Svár

Hledám varianty 'svár' [ sváry (8) svárům (1) svárů (2) sváru (7) svárech (1) svár (5) ]. Nalezeny 23 verše.
Exodus 17:7...místo pak pojmenoval Massa a Meriba, PokušeníSvár, kvůli dotírání synů Izraele a proto, že pokoušeli...
Numeri 20:3...a Áronovi a lid se pustil s Mojžíšem do sváru. "Ó, proč jsme nezemřeli, když naši bratři umírali...
Numeri 20:13... kterou jim dávám!" To je ta Mej-meriba, Voda sváru, kde se synové Izraele svářili s Hospodinem a...
Numeri 27:14...na poušti Cin, kde se obec se mnou pustila do sváru, místo abyste před nimi prokázali mou svatost." To je...
Deuteronomium 33:8...jej onou zkouškou v Masse, přel ses s ním u vod sváru v Meribě. O otci i matce řekl: ‚Nehledím na !' Na...
Soudců 9:23...mezi Abimelecha a šechemské měšťany poslal ducha sváru, a Šechemští Abimelecha zradili. To aby krutost...
Přísloví 6:14...tam. Ve falešném srdci zlé věci chystá, neustále sváry rozsévá. Proto, neštěstí jej náhle potká, v mžiku...
Přísloví 6:19... křivopřísežníka, který klam šíří, a rozsévače svárů mezi bratřími. Opatruj, synu, otcova přikázání, od...
Přísloví 15:18...býk a s ním nenávist. Vznětlivý člověk vzbuzuje sváry, trpělivý dovede spory uklidnit. Cesta lenocha trním...
Přísloví 16:28...rtech jako by oheň plál. Zvrácený člověk rozsívá sváry, pomlouvač rozeštve i dobré přátele. Násilníci i...
Přísloví 17:1...je suchý kus chleba v klidu než dům plný masasváru. Chytrý sluha bude pánem nezdárného syna, s jeho...
Přísloví 18:18...druhého jej ale prověří. Los dokáže ukončit sváry, i mocné dovede rozsoudit. Ukřivděný bratr se uzavře...
Přísloví 26:20...dřevo, hasne žár; chybí-li pomlouvač, tichne svár. Uhlí je pro výheň, dřevo pro oheň, svárlivý člověk...
Přísloví 28:25...jen vrahův společník! Chamtivý člověk podněcuje sváry, kdo doufá v Hospodina, bude úspěšný. Na vlastní...
Přísloví 30:33...vytéká z nosu krev, pod tlakem hněvu vzniká svár. Slova Lemuele, krále z Massy, výroky, jimž ho matka...
Izaiáš 58:4...své dělníky ale honíte. Vaše půsty působí jen sváry a rozbroje, vaše krutá pěst dopadá na druhé. Nemůžete...
Jeremiáš 15:10...jsem se ti narodil - muž, který s celou zemí svár a při! Nic jsem si nevypůjčil, nikdo mi nedluží, a...
Římanům 13:13...a opilství, ne zhýrale a nestydatě, ne ve svárech a závisti. Místo starostí o tělesné touhy se...
1. Korintským 1:11...o vás, bratři moji, dozvěděl, že mezi sebou máte sváry. Mám na mysli to, že jeden z vás říká: " jsem...
1. Korintským 3:3...lidských cestách, když mezi sebou máte závistsvár? Když jeden říká: " jsem Pavlův" a druhý " zas...
2. Korintským 12:20...a také vy abyste nebyli zklamaní ze . Bojím se svárů, nevraživosti, zloby, soupeření, urážek, pomluv,...
Titus 3:9...pro lidi. Hloupým hádkám, vykládání rodokmenůsvárům a zákonickým sporům se ale vyhýbej, neboť jsou...
Jakub 4:1...ovoce spravedlnosti. Odkud pocházejí bojesváry mezi vámi? Nepůsobí je snad vaše choutky, které se ve...

Slova obsahující svár: svár (5) svárech (1) svárlivost (3) svárlivosti (1) svárlivý (1) sváru (7) svárů (2) svárům (1) sváry (8)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |