Stvořil

Hledám varianty 'stvořil' [ stvořím (3) stvořily (1) stvořil (47) stvoří (2) stvořeny (2) stvořeno (2) stvořeni (4) stvořen (6) stvoř (1) ]. Nalezeny 62 verše.
Genesis 1:1...Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná, nad...
Genesis 1:21...pod nebeskou oblohou létají ptáci!" Bůh tedy stvořil velké mořské obludy a všemožné druhy čilých...
Genesis 1:27...zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi." Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil...
Genesis 5:1...Toto je kniha Adamova příběhu. Tenkrát, když Bůh stvořil člověka, učinil jej podle své podoby. Stvořil je...
Genesis 5:2...stvořil člověka, učinil jej podle své podobyStvořil je jako muže a ženu, požehnal jim a v den, kdy byli...
Genesis 6:7...se v srdci. Tehdy si řekl: "Člověka, jehož jsem stvořil, smetu z povrchu země a s ním i dobytek, drobnou...
Deuteronomium 4:32...se, co bylo před tebou ode dne, kdy Bůh na zemi stvořil člověka. Ptej se od jednoho konce nebe po druhý,...
1. Letopisů 16:26...Bohové národů jsou samé modly, Hospodin ale stvořil nebesa. Sláva a nádhera je v jeho přítomnosti, síla...
Job 31:15...Co bych mu odpověděl, se bude ptát? Nestvořil je v břiše Ten, který stvořil ? Nezformoval nás...
Job 40:15...se na behemota podívej, stejně jako tebe jsem stvořil jej; živí se trávou jako dobytče. Jen se podívej,...
Job 41:25...hlubině. Nikdo na zemi mu není podoben - je stvořen zcela bez bázně. Na všechno povýšené svrchu dívá se...
Žalmy 8:6...že o něj pečuješ? O málo nižším než Boha jsi jej stvořil, slávou a ctí jsi korunoval jej, nad dílem svých...
Žalmy 33:15...pohledem všechny, kdo bydlí na zemi. Ten, který stvořil každé srdce, rozumí všemu, co dělají. Krále...
Žalmy 51:12...tvář odvrátíš, všechny viny kéž odstraníšStvoř ve mně, Bože, srdce ryzí, v mém nitru obnov ducha...
Žalmy 89:13...vším, co je v něm, ty jsi založil. Sever i jihstvořil jsi obojí, Tábor i Hermon v tvém jménu jásají....
Žalmy 89:48...můj život - vzpomeň si! K jaké marnosti lidstvo stvořil jsi? Kdo může žít, smrt nikdy nespatřit? Kdo...
Žalmy 94:9... kdy rozum dostanete, hlupáci? Ten, který stvořil ucho - copak neslyší? Ten, kdo zformoval oko -...
Žalmy 95:5...Patří mu moře, vždyť učinil je, i souš jeho ruce stvořily! Pojďte a klaňme se, před ním padněme, Hospodin je...
Žalmy 96:5... Bohové národů jsou samé modly, Hospodin ale stvořil nebesa. Sláva a nádhera je v jeho přítomnosti, v...
Žalmy 102:19...pokolení, slaví Hospodina ti, kteří budou stvořeni, že shlédl dolů ze svých svatých výšin, Hospodin z...
Žalmy 104:19...patří kamzíkům, skály jsou útočištěm králíkůStvořil jsi měsíc, aby časy určoval, i samo slunce , kdy...
Žalmy 104:26...Plují v něm lodě a také leviatan, jehož jsi stvořil, aby si tam hrál! Ti všichni k tobě vzhlížejí, abys...
Žalmy 104:30...znovu v prach. Svého Ducha když pošleš, bývají stvořeni, abys tvář země znovu obnovil! Hospodinova sláva...
Žalmy 148:5...chválí jméno Hospodin, jehož příkazem byli stvořeni! Na věčné věky je všechny umístil, jeho ustanovení...
Kazatel 7:29... Pohleď, došel jsem pouze k jedinému: Bůh stvořil člověka správně, oni však následovali spoustu...
Izaiáš 4:5...a nad všemi, kdo se tam shromáždí, pak Hospodin stvoří baldachýn - všechnu tu slávu bude ve dne přikrývat...
Izaiáš 40:26...Kdo se mi vyrovná? Zvedněte oči a pohleďte: Kdo stvořil toto vše? Kdo koná přehlídku hvězdných zástupů, kdo...
Izaiáš 40:28...Copak neslyšíš? Hospodin, Bůh věčnosti, jenž stvořil zemské končiny, není unaven ani vyčerpán - jeho...
Izaiáš 42:5...na jeho učení! Tak praví Bůh - Hospodin, jenž stvořil nebe, které rozložil, jenž překlenul zemi i co raší...
Izaiáš 43:1... Teď ale toto praví Hospodin, ten, kdo  stvořil, Jákobe, ten, kdo , Izraeli, zformoval: Neboj se,...
Izaiáš 43:7...- všechny, kdo nesou jméno , ty, jež jsem stvořil k slávě své, ty, jež jsem udělal a zformoval. Vyveď...
Izaiáš 45:12...mi dávat rozkazy? jsem ten, kdo zemi udělalstvořil na člověka. jsem ten, kdo svýma rukama...
Izaiáš 48:7...věci, věci tajné, o nichž jsi nevěděl. Teď byly stvořeny, a ne dřív, dodneška jsi o nich neslyšel, abys...
Izaiáš 54:16...napadnout, padne před tebou. Hle, to jsem stvořil kováře, jenž dmýchá uhlí ve výhni a vyrábí zbraně k...
Izaiáš 57:19...je povedu a útěchu jim navrátím, ovoce chvály stvořím pro jejich rty. Pokoj! Pokoj vzdáleným i blízkým,...
Izaiáš 65:17... ukryta budou před mýma očima. Hle -  stvořím nové nebe a novou zem; na minulé věci se zapomene,...
Izaiáš 65:18... Nuže, radujte se a buďte šťastní navěky z mého stvoření: Hle - stvořím Jeruzalém ke štěstí a jeho lid k...
Jeremiáš 10:12...ze země i zpod nebe vymizí!" On ale svou silou stvořil zem, svou moudrostí vybudoval svět, nebe rozepjal...
Jeremiáš 31:22...se ještě budeš toulat, dcero nevěrná? Hospodin stvoří na zemi novou věc: žena se bude ucházet o muže." Tak...
Jeremiáš 51:15...nad tebou křičet vítězně!" On sám svou silou stvořil zem, svou moudrostí vybudoval svět, nebe rozepjal...
Ezechiel 28:13... to vše připravené pro tebe v den, kdy jsi byl stvořen. Byl jsi pomazaným cherubem, určil jsem za...
Amos 5:8...a spravedlnost k zemi srážíte. Ten, který stvořil Plejády a Orion, který obrací stín smrti na jitro a...
Jonáš 1:9...Hebrej a uctívám Hospodina, Boha nebes, který stvořil moře i pevninu." Těch mužů se zmocnila veliká bázeň...
Lukáš 11:40...hrabivosti a podlosti. Blázni! Copak Ten, který stvořil vnějšek, nestvořil také vnitřek? Dejte chudým, co...
Skutky 4:24... svorně pozvedli hlas k Bohu: "Pane, ty jsi stvořil nebe i zemi, moře i všechno, co je v nich. Ty jsi...
Skutky 14:15...obrátili od těchto marností k živému Bohu, který stvořil nebe, zemi i moře a všechno v nich. V minulých...
Skutky 17:24... aniž ho znáte, toho vám zvěstuji. Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí...
1. Korintským 11:8... Žena je ale slávou svého muže. Muž přece nebyl stvořen z ženy, ale žena z muže. Muž také nebyl stvořen...
1. Korintským 11:9...stvořen z ženy, ale žena z muže. Muž také nebyl stvořen kvůli ženě, ale žena kvůli muži. Proto si žena...
2. Korintským 5:5...bylo pohlceno životem. Vždyť právě proto nás Bůh stvořil a dal nám Ducha jako záruku! Proto stále chováme...
Efeským 2:10... Jsme přece jeho dílo! Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom...
Efeským 2:15...v přikázáních a předpisech, aby z těch dvou stvořil sám v sobě jednoho nového člověka. Takto nám...
Koloským 1:16...všeho stvoření. Vše v nebi i na zemi bylo stvořeno jím - to, co se vidí i co se nevidí, trůny i...
1. Timoteus 2:13...manžela. je raději tiše, vždyť první byl stvořen Adam, teprve potom Eva. A nebyl to Adam, kdo se...
1. Timoteus 4:3...od manželství a zakazovat jim jíst, co Bůh stvořil. Ti, kdo věří a znají pravdu, to však mají požívat...
1. Timoteus 4:4...však mají požívat s vděčností, neboť vše, co Bůh stvořil, je dobré a nic, co se přijímá s díkůvzdáním, není...
Židům 1:2... jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět. On je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho...
Židům 2:7... že zajímá? O málo nižším než anděly jsi jej stvořil, slávou a ctí jsi korunoval jej, k jeho nohám jsi...
Židům 11:3...u Boha uznání. Vírou rozumíme, že vesmír byl stvořen Božím slovem, takže to, co vidíme, nevzniklo z...
Zjevení 4:11...Bože náš, přijmout slávu a čest i moc, neboť jsi stvořil všechny věci, z tvé vůle byly stvořeny a trvají." ...
Zjevení 10:6...k nebi a přísahal při Živém na věky věků, který stvořil nebe i to, co je v něm, zemi i to, co je na , a...
Zjevení 14:7...hodina jeho soudu. Klanějte se Tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod!" Za ním letěl druhý...

Slova obsahující stvořil: nestvořil (5) nestvořili (1) stvořil (47) stvořily (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |