Suché

Hledám varianty 'suché' [ suší (1) suchým (1) suchý (3) suchou (6) suchému (1) suché (6) suchá (3) ]. Nalezen 21 verš.
Genesis 8:14... Dvacátého sedmého dne druhého měsíce byla země suchá. Tehdy Bůh k Noemovi...
Exodus 4:9..., nabereš vodu z Nilu, vyliješ ji na suchou zem. Ta voda, kterou jsi nabral z Nilu, se pak na...
Exodus 14:16...a rozděl je! Synové Izraele projdou skrz moře suchou nohou. sám zatím posílím odhodlání Egypťanů,...
Exodus 14:22...rozestoupily a synové Izraele prošli skrz moře suchou nohou. Vody jim byly stěnou po pravici i levici!...
Exodus 14:29...ani jeden. Synové Izraele však prošli skrz moře suchou nohou a vody jim byly stěnou po pravici i levici....
Exodus 15:19...vod, ale synové Izraele prošli prostředkem moře suchou nohou. Áronova sestra, prorokyně Miriam, tehdy vzala...
Leviticus 7:10...vykonal. Každá moučná oběť zadělaná olejem nebo suchá pak připadne všem Áronovým synům rovným dílem." "Toto...
Jozue 3:17...Truhlu Hospodinovy smlouvy stáli nepohnutě na suché zemi uprostřed Jordánu, zatímco celý Izrael přecházel...
Job 13:25...pokládáš? List větrem zmítaný chceš vyděsit, za suchou plevou chceš se hnát, že na sepisuješ hořké...
Žalmy 22:16...podobá, rozpustilo se v nitru mém. Patro mám suché jako střep, jazyk mi přilnul k čelistem, do prachu...
Žalmy 63:2...duše žízní po tobě! Po tobě dychtí tělo jak suchá země prahnoucí po vodě. Kéž bych ve svatyni znovu...
Přísloví 17:1...rozhodování je však od Hospodina. Lepší je suchý kus chleba v klidu než dům plný masa a sváru. Chytrý...
Izaiáš 56:3..." také neříká žádný kleštěnec: "Jsem podobný suchému stromu." Neboť toto praví Hospodin: Kleštěncům,...
Ezechiel 17:24...a nízký zvyšuji, zelený strom nechám usychatsuchý rozkvétat. To říkám Hospodin; to učiním." ...
Ezechiel 19:13...je plameny. Teď je přesazena do pouště, do země suché a vyprahlé. Z jejích větví vyšlehl oheň a její plody...
Ezechiel 21:3...a ten v tobě spálí každý strom, zelený či suchý. Ten planoucí plamen nezhasne a ožehne všechny tváře...
Ezechiel 26:14...z tebe jen holou skálu, staneš se místem, kde se suší sítě. nikdy nebudeš vystavěno! To říkám Hospodin...
Ezechiel 37:4...mi řekl: "Prorokuj o těchto kostech a řekni jimSuché kosti, slyšte slovo Hospodinovo! Toto praví Panovník...
Nahum 1:10...trní, svým vínem budou zpití, zhltnuti budou jak suché plevy. Z tebe, Ninive, vyšel ten, jenž o Hospodinu...
Lukáš 23:31...se toto děje se zeleným stromem, co se stane se suchým?" K popravě s ním vedli ještě další dva muže,...
Židům 11:29...nedotkl. Vírou přešli Rudé moře jako po suché zemi; když se však o to pokusili Egypťané, zmizeli v...

Slova obsahující suché: suché (6) suchému (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |