Svátek

Hledám varianty 'svátek' [ svátky (10) svátkům (1) svátků (1) svátku (9) svátkem (2) svátek (36) svátcích (10) ]. Nalezeno 66 veršù.
Exodus 12:17... co každý potřebuje k jídlu. Budete zachovávat svátek nekvašených chlebů, neboť právě toho dne jsem vyvedl...
Leviticus 23:6... Patnáctého dne téhož měsíce bude Hospodinův Svátek nekvašených chlebů. Po sedm dní budete jíst...
Leviticus 23:34...sedmého měsíce bude po sedm dní trvat Hospodinův Svátek stánků. Prvního dne bude svaté shromáždění; nebudete...
Leviticus 23:36...budete přinášet ohnivé oběti Hospodinu. Je to svátek; nebudete dělat žádnou běžnou práci. Toto jsou...
Numeri 29:35...moučné oběti a její úlitby). Osmého dne mějte svátek; nedělejte žádnou běžnou práci. Jako příjemnou vůni,...
Deuteronomium 16:8...jíst nekvašené chleby. Sedmého dne pak bude svátek Hospodina, tvého Boha: nebudeš dělat žádnou práci....
1. Královská 8:2...muži se tedy shromáždili ke králi Šalomounovisvátcích v měsíci etanim, což je sedmý měsíc. Když přišli...
1. Královská 12:32...Leviho. V patnáctý den osmého měsíce také zavedl svátek podobný svátku judskému a obětoval na oltáři. Tak to...
1. Královská 12:33...měsíce, v němž si usmyslel zavést pro Izraelce svátek, vystoupil k oltáři, který postavil v Bet-elu, aby...
2. Letopisů 5:3...izraelští muži se tedy shromáždili ke králisvátcích, jež připadají na sedmý měsíc. Když přišli všichni...
2. Letopisů 8:13...soboty, novoluní a pro tři výroční slavnostiSvátek nekvašených chlebů, Svátek týdnů a Svátek stánků....
Ezdráš 3:4...sice ranní i večerní zápalné oběti. Slavili také Svátek stánků, jak je psáno. Den co den přinášeli...
Ezdráš 6:22... Boha Izraele. Po sedm dní šťastně slavili Svátek nekvašených chlebů, neboť je Hospodin obšťastnil,...
Nehemiáš 8:9... říkal: "Netruchlete a neplačte, vždyť dnes je svátek Hospodina, vašeho Boha! Jděte," řekl jim, "jezte a...
Nehemiáš 8:10...se s těmi, kdo nemají nic připraveno. Dnes je svátek našeho Pána. Netrapte se, vždyť Hospodinova radost...
Nehemiáš 8:11...lid těšili také levité: "Přestaňte. Dnes je svátek, netrapte se." A tak šli všichni jíst a pít a dělit...
Nehemiáš 8:14... že synové Izraele mají sedmého měsíce slavit Svátek stánků a bydlet v přístřešcích. Proto po všech svých...
Nehemiáš 8:18...se četlo z Knihy Božího zákona. Sedm dní slavili svátek a osmý den měli sváteční shromáždění, jak je...
Nehemiáš 10:32...odpočinku, nebudeme je kupovat v sobotu ani ve svátek. Sedmého roku ustaneme a zrušíme každý dluh....
Ester 2:18...své velmože a dvořany. V provinciích vyhlásil svátek a rozdával královské dary. Při dalším výběru panen...
Ester 8:17...nařízení, nastalo u Židů veselí a jásot, hodysvátky. Mnozí z ostatních národů se tehdy požidovštili,...
Ester 9:22...se jejich žal proměnil v radost a smutek ve svátek. Proto mají v tyto dny pořádat hody a veselice,...
Ester 9:23...výslužku a dávat dárky chudým. Tak Židé přijali svátek, který tehdy začali slavit a o kterém jim napsal...
Ester 9:27...jim vyprávělo, Židé ustanovili tento nepomíjivý svátek pro sebe, pro své potomky a pro všechny, kdo se k...
Ester 9:31... Přál jim pokoj a bezpečí, a se dny těchto svátků purim dodržují ve stanovený čas. Tak jim to uložil...
Žalmy 42:5...ubíral se zvučným jásotem a písní chval, kdyžsvátku se zástup radoval. Proč jsi sklíčená, duše , proč...
Izaiáš 1:14...shromáždění nesnáším! Ta vaše novoluní, ty vaše svátky - jak se mi z duše protiví! Jsou mi břemenem, nemohu...
Pláč 2:6...zaniknout. Hospodin nechal v zapomnění upadnout svátky i soboty na Sionu; krále i kněze zavrhl ve svém...
Ezechiel 36:38...stád posvěcených ovcí, jako ovcí v Jeruzaléměsvátcích - tak se ta rozbořená města zaplní lidmi jako...
Ezechiel 45:17...bude dodávat zápalné i moučné oběti a úlitbysvátcích, novoluních, sobotách a vůbec o všech slavnostech...
Ezechiel 46:11... když budou odcházet. Jako moučná oběť sesvátcích a slavnostech bude přidávat efa mouky k býčku a...
Ozeáš 2:13...přede mnou. Ukončím veškeré její veselí, její svátky i její novoluní, její soboty i všechny její...
Ozeáš 12:10...pošlu bydlet zpátky do stanů jako za dnů, kdy svátek slavíváš! mluvím skrze proroky, sám jim dávám...
Amos 5:21... černotu bez jediného paprsku! Nenávidím vaše svátky, jsou mi odporné, vaše shromáždění nemohu vydržet!...
Amos 8:5...ničíte ubožáky na zemi, se slovy: "Kdy skončí svátek novoluní, abychom prodávali obilí? Kdy skončí den...
Nahum 2:1...dobrých zpráv - přichází pokoj zvěstovat. Své svátky teď, Judo, svěť a naplň sliby své. nenapadne...
Zachariáš 14:16...se klaněli Králi, Hospodinu zástupů, a slavili Svátek stánků. Pokud některý lid země nepůjde do Jeruzaléma...
Zachariáš 14:18...Hospodin raní národy, které by neputovaly slavit Svátek stánků. Takový bude trest Egypta a trest všech...
Zachariáš 14:19...a trest všech národů, které by neputovaly slavit Svátek stánků. V onen den bude na koňských zvoncích nápis:...
Matouš 26:5...a zabít ho. Dohodli se jen, že to nebudesvátcích, aby mezi lidmi nevypuklo povstání. Když pak byl...
Matouš 26:17...příležitost, aby jim ho vydal. Prvního dne Svátku nekvašených chlebů přišli za Ježíšem učedníci s...
Matouš 27:15... Prokurátor měl ve zvyku propouštětsvátcích na přání lidu jednoho vězně. Tehdy tam měli...
Marek 14:1...Bděte." Bylo to dva dny před VelikonocemiSvátkem nekvašených chlebů. Vrchní kněží se znalci Písma...
Marek 14:2...lstí zmocnili a zabili ho. Říkali si totiž: "O svátcích ne, aby mezi lidmi nevypuklo povstání." Když pak...
Marek 14:12...příležitost, jak by jim ho vydal. Prvního dne svátku nekvašených chlebů, kdy se obětuje velikonoční...
Marek 15:6... ale vůbec neodpovídal; to Piláta udivilo. O svátcích měl ovšem ve zvyku propouštět na jejich žádost...
Lukáš 2:43...se účastnit slavnosti jako obvykle. Když svátky skončily a oni se vraceli domů, chlapec Ježíš zůstal...
Lukáš 22:1... za úsvitu poslouchat do chrámu. Blížil se Svátek nekvašených chlebů, zvaný také Velikonoce. Vrchní...
Jan 2:23...o Velikonocích v Jeruzalémě, mnozí během toho svátku uvěřili v jeho jméno, neboť viděli zázraky, které...
Jan 4:45...do Galileje, Galilejci ho vítali, neboť bylisvátcích v Jeruzalémě a viděli všechno, co tam dělal. Znovu...
Jan 5:1... druhý zázrak. Potom byl další židovský svátek, a tak se Ježíš vydal do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je...
Jan 6:4...se tam se svými učedníky. Blížily se židovské svátky Velikonoc. Ježíš pozvedl oči, a když uviděl, že za...
Jan 7:14...o něm nikdo nemluvil otevřeně. Asi v polovině svátku Ježíš vešel do chrámu a začal učit. Židé jen žasli:...
Jan 7:37...kde jsem, se nedostanete'?" V poslední den, když svátek vrcholil, Ježíš vstal a zvolal: "Kdo žízeň, pojď...
Jan 10:22...oči slepým?" Přišla zima a v Jeruzalémě se konal svátek Zasvěcení chrámu. Ježíš se procházel v chrámě, v...
Jan 11:56...si mezi sebou: "Co myslíte? Že by nepřišel na svátek?" Vrchní kněží a farizeové však vydali nařízení, že...
Jan 12:12...Nazítří onen veliký zástup lidí, kteří přišli na svátky, uslyšel, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali...
Jan 12:20...jde za ním!" Někteří z těch, kdo se přišli o tom svátku modlit, byli Řekové. Přišli za Filipem, který byl z...
Jan 13:1...tak, jak mi řekl Otec." Před Velikonočními svátky Ježíš věděl, že přišla jeho chvíle, aby odešel z...
Jan 13:29... že mu Ježíš řekl, nakoupí, co je potřeba na svátek, nebo nějaké peníze chudým. Jidáš vzal to...
Jan 19:14... hebrejsky Gabata. Bylo to v den příprav před svátkem Velikonoc, kolem poledne. "Hle, váš král," řekl...
Skutky 12:3... rozhodl se zatknout i Petra. (Bylo to během Svátku nekvašených chlebů.) Když se ho zmocnil, dal ho...
Skutky 20:6...napřed a čekali v Troadě na nás, kteří jsme po Svátku nekvašených chlebů vypluli z Filip. Během pěti dnů...
Římanům 14:6... je přesvědčen o vlastním názoru. Kdo drží svátek, drží ho Pánu. Kdo , Pánu, neboť děkuje Bohu, a...
Koloským 2:16...nikým odsuzovat kvůli jídlu nebo pití, kvůli svátkům, novoluním nebo sobotám. Ty věci jsou stínem toho,...
Židům 4:9...jiném dni. Proto tedy Božímu lidu nadále zůstává svátek. Vždyť ten, kdo vstoupil do jeho odpočinku,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |