Svá

Hledám varianty 'svá' [ svou (753) svojí (21) svoji (64) svá (88) ]. Nalezeno 867 veršù.
Genesis 3:17...bude poroučet." Adamovi řekl: "Protožes poslechl svou ženu a jedl ze zakázaného stromu, země bude kvůli tobě...
Genesis 4:1...cestu ke stromu života. Adam se miloval se svou ženou Evou a ta počala a porodila Kaina. Tehdy řekla:...
Genesis 4:12...prolil! Když budeš obdělávat zem, ti nedá svoji sílu. Budeš na zemi tulákem a štvancem." "Můj trest...
Genesis 4:17...zemi Nód na východ od Edenu. Kain se miloval se svou ženou a ta počala a porodila Chanocha. Postavil město...
Genesis 4:25...sedmasedmdesátkrát!" Adam se znovu miloval se svou ženou a ta porodila syna a dala mu jméno Set (to jest...
Genesis 7:1... Hospodin potom Noemovi řekl: "Vejdi s celou svou domácností do archy. Viděl jsem totiž, že jsi přede...
Genesis 9:15...oblakem a na oblaku se ukáže duha, připomenu si svou smlouvu s vámi i s každou živou bytostí, a nikdy...
Genesis 11:31...vzal svého syna Abrama, Háranova syna Lotasvou snachu Saraj, ženu svého syna Abrama, a vydali se...
Genesis 12:5...Abramovi sedmdesát pět let. Abram s sebou vzal svou ženu Saraj, svého synovce Lota a všechen majetek,...
Genesis 12:19...sestra'? Vždyť jsem si ji vzal za ženu! Zde máš svou manželku, vezmi si ji a jdi!" Farao pak o něm svým...
Genesis 13:1...i s manželkou a se vším, co měl. Abram tedy se svou manželkou a se vším, co měl, i s Lotem odešel z Egypta...
Genesis 16:3...v kanaánské zemi, vzala Abramova manželka Saraj svou otrokyni, Egypťanku Hagar, a dala ji svému muži...
Genesis 16:4...počala. A když uviděla, že je těhotná, začala svou paní pohrdat. Saraj pak Abramovi řekla: "Za příkoří...
Genesis 16:5..."Za příkoří můžeš ty! Sama jsem ti dala svou otrokyni do náručí, ale když uviděla, že je těhotná,...
Genesis 17:2...Bůh. Choď stále přede mnou a buď poctivý. Splním svou smlouvu s tebou a nesmírně rozmnožím." Abram padl...
Genesis 17:7...národy - i králové z tebe vzejdou. Potvrzuji svou smlouvu s tebou i s tvým budoucím semenem ve všech...
Genesis 17:19...syna a dáš mu jméno Izák, Smíšek. Jemu potvrdím svou smlouvu, aby byla věčnou smlouvou pro jeho budoucí...
Genesis 17:21...dvanáctero knížat a učiním z něj veliký národSvou smlouvu však potvrdím Izákovi, jehož ti Sára porodí...
Genesis 19:15...svítat, andělé na Lota naléhali: "Vstaň, vezmi svou ženu a své dvě dcery, které tu jsou, aby nesmetl...
Genesis 23:4...vlastnit pozemek pro hrob, abych tam pochoval svou mrtvou." Chetejci Abrahamovi...
Genesis 23:6... pane: Jsi mezi námi Božím knížetem; pochovej svou mrtvou v nejlepší z našich hrobek. Nikdo z nás ti...
Genesis 23:8...k nim takto: "Souhlasíte-li, abych tu pochoval svou mrtvou, poslyšte mne a přimluvte se za mne u Efrona,...
Genesis 23:9...se za mne u Efrona, syna Cocharova, aby mi dal svou jeskyni Makpela, která je na konci jeho pole. mi ji...
Genesis 23:11...ti je v přítomnosti synů svého lidu; pochovej svou mrtvou." Abraham se před lidem země poklonil a v...
Genesis 23:13...pole peníze. Přijmi je ode mne, tam pochovám svou mrtvou." Efron Abrahamovi...
Genesis 23:15...stříbra. Co je to pro tebe a pro ? Pochovej svou mrtvou!" Abraham Efrona vyslechl a odvážil mu množství...
Genesis 23:19...do brány jeho města. Poté Abraham pochoval svou manželku Sáru v jeskyni pole Makpela naproti Mamre...
Genesis 24:33...jídlo, řekl: "Nebudu jíst, dokud nevypovím svou věc." "Mluv," vybídl ho Lában. "Jsem Abrahamův...
Genesis 24:59...mužem?" zeptali se . "Odejdu," řekla. A tak svou sestru Rebeku i její chůvu propustili s Abrahamovým...
Genesis 25:21...Padan-aramu, sestrou Aramejce Lábana. Izák se za svou ženu modlil k Hospodinu, protože byla neplodná....
Genesis 26:8...Abimelech z okna a uviděl, jak se Izák mazlí se svou ženou Rebekou. Abimelech si tedy Izáka zavolal a řekl:...
Genesis 29:23...místní muže a vystrojil hostinu. Večer pak vzal svou dceru Léu, přivedl ji k Jákobovi a ten s spal. (A...
Genesis 29:24... spal. (A Lában tenkrát své dceři Lée daroval svou otrokyni Zilpu jako děvečku.) Přišlo ráno a hle - byla...
Genesis 29:28...svatební týden s Leou a Lában mu pak dal za ženu svoji dceru Ráchel. (Také Lában daroval děvečku - svou...
Genesis 29:29...dceru Ráchel. (Také Lában daroval děvečkusvou otrokyni Bilhu.) Jákob tedy spal i s Ráchel. Miloval...
Genesis 30:4...klín. Tak získám syny skrze ni." A tak mu dala svou otrokyni Bilhu za ženu. Jákob s spal a Bilha počala...
Genesis 30:9...boj. Když Léa viděla, že přestala rodit, vzala svou otrokyni Zilpu a dala ji Jákobovi za ženu. Její...
Genesis 30:18..."Bůh odměnil za to, že jsem svému muži dala svou otrokyni!" A tak mu dala jméno Isachar, Odměna. Potom...
Genesis 30:40...i všem načernalým kusům. Tak si Jákob pořídil svá vlastní stáda a ta nestavěl k Lábanovým zvířatům. A...
Genesis 31:18...děti a ženy na velbloudy a shromáždil všechna svá stáda. Se vším majetkem, jehož nabyl, s dobytkem...
Genesis 32:2...Potom odešel a vrátil se domů. Také Jákob odešel svou cestou a vtom se s ním setkali Boží andělé. Jakmile je...
Genesis 33:15..."K čemu to, můj pane? Kéž mi jen zachováš svou přízeň." A tak se Ezau téhož dne vrátil svou cestou do...
Genesis 33:16...svou přízeň." A tak se Ezau téhož dne vrátil svou cestou do Seíru, zatímco Jákob se vydal k Sukotu. Tam...
Genesis 34:10...vámi. Bydlete v , obchodujte a mějte ji za svou!" Šechem pak jejímu otci a jejím bratrům řekl: "Moc...
Genesis 34:14... Řekli jim: "Nic takového nemůžeme udělat. Dát svou sestru neobřezanému muži - to by pro nás byla hanba!...
Genesis 34:17...však neposlechnete a neobřežete se, vezmeme si svou dceru a odejdeme." Jejich slova se Chamorovi i jeho...
Genesis 36:6... kdo žili v jeho domě, svůj dobytek a všechna svá zvířata - všechen svůj majetek, jehož nabyl v kanaánské...
Genesis 39:11... neposlechl ji. Jednoho dne, když přišel dělat svou práci v domě, nebyl nikdo ze služebnictva doma. Tehdy...
Genesis 45:17...řekl: "Vzkaž svým bratrům: Učiňte toto - naložte svá zvířata a vydejte se na cestu. dorazíte do kanaánské...
Genesis 46:4...a odtud znovu přivedu; tvé oči zatlačí svou vlastní rukou Josef." Tehdy se Jákob odvážil opustit...
Genesis 46:6... které farao poslal, aby je přivezli, vzali svá stáda i svůj majetek, jehož nabyli v Kanaánu, a přišli...
Genesis 47:20...půdu v Egyptě. Všichni Egypťané totiž prodávali svá pole, neboť na doléhal hlad. Všechnu zem tedy získal...
Genesis 48:14...pravici. Izrael však zkřížil ruce a položil svou pravici na hlavu Efraima, který byl mladší, a svou...
Genesis 48:18...otče. Tenhle je prvorozený - jemu polož na hlavu svou pravici!" Jeho otec to však odmítl: "Vím, synu, vím. I...
Genesis 49:9... před tebou se sklánějí. Mladý lev je Judasvou kořistí jsi vzrostl, synu můj! Schoulil se, jako lev...
Genesis 49:27...jako dravý vlk ráno úlovek bude žrát a večer svou kořist rozdělí." Toto je všech dvanáct izraelských...
Exodus 1:1... kteří s Jákobem přišli do Egypta, každý se svou rodinou: Ruben, Šimeon, Levi a Juda...
Exodus 2:21...svolil, že u něj zůstane. Ten muž mu pak dal svou dceru Siporu. Když porodila syna, dal mu Mojžíš jméno...
Exodus 2:24... A Bůh uslyšel jejich úpění. Bůh si připomněl svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Bůh pohlédl na...
Exodus 3:20...jinak než donucen mocnou rukou. Vztáhnu tedy svou ruku a udeřím na Egypt všemi divy, které uprostřed něj...
Exodus 3:22...neodejdete s prázdnou. Každá žena požádá svou sousedku i její návštěvu o stříbrné a zlaté šperky a...
Exodus 5:13...paběrkoval slámu. Biřici je poháněli: "Odveďte svou práci - stejný denní úkol, jako když byla sláma!"...
Exodus 6:5...Izraele v egyptském otroctví a připomněl jsem si svou smlouvu. Proto řekni synům Izraele: ‚ jsem Hospodin....
Exodus 6:20...rodiny podle svého pořadí. Amram si vzal za ženu svou tetu Jochebed a ta mu porodila Árona a Mojžíše. Amram...
Exodus 7:3...faraonovu hrdost a budu v egyptské zemi množit svá znamení a divy. Farao vás neposlechne, a tak na Egypt...
Exodus 7:9...se nějakým divem,' řekneš Áronovi: ‚Vezmi svou hůl, hoď ji před faraona a promění se v hada.'" A tak...
Exodus 7:10...a udělali, co jim Hospodin přikázal: Áron hodil svou hůl před faraona a jeho dvořany a proměnila se v hada....
Exodus 7:19...dále Mojžíšovi řekl: "Řekni Áronovi, vezme svou hůl a napřáhne ji k egyptským vodám - k jejich...
Exodus 8:12...je. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Napřáhni svou hůl a udeř do prachu, se po celé egyptské zemi...
Exodus 9:16... a to z jediného důvodu - abych ti ukázal svou moc a aby jméno bylo rozhlášeno po celé zemi. Stále...
Exodus 9:19...dne jeho založení doteď. Rychle nech odvést svá stáda a vše, co máš na poli, pod střechu. Kdokoli...
Exodus 9:23...každou polní rostlinu v Egyptě." Mojžíš napřáhl svou hůl k nebi a vtom Hospodin spustil hromy a kroupy a k...
Exodus 9:27...zavolat Mojžíše a Árona. "Tentokrát přiznávám svou vinu!" vykřikl. "Hospodin je v právu a se svým...
Exodus 10:13... co zbylo po tom krupobití." Mojžíš tedy napřáhl svou hůl na egyptskou zem a Hospodin přihnal do země...
Exodus 11:2... každý muž požádá svého souseda a každá žena svou sousedku o stříbrné a zlaté šperky." A Hospodin...
Exodus 12:3...tohoto měsíce každý otec vezme beránka pro svou rodinu. Každá rodina beránka. Kdyby byla rodina...
Exodus 14:16...úpíš? Řekni synům Izraele, jdou dál. Zvedni svou hůl, napřáhni ruku k moři a rozděl je! Synové Izraele...
Exodus 15:7...v moci, tvá pravice, Hospodine, nepřítele drtíSvou mohutnou vznešeností své protivníky ničíš. Když...
Exodus 15:9...‚Stíhat je budu, doženu je, kořist uchvátímsvou chtivost jimi nasytím, vytasím meč, ruka si je...
Exodus 15:13... Lid, jejž jsi vykoupil, však láskou provázíšsvou silou zvolna vedeš jej k příbytku své svatosti....
Exodus 17:5...některé z izraelských stařešinů. Vezmi s sebousvou hůl, kterou jsi udeřil do Nilu, a jdi. Pohleď, budu...
Exodus 18:2...vyvedl Izrael z Egypta. Poté, co Mojžíš odeslal svou ženu Siporu, vzal ji jeho tchán Jetro k sobě spolu s...
Exodus 20:9...svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným...
Exodus 21:5...Jestliže ale otrok prohlásí: ‚Miluji svého pánasvou ženu a své syny, nechci odejít na svobodu,' pak ho...
Exodus 21:7...on zůstane navždy jeho otrokem. Když někdo prodá svou dceru jako děvečku, ta pak neodejde na svobodu, jako...
Exodus 22:2...musí nahradit škodu. Jestliže nemá čím, bude za svou krádež prodán. Jestliže se u něj to, co ukradl, najde...
Exodus 22:8...ztracenou věc, kterou by někdo označil za svou, přijde spor obou stran před Boha. Koho Bůh označí...
Exodus 22:26...to jeho jediná přikrývka, tím pláštěm přikrývá svou nahotu! V čem by spal? ke mně bude volat, vyslyším...
Exodus 23:10... když jste žili v Egyptě!" "Šest let osívej svou zem a shromažďuj její úrodu. Sedmého roku ji ale nech...
Exodus 23:11...po nich, spase polní zvěř. Právě tak nalož se svou vinicí a svým olivovím. Šest dní dělej svou práci, ale...
Exodus 23:12...se svou vinicí a svým olivovím. Šest dní dělej svou práci, ale sedmého dne přestaň, aby si tvůj býk i osel...
Exodus 23:27... Obdařím dlouhým životem. Pošlu před tebou svou hrůzu. Každý národ, k němuž přijdeš, rozvrátím....
Exodus 31:16...sobotu dodržují jako věčnou smlouvu po všechna svá pokolení. Je to věčné znamení mezi mnou a syny Izraele....
Exodus 33:18...a znám osobně." Mojžíš řekl: "Ukaž mi prosím svou slávu!" Odpověděl: "Nechám před tebou projít všechnu...
Exodus 33:19...Odpověděl: "Nechám před tebou projít všechnu svou dobrotu a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluji...
Exodus 33:22... postavím do skalní rozsedliny a přikryji  svou dlaní, dokud nepřejdu. potom dlaň odtáhnu, spatříš...
Leviticus 5:11...možnosti, přinese ten, kdo se prohřešil, jako svou oběť za hřích desetinu efy jemné mouky. Nepolije ji...
Leviticus 7:13...bochánky z jemné mouky zadělané olejem. Se svou pokojnou obětí díkůvzdání přinese darem kromě...
Leviticus 9:7...Mojžíš řekl Áronovi: "Přistup k oltáři, obětuj svou oběť za hřích a svou zápalnou oběť, a vykonej tak za...
Leviticus 10:1... Áronovi synové Nádab a Abihu pak vzali každý svou kadidelnici, dali do nich oheň, položili na něj...
Leviticus 10:3...řekl: Na těch, kdo ke mně přistupují, projevím svou svatost; před tváří všeho lidu projevím svou slávu."...
Leviticus 10:6...si vlasy na znamení smutku a netrhejte svá roucha, abyste nezemřeli a aby se Bůh nerozhněval na...
Leviticus 10:19..."Pohleď, dnes obětovali před Hospodinem svou oběť za hřích a svou zápalnou oběť, a postihly...
Leviticus 16:24...si na svatém místě omyje tělo vodou, oblékne si svá původní roucha a vyjde, aby vykonal svou zápalnou oběť...
Leviticus 18:6...Hospodin. Nikdo nesmí pohlavně obcovat s žádnou svou pokrevní příbuznou. jsem Hospodin. Nezostuzuj svého...
Leviticus 18:7... Nezostuzuj svého otce tím, že bys obcoval se svou matkou. Je to tvá matka, nesmíš s obcovat! Neobcuj...
Leviticus 18:9...otce. Zostudil bys tím svého otce! Neobcuj se svou sestrou. je to dcera tvého otce nebo tvé matky, ...
Leviticus 18:10...nebo mimo ni, nesmíš s obcovat! Neobcuj se svou vnučkou. Je to dcera tvého syna nebo tvé dcery, nesmíš...
Leviticus 18:15...s jeho manželkou. Je to tvá teta! Neobcuj se svou snachou. Je to manželka tvého syna, nesmíš s ...
Leviticus 19:3... váš Bůh, jsem svatý! Každý mějte v úctě svou matku a svého otce a zachovávejte soboty. jsem...
Leviticus 19:10...kraje a nepaběrkuj, co po sklizni zůstalo. Ani svou vinici úplně neobírej a nepaběrkuj, co na vinici...
Leviticus 19:21...přinese Hospodinu ke vchodu do Stanu setkávání svou oběť odškodnění - berana odškodnění. Tím beranem pak...
Leviticus 19:29...tetování. jsem Hospodin. Nesmíš znesvětit svou dceru tím, že bys ji nechal smilnit - země by jinak...
Leviticus 20:12...- jejich krev padne na ! Kdokoli by spal se svou snachou, oba musí zemřít. Spáchali zvrácenost - jejich...
Leviticus 20:17...- jejich krev padne na ! Kdokoli by vzal svou sestru, dceru svého otce nebo své matky, a...
Leviticus 20:19...se sestrou své matky nebo otce. Takový zostudil svou pokrevní příbuznou - oba ponesou svou vinu. Kdokoli by...
Leviticus 20:20...- oba ponesou svou vinu. Kdokoli by spal se svou tetou, zostudil svého strýce. Oba ponesou svůj hřích -...
Leviticus 25:3...odpočinek. Šest let osívej své pole, prořezávej svou vinici a shromažďuj její úrodu. Sedmého roku však ...
Leviticus 25:4...pro Hospodina: své pole neosívej a neprořezávej svou vinici. To, co se ti samo urodilo, nežni a na své...
Leviticus 26:4...vydatné deště ve správný čas, takže země vydá svou úrodu a stromy v sadu vydají své ovoce. Vaše mlácení...
Leviticus 26:9... abyste se rozplodili a rozmnožili; tak potvrdím svou smlouvu s vámi. Budete moci jíst starou úrodu ze zásob...
Leviticus 26:17...sít nadarmo, vaši nepřátelé je snědí. Obrátím svou tvář proti vám, takže padnete před svými nepřáteli a...
Leviticus 26:20...bude jako železo a země pod vámi jako mosazSvou sílu spotřebujete nadarmo; země vám nevydá svou úrodu...
Leviticus 26:39... pak budou skomírat v zemi svých nepřátelSvou vlastní vinou i vinou svých otců tam budou skomírat....
Leviticus 26:40...otců tam budou skomírat. Potom však vyznají svou vinu i vinu svých otců, že mi byli nevěrní a že se...
Leviticus 26:42...a dokud nepřijmou svůj trest. Tehdy si připomenu svou smlouvu s Jákobem, svou smlouvu s Izákem i svou...
Leviticus 26:44...si je tak, abych s nimi skoncoval a porušil svou smlouvu s nimi. Vždyť jsem Hospodin, jejich Bůh!...
Numeri 3:7...a postav je před kněze Árona, aby mu pomáhaliSvou službou při Příbytku budou plnit jeho povinnost i...
Numeri 5:31...předpisu. Manžel bude prost viny, žena však svou vinu ponese." Hospodin promluvil k...
Numeri 6:11...se prohřešil při mrtvém. Toho dne znovu posvětí svou hlavu a všechny dny svého nazírství zasvětí Hospodinu....
Numeri 6:25...a chrání ! Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a daruje ti přízeň! Hospodin k tobě obrátí...
Numeri 6:26...a daruje ti přízeň! Hospodin k tobě obrátí svou tvář a obdaří pokojem!' Tak budou pronášet jméno...
Numeri 10:12... Synové Izraele se tedy vydali z pouště Sinaj na svá putování, než oblak spočinul v poušti Paran. Tak táhli...
Numeri 14:6... syn Nunův, a Káleb, syn Jefunův - roztrhli svá roucha a promluvili k celé izraelské obci: "Země,...
Numeri 14:13..."Egypťané, z jejichž středu jsi vyvedl tento lid svou silou, se to doslechnou a povědí to obyvatelům této...
Numeri 16:17...- ty s nimi a také Áron. Každý vezměte svou kadidelnici, dejte do kadidlo a každý přineste svou...
Numeri 16:18...Áron přineste svou kadidelnici." Každý tedy vzal svou kadidelnici, dali do nich řeřavé uhlí, na položili...
Numeri 17:24...syny Izraele. Ti je prohlédli a každý si vzal svou hůl. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vrať Áronovu hůl před...
Numeri 18:23...Službu při Stanu setkávání konají jen levitésvá provinění nesou oni sami. Toto je věčné ustanovení...
Numeri 20:13... kterou jim dávám!" To je ta Mej-meriba, Voda sváru, kde se synové Izraele svářili s Hospodinem a...
Numeri 22:21... co ti řeknu." Balaám tedy ráno vstal, osedlal svou oslici a odjel s moábskými hodnostáři. Bůh ale kvůli...
Numeri 22:32...anděl mu řekl: "Proč jsi třikrát zbil svou oslici? Hle, to jsem ti zahradil cestu, neboť se mi...
Numeri 23:7...u své zápalné oběti. Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Z Aramu přivedl Balák, z východních hor...
Numeri 23:18..."Co pravil Hospodin?" Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Vstaň, Baláku, a slyš, naslouchej mi, synu...
Numeri 24:3... přišel na něj Boží Duch. Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Toto praví Balaám, syn Beorův, toto praví...
Numeri 24:15...naloží s tvým lidem." Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Toto praví Balaám, syn Beorův, toto praví...
Numeri 24:25...vstal a odešel zpátky domů. Rovněž Balák odešel svou cestou. Když Izrael pobýval v Šitimu, začal lid...
Numeri 25:12...nezahubil. Proto mu řekni, že sám mu daruji svou smlouvu pokoje. Ta bude pro něj i pro jeho potomstvo...
Numeri 27:20...před očima celé obce mu dej pověření. Předej mu svou důstojnost, aby jej celá izraelská obec poslouchala....
Numeri 34:10...k Chacar-enanu. To bude vaše severní hraniceSvou východní hranici vytyčíte od Chacar-enanu k Šefamu....
Deuteronomium 2:12...se na jejich místě, jako to učinil Izrael se svou vlastní zemí, kterou jim dal Hospodin.) Přikázal:...
Deuteronomium 3:24... Pane můj, začal jsi svému služebníkovi ukazovat svou velikost a svou moc. Který bůh na nebi či na zemi by...
Deuteronomium 4:13...žádnou podobu, pouze hlas. Vyhlásil vám svou smlouvu, kterou vám přikázal plnit, totiž Desatero,...
Deuteronomium 4:29... Budeš-li jej hledat celým svým srdcem a celou svou duší, najdeš ho. Toto vše ve tvém trápení postihne,...
Deuteronomium 4:37...jejich budoucí símě. Tebe pak osobně vyvedl svou velikou mocí z Egypta, aby před tebou vyhnal národy...
Deuteronomium 5:13...Bůh. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svoji práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným...
Deuteronomium 5:24...řekli jste: "Hle, Hospodin, náš Bůh, nám ukázal svou slávu a svou velikost; slyšeli jsme jeho hlas z...
Deuteronomium 6:5...Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. tato slova, která ti dnes...
Deuteronomium 7:3...se nad nimi. Nespřízníš se s nimi - nedáš svou dceru jejich synovi ani nevezmeš jejich dceru pro...
Deuteronomium 7:12... pak Hospodin, tvůj Bůh, vůči tobě dodrží svou smlouvu oddané lásky, jak přísahal tvým otcům. Bude ...
Deuteronomium 8:18...ti dává sílu, aby ses vzmáhal, aby tak potvrdil svou smlouvu, kterou odpřisáhl tvým otcům a která platí...
Deuteronomium 9:5...před tebou vyhání pro jejich zkaženost! Ne pro svou spravedlnost a ne pro ryzost svého srdce vstupuješ do...
Deuteronomium 9:29...přece tvůj lid a tvé dědictví. Vyvedl jsi je svou velikou mocí a vztaženou paží!" Tenkrát mi Hospodin...
Deuteronomium 10:12...Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší a abys zachovával Hospodinova přikázání a...
Deuteronomium 10:15...na . Pouze ke tvým otcům však Hospodin přilnul svou láskou. Ze všech národů vyvolil jejich potomstvo,...
Deuteronomium 10:16... totiž vás, a tak je tomu dodnes. Obřežte tedy svá neobřezaná srdce a nebuďte tvrdošíjní. Hospodin, váš...
Deuteronomium 11:17...by nebe, aby nevydalo déšť, a země by nevydala svou úrodu. Tak byste v krásné zemi, kterou vám Hospodin...
Deuteronomium 14:26...před Hospodinem, svým Bohem, a raduj se s celou svou rodinou. Nezanedbávej ovšem levitu, který je ve tvém...
Deuteronomium 15:20...prvorozeného beránka nestříhej. Každý rok je se svou rodinou sněz před Hospodinem, svým Bohem, na místě,...
Deuteronomium 18:18...bratrů jim vzbudím proroka, jako jsi ty. Vložím svá slova do jeho úst a on jim poví vše, co mu přikáži....
Deuteronomium 20:9...odvahu jako on." Teprve když správcové dokončí svou řeč k lidu, postaví do jeho čela velitele oddílů. Když...
Deuteronomium 22:9...spadl, uvedl bys na svůj dům krev. Neosívej svou vinici dalším druhem semene. Jinak to vše propadne...
Deuteronomium 22:16...brány. Otec dívky stařešinům řekne: "Dal jsem svou dceru za ženu tomuto muži. On si ji ale zprotivil a...
Deuteronomium 25:7...z Izraele. Když si ten muž nebude chtít svou švagrovou vzít, půjde švagrová ke stařešinům do...
Deuteronomium 27:22...lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo obcuje se svojí sestrou - dcerou svého otce nebo své matky!" A...
Deuteronomium 27:23...lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo obcuje se svou tchyní!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo...
Deuteronomium 31:17...vzplane můj hněv; opustím je a skryji před nimi svou tvář. Tehdy je potkají veliké pohromy a soužení, takže...
Deuteronomium 31:18... které napáchali, však v ten den zcela skryji svou tvář - vždyť se obrátili k cizím bohům! Proto teď...
Deuteronomium 32:20...je, na své syny a dcery dostal zlost. Řekl: "Svou tvář před nimi ukryji a uvidím, jak dopadnou! Zvrácené...
Deuteronomium 32:30...jich obrátí deset tisíc na útěk? To museli být svou Skálou prodáni, musel je vydat Hospodin! Jejich skála...
Deuteronomium 32:40...zranit i uzdravit - z ruky vás nikdo nevyrveSvou ruku pozvedám k nebia přísahám: Jakože žiji navěky,...
Deuteronomium 32:43...pomstu nad svými protivníky, od krve očistí svou zem i lid. Mojžíš šel a přednesl všechna slova této...
Deuteronomium 33:1..." Toto je požehnání, které Boží muž Mojžíš před svou smrtí udělil synům Izraele. Řekl: "Hospodin přišel ze...
Deuteronomium 33:7... k jeho lidu jej zpět přiváděj. Když bojuje svou vlastní rukou, proti nepřátelům mu pomáhej." O Levim...
Jozue 2:16...tam tři dny, dokud se nevrátí, a pak se vraťte svou cestou." Muži řekli: "Budeme zproštěni přísahy,...
Jozue 3:3...Boha, a levitské kněze, jak ji nesou, opustíte svá místa a půjdete za . Mezi vámi a ale zůstane...
Jozue 14:3...Mojžíše, kdežto dvě a půl pokolení dostala svá dědictví od Mojžíše v Zajordání. Levitům však mezi nimi...
Jozue 15:16...na Kiriat-sefer a dobude ho, tomu dám za ženu svou dceru Aksu." Dobyl ho Otniel, syn Kálebova bratra...
Jozue 15:17... syn Kálebova bratra Kenaze, a tak mu Káleb dal svou dceru Aksu za ženu. Jednou za ním přišla a nabádala ho...
Jozue 20:4...postaví se ke vchodu do městské brány a přednese svou věc stařešinům města. Ti ho pak přijmou k sobě do...
Jozue 22:3...dodnes neopustili své bratry, ale dbali jste na svou povinnost, kterou vám svěřil Hospodin, váš Bůh. Teď,...
Jozue 22:5...se k němu a služte mu celým svým srdcem a celou svou duší." Nato jim Jozue požehnal, propustil je a oni se...
Jozue 24:23...máte mezi sebou," pokračoval Jozue, "a nakloňte svá srdce k Hospodinu, Bohu Izraele!" "Budeme sloužit...
Soudců 1:12...na Kiriat-sefer a dobude ho, tomu dám za ženu svou dceru Aksu." Dobyl ho Otniel, syn Kálebova mladšího...
Soudců 1:13...Kálebova mladšího bratra Kenaze, a tak mu dal svou dceru Aksu za ženu. Jednou za ním přišla a nabádala ho...
Soudců 2:1...s přísahou zaslíbil vašim otcům. Řekl jsem: ‚Svou smlouvu s vámi nikdy nezruším. Nesmíte ale uzavřít...
Soudců 2:6...synové Izraele každý do svého dědictví obsadit svou zem. Lid sloužil Hospodinu po všechny dny Jozuovy i po...
Soudců 4:9... půjdu s tebou," řekla mu na to, "ale ty se svou cestou neproslavíš. Hospodin totiž vydá Siseru do...
Soudců 4:13...na horu Tábor, povolal z Charošet-hagojimu celou svou jízdu devíti set železných vozů a celé své vojsko k...
Soudců 11:2...otcem byl Gileád. Ten měl ovšem syny také se svou manželkou. Když její synové vyrostli, Jiftacha...
Soudců 11:35...ani dceru kromě . Jakmile ji spatřil, roztrhl svá roucha: "Ach, dcero!" vykřikl. "Taková pohroma!...
Soudců 13:11... předtím navštívil!" Manoach vstal a šel za svou ženou. Když došel k onomu muži, zeptal se ho: "Ty jsi...
Soudců 14:13...odpovědět, dáte vy mně třicet košil a třicatery sváteční šaty." "Dej nám tu svou hádanku," řekli mu na to....
Soudců 15:1... v době pšeničné sklizně, šel Samson navštívit svou ženu a nesl kůzle. "Jdu za svou ženou do ložnice,"...
Soudců 18:25...se na vás mohly vrhnout, a přijdeš o život i se svou rodinou!" Danovi synové pak pokračovali svou cestou....
Soudců 18:26...se svou rodinou!" Danovi synové pak pokračovali svou cestou. Míka viděl, že jsou silnější než on, a tak se...
Soudců 19:9...se do odpoledne. Tehdy muž vstal, že se svou družkou a mládencem půjdou. Dívčin otec, jeho tchán,...
Soudců 19:10...se zvedl a se svým párem oslů v postrojích a se svou družkou vyrazil k Jebusu (což je Jeruzalém). Když...
Soudců 19:25...Nemínili ho však poslouchat. Levita nakonec vzal svou družku a vystrčil ji k nim ven. Znásilňovali ji a...
Soudců 19:29...šel domů. Když dorazil domů, vzal nůž a rozřezal svou družku i s kostmi na dvanáct kusů. Ty pak rozeslal po...
Soudců 20:4... zavražděné ženy, odpověděl: "Přišel jsem se svou družkou přenocovat do benjamínské Gibeje. Gibejští...
Soudců 21:1... Izraelci v Micpě přísahali: "Nikdo z nás nedá svou dceru za ženu Benjamínci!" Potom se odebrali do...
Soudců 21:7...přísahali při Hospodinu, že jim nikdo nedáme svou dceru za ženu." Potom se ptali: "Kdo z izraelských...
Soudců 21:23...a vrátili se do svého dědictví. Znovu vystavěli svá města a bydleli v nich. Synové Izraele se tenkrát...
Růt 1:1...muž z judského Betléma proto odešel, aby se svou manželkou a dvěma syny nějaký čas bydlel v moábském...
Růt 1:14...Tehdy se rozplakaly ještě více. Orpa nakonec svou tchyni políbila a odešla, ale Rút se stále držela....
Růt 2:11... co všechno jsi po smrti svého muže udělala pro svou tchyni a že jsi opustila svého otce, matku i rodnou...
Růt 2:23...sklizeň ječmene a pšenice. A zůstávala dál se svou tchyní. Její tchyně Noemi pak řekla: "Musím ti...
Růt 3:9...se. "Tvá služebnice Rút," odpověděla. "Přikryj svou služebnici křídlem svého pláště, vždyť jsi náš...
1. Samuel 1:11...služebnice a pomyslel na ! Nezapomeneš-li na svou služebnici, ale dáš syna, pak ho na celý život...
1. Samuel 1:16...si vylévala duši před Hospodinem. Nepokládej svou služebnici za ničemnou ženu. Modlila jsem se tu z...
1. Samuel 1:19... vydali se zpátky domů do Rámy. Elkána se pak se svou ženou Hanou miloval a Hospodin na ni nezapomněl. Než...
1. Samuel 1:21..." Když se pak Elkána znovu vydal s celou svou rodinou předložit Hospodinu výroční oběť a splnit svůj...
1. Samuel 2:9...věrných opatruje, darebáci však hynou v tměSvou vlastní silou se nikdo neprosadí, Hospodinovi...
1. Samuel 2:21...tak se vraceli domů. Hospodin pak Hanu navštívil svou milostí, takže počala a porodila tři syny a dvě dcery....
1. Samuel 6:5...zem, a vzdejte čest bohu Izraele. Snad nadlehčí svou ruku nad vámi, vašimi bohy i vaší zemí. Proč byste...
1. Samuel 17:1...ten zlý duch opouštěl. Filištíni tehdy spojili svá vojska a vytáhli do boje. Shromáždili se u judského...
1. Samuel 17:25...král by ho zahrnul spoustou bohatství, dal by mu svou dceru a jeho otcovský rod by v Izraeli osvobodil od...
1. Samuel 17:40...na to zvyklý," a svlékl to ze sebe. Pak si vzal svou hůl, vybral si pět oblázků z potoka, vložil je do...
1. Samuel 18:4... který nosil, a dal ho Davidovi; rovněž tak svou výstroj, svůj meč, luk i opasek. David se vydával,...
1. Samuel 18:19...přišel čas její svatby s Davidem, provdal Saul svou dceru Merab za Adriela Mecholatského. Saulova dcera...
1. Samuel 18:27...králem, aby se stal jeho zetěm. Saul mu tedy dal svou dceru Míkal za ženu. Když si Saul uvědomil, že...
1. Samuel 19:4...mu. "Vždyť ti nijak neublížil. Naopak, velmi ti svou službou prospěl. Nasadil vlastní život, aby zabil toho...
1. Samuel 20:15...laskavost. A pokud zemřu, neodvracej nikdy svou laskavost od mého domu. Hospodin vyhladí všechny...
1. Samuel 20:17...nepřáteli!" Jonatan z lásky k Davidovi zopakoval svou přísahu, neboť ho miloval jako sám sebe. Pak mu...
1. Samuel 20:40...jde. Jonatan pak dal chlapci, který ho provázelsvou zbraň a řekl mu: "Jdi, odnes to do města." Jakmile...
1. Samuel 25:11...utíkají od svých pánů. To mám vzít svůj chlebasvou vodu a maso, které jsem připravil pro své střihače, a...
1. Samuel 25:31...prokáže mému pánu dobrodiní, vzpomeň si na svou služebnici." David řekl Abigail: "Požehnán buď...
1. Samuel 25:44...z Jizreelu a obě byly jeho manželkami. Saul ale svou dceru, Davidovu manželku Míkal, provdal za Paltiho,...
1. Samuel 26:25...věci a jistě uspěješ." David šel potom dál svou cestou a Saul se vrátil domů. David si ale pomyslel:...
1. Samuel 27:3...tedy usadili u Achiše v Gatu. Každý měl s sebou svoji rodinu, David pak obě své ženy, Achinoam Jizreelskou...
1. Samuel 28:1... napořád." V době Filištíni shromáždili svá vojska do války proti Izraeli. Achiš oznámil Davidovi:...
1. Samuel 28:22... o cos žádal. Teď tedy prosím vyslechni ty svou služebnici. Nabídnu ti něco k jídlu a ty se najíš,...
1. Samuel 29:1... noci odešli. Filištíni shromáždili všechna svá vojska do Afeku, zatímco Izrael tábořil u pramene v...
1. Samuel 30:22...kořisti, kterou jsme získali. si každý vezme svou ženu a děti a jdou!" David ale prohlásil: "Bratři,...
1. Samuel 31:7...uteklo a že Saul se svými syny zahynul, opustili svá města a uprchli. Pak přišli Filištíni a obsadili je....
2. Samuel 3:31...a všemu lidu, který byl s ním: "Roztrhněte svá roucha, přepásejte se pytlovinou a naříkejte nad...
2. Samuel 7:15... potrestám jej holí smrtelníků, lidskými ranamiSvou laskavost ale od něj neodvrátím, jako jsem ji odvrátil...
2. Samuel 7:23...Vykonal jsi pro veliké věci, ohromné věci pro svou zem před tváří svého lidu, který sis vykoupil z Egypta...
2. Samuel 8:3...Rechobova, krále Cóby, když vytáhl, aby obnovil svou moc u řeky Eufrat. David vzal do zajetí 1 000 jeho...
2. Samuel 8:6...000 mužů. Potom umístil do aramejského Damašku svoji posádku. Aramejci se stali Davidovými poddanými a...
2. Samuel 11:11...- a bych měl jít domů jíst a pít a spát se svou manželkou? Na tvůj život a na tvou duši, něco takového...
2. Samuel 12:24... ale on se ke mně nevrátí." Potom David utěšoval svou manželku Batšebu; přišel k a miloval se s . Když...
2. Samuel 13:2...syn, Amnon, se do zamiloval. Amnon se pro svou sestru Támar tak soužil, z toho onemocněl. Byla to...
2. Samuel 13:13...hanebnost! Co pak bude se mnou? Kam se poděju se svou hanbou? A co ty? Byl bys v Izraeli jako nějaký...
2. Samuel 13:24...slaví stříhání ovcí. Chtěl by se král se svou družinou připojit ke svému služebníku?" "Raději ne,...
2. Samuel 13:31...nezůstal ani jeden. Tehdy král vstal, roztrhl svá roucha a vrhl se na zem. Všichni jeho služebníci stáli...
2. Samuel 14:16...když král prosbě své služky vyhoví? Možná král svou služku vyslyší a zachrání ji ze spárů toho, kdo ...
2. Samuel 15:19...krále. Jsi přece cizinec, který opustil svou vlast. Jako bys přišel teprve včera, a dnes bych ...
2. Samuel 16:8...do rukou tvého syna Abšaloma. To máš za svou špatnost, protože jsi vrah!" Abišaj, syn Ceruji, tehdy...
2. Samuel 23:23... ale Trojici se nevyrovnal. David mu svěřil svou tělesnou stráž. Ke Třicítce patřili: Asael, bratr...
2. Samuel 24:20...ven, a když uviděl, že k němu míří král se svou družinou, vyšel z domu a poklonil se králi k zemi....
1. Královská 1:49... Všichni přítomní se zvedli a rozprchli se každý svou cestou. Adoniáš vstal a ze strachu před Šalomounem se...
1. Královská 2:4... které mi dal: ‚Budou-li tví synové dbát na svou cestu a budou-li věrně, z celého srdce a ze vší duše...
1. Královská 8:7...křídla cherubů. Cherubové totiž rozprostírali svá křídla nad Truhlou, takže svrchu přikrývali Truhlu i...
1. Královská 8:25...tvůj potomek, budou-li jen tví synové dbát na svou cestu a žít přede mnou, jako jsi přede mnou žil ty.'...
1. Královská 8:36...správné cestě, kterou mají jít, a sešli déšť na svou zem, kterou jsi dal svému lidu za dědictví. Kdyby v...
1. Královská 15:13...modly, které si vyrobili jeho otcové. Dokonce svou babičku Maaku zbavil postavení královny matky kvůli ...
1. Královská 15:19... Hle, posílám ti darem stříbro a zlato. Zruš svou smlouvu s izraelským králem Baašou, ode odtáhne...
1. Královská 18:7...jedním směrem a Obadiáš druhým. Obadiáš šel svou cestou a hle - naproti mu jde Eliáš! Jakmile ho...
1. Královská 21:2... Achab Nábota přemlouval: "Dej mi tu svou vinici. Udělám si z zelinářskou zahradu - vždyť...
1. Královská 21:6...jsem s Nábotem Jizreelským. Říkám mu: ‚Prodej mi svou vinici za stříbro, anebo jestli chceš, dám ti za ni...
2. Královská 3:9... ale vojsko nemělo vodu pro sebe ani pro svá zvířata. Izraelský král si povzdechl: "Ach, copak nás...
2. Královská 4:16... můj pane," zvolala. "Jsi Boží muž, nepodváděj svou služebnici!" Ta žena pak ale opravdu počala a za rok...
2. Královská 7:17...Hospodin. Král tehdy odvelel svého pobočníkasvou pravou ruku, k bráně. Dav ho tam ale ušlapal k smrti,...
2. Královská 14:9...bodlák v Libanonu vzkázal cedru v Libanonu: Dej svou dceru mému synu za ženu! Jedno zvíře v Libanonu šlo...
2. Královská 16:13... přistoupil k němu a obětoval na něm. Zažehl svou zápalnou i moučnou oběť, přinesl úlitbu a skropil...
2. Královská 18:27...muži na hradbách! Budou žrát svoje lejna a pít svou moč tak jako vy!" Pak se nejvyšší komoří postavil a...
2. Královská 18:31...mír, vyjděte ke mně. Každý pak budete sklízet svou vinici a své fíky, každý budete pít ze své studny, než...
2. Královská 18:35...Samaří? Kdo z bohů všech těch zemí vysvobodil svou zemi z mých rukou? Jak by tedy Hospodin z ruky...
2. Královská 20:13... Ezechiáš posly přijal a ukázal jim celou svou klenotnici, stříbro, zlato, balzámy a výborný olej....
2. Královská 23:25...se obrátil k Hospodinu celým svým srdcem, celou svou duší i celou svou silou a řídil by se celým Zákonem...
2. Královská 24:12...babylonský král. Judský král Joakin se pak se svou matkou, svými služebníky, svými veliteli a svými...
1. Letopisů 2:18...byl Jeter Izmaelský. Káleb, syn Checronův, se svou ženou Azubou zplodil Jeriot. Toto jsou její synové:...
1. Letopisů 2:26... Ocem, Achiáš a Onam, kterého měl Jerachmeel se svojí druhou manželkou jménem Atara. Synové Jerachmeelova...
1. Letopisů 2:35...egyptského otroka jménem Jarcha a tomu dal Šešan svou dceru za ženu. Ta mu pak porodila Ataje. Ataj zplodil...
1. Letopisů 7:23...ho přišli utěšovat. Potom se miloval se svou ženou, ta počala, porodila syna a on mu dal jméno...
1. Letopisů 8:9... narodili se mu v moábském kraji synové. Se svou ženou Chodeší zplodil Jobaba, Cibju, Mešu, Malkama,...
1. Letopisů 8:29... V Gibeonu bydlel otec Gibeonu Jehiel se svojí ženou jménem Maaka. Jejich prvorozený byl Abdon, dále...
1. Letopisů 9:1...zapsány v Knize izraelských a judských králů. Za svoji nevěrnost pak byli vystěhováni do Babylonu. Nejprve...
1. Letopisů 10:7...uteklo a že Saul se svými syny zahynul, opustili svá města a uprchli. Pak přišli Filištíni a obsadili je....
1. Letopisů 11:25... ale Trojici se nevyrovnal. Jemu David svěřil svou tělesnou stráž. Další udatní hrdinové byli: Asael,...
1. Letopisů 17:13...jeho trůn. mu budu otcem a on mi bude synemSvou laskavost od něj neodvrátím, jako jsem ji odvrátil od...
1. Letopisů 17:19...služebníka a podle svého srdce jsi projevil svou velkorysost, když jsi zjevil všechny tyto velkolepé...
1. Letopisů 18:3... krále Cóby, když vytáhl, aby upevnil svou moc u řeky Eufrat. David vzal do zajetí 1 000 jeho...
1. Letopisů 18:6...tisíc mužů. Potom umístil do aramejského Damašku svoji posádku. Aramejci se stali Davidovými poddanými a...
1. Letopisů 29:12...vládneš nade vším. Ve tvé ruce je síla i mocsvou rukou posiluješ a dáváš velikost. Tobě, Bože náš,...
2. Letopisů 5:8...křídla cherubů. Cherubové totiž rozprostírali svá křídla nad Truhlou, takže svrchu přikrývali Truhlu i...
2. Letopisů 6:16...tvůj potomek, budou-li jen tví synové dbát na svou cestu a žít podle tvého Zákona, jako jsi přede mnou...
2. Letopisů 6:27...správné cestě, kterou mají jít, a sešli déšť na svou zem, kterou jsi dal svému lidu za dědictví. Kdyby v...
2. Letopisů 6:42...z tvé dobroty. Neodvracej, Hospodine Božesvoji tvář od toho, kohos pomazal - pamatuj na oddanost...
2. Letopisů 15:16...jim odpočinutí ze všech stran. Král Asa zbavil svou babičku Maaku postavení královny matky kvůli ...
2. Letopisů 15:18...do Božího chrámu zasvěcenou kořist svého otcesvou vlastní, stříbro a zlato a další předměty. do...
2. Letopisů 16:3...otcové. Hle, posílám ti stříbro a zlato. Zruš svou smlouvu s izraelským králem Baašou, ode odtáhne...
2. Letopisů 21:4...tedy ujal království svého otce. Jakmile upevnil svou moc, povraždil mečem všechny své bratry i některé z...
2. Letopisů 25:16...s tebou poradil a zahladí , protože si vedeš svou a na moji radu nedbáš." Judský král Amaciáš se pak...
2. Letopisů 25:18...bodlák v Libanonu vzkázal cedru v Libanonu: Dej svou dceru mému synu za ženu! Jedno zvíře v Libanonu šlo...
2. Letopisů 27:6...odváděli i druhý a třetí rok. Tak Jotam upevnil svou moc, neboť žil důsledně před Hospodinem, svým Bohem....
2. Letopisů 29:6... co je v jeho očích zlé. Opustili ho, odvrátili svou tvář od Hospodinova příbytku a obrátili se k němu zády...
2. Letopisů 29:26...skrze jeho proroky). Když se levité postavili na svá místa s Davidovými nástroji a kněží s trubkami,...
2. Letopisů 30:16...do Hospodinova chrámu zápalné oběti. Zaujali svá místa, jak jim to určoval Zákon Božího muže Mojžíše....
2. Letopisů 32:9... Když potom asyrský král Senacherib s celou svou armádou dobýval Lachiš, vyslal do Jeruzaléma své...
2. Letopisů 35:10...bohoslužbě, kněží podle králova rozkazu zaujali svá místa, stejně jako levité po svých oddílech. Levité pak...
Ezdráš 5:17...v Jeruzalémě. Nechť nám král potom laskavě sdělí svou vůli v věci. Král Dareios tedy nařídil, jsou...
Ezdráš 7:6...požádal, neboť Hospodin, jeho Bůh, nad ním držel svou ruku. Sedmého roku krále Artaxerxe s ním do Jeruzaléma...
Ezdráš 7:9...dne pátého měsíce, neboť jeho Bůh nad ním držel svou laskavou ruku. Ezdráš zasvětil svůj život tomu, aby...
Ezdráš 7:28... aby zvelebil Hospodinův chrám v JeruzaléměSvou milostí mi získal přízeň krále, jeho rádců i všech...
Ezdráš 8:18...pro dům našeho Boha. Náš Bůh nad námi držel svou dobrotivou ruku. Ze synů Machliho, syna Leviho, syna...
Ezdráš 8:22... Řekli jsme králi: "Náš Bůh dobrotivě drží svou ruku nade všemi, kdo ho hledají, ale jeho síla a hněv...
Ezdráš 8:31...na cestu do Jeruzaléma. Bůh nad námi držel svou ruku a chránil nás na cestě před nepřáteli a lupiči....
Ezdráš 9:7...nebi. Ode dnů našich praotců dodnes hromadíme svou vinu, a tak jsme pro své hříchy i se svými králi a...
Nehemiáš 1:10...tví služebníci, tvůj lid, který jsi vykoupil svou velikou mocí a silnou paží! Ach, Pane, nakloň prosím...
Nehemiáš 2:8...A král svolil, neboť můj Bůh nade mnou držel svou laskavou ruku. Když jsem přišel k zaeufratským...
Nehemiáš 2:18...jsem jim vyprávěl, jak nade mnou můj Bůh držel svou laskavou ruku a jaká slova ke mně pronesl král....
Nehemiáš 5:3...měli co jíst a přežili." Jiní říkali: "Musíme svá pole, vinice i domy dávat do zástavy, abychom v tom...
Nehemiáš 9:14... dobrá nařízení a příkazy. Dal jsi jim poznat svou svatou sobotu, skrze svého služebníka Mojžíše jsi jim...
Nehemiáš 9:20...udělil, aby je učil. Jejich ústům jsi neodepřel svou manu, dal jsi jim vodu, když žíznili. Čtyřicet let ses...
Nehemiáš 10:2...pečetěmi našich hodnostářů, levitů a kněží." Svou pečeť připojili: Guvernér Nehemiáš, syn Chakaliášův....
Ester 5:10...ovládl se a šel domů. Sezval své přátele, také svou ženu Zereš, a vykládal jim, jaký je proslulý boháč a...
Job 5:8...se raději k Bohu obrátil, jemu bych předložil svou při. On koná věci veliké a tajemné, jeho zázraky jsou...
Job 5:12...bezpečí. Hatí úmysly prohnaných, aby neuspěli se svou chytrostí. On chytá chytráky v jejich vychytralosti,...
Job 5:18...nezpěčuj!' ‚On udeří, však také ošetří, zranísvou rukou však uzdraví.' Vysvobodí ze šesti soužení,...
Job 9:7...se třesou její pilíře. Řekne slunci, a nevyjdesvou pečetí hvězdy zakryje. On sám roztahuje nebesa, přes...
Job 9:26...čluny kolem propluly, jak orel řítící se za svou kořistí. Mohl bych říci: ‚Přestanu s nářkem,...
Job 10:16... Kdybych se narovnal, budeš honit jako levsvou úžasnou sílu na znovu prokážeš. Postavíš další...
Job 12:9...to prozradí: Neví snad jeden každý z nich, že je svou rukou učinil Hospodin? V jeho ruce je život každého...
Job 13:3...se Všemohoucím promluvit, s Bohem chci projednat svou při. Vy jen špiníte samou lží, všichni jste...
Job 13:18... vám v uších zní. Teď jsem připraven vést svou při vědom si toho, že jsem nevinný. Kdo se to bude se...
Job 13:21...jenom o dvojí, se před tebou skrývat nemusímSvou ruku ode odtáhni, nejsem zastrašen tvými hrůzami...
Job 13:24...Ukaž mi můj zločin a můj hřích! Proč skrýváš svoji tvář? Proč za protivníka pokládáš? List větrem...
Job 15:27...se vrhl proti němu obrněn svým štítem mohutnýmSvou tvář sice nechal zarůst tukem, sádlem si pokryl...
Job 16:4...bych vás uměl zahrnout, potřásat nad vámi hlavou svou. Svými ústy bych vás ale povzbudil, slova mých rtů by...
Job 17:9...‚Vida, bezbožník!' Spravedlivý ale jde svou cestou dál, kdo čisté ruce, se zviklat nenechá....
Job 17:14...temnotě, mám-li nazývat jámu otcem svým a červy svou matkou a sestrami - kde potom bude ta naděje? Ta ...
Job 19:6...pak vězte, že Bůh mi ublížil - to on na hodil svoji síť! Hle, volám: ‚Násilí!' a nikdo se neozve; křičím...
Job 20:20...bořil chýše a zabíral domy, které nestavělSvoji hladovost neuměl utišit, a proto neunikne vlastní...
Job 21:20...- raději odplatí jemu, aby se poučil! vidí svou zkázu vlastníma očima, hněvání Všemohoucího vypije...
Job 22:26...Všemohoucí pak bude tvou rozkoší, k Bohu tvář svou obrátíš. Budeš se k němu modlit a on vyslyší, své...
Job 23:4...bych se vypravil. Před jeho tváří bych vyložil svou při, vznesl bych před ním svoje stížnosti. Dozvěděl...
Job 24:22... která nerodí, vdovu opustí bez jmění! Bůh svojí mocí i silné zachvátí; i při svém postavení si nejsou...
Job 26:12...pilíře třesou se, děsí se při jeho pohrůžce. On svojí mocí moře utišil, netvora rozdrtil svou moudrostí....
Job 26:13... Nebe svým dechem rozjasnil, slizkého hada svou rukou poranil. A to jsou z jeho cest pouhé okraje, jen...
Job 31:24...snad kdy doufal ve zlato, nazýval jsem drahý kov svou jistotou? Copak těšilo, jak velké jmění mám a kolik...
Job 31:25... těšilo, jak velké jmění mám a kolik toho svou rukou vydělám? Copak jsem obdivoval zářící slunce a...
Job 31:30... copak jsem jásal, když se mu vedlo zleSvá ústa jsem nikdy nenechal hřešit tím, že bych na něj...
Job 31:33...jsem jako Adam skrýval své přestupky? Chtěl jsem svou vinu v srdci utajit? Měl jsem snad strach před...
Job 33:5...oživil. Odpověz mi, pokud to dokážeš, předlož mi svou při, postav se! Hle, jsem ti rovný před Bohem, i ...
Job 34:29... Když ale mlčí, kdo ho odsoudí? Když skryje svou tvář, kdo ho uvidí? On přitom bdí nad lidmi i národy,...
Job 36:11...a budou mu sloužit, dožijí své dny ve štěstísvá léta v samé radosti. Pokud však neposlechnou, zahubí je...
Job 39:14...mává, jako by měla perutě s peřím čápa. Jenže svá vejce na zemi zanechává, aby se v písku zahřála. Nedbá,...
Žalmy 4:7... Mnozí říkají: "Kdo nám štěstí okusitSvou tvář nad námi, Hospodine, rozjasni!" srdce plníš...
Žalmy 5:9... Hospodine, ve své spravedlnosti veďsvou cestu přede mnou prosím urovnej! Vždyť v jejich ústech...
Žalmy 5:13...Ty přece, Hospodine, žehnáš spravedlivémusvou přízní jej obklopuješ jako pancířem. Pro předního...
Žalmy 6:5...Obrať se, Hospodine, život mi zachovej, pro svoji lásku zachraň ! V hrobě na tebe nikdo nevzpomene...
Žalmy 8:2... Pane náš, všude na zemi slavné jméno mášSvou slávou jsi pokryl nebesa, chválou z úst kojenců a...
Žalmy 10:4...chlubí, chamtivce chválí, Hospodina snižují, ve svojí pýše ho vůbec nehledají, Bůh nemá místo v jejich...
Žalmy 10:11... v srdci si myslí: "Bůh zapomenul, skrývá svou tvář, nikdy nic nevidí." Povstaň, Hospodine, pozvedni...
Žalmy 10:14...Ty to však vidíš! Ty vnímáš trápení i žalsvou vlastní rukou abys potrestal! Na tebe samého bezbranný...
Žalmy 13:2...Jak dlouho ještě budeš ukrývat přede mnou svoji tvář? Jak dlouho mám nosit úzkosti v duši, den co den...
Žalmy 13:6... nad tvou spásou srdce zajásá, Hospodinu svou píseň zazpívám: Jak dobrotivě se ke mně zachoval! Pro...
Žalmy 16:4...ale za cizími bohy spěchají, ti jen rozmnožují svá trápení! Nezúčastním se jejich krvavé úlitby, nevstoupí...
Žalmy 17:7...mi odpovíš, své ucho nakloň mi, slova slyšSvou lásku, Zachránce, prokaž svou pravicí těm, kdo před...
Žalmy 17:14...mi život před ničemy! Před lidmi, Hospodinesvou rukou ochraň , před lidmi, jejichž odplatou je život...
Žalmy 18:36... Podal jsi mi štít své spásy, podepřel jsi  svou pravicí, sklonil ses, abys povýšil! Daroval jsi mým...
Žalmy 20:7...zachrání, ze své svatyně v nebi jej vyslyšísvou mocnou pravicí mu vítězství! Jedni ve vozy, jiní...
Žalmy 21:13...Ano, ty je obrátíš nazpět, na namíříš svou tětivou. Povstaň, Hospodine, ve své moci, zpívat a...
Žalmy 24:7...tvou tvář, Bože Jákobův. séla Pozvedněte, bránysvá průčelí, již vzhůru, vrata odvěká, vejde slavný...
Žalmy 24:9... Hospodin, udatný bojovník! Pozvedněte, bránysvá průčelí, již vzhůru, vrata odvěká, vejde slavný...
Žalmy 25:1...Král! séla Žalm Davidův. K tobě, Hospodinesvou duši pozvedám, v tebe, Bože můj, skládám naději. Dej,...
Žalmy 25:6...den! Pamatuj, Hospodine, na soucit svůj a na svou lásku, která je od věků. Nepřipomínej hříchy mých...
Žalmy 25:7... ve své lásce však na pamatuj, Hospodine, pro svoji dobrotu! Dobrý a přímý je Hospodin, hříšníkům cestu...
Žalmy 27:9...tedy hledám, Hospodine, neskrývej přede mnou svou tvář! Svého služebníka v hněvu neodmítej, býval jsi...
Žalmy 27:11... ale k sobě přivine. Ukaž mi, Hospodine, cestu svou, kvůli mým nepřátelům veď stezkou srovnanou!...
Žalmy 28:7...spoléhám. Pomoc jsem dostal, srdce jásásvou písní chci mu děkovat! Svému lidu je Hospodin silou,...
Žalmy 30:8...jsi jak horu pevně postavil, když jsi pak ale svou tvář skryl, byl jsem vyděšen! K tobě, Hospodine, volám...
Žalmy 31:2...tebe, Hospodine, kéž nejsem nikdy zahanben, pro svoji spravedlnost zachraň ! Nakloň mi prosím ucho své,...
Žalmy 31:17... z ruky nepřátel, kteří stíhají! Rozjasni svou tvář nad svým služebníkem, pro svoji lásku zachraň !...
Žalmy 31:21...doufají, všem lidem na odiv! Skrýváš je v úkrytu svojí tváře před lidskou hrubostí, chováš je v bezpečí...
Žalmy 31:22...před hádavými jazyky. Požehnán buď Hospodinsvou úžasnou lásku ke mně projevil, když jsem byl ve městě...
Žalmy 35:2...bojuj proti těm, kdo se mnou bojují. Vezmi svou pavézu a svůj štít, na pomoc povstaň mi! Vytáhni oštěp...
Žalmy 35:7... Hospodinův anděl stíhá je. Bez důvodu na  svoji síť nastražili, bez důvodu pro jámu kopali....
Žalmy 36:3...nehledí! Dle svého mínění si může lichotitsvou vinu nevnímá, nemá k nenávist. Jeho ústa mluví...
Žalmy 36:11...je přece u tebe a ve tvém světle světlo vidímeSvou lásku rozestři na ty, kdo znají, svou spravedlnost...
Žalmy 37:4... obývej zemi a žij v bezpečí. V Hospodinu měj svoji rozkoš - on touhy tvého srdce naplní! Hospodinu svěř...
Žalmy 37:5...- on touhy tvého srdce naplní! Hospodinu svěř svoji cestu, doufej v něj a on to učiní: vyvede tvou...
Žalmy 39:3...němý jsem zůstal tiše, nadobro jsem se odmlčelsvou bolest však jen jitřil jsem. Srdce pálilo v...
Žalmy 39:11...ústa, protože tys to způsobil! Odvrať ode  svoji metlu, pod ranami tvé ruky umírám! Když trestáš...
Žalmy 40:16... kdo se kochají mým neštěstím! jsou zděšeni svou vlastní hanebností ti, kdo nade mnou "Hohó!" volají....
Žalmy 42:9...příboje se valí přese . Ve dne kéž Hospodin svou lásku ukáže, v noci kéž jeho píseň se mnou zůstane -...
Žalmy 43:3...chodit ve smutku? Sešli své světlo a věrnost svou - ty povedou, budou provázet k hoře tvé svatosti...
Žalmy 44:3...konal v jejich dnech, v těch starodávných dnechSvou vlastní rukou jsi vyhnal pohany, a je jsi usadil;...
Žalmy 44:25...Procitni, nezaháněj nás navěky! Proč ukrýváš svoji tvář, nedbáš na naši bídu, na útlak náš? Do prachu...
Žalmy 50:19... přátelíš se s ním, s cizoložníky ses ztotožnilSvá ústa poskytuješ slovům zlým, tvůj jazyk spřádá úskoky....
Žalmy 51:11...jsi - kéž znovu tancují! Od mého hříchu kéž svou tvář odvrátíš, všechny viny kéž odstraníš! Stvoř ve...
Žalmy 54:7... Pane, odplať zlo, s nimi skoncuj pro věrnost svou! Potom ti budu obětovat ochotně, tvé jméno, Hospodine,...
Žalmy 55:4... před křikem nepřítele, před hrozbou ničemySvojí hanebností chtějí zavalit, chovají ke mně krutou...
Žalmy 55:21...ho nebojí! Na svoje druhy můj přítel zaútočilsvoji úmluvu porušil. V ústech měl slova nad máslo...
Žalmy 56:8... po mém životě se sápají. Copak uniknou se svou hanebností? Svým hněvem, Bože, smeť ty pohany! Ty...
Žalmy 57:4... zachránil, pronásledovatele zastaví, séla svou lásku a věrnost Bůh pošle mi! Jsem nucen bydlet mezi...
Žalmy 57:6...jsou jejich jazyky. Zvedni se, Bože, nad nebesvou slávou přikryj celou zem! Nástrahu mým krokům...
Žalmy 57:12...vzhůru k oblakům. Zvedni se, Bože, nad nebesvou slávou přikryj celou zem! Pro předního zpěváka, na...
Žalmy 60:7...tvé.séla Aby tví milovaní byli zachráněni, pomoz svou pravicí, vyslyš ! Bůh promluvil ve své svatosti:...
Žalmy 63:9...ve stínu křídel tvých! K tobě jsem přilnul celou svou duší, ty podpíráš svou pravicí. Ti, kdo však...
Žalmy 65:7...všech končin světa i moří dalekých! Ty, jenž svou silou hory utvrzuješ, ty, jenž jsi mocí oděný, ty,...
Žalmy 65:12...a žehnáš tomu, co roste z . Korunuješ rok svou dobrotou, tvé stopy kanou hojností. Zelené louky jsou,...
Žalmy 66:20...Bůh je požehnán - mou prosbu neodmítlsvou lásku mi neodňal! Zpívaný žalm pro předního zpěváka....
Žalmy 67:2...nad námi, Bože, požehnej nám, rozjasni nad námi svoji tvář! séla je tvá cesta na zemi známa, mezi všemi...
Žalmy 67:7... slaví, oslavují všechny národy! Úrodu svou kéž nám země dává - Bůh, náš Bůh, kéž nám požehná! Bůh...
Žalmy 68:11...dědictví. V něm domov našly tvé zástupysvou hojností jsi, Bože, chudé podělil! Když Pán vyslovil...
Žalmy 68:29... vůdcové kmene Zabulon a Neftalí! Projev svou sílu, Bože, mezi námi, prokaž svou moc, Bože, tak jako...
Žalmy 69:18...soucitu na pohlédni. Před svým služebníkem svou tvář neskrývej, je mi tak úzko - pospěš, vyslyš !...
Žalmy 70:4... kdo se kochají mým neštěstím! jsou zahnáni svou vlastní hanebností ti, kteří "Hohó!" volají. se...
Žalmy 71:2...tebe, Hospodine, kéž nejsem nikdy zahanben! Pro svou spravedlnost vysvoboď, zachovej, nakloň mi ucho své...
Žalmy 72:1... Pro Šalomouna. Obdař, Bože, krále svým soudemsvou spravedlnost dej synu královu! soudí tvůj lid...
Žalmy 73:28...v Boží blízkosti; v Hospodinu, svém Pánu, mám svou skrýš - o všech tvých skutcích proto vyprávím! Poučný...
Žalmy 74:11...Bude se tvému jménu vysmívat navěky? Proč svoji ruku ještě zdržuješ? Copak svou pravici z klína...
Žalmy 74:13...králem, ty jsi původcem spásy na zemi! Ty jsi svou silou rozdělil moře, vodním obludám jsi hlavy...
Žalmy 74:20... nikdy nezapomeň na život chudých svých! Na svoji smlouvu se ohlédni, země je plná tmy, stala se...
Žalmy 74:22...tvé jméno nuzní a ubozí! Povstaň , Bože, a veď svou při, vzpomeň, jak se ti blázni denně rouhají!...
Žalmy 77:15...jako ty? Ty jsi ten Bůh, jenž koná zázrakysvou sílu zjevil jsi mezi národy! Svou paží vykoupil jsi...
Žalmy 77:16...koná zázraky, svou sílu zjevil jsi mezi národySvou paží vykoupil jsi svůj lid - Jákobovy a Josefovy...
Žalmy 78:7... aby zas učily svoje potomky: v Bohu skládají svoji naději, nezapomínají, co učinil, a dodržují jeho...
Žalmy 78:26...Východní vítr na nebi vát nechal, vítr od jihu svou mocí hnal. Masem jak prachem zasypal je, množstvím...
Žalmy 78:30...se nasytili, dal jim to, po čem bažili. Ještě svou lačnost ani neukojili, ještě měli jídlo v ústech svých...
Žalmy 78:38... Svůj hněv často odvracel od nich, všechnu svou zuřivost nechtěl probouzet. Pamatoval na to, že jsou...
Žalmy 78:43...je vykoupil ze soužení. Na den, kdy Egyptu dal svá znamení, na soanském poli když zázraky působil. Jejich...
Žalmy 78:54...dovedl ke své svaté zemi, k hoře, již dobyl svojí pravicí. Pohany vyhnal před jejich tváří, losem jim...
Žalmy 78:61...němž mezi lidmi přebýval. Do zajetí dal padnout svoji sílu, svou slávu nechal v rukou nepřátel. Svůj lid...
Žalmy 79:11...zajatých kéž k tobě dospěje - odsouzené k smrti svou mocnou paží zachovej! Našim sousedům sedmkrát naplň...
Žalmy 80:3...se! Před Efraimem, Benjamínem a Manasesem probuď svoji moc, přispěj nám na pomoc! Bože, navrať nás, rozjasni...
Žalmy 80:4...na pomoc! Bože, navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše záchrana! Hospodine, Bože zástupů, jak...
Žalmy 80:8... Bože zástupů, navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše záchrana! Z Egypta přenesl jsi vinné...
Žalmy 80:20...Bože zástupů, navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše záchrana! Pro předního zpěváka, na...
Žalmy 83:16... jako když plamen hory sežehne, takto je stíhej svojí bouří, je vyděsí tvá vichřice! Jejich tvář naplň...
Žalmy 84:4...domov , hnízdo si našla vlaštovka, aby vyvedla svá mláďata - u tvých oltářů, Hospodine zástupů, Králi můj...
Žalmy 85:8...lid z tebe radoval? Projev nám, Hospodine, lásku svou, obdaruj nás svou záchranou! Poslechnu, co říká Bůh,...
Žalmy 86:4...služebníka naplň radostí, vždyť k tobě, Panesvou duši povznáším. Ty přece, Pane, jsi dobrý a soucitný,...
Žalmy 86:11...ty jsi veliký, činíš zázraky, jediný Bůh jsi tySvou cestu, Hospodine, ukaž mi, abych se držel tvé věrnosti...
Žalmy 88:15..., Hospodine, odmítáš, proč skrýváš přede mnou svoji tvář? Ztrápený jsem, umírám od mládí; snáším tvé...
Žalmy 89:11...ukrotit. Ty jsi netvora jak mrtvolu rozdrtilsvou mocnou paží jsi soky rozptýlil. Nebe i země tobě...
Žalmy 89:29...učiním, nejvyšším bude z králů na zemiSvou lásku k němu zachovám navěky, smlouva s ním se...
Žalmy 89:34...jejich poklesky a jejich provinění ranamiSvou lásku však od něj neodvrátím, svou vlastní věrnost...
Žalmy 89:35...něj neodvrátím, svou vlastní věrnost nezradímsvou smlouvu nikdy neporuším, co vyšlo z mých úst, to...
Žalmy 89:50...séla Kam se tvá první láska, Pane, poděla? Na svoji věrnost jsi Davidovi přísahal! Pamatuj, Pane, jak je...
Žalmy 90:9...světlo tváře své. Naše dny míjejí v hněvu tvémsvá léta končíme s povzdechem. Celý náš život trvá...
Žalmy 90:14...Nad svými služebníky smiluj se! Hned za svítání svou láskou nasyť nás, štěstím zpíváme do konce života!...
Žalmy 93:3... zvedají řeky svůj hlas, zvedají řeky vlnobití svá! Nad hřmění proudů mohutných, nad moře mocné bouření...
Žalmy 98:1...Hospodinu novou píseň, vždyť přece činí zázrakySvojí pravicí, paží své svatosti vydobyl sobě vítězství....
Žalmy 98:2...sobě vítězství. Hospodin předvedl svoje spasenísvou spravedlnost zjevil před všemi národy. Na svoji lásku...
Žalmy 98:3... svou spravedlnost zjevil před všemi národy. Na svoji lásku se rozpomněl, na svou věrnost k domu Izraele,...
Žalmy 102:3...modlitbě, můj křik o pomoc kéž k tobě pronikneSvou tvář přede mnou neskrývej v den, kdy jsem ohrožen!...
Žalmy 103:19...příkazy. Hospodin ustavil svůj trůn na nebisvou královskou mocí vládne nade vším! Dobrořečte Hospodinu...
Žalmy 104:29...ruku, sytí se hojností. Děsí se ale, když svou tvář ukrýváš, hynou, když dech jim odjímáš - navracejí...
Žalmy 105:8... Bůh náš, celá zem jeho soudu podléhá! Na svoji smlouvu pamatuje věčně, na slovo tisíci pokolení...
Žalmy 106:4..., Hospodine, svému lidu přízeň prokážeš, se svojí spásou navštiv ! Štěstí tvých vyvolených dej mi...
Žalmy 106:45...kdykoli slyšel jejich křik. Pamatoval na smlouvu svou s nimi, ve své velké lásce byl pohnut lítostí. Proto k...
Žalmy 108:6...vzhůru k oblakům. Zvedni se, Bože, nad nebesvou slávou přikryj celou zem! jsou zachráněni ti, jež...
Žalmy 108:7...zem! jsou zachráněni ti, jež miluješ, pomoz svou pravicí, vyslyš ! Bůh promluvil ve své svatosti:...
Žalmy 109:26... když vidí . Pomoz mi, Hospodine, můj Bože, ve svojí lásce zachraň ! Takto poznají, že je to ruka tvá...
Žalmy 111:5...je Hospodin! Potravu dává těm, kdo jej ctísvou smlouvu si připomíná navěky! Svému lidu své mocné...
Žalmy 111:9...aby byla plněna. Vykoupení seslal na svůj lidsvou smlouvu jim svěřil navěky. Jeho jméno je svaté a hrůzu...
Žalmy 119:4... neboť po jeho cestách kráčejí! Ty jsi vydal svá pravidla, aby se svědomitě plnila. Kéž jsou cesty...
Žalmy 119:9...dodržet - jen prosím neopouštěj ! Jak mladík svou stezku udrží v čistotě? Tak, že tvým slovem řídí se!...
Žalmy 119:33... cestu svých zákonů, abych je střežil jako svou odplatu. Dej mi rozum, abych tvůj Zákon dodržel, ...
Žalmy 119:40...nařízení tvá! Jak toužím po tvých pravidlechsvou spravedlností obživ ! Kéž na , Hospodine, tvá...
Žalmy 119:69...nauč prosím své zákony. I když pyšní špiní svojí lží, celým srdcem se řídím tvými pravidly. Srdce jim...
Žalmy 119:135... abych se řídil tvými pravidly. Rozjasni svou tvář nad služebníkem svým, nauč prosím svoje zákony...
Žalmy 138:2...jménu děkuji, že miluješ a že věrný jsi, žessvou pověst převýšil tím, co jsi zaslíbil. Vyslyšel jsi ,...
Žalmy 139:5... všechno víš! Zezadu i zpředu jsi obklopilsvou dlaň jsi na položil. Takové poznání je nad ...
Žalmy 143:7... dříve, než ztratím dech! Neskrývej přede mnou svoji tvář, se nepodobám mrtvolám. Kéž ráno uslyším o...
Žalmy 143:8...naděje! Ukaž mi cestu, po níž bych šel - tobě svou duši svěřil jsem. Zbav , Hospodine, mých nepřátel, v...
Žalmy 143:9...Zbav , Hospodine, mých nepřátel, v tobě hledám svou ochranu. Plnit tvou vůli prosím nauč - vždyť jsi...
Žalmy 144:7... vyšli své šípy, abys je rozdrtil! Vztáhni svou ruku z výšiny, z mohutných vod vyprosti, z ruky...
Žalmy 144:8...vytrhni! Ti mají ústa plná lži, křivě přísahají svou pravicí! Novou píseň ti pak, Bože, zazpívám, na...
Žalmy 144:11...vytrhni! Ti mají ústa plná lži, křivě přísahají svou pravicí! Naši synové jsou ve svém mládí jak...
Přísloví 1:5...a vědění. Moudrý poslouchá a rozmnoží svou znalost, rozumný si poradit, jak porozumět...
Přísloví 1:23... svého ducha na vás vylít chci, právě vám chci svá slova oznámit! Dosud jsem volala, však nechtěli jste...
Přísloví 3:23...právě ony tvé hrdlo okrášlí. Bezpečně pak půjdeš svojí cestou, tvé nohy nebudou klopýtat. půjdeš spát,...
Přísloví 3:32...se hnusí každý zvrhlík, s upřímnými však sdílí svá tajemství. Hospodinovo prokletí stíhá dům darebáka,...
Přísloví 4:9...půvabem ověnčí tvoji hlavu, korunuje krásou svou!" Slyš, synu můj, výroky přijmi, léta života se ti...
Přísloví 5:9...tvá cesta, k jejímu vchodu chraň se přiblížitSvou důstojnost jinak necháš druhým, svá léta ukrutníku...
Přísloví 6:1... Synu, pokud za někoho ručíš, cizímu člověku jsi svou ruku dal, vlastními slovy jsi nyní svázán, lapen jsi...
Přísloví 6:33... je sebevrah! Bití a ostuda na něj čeká, pohanu svou nikdy nesmaže. Žárlivost rozzuří manžela ženy,...
Přísloví 7:4...řekni: "Buď mi sestrou!" rozumnost nazvi svou příbuznou. Bude chránit před cizí ženou, před...
Přísloví 7:17...obložila, pestrými přehozy z vláken egyptskýchSvoji ložnici jsem myrhou provoněla, aloe je tam, skořice...
Přísloví 10:9...žije poctivě, v bezpečí žít bude, kdo pokřivil svou cestu, bude odhalen. Kdo mhouří oko, způsobí potíž,...
Přísloví 13:3...proradných nasytí násilí. Kdo hlídá svoje ústasvou duši opatruje, na povídavé rty přijde záhuba. Dychtí,...
Přísloví 16:17... Cesta upřímných vede pryč od zla; kdo hlídá svou cestu, svou duši uchrání. Pýcha předchází pád a...
Přísloví 16:21... je blažený! Kdo moudré srdce, je znám svou rozumností, výřečné rty přesvědčivosti dodají. Pramen...
Přísloví 17:25...světě nenajdou. K mrzutosti je otci tupý synsvou matku naplňuje hořkostí. Pokutovat nevinného jistě...
Přísloví 18:22...našel manželku, ten našel štěstí, Hospodin jej svou přízní obdařil. Chudák poníženě prosí, boháč odpovídá...
Přísloví 20:6...voda hluboká, kdo je rozumný, ji umí načerpatSvou vlastní oddaností se kdekdo holedbá, věrného muže však...
Přísloví 21:10...ženou sdílet dům. Darebák tíhne ke zlu celou svou duší, nebude laskavý ani k příteli. Když trestají...
Přísloví 21:12...učí na domě darebáka: darebáci jsou sráženi pro svou zkaženost. Kdo dělá, že neslyší volání ubožáka, nebude...
Přísloví 21:23...spolehli! Ten, kdo si hlídá ústa a jazyk, chrání svou duši před trápením. Nadutý domýšlivec se drzoun...
Přísloví 21:29... Darebák jde a na nic nedbá, poctivý však svou cestu zvažuje. Žádná moudrost, žádná šikovnost, žádná...
Přísloví 22:25...se přiučíš jeho zvykům, do pasti uvrhneš duši svou. Nepatři k těm, kdo se upisují, nezaručuj se za půjčky...
Přísloví 23:2... dobře si uvědom, co se ti nabízí. Neukrotíš-li svoji chuť, sám si do krku vrazíš nůž. Po jeho lahůdkách...
Přísloví 23:12...mocný - sám proti tobě povede jejich při. Veď svoji mysl ke vzdělání, své uši k řečem poučným. Své dítě...
Přísloví 23:22...Poslouchej otce, který zplodil, nepohrdej svou matkou, zestárne. Pravdu získej, za nic ji...
Přísloví 24:27...odpověď - na rty polibek. Zvládni svou práci venku, o své pozemky se postarej, potom si můžeš...
Přísloví 26:28...kdo valí balvan, toho zavalí. Prolhaný jazyk svou oběť nenávidí, úlisná ústa zkázu chystají. Nechlub se...
Přísloví 30:11...a abys nepykal! Je pokolení, jež zlořečí otcisvojí matce nežehná. Je pokolení, jež se sobě zdá čisté, od...
Přísloví 30:12...nežehná. Je pokolení, jež se sobě zdá čisté, od svojí špíny však není omyté. Je pokolení - ó jak povýšeně...
Přísloví 30:23...cpát, když se nepříjemná žena vdá a když služka svou paní vystřídá. Tito čtyři jsou na zemi nepatrní, nad...
Přísloví 31:3...lůna? Co říci, synu zaslíbený? Nemarni s ženami svoji sílu, nepokaz cestu, jež králům náleží. Nenáleží, ó...
Přísloví 31:20...do rukou, prsty přidržuje vřeteno. Štědře otvírá svou dlaň ubohým, pomocnou ruku chudým nabízí. Nemá strach...
Kazatel 1:13...králem v Jeruzalémě. Rozhodl jsem se vynaložit svou moudrost, abych vyzkoumal a vyzkoušel vše, co se děje...
Kazatel 2:19...co jsem se lopotně pachtil a nač jsem vynaložil svou moudrost pod sluncem. I to je marnost. Došel jsem k...
Kazatel 3:1... I to je marnost a honba za větrem. Vše  svou chvíli, každá věc pod nebem svůj čas: Je čas rodit...
Kazatel 5:5...Božímu poslu, žes to tak nemyslel. Proč máš svou řečí hněvat Boha, takže by zničil vše, cos dokázal?...
Kazatel 7:15...jsem viděl všechno: Spravedlivý umírá i se svou spravedlností, zlý žije dlouho i se svou špatností....
Kazatel 8:8...Nikdo neovládne vítr, aby jej lapil, dnem svojí smrti nikdo nevládne. Nikdo nemá úniku z bitvy,...
Kazatel 9:9...na tvé hlavě nikdy nechybí. Užívej život se svou milovanou ženou po všechny marné dny svého života,...
Kazatel 9:15...val. V tom městě byl jeden chudý mudrc a ten je svou moudrostí zachránil. Potom si ale na toho chudáka ...
Kazatel 10:12...uřkne, slova zaříkávače nic nezmohou. Moudrý svou řečí získá přízeň, tupce však zahubí jeho vlastní rty....
Píseň 1:6... v hněvu proti mně přikázali mi hlídat vinicesvou vlastní vinici však nehlídala jsem. Pověz mi ty,...
Píseň 1:7...mi ty, kterého z duše miluji, kde paseš stáda svá, kde o polednách uléháš? Proč zahalená bloudit mám...
Píseň 2:13... Fíkovník nasytil své plody mízou, révový květ svou vůni vydává: Vstaň, lásko , překrásná, a pojď!...
Píseň 3:4...se ho pevně, ho nepustím, dovedu ho do domu svojí matičky, ukážu mu svůj rodný pokojík! Zapřísahám vás,...
Píseň 5:1...Do zahrady své vcházím, drahá nevěsto, sbírám svou myrhu i své koření, svou plástev medu jím, své víno i...
Píseň 6:9..., dokonalá, své matky dcera jedinásvojí rodičkou hýčkaná! Když na ni pohlédnou, dívky ...
Píseň 7:14...sad - tam ti své milování dám! Milostná jablíčka svou vůni vydávají, na našem prahu všechny rozkoše, nové i...
Izaiáš 5:5...zplaněly? Nyní vám tedy oznámím, co udělám se svou vinicí: Odstraním její plot a bude vypleněna, zbořím...
Izaiáš 5:30...nikdo jim ho nevyrve. V ten den budou vrčet nad svou kořistí, jako když moře burácí. Kdo tehdy pohlédne na...
Izaiáš 8:11...Toto mi řekl Hospodin, když pevně uchopil svou rukou a varoval , abych se nevydával cestou tohoto...
Izaiáš 8:17...učedníky. Budu očekávat na Hospodina, jenž skryl svou tvář před domem Jákobovým; budu na něj čekat s nadějí....
Izaiáš 10:13...a za to, jak s nadutě povýšeným pohledem říká: "Svou vlastní silou jsem to způsobil a svou moudrostí -...
Izaiáš 14:20... Nebudeš mít pohřeb jako ostatní, neboť jsi svou zemi pustošil a vraždil jsi svůj vlastní lid. ...
Izaiáš 14:21... nevstanou, aby ovládali zemi, po světě svá města nešíří! Povstanu totiž proti nim, praví Hospodin...
Izaiáš 17:3...a nebude, kdo by je odehnal. Efraim přijdesvoji pevnost, Damašek přestane být královstvím a...
Izaiáš 23:10...a aby ponížil všechny slavné na zemi. Obdělávej svou zem jako Nil, mořská flotilo - vždyť tu ani molo...
Izaiáš 24:23...hoře Sion v Jeruzalémě ujme království a zjeví svou slávu před svými stařešiny. Hospodine, můj Bůh jsi ty...
Izaiáš 26:11...bezpráví, nevidí, jak vznešený je HospodinSvou rukou, Hospodine, hrozíš jim, oni to ale nevidí. ...
Izaiáš 27:8...Zahnal jsi je do vyhnanství, vedl jsi s nimi svoji při. Prudkým vichrem jsi je odvál pryč, jako když od...
Izaiáš 28:1...efraimských opilců, květu, který zvadne i přes svou nádheru, městu ležícímu nad úrodným údolím, chloubě...
Izaiáš 28:2...a vítr ničivý, jak vodní průtrž a mocné záplavy svou pěstí to město k zemi porazí! Koruna chlouby...
Izaiáš 28:4...zašlapána pod nohy. Květ, který zvadne i přes svou nádheru, město ležící nad úrodným údolím dopadne jako...
Izaiáš 28:22...úkol - svůj neobvyklý úkol. A proto přestaňte se svou drzostí, vaše okovy neztěžknou ještě víc. Pán,...
Izaiáš 30:19...nebudeš. Jakmile zazní tvé volání, zahrne  svou milostí. Jakmile uslyší, hned ti odpoví. I když vám...
Izaiáš 30:31...a kroupami. Hospodin svým hlasem vyděsí Asýriisvou holí ji bude bít. Ke každému úderu metly, který ...
Izaiáš 31:2...nechtějí. I on je však moudrý! Způsobí neštěstísvá slova nezmění: Povstane proti domu bídáků, proti...
Izaiáš 31:4...Hospodin: Jako lev vrčící, jako král zvířat nad svou kořistí - i když se na něj sběhnou pastýři, jejich...
Izaiáš 34:17...Duch je shromáždí. On sám jim losem určí podílysvou rukou jim tu zemi rozměří, aby ji navždy ovládli, aby...
Izaiáš 35:4...se! Hle - váš Bůh s pomstou přichází, se svou odplatou vás jde zachránit!" Oči slepých tehdy...
Izaiáš 36:12...muži na hradbách! Budou žrát svoje lejna a pít svou moč tak jako vy!" Pak se nejvyšší komoří postavil a...
Izaiáš 36:16...mír, vyjděte ke mně. Každý pak budete sklízet svou vinici a své fíky, každý budete pít ze své studny, než...
Izaiáš 36:20...Samaří? Kdo z bohů všech těch zemí vysvobodil svou zemi z mých rukou? Jak by tedy Hospodin z ruky...
Izaiáš 38:10...Říkal jsem si: Uprostřed života musím odejítsvá léta strávím v branách podsvětí! Říkal jsem si:...
Izaiáš 38:15...úzkostí! Co ale mohu říct? Co o mně řekl, učiníSvá léta projdu krokem pomalým a s duší plnou hořkosti....
Izaiáš 39:2...posly radostně přijal a ukázal jim celou svou klenotnici, stříbro, zlato, balzámy a výborný olej....
Izaiáš 40:2...jeho poroba, že jeho vina je splacena, že ho svou rukou ztrestal Hospodin dvojnásob za všechen jeho...
Izaiáš 41:10...tvůj Bůh. Posilním a podpořím, podepřu  svou spravedlivou pravicí. Hle, jak ostudně budou zahanbeni...
Izaiáš 41:20...vidí a poznají, to uváží a pochopí, že to svou rukou učinil Hospodin, Svatý izraelský že to vytvořil....
Izaiáš 41:21... Svatý izraelský že to vytvořil. Předneste svou při, praví Hospodin. Král Jákobův říká: Předložte...
Izaiáš 42:8...v temnotě. jsem Hospodin - tak se jmenuji, o svoji slávu se s jiným nedělím, svou chválu nesdílím se...
Izaiáš 44:17... modlu, před níž se klaní a pokleká, a říká  svou modlitbu: "Zachraň ! Vždyť jsi můj bůh!" Vůbec...
Izaiáš 46:13...srdci zatvrzelí, od spravedlnosti tak vzdáleníSvou spravedlnost jsem přiblížil, není vzdálená, neopozdí...
Izaiáš 47:10...cítila bezpečná, říkala sis "Nikdo nevidí." Svou moudrostí a věděním jsi byla svedena, takže sis v...
Izaiáš 47:13...se teď tví astrologové postaví, hvězdopravci se svou předpovědí na měsíc, zachrání z toho, co na tebe...
Izaiáš 48:11...to činím - proč bych se měl nechat hanobit? O svoji slávu se s jiným nedělím! Slyš , Jákobe, ty,...
Izaiáš 49:22...se?" Toto praví Panovník Hospodin: Hle, vztáhnu svou ruku k pohanům, zvednu korouhev na znamení národům! V...
Izaiáš 49:26... utiskovali, jejich vlastním masem nakrmímsvou vlastní krví se jako vínem opijí. A tehdy všichni lidé...
Izaiáš 50:6... neodvracel jsem se zpět. Nastavil jsem svá záda bijícím a líce rvoucím za vousy; tvář jsem si...
Izaiáš 51:9...se, probuď, paže Hospodinova, obleč se silou svou! Probuď se jako za dávných dnů, za časů, jež byly od...
Izaiáš 51:16... jeho vlny řvou - mám jméno Hospodin zástupůSvá slova vložil jsem do tvých úst, ve stínu své ruky jsem...
Izaiáš 52:1...ulici pro chodce. Probuď se, probuď, Sionesvou silou obleč se! Obleč se rouchem krásy své, svaté...
Izaiáš 52:10...svůj lid - on Jeruzalém vykoupil! Hospodin svou svatou paži obnažil všem národům přímo na očích, aby...
Izaiáš 53:6...všichni jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil, Hospodin ale uvalil na něj provinění...
Izaiáš 54:8...na chvilku zloba přemohla, skryl jsem před tebou svoji tvář, ve věčné lásce se však nad tebou slituji, říká...
Izaiáš 55:2...raději a jezte, co je dobré, potěšte svou duši lahodným pokrmem. Nakloňte ucho a pojďte ke mně,...
Izaiáš 55:7... volejte k němu, dokud blízko je. Ničema  svou cestu opustí a hříšný člověk své smýšlení. se vrátí...
Izaiáš 56:2...Zachovává sobotu, aby ji neznesvěcoval, zdržuje svou ruku od všeho zla. tedy neříká žádný cizinec, který...
Izaiáš 56:11...to jsou pastýři! Nemají porozumění, každý se na svou cestu obrátil, všichni se zajímají jen o svůj zisk....
Izaiáš 57:13... budeš volat o pomoc, nech se zachránit tou svou sebrankou! Všechny ty modly přece vítr odnese, odvane...
Izaiáš 59:16...zastánce, že tu není ani jeden, zhrozil seSvou vlastní paží proto spásu způsobil, vlastní...
Izaiáš 62:8... aby byl slavný na zemi. Hospodin přísahal svou pravicí, svou mocnou paží přísahal: nikdy nedám tvé...
Izaiáš 63:5... zhrozil jsem se, že v nikom není oporySvou vlastní paží jsem proto spásu způsobil, vlastní...
Izaiáš 63:6...se posílil. Ve svém hněvu jsem šlapal národysvou prchlivostí jsem je opojil, jejich krev jsem nechal...
Izaiáš 63:12...do nitra svého svatého Ducha; který je vedl svou slavnou paží po Mojžíšově pravici; který před nimi...
Izaiáš 64:6... po tobě nesahá, když jsi před námi skryl svou tvář a našim vinám nás vydal napospas. Ty jsi však,...
Izaiáš 66:2...místo, kde bych spočinul? Vždyť jsem to všechno svou rukou učinil, a tak všechno vzniklo, praví Hospodin....
Jeremiáš 1:9...mých úst a řekl mi: "Hle, vložil jsem ti do úst svá slova. Pohleď, dnes ustanovuji nad národy a...
Jeremiáš 2:11...bohy, i když to žádní bozi nebyli? Můj lid ale svou Slávu vyměnil za nesmysly! Zděste se, nebesa,...
Jeremiáš 3:2...jako beduín vysedává na poušti. Svým smilstvemsvou zkažeností jsi poskvrnila zemi! Když potom přestal...
Jeremiáš 3:21...křik - synové Izraele s pláčem žadoní, protože svou cestu zkřivili a na Hospodina, svého Boha, nedbali....
Jeremiáš 4:4... do trní. Pro Hospodina se obřežte, obřežte svá srdce, lide judský a obyvatelé jeruzalémští, můj...
Jeremiáš 8:7... když se žene do bitvy. I ten čáp na nebi zná svá období, hrdlička, rorýs i drozd dodržují čas, kdy se...
Jeremiáš 9:22..." Tak praví Hospodin: " se mudrc nechlubí svou moudrostí ani hrdina svým hrdinstvím ani boháč svým...
Jeremiáš 10:12...zemi, takoví ze země i zpod nebe vymizí!" On ale svou silou stvořil zem, svou moudrostí vybudoval svět, nebe...
Jeremiáš 10:23...žijí jen šakali. Hospodine, vím, že nikdo nemá svou cestu v moci a že člověk po jdoucí své kroky neřídí...
Jeremiáš 10:25... ne ve svém rozhněvání, nezdrtíš. Vylij svou zuřivost raději na národy, které se k tobě neznají,...
Jeremiáš 11:20...tvou pomstu nad nimi - vždyť jsem ti svěřil svoji při. Toto praví Hospodin o mužích z Anatotu, kteří ti...
Jeremiáš 14:21... nepotupuj svůj slavný trůn! Pamatuj na svou smlouvu s námi, neruš ji! Umí snad modly národů dávat...
Jeremiáš 16:5...je, neboť od tohoto lidu odejmu svůj pokojsvou lásku i soucit, praví Hospodin. V této zemi pomřou...
Jeremiáš 16:21..."Hle, tentokrát je to nechám pochopit, ukážu jim svou sílu a hrdinství, aby poznali, že mám jméno Hospodin."...
Jeremiáš 17:4...kvůli hříchu páchanému po celém vašem územíSvou vlastní vinou přijdete o dědictví, které jsem vám dal....
Jeremiáš 18:2..."Vstaň a jdi do hrnčířova domu. Tam ti oznámím svá slova." Odešel jsem tedy do hrnčířova domu a hle,...
Jeremiáš 20:12...tvou pomstu nad nimi - vždyť jsem ti svěřil svoji při. Zpívejte Hospodinu, vzdejte mu chválu! On...
Jeremiáš 23:36... protože za ortel od Hospodina vydává každý svá vlastní slova. Takhle převracíte slova živého Boha,...
Jeremiáš 27:5... Bůh Izraele. Toto vyřiďte svým pánům: jsem svou velikou mocí a vztaženou paží učinil zemi i s lidmi a...
Jeremiáš 27:12...i k judskému králi Cidkiášovi: "Skloňte svou šíji pod jho babylonského krále, poddejte se mu i jeho...
Jeremiáš 32:17...k Hospodinu: "Ach, Hospodine, Pane můj! Ty jsi svou velikou mocí a vztaženou paží učinil nebe i zemi - pro...
Jeremiáš 33:5...pobít. Kvůli všemu zlu, které páchali, skryji svou tvář před tímto městem. Hle - potom však ovážu jejich...
Jeremiáš 34:9... Každý měl propustit svého hebrejského otrokasvou hebrejskou otrokyni na svobodu; nikdo neměl...
Jeremiáš 34:16...a znesvětili jste tak jméno. Svého otrokasvou otrokyni, které jste propustili na svobodu, jak...
Jeremiáš 39:16...Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle, teď naplním svá slova o tomto městě, avšak ne v dobrém, ale ve zlém. V...
Jeremiáš 40:3... varoval toto místo před tímhle neštěstím a teď svou hrozbu naplnil. Stalo se vám to, protože jste hřešili...
Jeremiáš 46:10...Meč bude požírat, než se nasytí, než jejich krví svou žízeň ukojí. Hospodin, Pán zástupů, chystá obětní hody...
Jeremiáš 48:13... jako se národ Izrael styděl za Bét-el, tu svojinaději'. Na co říkáte: ‚My jsme hrdinové, muži...
Jeremiáš 50:25...s Hospodinem pustil do boje. Hospodin otevřel svoji zbrojnici a zbraně svého hněvu vynesl. Hospodin, Pán...
Jeremiáš 51:15...kobylek, budou nad tebou křičet vítězně!" On sám svou silou stvořil zem, svou moudrostí vybudoval svět, nebe...
Pláč 1:10...zvítězil! Na vše, co bylo drahé, vztáhl svou ruku nepřítel. Viděla, jak do její svatyně vtrhli...
Pláč 2:3...rohy. Před tváří nepřítele odvrátil od něj svou pravici. Vzplanul proti Jákobovi plamenem jak oheň,...
Pláč 2:7... Hospodin na svůj oltář zanevřel, zošklivil si svou svatyni. Vydal do rukou nepřátel městské hradby i...
Pláč 3:19...jsem, u Hospodina pro není naděje! Myslím na svou bídu, na své bloudění, na ten pelyněk a trpké byliny....
Pláč 3:24...Můj úděl je Hospodin, říkám si, v něj složím svoji naději. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něj doufají,...
Pláč 4:9...než ti, kdo hladem padají; ti, kdo vykrváceli na svá zranění, než ti, kdo nemají co sklidit na poli....
Ezechiel 7:16...jako holubi v roklích naříkat budou nad vinou svou. Každá ruka tehdy ochabne a každé stehno bude zmáčené...
Ezechiel 7:22...nejhorší lotři na zemi, jen to znesvětíSvou tvář od nich odvrátím, znesvětí mou skrýš, do ...
Ezechiel 9:1...vy, kdo ztrestáte město! Každý přineste svou zhoubnou zbraň!" A hle - od Horní brány, obrácené na...
Ezechiel 12:6...odnes pryč. Měj zahalenou tvář, abys neviděl svou zem. Dal jsem totiž domu Izraele jako znamení."...
Ezechiel 12:12... Bude mít zahalenou tvář, takže neuvidí svou zem. Nastražím na něj svoji past a uvázne v síti....
Ezechiel 12:13... takže neuvidí svou zem. Nastražím na něj svoji past a uvázne v síti. Odvedu ho do Babylonie, do...
Ezechiel 12:19...zemi: Svůj chléb budou jíst v úzkostechsvoji vodu pít v hrůze, protože jejich země bude oloupena o...
Ezechiel 13:18...do pasti! Myslíte, že můžete hubit můj lid, a svou vlastní duši zachránit? Zneuctíváte před mým lidem...
Ezechiel 13:22... Tehdy poznáte, že jsem Hospodin! Protože svou lží rmoutíte srdce spravedlivých, ačkoli je...
Ezechiel 14:10...a vyhladím ho ze svého lidu, Izraele. Ponesou svou vinu. Prorok bude vinen právě tak jako ten, kdo se ho...
Ezechiel 14:14...tito tři muži: Noe, Daniel a Job, zachránili by svou spravedlností pouze sami sebe, praví Panovník Hospodin...
Ezechiel 14:20...ani vlastního syna nebo dceru. Zachránili by svou spravedlností pouze sami sebe. Nuže, tak praví...
Ezechiel 16:15... praví Panovník Hospodin. Ty ses však na tu svou krásu spolehla a ve své proslulosti ses dala do...
Ezechiel 16:16...každému kolemjdoucímu; oddala ses mu. Vzala jsi svá roucha a vyparádila jimi obětní výšiny a smilnila jsi...
Ezechiel 16:18...podobizny, s nimiž jsi smilnila. Vzala jsi svá vyšívaná roucha a oblékla je jimi. Můj olej a ...
Ezechiel 16:25...Postavila sis svatyňku na každém rohu a zprznila svou krásu. Roztahovala jsi nohy každému kolemjdoucímu a...
Ezechiel 16:27... filištínských dcer, které jsi zahanbila svou zvrhlostí. Smilnila jsi také s Asyřany, neměla jsi...
Ezechiel 16:56...byla kdysi. Copak sis v dobách své pýchy nebrala svou sestru Sodomu do úst jako přísloví, než došlo k...
Ezechiel 16:60...a smlouvu jsi zrušila. Budu však pamatovat na svou smlouvu s tebou ze dnů tvého mládí a uzavřu s tebou...
Ezechiel 16:62...to nebylo součástí tvé smlouvy. Uzavřu s tebou svoji smlouvu a poznáš, že jsem Hospodin. Tehdy se...
Ezechiel 17:20...přísahou a porušil mou smlouvu! Nastražím na něj svoji past a uvázne v síti. Odvedu ho do Babylonu a tam...
Ezechiel 19:8... ze zemí v celém okolí. Roztáhli na něj svoji síť, ulovili ho do pasti. Za háky do klece ho...
Ezechiel 20:11...z Egypta a přivedl je na poušť. Dal jsem jim svá pravidla a oznámil jim své zákony (které kdo plní, díky...
Ezechiel 20:22...vyliji svůj hněv. Kvůli svému jménu jsem ale svou ruku zadržel, aby jméno nebylo zneváženo v očích...
Ezechiel 20:41...si vás jako příjemnou vůni a prokážu na vás svou svatost před očima národů. Tehdy poznáte, že jsem...
Ezechiel 22:5... Blízkým i vzdáleným budeš k smíchu, slavné svou nečistotou a množstvím hrůz. Pohleď - každý vládce...
Ezechiel 24:21...Tak praví Panovník Hospodin - Hle, znesvětím svoji svatyni, tu pevnost, jíž jste se chlubili, potěchu...
Ezechiel 25:13... proto tak praví Panovník Hospodin: Vztáhnu svou ruku na Edom, vyhladím z něj lidi i dobytek a obrátím...
Ezechiel 25:17...potrestám ve svém rozhořčení. jim dám pocítit svoji pomstu, poznají, že jsem Hospodin." Jedenáctého...
Ezechiel 28:2...vládci Týru: Tak praví Panovník Hospodin - Ve svojí pýše říkáš si: ‚ jsem bůh! Zaujímám božský trůn...
Ezechiel 28:25... mezi něž byli rozptýleni, prokážu na nich svou svatost před očima pohanů. Tehdy pak budou bydlet ve...
Ezechiel 31:7...zvěř, v jeho stínu žily všechny mocné národySvou velikostí byl nádherný a svými dlouhými větvemi,...
Ezechiel 31:11...rukou vůdce národů, aby s ním naložil, jak si za svou špatnost zaslouží. Zavrhl jsem ho a cizáci, ti...
Ezechiel 31:14...žádné stromy u vody takto netyčily do výšky, aby svou špicí nesahaly k oblakům a ve své pýše se nestavěly...
Ezechiel 32:3... Tak praví Panovník Hospodin: Roztáhnu na tebe svoji síť a sejdou se mnohé národy, aby mou sítí vytáhly...
Ezechiel 32:29...Bude tam i Edom se svými králi a knížaty. I přes svou udatnost byli uloženi k mečem pobitým. I oni leží s...
Ezechiel 32:30...spolu se všemi Sidonci. Přes hrůzu, již budili svou udatností, sestoupili i oni s hanbou k pobitým. Teď...
Ezechiel 32:32...mečem, praví Panovník Hospodin. Pustím totiž svou hrůzu do země živých a farao se všemi svými hordami...
Ezechiel 33:13...‚Jistěže budeš žít,' a on začne spoléhat na svou spravedlnost a páchat bezpráví, žádné jeho spravedlivé...
Ezechiel 35:13...řečmi jste se chlubili proti mně, chrlili jste svá slova proti mně. jsem to ale slyšel. Tak praví...
Ezechiel 36:9...vrátí. Vždyť jsem přece s vámi! Obrátím k vám svou tvář a budou vás znovu orat a osívat. Rozmnožím vaše...
Ezechiel 37:26...je a rozmnožím a uprostřed nich zřídím navěky svou svatyni. Můj příbytek bude mezi nimi, budu jejich...
Ezechiel 38:12...a na lid shromážděný z národů, který se starásvá stáda a majetek a bydlí v samém středu země. Šeba a...
Ezechiel 38:23...ty národy, které se k němu připojí. Tak projevím svou velikost a svatost a dám se poznat před očima mnoha...
Ezechiel 39:21...válečníky, praví Panovník Hospodin. Předvedu svou slávu mezi národy. Všechny národy uvidí, jak vykonám...
Ezechiel 39:23... Protože mi byli nevěrní, skryl jsem před nimi svou tvář a vydal je do rukou jejich nepřátel, aby všichni...
Ezechiel 39:24...padli mečem. Naložil jsem s nimi, jak si za svou nečistotu a za své hříchy zasloužili - skryl jsem...
Ezechiel 39:26...a pro své svaté jméno se rozhorlím. Uvědomí si svou hanbu a všechnu tu nevěru, jíž se vůči mně dopouštěli,...
Ezechiel 39:27...je ze zemí jejich nepřátel, prokážu na nich svou svatost před očima mnoha národů. Tehdy poznají, že ...
Ezechiel 39:29...ve vyhnanství. před nimi nebudu skrývat svoji tvář, neboť na dům Izraele vyliji svého Ducha, praví...
Ezechiel 44:10...zabloudili za svými hnusnými modlami, ti ponesou svou vinu. Budou v svatyni sloužit jako stráže...
Ezechiel 44:12...přísahám, praví Panovník Hospodin, že ponesou svou vinu. Nepřiblíží se ke mně, aby mi konali kněžskou...
Ezechiel 44:13...z mých svatých ani svatosvatých věcí. Ponesou svou hanbu za hanebnosti, které páchali. Nechám je, aby...
Ezechiel 44:27...svatyně, aby sloužil ve svatyni, přinese svou oběť za hřích, praví Panovník Hospodin. A toto bude...
Ezechiel 46:12...- otevře se mu východní brána, aby přinesl svou zápalnou nebo pokojnou oběť tak jako v sobotní den....
Daniel 4:24...moji radu: Naprav své hříchy spravedlnostísvou vinu laskavostí k trpícím. Kéž bys byl dlouho šťastně...
Daniel 4:27...královského paláce, zvolal: "Veliký BabylonSvou vlastní mocí a silou jsem ho vybudoval v královské...
Daniel 5:20... byl ze svého královského trůnu sesazen a o svou slávu připraven. Byl odehnán pryč od lidí a dostal...
Daniel 8:24...surový a záludný. Získá obrovskou moc, ale ne svou vlastní silou. Způsobí nevídanou zkázu a podaří se mu...
Daniel 9:17...služebníka. Kvůli sobě samému, Pane, rozjasni svou tvář nad svou zpustošenou svatyní. Nakloň své ucho,...
Daniel 9:18... na město, jež nese tvé jméno! Neprosíme pro svou vlastní spravedlnost, ale pro tvůj veliký soucit. Ach...
Daniel 11:6...na potvrzení dohody provdána za severního králesvou moc si však dlouho neudrží a ani on nezůstane u moci....
Daniel 11:16... co se mu zlíbí, a nikdo před ním neobstojí. Se svou ničivou mocí stane i v Nádherné zemi. Rozhodne se...
Daniel 11:17...králem uzavře dohodu. Na její stvrzení mu  svou dceru za ženu, ale jen proto, aby mu skrze ni škodil....
Daniel 11:32...každodenní oběť a vztyčí tam otřesnou ohavnostSvou úlisností svede ty, kdo porušují smlouvu; lidé znající...
Daniel 12:7...oděný plátnem, stojící nad hladinou řeky, zvedl svou pravici i levici k nebi a slyšel jsem, jak přísahá při...
Ozeáš 2:4...svým sestrám: "Ruchama, Milovaná". Žalujte matku svou, žalujte, neboť mi není manželkou a nejsem jejím...
Ozeáš 2:11...zpět a v době vinobraní víno své; strhnu z  svou vlnu i svůj len, jimiž se přikrývala ve své nahotě....
Ozeáš 3:1...jsi ty!" Hospodin mi řekl: "Jdi a znovu miluj svou ženu, která milence a je ti nevěrná. Právě tak...
Ozeáš 4:7...rozmáhali víc a víc, tím více proti mně hřešilisvou Slávu nahradili mrzkostí. Živí se oběťmi mého lidu za...
Ozeáš 5:10...Vůdcové Judy jsou jako ti, kdo posunují mezníkysvou prchlivostí je zaplavím jako povodní. Efraim bude...
Ozeáš 5:13...Efraim poznal, jak je nemocný, a Juda uviděl svá zranění, tehdy se Efraim k Asýrii obrátil, aby se od...
Ozeáš 7:3...očích! Obšťastňují krále svými zločiny a velmože svou lží. Všichni jsou samí cizoložníci, rozpálené peci...
Ozeáš 7:12...běhají. Kamkoli se obrátí, přehodím přes  svoji síť. Pochytám je jak ptáky na nebi; ztrestám je, když...
Joel 2:13...svým, s postem, pláčem a truchlením! Roztrhněte svá srdce, a ne pláště své, k Hospodinu, svému Bohu, vraťte...
Joel 2:18...Bůh? Co je s ním?'" Hospodin se pak rozhorlí pro svou zem a nad svým lidem se slituje. Hospodin svému lidu...
Amos 1:8...v Ašdodu, kdo třímá žezlo v Aškelonu. Obrátím svou ruku proti Ekronu a zbytky Filištínů zahynou, praví...
Amos 9:6...v Egyptě. Ten, který si staví v nebi komnatysvoji klenbu založil na zemi, ten, který přivolává mořské...
Jonáš 1:14...nevinné krve! Vždyť ty sám, Hospodine, konáš svou vůli." Pak Jonáše hodili do moře, a moře přestalo...
Jonáš 4:11...než sto dvacet tisíc lidí, kteří ani nerozeznají svou pravici od levice - a k tomu tolik zvířat!" Slovo...
Micheáš 7:5...na bližní, nevěřte ani příteli, chraň se svá ústa otevřít i před ženou, co máš v náručí! Syn pohrdá...
Micheáš 7:14...svým obyvatelům; to bude ovoce jejich skutkůSvou holí pas svůj lid, stádo, jež je tvým dědictvím. ...
Micheáš 7:20...naše hříchy smeteš hluboko do moře! Projevíš svou věrnost Jákobovi, své milosrdenství Abrahamovi, jak...
Nahum 2:2... na tebe, Ninive, táhne ničitel. Jen tu svou pevnost střež, na cestu pozor dej, opásej se na...
Nahum 3:4...kouzel, která kupčila s národy skrze smilstva svá a s pokoleními skrze svá kouzla. "Hle, jsem proti...
Abakuk 1:11... Pak ale jako vítr přeletí a budou pryč - kdo  svou sílu za boha, se provinil!" Copak tu nejsi, Hospodine,...
Abakuk 1:17...pokrmy. To budou pořád vyprazdňovat svou síť a bez lítosti vraždit národy? Budu držet svoji...
Abakuk 2:1...síť a bez lítosti vraždit národy? Budu držet svoji stráž, na baště budu stát a sledovat, abych poznal,...
Sofoniáš 3:8...národy, shromáždím království a vyliji na  svou prchlivost, všechnu svou rozpálenou zlost. Ano! Žár ...
Sofoniáš 3:17...zachrání. Šťastně se bude z tebe veselit,  svou láskou obnoví; zajásá nad tebou samou radostí jako v...
Ageus 1:10...nad vámi nebe zadrželo rosu a země zadržela svou úrodu. Přivolal jsem sucho na tuto zemi i na hory, na...
Zachariáš 2:12...Neboť tak praví Hospodin zástupů, který pro svou slávu poslal k národům, které vás plenily: "Kdo se vás...
Zachariáš 13:7... Bij pastýře, se stádo rozprchne! Obrátím svou ruku na ty maličké! V celé zemi, praví Hospodin, budou...
Malachiáš 1:9...vámi slitoval - jenže s tímhle v rukách? Projeví svou přízeň komukoli z vás? praví Hospodin zástupů. Kdyby...
Matouš 3:12...ohněm. lopatu v ruce a vyčistí svůj mlatSvou pšenici shromáždí do obilnice, ale plevy bude pálit...
Matouš 5:13...před vámi. Vy jste sůl země. Kdyby sůl ztratila svou chuť, čím se zas osolí? Nebude k ničemu, jen se...
Matouš 5:31...do pekla. Také bylo řečeno: ‚Kdo chce zapudit svou manželku, musí dát rozlukový list.' vám však...
Matouš 5:32...list.' vám však říkám, že každý, kdo zapudí svou manželku (kromě případu smilstva), přivádí ji k...
Matouš 5:36...je město toho velikého Krále. Nepřísahej ani na svou hlavu. Nemůžeš přece jediný svůj vlas udělat bílým...
Matouš 6:2...chválu od lidí. Amen, říkám vám, že mají svou odměnu. Raději, když dáváš chudým, tvá levice neví,...
Matouš 6:5...před lidmi. Amen, říkám vám, že mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého...
Matouš 6:16...lidem, že se postí. Amen, říkám vám, že mají svou odměnu. Když se postíš, raději si pomaž hlavu olejem a...
Matouš 9:38...málo. Proste Pána žně, vypudí dělníky na svou žeň." Potom svolal svých dvanáct učedníků a dal jim...
Matouš 10:39...a nenásleduje , není hoden. Kdo nalezne svou duši, ten ji ztratí, a kdo ztratí svou duši kvůli mně,...
Matouš 10:42...to můj učedník, amen, říkám vám, že nepřijdesvou odplatu." Když Ježíš dokončil tyto pokyny svým...
Matouš 12:5...kněží? A nečetli jste v Zákoně ani to, že kněží svou sobotní prací v chrámu znesvěcují sobotu, a jsou...
Matouš 13:35...nemluvil. Tak se naplnilo slovo proroka: "Otevřu svá ústa v podobenstvích, budu vyprávět věci skryté od...
Matouš 14:8...přísahal splnit jakékoli přání. Předem navedena svou matkou mu tedy řekla: "Přines mi na téhle míse hlavu...
Matouš 16:18... ti říkám, že jsi Petr a na skále postavím svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče...
Matouš 19:9...to tak nebylo. Proto vám říkám, že kdo zapudí svou manželku z jiného důvodu než kvůli smilstvu a vezme si...
Matouš 20:1... který vyšel za svítání, aby najal dělníky na svou vinici. Domluvil se s dělníky na denáru za den a...
Matouš 20:2...se s dělníky na denáru za den a poslal je na svou vinici. Když vyšel ven okolo deváté hodiny, uviděl...
Matouš 22:7... ztýrali je a zabili. Král se rozhněval. Poslal svá vojska a ty vrahy zahubil a jejich město spálil. Potom...
Matouš 22:25...oženil, ale zemřel bez potomků, a tak zanechal svou ženu svému bratru. Totéž se stalo i s druhým a třetím...
Matouš 22:37...Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.' To je první a největší...
Matouš 23:37...shromáždit tvé děti, jako slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste. Hle, váš dům vám...
Marek 6:24... do polovice mého království." Šla tedy za svou matkou a ptala se : "O co mám žádat?" "O hlavu Jana...
Marek 7:9...zavrhujete Boží přikázání, abyste zachovali svou vlastní tradici! Mojžíš řekl: ‚Cti otce i matku' a...
Marek 7:13...pro jeho otce nebo matku. Rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou jste ustanovili. A podobných věcí...
Marek 9:41...patříte Mesiáši, amen, říkám vám, že nepřijdesvou odplatu. Kdokoli by ale svedl jednoho z těchto...
Marek 10:11...znovu vyptávali. Odpověděl jim: "Kdokoli zapudí svou manželku a vezme si jinou, cizoloží proti . Také...
Marek 12:30...Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.' Druhé je...
Lukáš 1:51...těm, kdo jej ctí, trvá od pokolení do pokoleníSvou paží dokázal moc, rozehnal ty, kdo mají v srdci pyšné...
Lukáš 1:72...milosrdenství našim otcům a vzpomenul na svou svatou smlouvu - na přísahu, kterou dal našemu otci...
Lukáš 2:5...z domu a rodu Davidova), aby se nechal zapsat se svou snoubenkou Marií, která byla těhotná. Když tam byli,...
Lukáš 10:2... Proto proste Pána žně, vypudí dělníky na svou žeň. Jděte. Hle, posílám vás jako beránky mezi vlky...
Lukáš 10:7...a pijte, co nabízejí - dělník si přece zaslouží svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu. V kterémkoli městě...
Lukáš 10:27...Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, ze vší své síly a celou svou myslí,' a ‚Miluj...
Lukáš 13:34...shromáždit tvé děti, jako slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste. Hle, váš dům se...
Lukáš 14:34... Sůl je dobrá. Kdyby však i sůl ztratila svou chuť, čím se zas osolí? Nehodí se do země ani do...
Lukáš 15:6...i sousedy: ‚Radujte se se mnou, neboť jsem našel svou ztracenou ovci!' Říkám vám, že právě tak bude v nebi...
Lukáš 15:9...sousedky: ‚Radujte se se mnou, neboť jsem našla svou ztracenou minci!' Říkám vám, že právě tak je radost...
Lukáš 16:18...platit jediná čárka Zákona! Každý, kdo zapudí svou manželku a vezme si jinou, cizoloží; také ten, kdo si...
Lukáš 17:10...chválu. Jen jsme jako služebníci splnili svou povinnost.'" Cestou do Jeruzaléma procházel pomezím...
Lukáš 18:9...víru?" Také některým z těch, kdo spoléhali na svou vlastní spravedlnost a ostatními pohrdali, vyprávěl...
Lukáš 19:20...měst.' Potom přišel další a řekl: ‚Pane, zde máš svou hřivnu. Měl jsem ji uloženou v šátku, neboť jsem se ...
Jan 2:11...jako počátek svých zázraků. Tehdy zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili. Potom sestoupil...
Jan 2:12...učedníci v něj uvěřili. Potom sestoupil spolu se svou matkou, bratry i učedníky do Kafarnaum, kde se několik...
Jan 5:30...a můj soud je spravedlivý, protože nehledám svou vůli, ale vůli Toho, který poslal. Svědčím-li sám o...
Jan 6:27...vám Syn člověka. Na něj totiž Bůh Otec vtiskl svou pečeť." "Co máme dělat, abychom konali Boží skutky?"...
Jan 6:38...ven. Sestoupil jsem z nebe, ne abych konal svou vůli, ale vůli Toho, který poslal. A toto je vůle...
Jan 7:18...mluvím sám od sebe. Kdo mluví sám od sebe, hledá svou vlastní slávu. Kdo ale hledá slávu Toho, který ho...
Jan 8:50...Otce, ale vy mnou pohrdáte. však nehledám svoji slávu; je tu někdo jiný, který ji hledá a soudí. Amen...
Jan 11:28...svět." A když to řekla, odešla a tajně zavolala svou sestru Marii: "Mistr je tu a volá ." Ta, jakmile to...
Jan 16:32...chvíle, a přišla, kdy se rozprchnete každý svou cestou. Necháte samotného, ale nejsem sám, protože...
Skutky 2:6...a byli ohromeni, protože je každý slyšel mluvit svou vlastní řečí. Úžasem bez sebe říkali: "Hleďte, copak...
Skutky 2:8... nejsou Galilejci? Jak to, že tedy každý slyšíme svou rodnou řeč? Parthové, Médové, Elamité a obyvatelé...
Skutky 3:12...se tomu divíte? Proč na nás hledíte, jako bychom svou vlastní mocí nebo zbožností způsobili, že tento muž...
Skutky 4:30... mluví tvé slovo se vší smělostí. Vztahuj svou ruku k uzdravování a dej, se ve jménu tvého svatého...
Skutky 5:1...apoštolů. Také jeden muž jménem Ananiáš se svou manželkou Zafirou prodal pozemek; část utržených peněz...
Skutky 5:31...na kříž a zabili. Právě jeho Bůh vyvýšil na svou pravici jako Vůdce a Spasitele, aby dal Izraeli pokání...
Skutky 7:50...místo, kde bych spočinul? Copak jsem toto vše svou rukou nestvořil?' Jak jste jen tvrdošíjní! Chybí vám...
Skutky 8:9...jménem Šimon. dlouho ohromoval samařský lid svou magií a prohlašoval se za někoho výjimečného. Všichni,...
Skutky 8:11...Poslouchali ho proto, že je tak dlouho ohromoval svou magií. Když ale uvěřili Filipovi kážícímu o Božím...
Skutky 8:39...Filipa a komoří ho nespatřil; jel tedy svou cestou a radoval se. Filip se pak octl v Azotu....
Skutky 13:17...lid, když pobýval v Egyptě, a vyvedl jej odtud svou vztaženou paží. Po čtyřicet let snášel jejich způsoby...
Skutky 14:14...apoštolové Barnabáš a Pavel uslyšeli, roztrhli svá roucha, vběhli do davu a křičeli: "Co to děláte? Vždyť...
Skutky 16:33... aby jim omyl rány.) Hned nato se dal s celou svou domácností pokřtít. Uvedl je do svého domu, prostřel...
Skutky 18:8... Krispus, představený synagogy, pak s celou svou domácností uvěřil Pánu. Stejně tak mnozí Korinťané,...
Skutky 20:7... a protože se druhý den chystal odejít, protáhl svou řeč do půlnoci. V horní místnosti, kde se...
Skutky 20:28... abyste pásli Boží církev, kterou vykoupil svou vlastní krví. Vím, že po mém odchodu mezi vás přijdou...
Skutky 23:30...odeslal k tobě. Jeho žalobcům jsem přikázal,  svá obvinění vůči němu přednesou tobě. Vojáci vzali Pavla a...
Skutky 24:24...se o něj. Po několika dnech pak Felix přišel se svou manželkou Drusillou, která byla Židovka. Poslal pro...
Skutky 26:1...sám za sebe." Pavel pokynul rukou a začal svou obhajobu: "Jsem šťasten, králi Agrippo, že se dnes mám...
Římanům 1:27...navzájem; muži páchají nestydatost s muži a za svou zvrácenost na sebe přivádějí nevyhnutelnou odplatu....
Římanům 2:5... že Boží dobrota vede k pokání? Ty si ale svou tvrdostí a nekajícím srdcem proti sobě hromadíš hněv,...
Římanům 3:25...pro ty, kdo věří v jeho krev, aby tak prokázal svou vlastní spravedlnost. Bůh totiž ve své shovívavosti...
Římanům 3:26...prominul předešlé hříchy, aby nyní prokázal svou spravedlnost, aby se ukázalo, že je spravedlivý a...
Římanům 5:5...není klamná; vždyť Bůh do našich srdcí vylil svou lásku skrze Ducha svatého, jehož nám daroval. Kristus...
Římanům 5:8...se snad někdo zemřít odhodlal. Bůh ale dokazuje svou lásku k nám: Kristus zemřel za nás, když jsme ještě...
Římanům 6:10...a nikdy nezemře - smrt nad ním nemá mocSvou smrtí jednou provždy zemřel hříchu, ale teď žije a...
Římanům 7:25...Ježíše Krista, našeho Pána! Sám o sobě tedy svou myslí sloužím Zákonu Božímu, ale tělem zákonu hříchu. ...
Římanům 9:17..."Proto jsem pozdvihl, abych na tobě ukázal svou moc a aby jméno bylo rozhlášeno po celé zemi."...
Římanům 9:22...Bůh, ačkoli chtěl projevit svůj hněv a ukázat svou moc, snášel s velikou trpělivostí nádoby hněvu, určené...
Římanům 10:3...neznají Boží spravedlnost, snaží se udržet svou vlastní spravedlnost, místo aby se poddali Boží....
Římanům 11:13...pohanům. Sám jsem přece apoštol pohanů a jsem na svou službu náležitě hrdý. Kéž bych ale skrze ni mohl...
1. Korintským 3:8...ten, kdo zalévá, jsou jedno; každý však dostane svou vlastní odplatu za svou vlastní práci. Jsme tedy Boží...
1. Korintským 6:14...tělu. Tentýž Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí i nás. Copak nevíte, že vaše těla jsou Kristovými...
1. Korintským 7:14...ho neopouští. Nevěřící manžel je totiž posvěcen svou ženou; stejně tak nevěřící manželka je posvěcena svým...
1. Korintským 11:21... není žádná večeře Páně. Každý k jídlu svou vlastní večeři, a pak někdo hladoví a jiný se opil....
1. Korintským 16:21...svatým polibkem. PAVEL PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU. Kdo nemá rád Pána, je proklet....
2. Korintským 1:22...kdo nás pomazal, je Bůh, který nás také označil svou pečetí a dal nám do srdcí Ducha jako záruku. Bůh je mi...
2. Korintským 3:7... ale Duch oživuje. Litera tesaná do kamene měla svou slávu. Ta se zračila v Mojžíšově tváři, na niž synové...
2. Korintským 3:9...Ducha! Jestliže služba vedoucí k odsouzení měla svou slávu, služba spravedlnosti slávu nesrovnatelně...
2. Korintským 4:14...s Ježíšem i nás a spolu s vámi nás přivede před svou tvář. To všechno se děje pro vás, aby se milost šířila...
2. Korintským 11:10... Jakože je při mně pravda Kristova, o tuto svou chloubu se v celém Řecku nedám připravit. Proč?...
Galatským 1:15... který oddělil v matčině lůně a povolal  svou milostí, se ale rozhodl, že mi zjeví svého Syna, abych...
Galatským 5:13...svobodě. Tu svobodu ovšem nemějte za záminku pro svou tělesnost, ale raději si navzájem v lásce pomáhejte....
Galatským 5:24... Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali svou tělesnost s jejími vášněmi a sklony. Žijeme-li Duchem,...
Galatským 6:11...víry. PODÍVEJTE SE, JAK VÁM VELKÝMI PÍSMENY PÍŠU SVOU VLASTNÍ RUKOU. Ti, kdo vás nutí k obřízce, se chtějí...
Efeským 2:3... Plnili jsme přání těla a mysli, a tak jsme svou přirozeností byli odsouzeni k Božímu hněvu stejně jako...
Efeským 2:7...a posadil na nebesích v Kristu Ježíši, aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích...
Efeským 3:10...církev ukázat vládám a mocnostem v nebesích svou přerozmanitou moudrost. Tento svůj odvěký záměr...
Efeským 3:20...do veškeré plnosti Boží. Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než...
Efeským 5:28... Stejně tak musí muži milovat své ženy jako svá vlastní těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sám sebe....
Efeským 5:29... ale každý je živí a opatruje, tak jako Kristus svou církev. Jsme přece údy jeho těla...
Efeským 5:33...o církvi. ovšem každý jednotlivý z vás miluje svou manželku jako sám sebe. A žena svého manžela v...
Filipským 2:12...mnohem spíše poslušní i teď, když jsem pryč. S posvátnou úctou uvádějte svou spásu ve skutek. Bůh sám totiž...
Filipským 2:17...běh a moje námaha nebyly zbytečné. Mám-li však svou oběť a službu Bohu, totiž vaši víru, skropit svou krví...
Koloským 2:18...kdo se zabývá svými viděními, nesmyslně se pyšní svou vlastní tělesnou myslí a nedrží se Hlavy, z níž celé...
Koloským 2:23...a nauky, jejichž zneužívání je škodlivé. Pro svou okázalou nábožnost, falešnou pokoru a tělesné odříkání...
Koloským 4:18...jsi v Pánu přijal." , PAVEL, PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU. Pamatujte na vězení. Milost s vámi. ...
2. Tesalonickým 3:17... Pán s vámi všemi. PAVEL PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU. TAKHLE SE POZNÁ KAŽDÝ MŮJ DOPIS -...
1. Timoteus 1:16... aby Kristus Ježíš na mně nejhorším ukázal svou bezmeznou trpělivost pro příklad těm, kdo v něho mají...
1. Timoteus 5:18...nedávej náhubek," a jinde: "Dělník si zaslouží svou mzdu." Obvinění proti staršímu nepřijímej, jedině když...
2. Timoteus 4:5...útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu. totiž začínám být obětován; přišel čas...
Filemon 1:19...něco dluží, přičti to mně. TOTO PÍŠU PAVEL SVOU VLASTNÍ RUKOU: TO ZAPLATÍM! Snad ti nemusím...
Židům 2:14...a krví, právě tak se i on stal člověkem, aby svou smrtí zlomil moc toho, který měl moc smrti (to jest...
Židům 9:1...a chátrá, nutně zaniká. Ta první smlouva měla svá pravidla bohoslužby a také svatyni, ovšem pozemskou....
Židům 9:12...svatyně, a to ne s krví kozlů a telat, ale se svou vlastní krví, a tak nám zajistil věčné vykoupení....
Židům 9:26...mnohokrát), ale ukázal se teď na konci věků, aby svou obětí jednou provždy smazal hřích. Lidem je určeno...
Židům 10:35...čeká lepší a trvalé bohatství. Nezahazujte proto svou smělou důvěru - vždyť bude bohatě odměněna!...
Židům 11:21...z Josefových synů a "poklonil se, opřensvou hůl." Vírou se Josef, předtím než skonal, zmínil o...
Židům 13:12...Ježíš trpěl venku za branou, aby posvětil lid svou vlastní krví. Vyjděme tedy k němu ven za stany a nesme...
Jakub 2:18... víru, druhý zase skutky." Nuže, ukaž mi tu svou víru bez skutků a ti ukážu svou víru na svých...
Jakub 4:8...se vám. Umyjte své ruce, hříšníci, a očistěte svá srdce, vy, kdo máte dvojakou mysl. Dejte se do bědování...
1. Petr 3:15...vás straší, nenechte se tím vylekat." Zasvěťte svá srdce Pánu Kristu a buďte připraveni podat odpověď...
1. Petr 5:7...Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší. Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží....
2. Petr 1:13... Dokud přebývám v tomto stanu, považuji za svou povinnost burcovat vás a upomínat, neboť vím, že stan...
2. Petr 3:9...slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby...
3. Jan 1:5... že děti žijí v pravdě! Milovaný, prokazuješ svou věrnost v tom, jak se chováš k bratrům a zvláště k...
Zjevení 1:5...zamiloval, který nás osvobodil od našich hříchů svou vlastní krví a který nás učinil králi a kněžími svému...
Zjevení 1:17...jsem mu k nohám jako mrtvý. Tu na položil svou pravici a řekl: "Neboj se. jsem Ten první i...
Zjevení 2:4...jsi únavě. Mám ale proti tobě, že jsi ztratil svou počáteční lásku. Proto si vzpomeň, odkud jsi odpadl,...
Zjevení 3:4...ale v Sardách několik osob, které neposkvrnily svá roucha. Ti se budou se mnou procházet v bílém rouchu,...
Zjevení 5:9...pečeti, neboť jsi byl zabit a vykoupils Bohu svou krví lidi z každého pokolení a jazyka, lidu i národa....
Zjevení 7:14...ti, kteří přišli z velikého soužení. Vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránka. Proto jsou před...
Zjevení 13:2...medvědí a její tlama jako tlama lva. Drak dal svou sílu, svůj trůn i velikou moc. Jedna z jejích hlav...
Zjevení 16:2...číší Božího hněvu na zem." První odešel, vylil svou číši na zem a na lidech, kteří měli znamení šelmy, i...
Zjevení 16:3... vyvstaly zlé a zhoubné vředy. Druhý pak vylil svou číši do moře. To se obrátilo jakoby v krev mrtvého a...
Zjevení 16:4...živá duše v moři zemřela. Třetí pak vylil svou číši na řeky a na prameny vod a obrátily se v krev. A...
Zjevení 16:8...jsou pravdivé a spravedlivé." Čtvrtý pak vylil svou číši na slunce a bylo mu dáno pálit lidi ohněm. Lidé...
Zjevení 16:10...pokání, aby mu vzdali slávu. Pátý pak vylil svou číši na trůn šelmy a její království bylo zatemněno...
Zjevení 16:12...nečinili pokání ze svých skutků. Šestý pak vylil svou číši na tu velikou řeku Eufrat a její voda vyschla,...
Zjevení 16:15...jako zloděj. Blaze tomu, kdo bdí a střeží svá roucha, aby nechodil nahý a nebyla vidět jeho hanba." A...
Zjevení 16:17...se hebrejsky jmenuje Armagedon. Sedmý pak vylil svou číši na ovzduší a z chrámu zazněl od trůnu mocný hlas:...
Zjevení 17:13...hodinu spolu se šelmou. Ti mají jedno míněnísvou sílu a moc dají šelmě. Ti budou bojovat s Beránkem, a...
Zjevení 21:24...v jeho světle a králové země do něj přenesou svou slávu. Jeho brány se ve dne nikdy nebudou zavírat, a...
Zjevení 22:14...konec, první i poslední." Blaze těm, kteří perou svá roucha, aby měli přístup ke stromu života a mohli vejít...

Slova obsahující svá: nesváděj (1) nesvádějí (1) nesváděl (1) nesváděli (1) posvátná (1) posvátné (36) posvátného (1) posvátnému (1) posvátnou (5) posvátný (6) posvátných (7) posvátným (2) svá (88) svádějí (3) sváděl (5) sváděla (4) sváděli (4) svádělo (1) sváděním (1) svádět (4) svádí (8) svádím (1) svádíme (1) svádíš (1) svádíte (2) svár (5) svárech (1) svárlivost (3) svárlivosti (1) svárlivý (1) sváru (7) svárů (2) svárům (1) sváry (8) svářili (1) svátcích (10) sváteční (5) svátečních (2) svátek (36) svátkem (2) svátku (9) svátků (1) svátkům (1) svátky (10) svázal (4) svázali (4) svázán (2) svázané (3) svázaní (1) svázáni (1) svázáno (3) svázanou (1) svázat (1) svážeš (1) svážete (1) svážou (2) svážu (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |