Svážu

Hledám varianty 'svážu' [ svážu (1) svažte (2) svážou (2) svážete (1) svážeš (1) svázat (1) svázáno (3) svázáni (1) svázán (2) svázali (4) svázal (4) ]. Nalezeno 20 veršù.
Genesis 3:7...jim oběma otevřely oči a poznali, že jsou nazíSvázali tedy fíkové listí a udělali si zástěrky. Vtom ale...
Genesis 22:9...Abraham tam postavil oltář a narovnal dřevo. Pak svázal svého syna Izáka a položil ho na dřevo na oltáři....
Soudců 15:4...ublížím!" Potom šel a pochytal tři sta lišekSvázal je po dvou ocasy k sobě a mezi ocasy jim vždy...
Žalmy 149:8... aby trestali mezi národy, jejich krále aby svázali řetězy, jejich velmože aby sevřeli železy, zapsaný...
Přísloví 6:2...jsi svou ruku dal, vlastními slovy jsi nyní svázán, lapen jsi tím, co jsi prohlásil! Nyní se musíš...
Pláč 1:14...Z mých hříchů se stalo jho, jež bylo jeho rukou svázáno. Zavěsily se mi na hrdlo, to jho síly zbavilo!...
Ezechiel 3:25...řekl mi. "Synu člověčí, vezmou na tebe provazysvážou jimi, takže nebudeš moci vyjít mezi . Jazyk ti...
Ezechiel 4:8...obnaženou paží prorokuj proti němu. tehdy svážu provazy, takže se nebudeš moci převalit z boku na bok...
Daniel 3:20...vojska přikázal, Šadracha, Mešacha a Abednega svážou a hodí je do rozpálené ohnivé pece. A tak ty muže...
Daniel 3:21...hodí je do rozpálené ohnivé pece. A tak ty muže svázali, jak byli - v pláštích, kalhotách i čepicích - a...
Matouš 13:30...žně řeknu žencům: Vytrhejte nejdříve koukolsvažte do snopků ke spálení. Pšenici ale shromážděte do ...
Matouš 16:19... Dám ti klíče nebeského království: cokoli svážeš na zemi, bude svázáno v nebi, a cokoli na zemi...
Matouš 18:18...pohan a výběrčí daní. Amen, říkám vám, že cokoli svážete na zemi, bude svázáno v nebi, a cokoli rozvážete na...
Matouš 22:13...A on oněměl. Král pak řekl služebníkům: ‚Svažte mu nohy a ruce a vyhoďte do venkovní tmy! Tam...
Marek 5:3... Bydlel v hrobech a nikdo ho nemohl ani svázat řetězem. Předtím býval často spoután okovy a řetězy...
Marek 15:1...se staršími a znalci Písma i s celou Veleradousvázali Ježíše, odvedli ho a vydali Pilátovi. Pilát se ho...
Skutky 21:11...jménem Agabos. Přišel k nám, vzal Pavlův pássvázal si ruce i nohy se slovy: "Tak praví Duch svatý: Muže...
Skutky 21:13...srdce? Pokud jde o , jsem připraven nejen být svázán, ale také v Jeruzalémě zemřít pro jméno Pána...
Zjevení 9:14...s polnicí: "Rozvaž ty čtyři anděly, kteří jsou svázáni u veliké řeky Eufrat!" Tehdy byli rozvázáni ti...
Zjevení 20:2... toho dávného hada, jenž je ďábel a satan, a svázal jej na tisíc let. Uvrhl ho do propasti, zamkl a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |