Suknicích

Hledám varianty 'suknicích' [ suknicích (1) suknici (12) suknice (7) suknic (3) ]. Nalezen 21 verš.
Genesis 37:3...ve svém stáří. Dokonce mu udělal zdobenou suknici. Když ale jeho bratři zjistili, že ho jejich otec...
Genesis 37:23... že když Josef přišel ke svým bratrům, strhli mu suknici, tu zdobenou suknici, co nosil, popadli ho a...
Genesis 37:31...pryč! Co teď, co si počnu?" A tak vzali Josefovu suknici, zabili kozla a namočili ji do krve. Potom tu...
Genesis 37:32...kozla a namočili ji do krve. Potom tu zdobenou suknici poslali svému otci. Nechali mu ji donést se slovy:...
Genesis 37:33...tom suknici svého syna?" Poznal ji hned: "To je suknice mého syna! Sežrala ho divá zvěř! Rozsápán, Josef je...
Exodus 28:4... která zhotoví: náprsník, efod, plášť, tkaná suknice, turban a šerpa. Tato svatá roucha zhotoví pro...
Exodus 28:39...zalíbení před Hospodinem. Utkáš rovněž kmentovou suknici, zhotovíš kmentový turban a vyšívanou šerpu. Také...
Exodus 28:40...a vyšívanou šerpu. Také Áronovým synům uděláš suknice, šerpy a pokrývky hlavy; zhotovíš jim je ke slávě a...
Exodus 29:5...vodou. Vezmeš kněžská roucha a oblékneš Áronovi suknici, plášť patřící k efodu, efod i náprsník a opášeš ho...
Exodus 29:8...a pomažeš ho. Přivedeš jeho syny a oblékneš jim suknice. Přepášeš je šerpami, Árona i jeho syny, a uvážeš...
Exodus 39:27...Mojžíšovi. Pro Árona a jeho syny utkali kmentové suknice, kmentový turban, ozdobné kmentové pokrývky hlavy,...
Exodus 40:14...službu. Přivedeš také jeho syny, oblékneš jim suknice a pomažeš je, jako jsi pomazal jejich otce, aby mi...
Leviticus 8:7...Árona s jeho syny a omyl je vodou. Navlékl mu suknici, přepásal ho šerpou, oblékl mu plášť, na něj...
Leviticus 8:13...nechal přistoupit Áronovy syny, oblékl jim suknice, přepásal je šerpou a uvázal jim pokrývky hlavy,...
Leviticus 10:5...tábor!" Přistoupili tedy a odnesli je v jejich suknicích ven za tábor, jak jim Mojžíš řekl. Mojžíš řekl...
Leviticus 16:4...k zápalné oběti. Oblékne si svatou plátěnou suknici a pod ni plátěné spodky, přepáše se plátěnou šerpou...
2. Samuel 13:18...ven a zamkl za dveře. Měla na sobě zdobenou suknici; takové šaty totiž nosívaly královy panenské dcery....
2. Samuel 13:19... Támar si posypala hlavu popelem a tu zdobenou suknici na sobě roztrhla. Zakryla si tvář rukama a plakala,...
Ezdráš 2:69...zlata, 5 000 hřiven stříbra a 100 kněžských suknic. Kněží, levité, někteří z lidu, zpěváci, strážní a...
Nehemiáš 7:70...1 000 drachem zlata, 50 mis a 530 kněžských suknic. Ostatní vůdcové otcovských rodů darovali do...
Nehemiáš 7:72...zlata, 2 000 hřiven stříbra a 67 kněžských suknic. Kněží, levité, strážní, zpěváci, někteří z lidu,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |