Svádíme

Hledám varianty 'svádíme' [ svádíte (2) svádíš (1) svádíme (1) svádím (1) svádí (8) svádět (4) svádělo (1) sváděli (4) sváděla (4) sváděl (5) svádějí (3) ]. Nalezeny 34 verše.
1. Samuel 2:24...ne, synové moji! Slyším nedobré zprávy - vždyť svádíte Hospodinův lid! Hřeší-li člověk proti člověku, Bůh...
2. Letopisů 28:19...Judu kvůli izraelskému králi Achazovi, protože sváděl Judu na scestí a zcela zradil Hospodina. Asyrský...
Izaiáš 19:14...ducha závrati, aby Egypt ve všech jeho skutcích sváděli, aby se potácel jak opilec ve zvratcích. Egypt se...
Izaiáš 44:20...Takový člověk se krmí popelem, oklamané srdce svádí jej. Nezachrání se, neřekne: "Nedržím v pravici...
Jeremiáš 20:7...tvoji přátelé, kterým jsi prorokoval lež!" Sváděl jsi , Hospodine, a se nechal svést. Zmocnil ses...
Jeremiáš 23:13...jsem viděl nechutnost: prorokovali při Baalovisváděli Izrael, můj lid. U proroků v Jeruzalémě jsem viděl...
Jeremiáš 23:32...lživé sny, praví Hospodin; když je vyprávějísvádějí můj lid svými nehoráznými výmysly. jsem je...
Jeremiáš 28:15...Hospodin neposlal, ale ty jsi tento lid sváděl falešnou nadějí. Nuže, tak praví Hospodin: Hle,...
Jeremiáš 29:31...Šemajáš vám prorokoval, ale jsem ho neposlalsváděl vás falešnou nadějí. A proto tak praví Hospodin: Hle...
Jeremiáš 32:35...na mysl - že budou provádět takovou ohavnostsvádět Judu k hříchu! Říkáte: ‚Město padne mečem, hladem a...
Ezechiel 13:10... jsem Panovník Hospodin. To všechno proto, že sváděli můj lid, když říkali: ‚Jen klid' - jenže klid...
Micheáš 3:5...tak zle. Toto praví Hospodin o prorocích, kteří svádějí můj lid: "Když dostanou dobře najíst, hlásají:...
Matouš 5:29...na ženu, s zcizoložil ve svém srdciSvádí-li tvé pravé oko, vyloupni je a zahoď pryč. Je pro...
Matouš 5:30...úd, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do peklaSvádí-li tvá pravá ruka, usekni ji a zahoď pryč. Je pro...
Matouš 16:23...odvrátil a řekl Petrovi: "Odstup ode , sataneSvádíš , protože nemyslíš na Boží věci, ale na lidské."...
Matouš 18:8...běda člověku, skrze kterého pohoršení přicházíSvádí-li tedy tvá ruka nebo noha, usekni ji a zahoď od...
Matouš 18:9...nohy a být uvržen do věčného ohně. A jestliže  svádí tvé oko, vyloupni je a zahoď od sebe. Je pro tebe...
Marek 9:43...mlýnský kámen a hodili ho do moře. [44] Kdyby  sváděla tvá ruka, usekni ji. Je pro tebe lepší vejít...
Marek 9:45... do toho neuhasitelného ohně. [46] A kdyby  sváděla tvá noha, usekni ji. Je pro tebe lepší vejít chromý...
Marek 9:47...být s oběma nohama uvržen do pekla. A kdyby  svádělo tvé oko, zahoď je. Je pro tebe lepší vejít jednooký...
Marek 13:22...proroci a budou dělat divy a zázraky, aby sváděli (kdyby to bylo možné) dokonce i vyvolené. Dávejte...
1. Korintským 8:13...proti nim, ale proti Kristu! Pokud mého bratra svádí jídlo k hříchu, nedotknu se masa nikdy v životě,...
Filipským 1:30...v Krista nejen věřili, ale také pro něho trpěliSvádíte stejný boj, jaký jste viděli u , a jak slyšíte,...
Koloským 2:1...mně mocně působí. Chci, abyste věděli, jaký boj svádím za vás i za ty, kteří jsou v Laodikeji, a za všechny...
1. Timoteus 4:10...přijal tuto pravdu. Proto se tak namáhámesvádíme takový boj, že máme naději v živém Bohu, který je...
2. Timoteus 3:13...lidmi a šarlatány to bude stále horší - budou svádět druhé, sami svedeni. Ty však zůstávej v tom, čemu...
1. Jan 2:26... Tyto věci jsem vám napsal o těch, kteří vás svádějí. Ve vás však zůstává to pomazání, které jste...
Zjevení 2:14...přívržence učení Balaámova, který učil Baláka svádět syny Izraele k modlářským hodům a ke smilstvu....
Zjevení 2:20...Jezábel, která si říká prorokyně, aby učilasváděla služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům. Dal...
Zjevení 12:9...drak - ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět - byl svržen. Byl svržen na zem a jeho...
Zjevení 13:14...divy, které bylo dáno konat před tváří šelmysvádí ty, kdo bydlí na zemi. Říká obyvatelům země, aby...
Zjevení 18:23...neboť tví obchodníci byli pány země a tvá kouzla sváděla všechny národy. To město je potřísněno krví proroků...
Zjevení 20:8...tisíc let, satan bude propuštěn ze žaláře. Vyjde svádět národy ve čtyřech koutech země, Goga a Magoga, aby...
Zjevení 20:10...sestoupil oheň a pohltil je. Ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je i šelma a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |