Sutin

Hledám varianty 'sutin' [ sutiny (21) sutinách (4) sutin (8) ]. Nalezeny 33 verše.
Leviticus 26:31...a budu si vás ošklivit. Vaše města obrátímsutiny, vaše svatyně zpustoším a k vašim příjemným vůním...
Leviticus 26:33...země se stane pustinou a vaše města se obrátísutiny. Po celou dobu svého zpustošení bude země konečně...
Deuteronomium 13:17... svému Bohu. je z něj navěky hromada sutin, nikdy není vystavěno. Nic z toho, co propadlo...
Jozue 8:28...Aj a natrvalo jej obrátil v pustou hromadu sutin dodnes. Ajského krále pak nechal do večera...
Jozue 11:13...Mojžíš. Z měst postavených na dřívějších sutinách ale Izrael nevypálil žádné kromě Chacoru - to...
Nehemiáš 3:34...dnes dodělat? Chtějí křísit z prachu ty ohořelé sutiny?" Tobiáš Amonský, který mu stál po boku, řekl: "Jen...
Nehemiáš 4:4...se v Judsku začalo říkat: "Ubývá síla nositsutin je příliš; ty hradby nezvládneme postavit." Naši...
Job 15:28... v kterých se nebydlí, které se rozpadajísutiny. Bohatý nezůstane, jeho moc neobstojí, jeho vliv...
Žalmy 79:1...chrám tvé svatosti, Jeruzalém obrátilisutiny! Mrtvoly tvých služebníků nechali ptákům, těla tvých...
Izaiáš 1:7...obvázány, olejem nejsou léčeny! Vaše země ležísutinách, vaše města jsou spálena. Půdu vám cizáci plení...
Izaiáš 6:11... dokud nebudou domy bez lidí a země obrácenásutiny. Dokud Hospodin nevyžene lidi pryč, takže tu zemi...
Izaiáš 25:2...jsi zdávna připravil. Ty jsi obrátil městosutiny, z pevnosti zbyly hromady rozvalin, baštu cizáků jsi...
Izaiáš 49:19...nevěsta se jimi okrášlíš. Ano, tvé trosky a tvé sutiny a rozvaliny tvé krajiny budou teď přeplněny...
Izaiáš 51:3... Ano, Hospodin potěší Sion, potěší všechny jeho sutiny; jeho poušť učiní Edenu podobnou, v zahradu...
Izaiáš 52:9... Dejte se spolu do zpěvu radosti, jeruzalémské sutiny, vždyť Hospodin potěšil svůj lid - on Jeruzalém...
Izaiáš 58:12...nevyschne. Kdo vzejdou z tebe, zbudují dávné sutiny; základy minulých pokolení znovu vystavíš. Budou ...
Izaiáš 61:4...zasadil, aby se na nich oslavil. Zbudují dávné sutiny, trosky minulosti opraví, zbořená města obnoví, jež...
Izaiáš 64:9... ze Sionu je pustina, Jeruzalém ležísutinách. V tom našem svatém a slavném chrámě kdysi...
Jeremiáš 4:20... celá země je zničena. vlast je náhlesutinách, můj domov je ten tam. Jak dlouho uvidím válečné...
Jeremiáš 4:27...hněv! Tak praví Hospodin: "Z celé země zbudou sutiny, i když ji zcela nezničím. A proto bude země...
Jeremiáš 6:8... jinak se od tebe odvrátím; jinak obrátímsutiny, v zemi, jež není k bydlení." Tak praví Hospodin...
Jeremiáš 7:34...hlas ženicha a nevěsty, neboť z této země zbudou sutiny." "V ten čas, praví Hospodin, vyhrabou z hrobů...
Jeremiáš 9:10...všechna zvěř. "Obrátím Jeruzalém v hromady sutin, kde žijí jen šakali, obrátím judská města v trosky,...
Jeremiáš 46:19... která bydlíš v Egyptě! Z Memfisu totiž zbudou sutiny, spáleniště, kde nikdo nebydlí. Egypt je jalovička...
Jeremiáš 48:9... vždyť bude obrácen v trosky! Z jeho měst zbudou sutiny, kde nikdo nebydlí. Zlořečený, kdo koná Hospodinovo...
Jeremiáš 49:2...Amonců zakřičím do bitvy. Zbude z jen hromada sutin, její vesnice budou spáleny a Izrael vyžene ty, kdo...
Jeremiáš 51:37...i jeho pramen. Babylon se obrátí v hromady sutin, kde žijí jen šakali, bude vzbuzovat děs a posměch,...
Ezechiel 6:6...opuštěné výšiny. Z vašich oltářů zbudou ostudné sutiny, vaše hnusné modly skončí jako trosky, kadidlové...
Ezechiel 25:13... vyhladím z něj lidi i dobytek a obrátím jejsutiny. Od Temanu k Dedanu budou padat mečem. Pomstím se...
Ezechiel 26:12... tvé skvostné domy zboří a tvé kamení, dřívísutiny naházejí do vody. Tvé zvučné písně umlčím a hlas tvé...
Amos 7:9...budou zničeny, z izraelských svatyní budou sutiny, s mečem povstanu proti Jeroboámovu domu!"...
Micheáš 1:6...- kdo jiný? "Proto Samaří obrátím v kupu sutin, místo vhodné tak pro vinici. Její kameny svalím do...
Sofoniáš 2:14...z oken se ozve jejich zpěv. Na prahu jen hromady sutin, cedrové trámy strženy. To je to město hýření -...

Slova obsahující sutin: sutin (8) sutinách (4) sutiny (21)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |