Stydět

Hledám varianty 'stydět' [ styďte (1) stydíte (1) stydím (3) stydí (8) stydět (18) styděli (2) styděl (4) styď (2) ]. Nalezeno 35 veršù.
Ezdráš 8:22...chránil nás, naše děti i všechen náš majetekStyděl jsem se totiž prosit krále o vojsko a jízdu, aby nás...
Ezdráš 9:6... svému Bohu, se slovy: "Je mi hanba, Bože můjStydím se k tobě zvednout tvář, Bože můj! Naše hříchy nám...
Žalmy 6:11...žádosti, Hospodin přijímá modlitby! Jen se stydí a se děsí, všichni odpůrci ustoupí, jsou...
Žalmy 35:4...jsem tvůj zachránce!" jsou zahanbeni, se stydí ti, kdo chtějí o život připravit! jsou zpět...
Žalmy 35:26..." jsme ho dostali!" jsou zahanbenistydí se všichni, kdo se radují z mého neštěstí! Studem a...
Žalmy 40:15... Hospodine, pospěš mi! jsou zahanbeni, se stydí všichni, kdo o život chtějí připravit! jsou...
Žalmy 69:7...se nikam neskryjí. se kvůli mně, Hospodinestydět nemusí ti, kteří v tebe, Pane zástupů, doufají. ...
Žalmy 70:3... Hospodine, na pomoc! jsou zahanbeni, se stydí ti, kdo mi usilují o život! jsou zpět zahnáni, ...
Žalmy 71:24...spravedlnost velebit - že byli zahanbeni, že se styděli ti, kdo usilovali o neštěstí! Pro Šalomouna....
Žalmy 83:18... Hospodine, aby hledali. Na věčné časy se stydí a děsí, samou hanbou zmírají. Tak aby poznali, že...
Žalmy 86:17...mi znamení své dobroty, aby se moji nepřátelé stydět museli, uvidí, že jsi byl mou pomocí a že ty,...
Izaiáš 1:29...které se vám tak líbily; za ty zahrady se budete stydět, že jste se pro rozhodli. Budete jako dub, jemuž...
Izaiáš 44:9... přitom nic nevidí a nic nevědí, aby se aspoň styděli! Kdo vyrábí boha a modlu odlévá, vůbec nic nezíská...
Izaiáš 44:11...shromáždí, jen předstoupí, aby se děsitstydět museli! Kovář si bere nářadí a pracuje s ním ve...
Jeremiáš 15:9... za bílého dne zajde slunce, v hanbě se bude stydět. Ty, kdo přežijí, pak vydám meči před jejich...
Jeremiáš 22:22...do zajetí; tehdy se konečně budeš hanbitstydět za všechny své špatnosti. Uvelebila ses v Libanonu,...
Jeremiáš 31:19...činím pokání, po svém poučení se biji do hrudiStydím se a jsem zahanben, že nesu potupu svých mladých let...
Jeremiáš 48:13...jeho nádoby a džbány rozbijí. Moáb se bude stydět za Kemoše, jako se národ Izrael styděl za Bét-el, tu...
Jeremiáš 48:20...ptej se, říkej: ‚Co se to děje?' Moáb se stydí, jak je rozdrcen. Naříkejte a kvílejte! Podél Arnonu...
Ezechiel 16:52...díky všem tvým ohavnostem vypadají nevinněStyď se - vždyť jsi tím svým sestrám poskytla omluvu!...
Ezechiel 16:54... Zároveň ale změním i tvůj úděl, aby ses musela stydět a hanbit za všechno, co jsi spáchala - vždyť je to...
Ezechiel 16:61... Tehdy si vzpomeneš na své způsoby a budeš se stydět, vezmu tvé starší i mladší sestry a dám ti je za...
Ezechiel 36:32... toho si buďte vědomi. Vy buďte zahanbenistyďte se za své způsoby, dome izraelský. Toto praví...
Ozeáš 4:19... Vítr je svými křídly zachvátí, budou se stydět za své oběti! Kněží, teď slyšte toto, lide Izraele,...
Sofoniáš 3:11... oběti. V ten den se nebudete muset stydět za všechny své vzpoury proti mně. Tehdy z vašeho...
Zachariáš 13:4... protože prorokoval. V onen den se proroci budou stydět každý za své prorocké vidění. Aby druhé oklamali,...
Marek 8:38...Kdo by se v tomto cizoložném a hříšném pokolení styděl za a za slova, za toho se bude stydět i Syn...
Lukáš 9:26...ztratil nebo sám sobě uškodil? Kdokoli by se styděl za a za slova, za toho se bude stydět Syn...
Lukáš 16:3... můj pán propustí? Kopat nemohu, žebrat se stydím... vím, co udělám, aby lidé přijali do svých...
Římanům 6:21... Co jste měli z toho všeho, za co se teď stydíte? Vedlo to jen ke smrti. A co teď máte z toho, že...
1. Korintským 11:6... pak se rovnou ostříhá. Pokud se ovšem stydí ostříhat nebo oholit, pak se tedy zahaluje. Muž si...
2. Korintským 7:14...jste ho občerstvili na duchu, takže se nemusím stydět, že jsem se mu vámi chlubil. Jako jsme vám všechno...
2. Korintským 9:4... Nerad bych, abychom se za tu chloubu museli stydět (o vás ani nemluvě), kdyby se mnou přišli Makedonci...
2. Timoteus 2:15...jako osvědčený dělník, který se nemá zač stydět a který správně vykládá slovo pravdy. Vyhýbej se...
1. Jan 2:28...jeho zjevení se smělou důvěrou a nemuseli se stydět, přijde. Víte přece, že on je spravedlivý. Vězte...

Slova obsahující stydět: stydět (18) zastydět (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |