky ukryl ; učinil ze vybroušený šíp a schoval si...
Izaiáš 49:11... a doprovodí je mezi vodní studánky. Všechny své hory v cestu obrátím a stezky budou zpevněny. Hle -...
Izaiáš 49:15... zapomněl na Panovník." Zapomene snad žena na své nemluvně? Nemá snad soucit s vlastním dítětem? I kdyby...
Izaiáš 51:16... Svá slova vložil jsem do tvých úst, ve stínu své ruky jsem skryl - , jenž jsem nebe zasadil a...
Izaiáš 52:1... svou silou obleč se! Obleč se rouchem krásy své, svaté město Jeruzaléme, neboť do tebe nikdy...
Izaiáš 55:7...je. Ničema svou cestu opustí a hříšný člověk své smýšlení. se vrátí k Hospodinu - slituje se nad ním;...
Izaiáš 55:11...s prázdnou, ale vykoná, co chci; úspěšně naplní své poslání. Ano, vyjdete s radostí, doprovázeni v pokoji....
Izaiáš 56:7...drží se smlouvy - ty všechny přivedu na horu své svatosti a oblažím je ve svém domě modlitby. Jejich...
Izaiáš 57:5...hájích a pod kdejakým stromem košatým; zabíjíte své děti v roklích pod skalními útesy! Mezi balvany v...
Izaiáš 57:6... Vždyť právě jim vyléváš úlitby, jim přinášíš své moučné oběti. Copak tyto věci obměkčí? Na vysoké a...
Izaiáš 57:9...chodila, byla jsi samá vonná mast; do dálek jsi své posly vyslala, sestoupila jsi do pekla. Tou spoustou...
Izaiáš 58:3...- v postní den si děláte, co chcete, všechny své dělníky ale honíte. Vaše půsty působí jen sváry a...
Izaiáš 59:8...vůbec neznají, v jejich stopách je jen bezprávíSvé stezky pokroutili natolik, že tudy kráčející pokoj...
Izaiáš 59:12...hřích; zůstávají nám naše provinění, uznáváme své zločiny: Vzpouru a zradu proti Hospodinu, odvrácení se...
Izaiáš 60:7...budou přijati za oběť na mém oltáři, a tak dům své slávy oslavím. Kdo se to slétají jako oblaky, jako...
Izaiáš 60:10...tvoje zdi a jejich králové ti poslouží. Ano, ve svém hněvu jsem bil, ve své přízni se ale nad tebou...
Izaiáš 60:18...slyšet o násilí, o zkáze a zhoubě na tvém územíSvé hradby tehdy nazveš Spása a svoje brány Chvála. Slunce...
Izaiáš 61:7...sytit, oblečete se do jejich nádhery. Místo své hanby budete mít dvojitý podíl, místo své potupy budete...
Izaiáš 61:8...okrádání a příkoří; proto je odměním ve své věrnosti a uzavřu s nimi smlouvu navěky. Jejich símě...
Izaiáš 61:11...nevěstu okrášlenou šperky. Tak jako země plodí své rostliny a zahrada vzklíčit svému semeni, tak ...
Izaiáš 63:1... z Bosry v rouchu rudě zbarveném? Kdo to v hávu svého majestátu kráčí vpřed v ohromné síle své? , který...
Izaiáš 63:3...káď a nikdo z národů se ke mně nepřidal. Ve svém hněvu jsem je pošlapal, ve své prchlivosti rozdupal,...
Izaiáš 63:9... Sám trpěl každým jejich trápením, posílal svého anděla, aby je zachránil. Ve své lásce a smilování je...
Izaiáš 63:14...odpočinutí. Takto jsi doprovázel svůj lid, abys své jméno proslavil. Pohlédni z nebe, jen se podívej z...
Izaiáš 63:15...nebe, jen se podívej z příbytku svatosti a slávy své: Kde je tvá horlivost a síla tvá? Tvé hluboké slitování...
Izaiáš 64:2...se před tebou třesou národy! Jako když jsi konal své nečekané divy - sestoupils a před tebou se hory...
Izaiáš 65:15...křičet bolestí, kvílet budete samou úzkostíSvé jméno zanecháte vyvoleným mým, aby je používali pro...
Izaiáš 66:3...pálí kadidlo, modlu uctívá! Oni si sami zvolili své cesty, ve svých ohavnostech si z duše libují, a tak pro...
Izaiáš 66:13... na jejím klíně budete laskáni. Jako když matka své dítě konejší, tak vás potěším - v Jeruzalémě dojdete...
Izaiáš 66:14...služebníkům bude zjevná jeho ruka, na své nepřátele se však rozhněvá. Hle - Hospodin přichází s...
Izaiáš 66:15...jako vichřice! V zuřivosti vylije svůj hněvsvé hrozby v plamenech. Hospodin se bude soudit ohněm, svým...
Jeremiáš 1:15...království, praví Hospodin. Přijdou a postaví své trůny proti branám Jeruzaléma; obklíčí dokola jeho...
Jeremiáš 2:11...Kdy se co takového stalo? Vyměnil nějaký národ své bohy, i když to žádní bozi nebyli? Můj lid ale svou...
Jeremiáš 2:13...Opustili mne, pramen živých vod, a vykopali si své rozpukané nádrže, ze kterých voda vyteče. Copak je...
Jeremiáš 2:20...mnou jsi ztratila, praví Hospodin, Pán zástupůSvé jho jsi dávno rozlámala, své postroje jsi strhala:...
Jeremiáš 2:30... Nadarmo jsem bil váš lid, nedal se poučitSvé proroky jste mečem hubili jako nenasytní lvi." Vy jedno...
Jeremiáš 3:16...budou pást moudře a rozumně. A tehdy, se ve své zemi rozmnožíte a rozmůžete, praví Hospodin, v těch...
Jeremiáš 4:1...Hospodin, kéž by ses ke mně navrátil! Kéž bys mi své nechutnosti odklidil z očí a víc nebloudil! Kéž bys...
Jeremiáš 4:7...neštěstí, strašné ničení. Lev vyskočil ze své houštiny, hubitel národů vyrazil. Vydal se ze své...
Jeremiáš 4:14...než orli - běda, je s námi konec! "Omyj své srdce od zla, Jeruzaléme, a budeš zachráněn. Jak dlouho...
Jeremiáš 5:5...Bůh nařídil. Jenže ti také jeden jako druhý své jho rozlámali, postroje ze sebe strhali. Proto se na ...
Jeremiáš 5:19...‚Protože jste opustili a sloužili jste ve své zemi cizím bohům, proto budete v jiné zemi sloužit...
Jeremiáš 6:3...sionská, bude zničena. Přitáhnou k pastýři se svými stády, postaví své stany kolem a každý spase, na...
Jeremiáš 6:11...muži i s ženami, ba i starci, kteří dožili své dny. Jejich domy pak připadnou jiným spolu s poli a...
Jeremiáš 6:15...‚Klid, jen klid' - jenže klid není! Copak se za své ohavnosti nestydí? Ne, oni stud vůbec neznají, ani se...
Jeremiáš 7:3...praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Napravte své cesty a své jednání, a vás tu nechám žít. Přestaňte...
Jeremiáš 7:5...chrám, Hospodinův chrám!' Jedině pokud napravíte své cesty a své jednání - pokud se mezi sebou budete řídit...
Jeremiáš 7:12...Šíla, na místo, kde jsem kdysi nechal přebývat své jméno, a podívejte se, co jsem s ním kvůli zkaženosti...
Jeremiáš 7:25...jim dennodenně znovu a znovu posílal všechny své služebníky proroky. Oni ale neposlouchali, vůbec...
Jeremiáš 7:26... ale neposlouchali, vůbec nevnímali. Zatvrdili své šíje a zkazili se hůř než jejich otcové. I když jim...
Jeremiáš 7:30... V domě, který se nazývá mým jménem, nastavěli své ohavné modly, a tak ho poskvrnili. Vystavěli také...
Jeremiáš 7:31...obětiště Tofet v údolí Ben-hinom, aby tam pálili své vlastní syny a dcery v ohni - to jsem jim přece...
Jeremiáš 8:12...‚Klid, jen klid' - jenže klid není! Copak se za své ohavnosti nestydí? Ne, oni stud vůbec neznají, ani se...
Jeremiáš 9:2... je to shromáždění nevěrných! "Ohýbají své jazyky jako luky, nevládnou v zemi pravdou, ale lží,...
Jeremiáš 9:19... slovům z jeho úst uši otevřete. Učte své dcery bědování, jedna druhou učte žalozpěv. Vždyť se k...
Jeremiáš 10:16... neboť je všeho Stvořitel; kmen Izraele za své dědictví, Hospodin zástupů se jmenuje. Lide žijící v...
Jeremiáš 10:23...nemá svou cestu v moci a že člověk po jdoucí své kroky neřídí. Trestej , Hospodine, ale spravedlivě,...
Jeremiáš 12:7...pěkně mluvili." "Svůj dům nechám být, opustím své dědictví, svůj milovaný lid vydám nepřátelům do hrsti....
Jeremiáš 13:23...Může si Habešan změnit barvu kůže anebo leopard své skvrny? Pak byste i vy mohli jednat dobře, kdo jste si...
Jeremiáš 14:3...zemi, z Jeruzaléma stoupá křik. Velmoži své sluhy pro vodu posílají; chodí k nádržím, ale ty jsou...
Jeremiáš 14:18...hlady! Proroci i kněží v celé zemi vedou své řemeslo a nic netuší." To jsi opravdu Judu zavrhl?...
Jeremiáš 15:15... pomsti se za na mých pronásledovatelích! Ve své trpělivosti mi ještě dovol žít - považ, jaké kvůli tobě...
Jeremiáš 17:2...rozích jejich oltářů! Jejich synové myslí jen na své oltáře, na své posvátné kůly u košatých stromů na...
Jeremiáš 17:10...každému odplatil podle jeho cest, tak jak za své skutky zaslouží." Jako koroptev sedící na vejcích,...
Jeremiáš 18:11...vymýšlím na vás plán! Odvraťte se proto každý od své zlé cesty; napravte své cesty a své jednání.' Oni však...
Jeremiáš 19:5...také obětiště Baalovi, aby tam spalovali své vlastní děti jako zápalné oběti Baalovi - to jsem jim...
Jeremiáš 22:22...se konečně budeš hanbit a stydět za všechny své špatnosti. Uvelebila ses v Libanonu, v hnízdečku mezi...
Jeremiáš 22:27... v níž jste se nenarodili, a tam zemřete. Do své vytoužené země se nikdy nevrátíte." Je snad Jekoniáš...
Jeremiáš 23:14...dodávají odvahy, aby se nikdo neodvrátil od své špatnosti. Všichni jsou pro jako Sodoma, všichni v...
Jeremiáš 23:39...zakázal. Proto na vás teď dočista zapomenu a ze své přítomnosti vás odvrhnu i s tím městem, které jsem dal...
Jeremiáš 25:4... Hospodin k vám znovu a znovu posílal všechny své služebníky proroky, ale vy jste neposlouchali, vůbec...
Jeremiáš 25:5...jich nevšímali. Říkávali: ‚Odvraťte se každý od své zlé cesty a svého zlého jednání, můžete žít v zemi,...
Jeremiáš 25:13...zpustnout navěky. Uvalím na tu zem všechny své hrozby, které jsem o vyřkl, všechno, co je zapsáno v...
Jeremiáš 25:30...‚Hospodin řve na výsostech, burácí z příbytku své svatosti. Na vlastní stádo řve jako lev, křičí jako ti,...
Jeremiáš 26:3... Snad poslechnou a odvrátí se každý od své zlé cesty, abych i upustil od zla, které jsem na ...
Jeremiáš 26:13...všechno to, co jste slyšeli. Proto teď napravte své cesty a své jednání, poslechněte Hospodina, svého Boha,...
Jeremiáš 27:9...jeho rukou úplně nezničím. Neposlouchejte proto své proroky a věštce, své vykladače snů, jasnovidce a...
Jeremiáš 29:6...si ženy a ploďte děti. Vybírejte nevěsty pro své syny a provdávejte své dcery, mají děti. Rozrůstejte...
Jeremiáš 29:10...let, znovu si vás povšimnu a splním vám své zaslíbení, že vás sem znovu navrátím. sám přece vím,...
Jeremiáš 29:19...Hospodin, když jsem k nim znovu a znovu posílal své služebníky proroky. Ani vy jste ale neposlouchali,...
Jeremiáš 32:19...odměnil podle jeho jednání, tak jak si za své skutky zaslouží. Konal jsi znamení a zázraky v Egyptě a...
Jeremiáš 32:31...k zlosti. Hněvali tak, že je musím vyhnat ze své přítomnosti. Synové Izraele i Judy uráželi vším tím...
Jeremiáš 32:34... V domě, který se nazývá mým jménem, nastavěli své ohavné modly a tak ho poskvrnili. V údolí Ben-hinom...
Jeremiáš 32:35...vystavěli obětiště Baalovi, aby tam prováděli své syny a dcery ohněm jako oběť Molochovi. To jsem jim...
Jeremiáš 33:24...jak tento lid mluví? Že prýHospodin zavrhl oba své vyvolené rody.' Takhle pohrdají mým lidem, jako by ...
Jeremiáš 34:10...tu smlouvu přijali, souhlasili, že propustí své otroky a otrokyně na svobodu a že je nebudou...
Jeremiáš 34:11...a propustili je. Potom si to ale rozmyslelisvé otroky a otrokyně, které předtím propustili na svobodu,...
Jeremiáš 35:7... nesázejte vinice a nevlastněte je. Po všechny své dny bydlete ve stanech, abyste byli dlouho živi na zemi...
Jeremiáš 35:15... Znovu a znovu jsem k vám posílal všechny své služebníky proroky se slovy: ‚Odvraťte se každý od své...
Jeremiáš 36:3...chci dopustit, snad se každý z nich odvrátí od své zlé cesty, abych jim odpustil jejich hříchy a zločiny."...
Jeremiáš 36:7...prosit o slitování a každý se odvrátí od své zlé cesty. Vždyť Hospodin tomuto lidu hrozí velikým a...
Jeremiáš 37:12...vydat z Jeruzaléma do kraje Benjamín, aby tam se svými příbuznými vypořádal své dědictví. Jen co však...
Jeremiáš 41:12...velitelé, kteří byli s ním, vzali všechny své muže a vytáhli proti němu do boje. Dostihli ho u...
Jeremiáš 44:4...otcové. Znovu a znovu jsem k vám posílal všechny své služebníky proroky se slovy: ‚Nepáchejte tu...
Jeremiáš 44:9...judských králů, na zločiny jejich žen i na své vlastní zločiny a zločiny svých žen - na to, co se dělo...
Jeremiáš 44:25...nebes a přinášet úlitby.' Nuže, tak si ty své sliby plňte! Tak si je dodržujte! Slyšte však slovo...
Jeremiáš 48:7...jako křoví v pustině!' Protože spoléháš na své výdobytky a poklady, i ty sám budeš dobyt. Tvůj bůh...
Jeremiáš 49:4...a s ním i jeho kněží a velmoži. Chlubíš se svými pláněmi? Že je tvá pláň tak úrodná, dcero nevěrná?...
Jeremiáš 49:11... nezbude mu soused, jenž by ho oslovil: ‚Nech tu své sirotky, je nechám žít, tvé vdovy ve mne doufají...
Jeremiáš 50:7...nevinní! To oni zhřešili proti Hospodinusvé pravé pastvině, proti Hospodinu, naději svých otců.'...
Jeremiáš 50:16...se srpy v čase žně! se každý vrátí zpět ke svým lidem, každý do své země uteče před mečem...
Jeremiáš 51:9... ale neuzdravil se. Opusťme jej, pojďme každý do své země! Soud nad ním bude sahat do nebe, k oblakům se...
Jeremiáš 51:19... neboť je všeho Stvořitel; kmen Izraele za své dědictví, Hospodin zástupů se jmenuje. "Ty jsi můj kyj,...
Jeremiáš 51:59...judského krále Cidkiáše, když se ve čtvrtém roce své vlády vydal do Babylonu.) Jeremiáš zapsal všechna...
Jeremiáš 52:3...a Judu tak rozhněval, že je nakonec vyhnal ze své blízkosti. Cidkiáš se vzbouřil proti babylonskému králi...
Jeremiáš 52:27...zemi nechal popravit. Takto byl Juda vyhnán ze své vlasti. Toto je množství lidu, které Nabukadnezar...
Jeremiáš 52:28...odvlekl do vyhnanství: V sedmém roce své vlády 3 023 Židů. V osmnáctém roce své vlády 832...
Jeremiáš 52:29...roce své vlády 3 023 Židů. V osmnáctém roce své vlády 832 obyvatel Jeruzaléma. Ve třiadvacátém roce...
Pláč 1:11...Všechen její lid sténá a žebrá o chlebaSvé drahé dali za něco k jídlu, aby se udrželi naživu....
Pláč 1:17...děti zůstaly opuštěny - nepřítel zvítězil. Sion své ruce vztahuje, chybí mu těšitel. Hospodin vzbudil proti...
Pláč 1:19...i mládenci museli jít do zajetí. Volala jsem své milence, ti však zradili. Moji kněží i ...
Pláč 2:2...milosti pohltil všechny Jákobovy příbytky. Ve své prchlivosti rozbořil opevnění Judské dcery. Porazil k...
Pláč 2:19...a volej za nocí při počátcích hlídek. Jak vodu své srdce vylévej před tváří Páně! Za život svých dětí, jež...
Pláč 2:20... koho jsi takto ranil! To mají ženy jíst své děti, své miláčky, jež právě zrodily? To mají být v...
Pláč 3:19...pro není naděje! Myslím na svou bídu, na své bloudění, na ten pelyněk a trpké byliny. Když o tom...
Pláč 3:27...Hospodinovo spasení. Dobré je, když člověk nosí své jho od mládí. sedá o samotě, tiše pod uloženým...
Pláč 3:32...když zarmoutil, znovu se slituje ve veliké lásce své. Netrápí přece zlomyslně, nechce lidem dávat zármutek...
Pláč 3:40... když je za svůj hřích potrestán? Zpytujme své cesty, zkoumejme je, k Hospodinu se navraťme! Nejen své...
Pláč 3:41... zkoumejme je, k Hospodinu se navraťme! Nejen své dlaně, ale i srdce k Bohu na nebesích zvedněme. My jsme...
Pláč 4:3...vyrobil! I šakalí matky nastavují prsy, aby své mladé krmily, můj lid je ale k svým dětem krutý tak...
Pláč 5:4...teď vdovy. Vlastní vodu pijeme za peníze, za své dříví musíme platit. S pronásledovateli v zádech dřeme,...
Ezechiel 3:18...před jeho zlou cestou - pak ten ničema zemře za své viny, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe....
Ezechiel 3:19...jsi však ničemu varoval a on se neodvrátil od své ničemnosti ani od své zlé cesty - pak zemře za své viny...
Ezechiel 3:20... Podobně když se spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a bude páchat bezpráví, položím mu do...
Ezechiel 5:8... Jeruzaléme! Před očima národů na tobě vykonám své soudy. Kvůli všem tvým ohavnostem v tobě provedu, co...
Ezechiel 5:10...víc. Rodiče v tobě budou jíst děti a děti jíst své rodiče! Vykonám nad tebou své rozsudky a všechny tvé...
Ezechiel 5:15...před očima všech kolemjdoucích. nad tebou ve svém hněvu, rozhořčení a trestající zlobě vykonám své...
Ezechiel 7:13...o tom davu nebude vzato zpět: Žádný z nich kvůli své vině naživu neudrží se. Na trubku troubí se, vše...
Ezechiel 7:19...hlava bude oholena a na všech tvářích hanbaSvé stříbro vyházejí do ulic, zlato budou mít za odpadky....
Ezechiel 7:20...vší nádhery, kterou se chlubili, si vyrobili své ohavné obrazy. Udělali z toho své hnusné modly, a s...
Ezechiel 8:12...domu Izraele v přítmí, každý ve výklenku své modly. Říkají si totiž: ‚Hospodin nás nevidí; Hospodin...
Ezechiel 11:9...vydám vás do rukou cizáků. Tak nad vámi vykonám své rozsudky. Padnete mečem. Budu vás soudit na izraelském...
Ezechiel 12:5... Před jejich očima se prokopej zdí a vynes tudy své věci ven. Vezmi si je na záda a před jejich očima je po...
Ezechiel 12:7...vlastníma rukama prokopal zdí a po setmění jsem své věci před jejich očima odnesl na zádech pryč. Ráno jsem...
Ezechiel 13:2...věnují prorokování. Řekni těm, kteří prorokují své vlastní představy: Slyšte slovo Hospodinovo. Toto praví...
Ezechiel 13:13...omítky?' Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Ve své zuřivosti rozpoutám větrnou bouři, ve svém hněvu...
Ezechiel 13:17...A teď, synu člověčí, se obrať proti dcerám svého lidu, které prorokují své vlastní představy, a...
Ezechiel 13:22...povzbuzujete ničemy, aby se neodvrátili od své zlé cesty a mohli žít, proto nebudete mít falešná...
Ezechiel 14:4...za prorokem, Hospodin mu odpovím, jak za své hnusné modlářství zaslouží. Tak přistihnu dům Izraele v...
Ezechiel 14:21...Hospodin: Co teprve, na Jeruzalém pošlu své čtyři kruté soudy - meč, hlad, dravou zvěř a mor -...
Ezechiel 14:22...zůstane hrstka přeživších, kteří odtud vyvedou své syny a dcery. Hle - k vám přicházejí! uvidíte...
Ezechiel 16:15... Ty ses však na tu svou krásu spolehla a ve své proslulosti ses dala do smilstva. Své smilstvo jsi...
Ezechiel 16:17...jsi na nich tak, že to nemá obdoby. Vzala jsi své šperky ze zlata a stříbra, které jsem ti dal, a...
Ezechiel 16:20...bylo! praví Panovník Hospodin. Vzala jsi dokonce své syny a dcery, které jsi mi porodila, a obětovala jsi...
Ezechiel 16:45...prohlásí: ‚Jaká matka, taková dcera!' Jsi dcerou své matky, která nesnáší svého muže i děti. Jsi sestrou...
Ezechiel 16:56...tím, čím jsi byla kdysi. Copak sis v dobách své pýchy nebrala svou sestru Sodomu do úst jako přísloví,...
Ezechiel 16:61...s tebou smlouvu věčnou. Tehdy si vzpomeneš na své způsoby a budeš se stydět, vezmu tvé starší i mladší...
Ezechiel 17:6...vzešlo, byla z něj nevysoká vinoucí se révaSvé ratolesti obracela k němu a zapouštěla kořeny. Semínko...
Ezechiel 17:7...křídly a hustým peřím. A hle - ta réva obrátila své kořeny ze záhonů, kde byla zasazena, k němu a...
Ezechiel 17:15... Ten král se ale proti němu vzbouřil. Vyslal své posly do Egypta žádat o koně a o veliké vojsko. Ale...
Ezechiel 18:18...- takový jistě bude žít! Jeho otec však zemře za své viny, protože působil příkoří, okrádal bratra a...
Ezechiel 18:24...a žil? Když se však spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a bude jako ničema páchat bezpráví a...
Ezechiel 18:26...ve svém jednání? Když se spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a páchá bezpráví, musí zemřít. Zemře...
Ezechiel 18:27... jehož se dopustil. Když se ničema odvrátí od své ničemnosti a jedná poctivě a spravedlivě, zachrání se a...
Ezechiel 18:30...Panovník Hospodin. Obraťte se! Odvrhněte všechny své hříchy, vás ta vina nezničí! Odhoďte všechny hříchy,...
Ezechiel 20:11...poušť. Dal jsem jim svá pravidla a oznámil jim své zákony (které kdo plní, díky nim bude žít). Dal jsem...
Ezechiel 20:12...kdo plní, díky nim bude žít). Dal jsem jim také své soboty, aby byly znamením mezi mnou a jimi, aby věděli,...
Ezechiel 20:16... soboty, neboť v srdcích následovali své hnusné modly. Přesto mi bylo líto je zničit, a tak jsem...
Ezechiel 20:26...život nedají. Nechal jsem je, aby se poskvrnili svými obětními dary, když nechávali všechny své prvorozené...
a další...

Slova obsahující své: své (1496) svéhlavé (1) svéhlavého (1) svéhlavý (1) svého (1208) svém (259) svému (459) svést (10) svévole (1) svévolně (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |