Studnu

Hledám varianty 'studnu' [ studny (22) studnu (9) studnou (1) studna (8) ]. Nalezeno 37 veršù.
Genesis 16:14...jsem pohlédla k Tomu, který mne vidí." A tak ta studna dostala jméno "Beer-lachai-roi, Studnice Živého,...
Genesis 21:30...jehňat ode dostaneš na svědectví, že jsem tu studnu vykopal ," odpověděl mu Abraham. (A tak to místo...
Genesis 21:31... (A tak to místo dostalo jméno Beer-šebaStudna přísahy, neboť si tam oba přísahali.) Poté, co...
Genesis 24:11...městu. Před městem zastavil velbloudystudny s vodou (bylo to navečer, v době, kdy ženy chodívají...
Genesis 26:15... Proto mu Filištíni začali závidět. Všechny studny, které služebníci jeho otce vykopali za dnů jeho...
Genesis 26:20...pastýři se však začali s Izákovými pastýřistudnu hádat: "Ta voda je naše!" A tak Izák tu studnu...
Genesis 26:21... protože se s ním přeli. Potom vykopali další studnu. I o tu se hádali, a tak ji nazval Sitna,...
Genesis 26:22... Přesunul se tedy odtud dál a vykopal další studnu. O tu se nehádali, a tak ji nazval Rechobot,...
Genesis 26:25...tam svůj stan a Izákovi služebníci tam vykopali studnu. Tehdy k němu přišel z Geraru Abimelech se svým...
Genesis 26:33...a proto se to město dodnes jmenuje Beer-šebaStudna přísahy. Když bylo Ezauovi čtyřicet let, vzal si za...
Genesis 29:2...národů. Když se rozhlédl, spatřil v poli studnu. Poblíž ležela tři stáda ovcí, neboť ta studna...
Genesis 29:3...ležel veliký kámen. Pastýři ten kámen z ústí studny odvalovali, teprve když se tam shromáždila všechna...
Genesis 29:8...shromáždí všechna stáda a odvalí se kámen z ústí studny." A zatímco s nimi mluvil, přišla Ráchel se stádem...
Genesis 29:10...a jeho stádo, přistoupil, odvalil kámen z otvoru studny a dal stádu svého strýce Lábana napít. Nato Ráchel...
Exodus 2:15...midiánské země. Když tam dorazil, posadil sestudny. Midiánský kněz měl sedm dcer a ty chodívaly ke...
Numeri 21:16...se přimyká." Odtud pak táhli do Beéru; to je ta studna, kde Hospodin řekl Mojžíšovi: "Shromáždi lid a dám...
Deuteronomium 6:11...plné všeho dobrého, které jsi neplnil, vykopané studny, které jsi nekopal, vinice a olivoví, které jsi...
2. Samuel 3:26... vyslal posly za Abnerem. Ti ho přivedli zpět od studny Sira. David o tom ale nevěděl. Když byl Abner zpátky...
2. Samuel 17:18...domu jednoho muže v Bachurim, který měl na dvoře studnu, a spustili se do . Jeho žena zakryla otvor studny...
2. Samuel 17:19... a spustili se do . Jeho žena zakryla otvor studny plachtou a navrch nasypala zrní, takže nebylo nic...
2. Samuel 17:21...do Jeruzaléma. Když byli pryč, vylezli ti dva ze studny a šli uvědomit krále Davida: "Rychle, musíš se...
2. Samuel 23:15..."Kéž bych se mohl napít vody z betlémské studny u brány." A tak se ta trojice hrdinů probila do...
2. Samuel 23:16...filištínského tábora a navážila vodu z betlémské studny u brány. Vzali ji a donesli Davidovi. Ten se ale...
2. Královská 18:31...svou vinici a své fíky, každý budete pít ze své studny, než přijdu a vezmu vás do země podobné vaší, do...
1. Letopisů 11:17..."Kéž bych se mohl napít vody z betlémské studny u brány." A tak se ta Trojice probila do...
1. Letopisů 11:18...filištínského tábora a navážila vodu z betlémské studny u brány. Vzali ji a donesli Davidovi. Ten se však...
Nehemiáš 9:25...zemi, obsadili domy plné cenností, vykopané studny, vinice, olivy i ovocné sady. Jedli do sytosti,...
Přísloví 23:27...z cesty : Nevěstka je jak bezedná jáma, těsnou studnou se stane svůdkyně. Jak lupič ve skrytu na kořist...
Přísloví 25:26...dobrá novina ze země daleké. Zakalený je pramenstudna zkažená, když spravedlivý před ničemou kolísá. Jíst...
Kazatel 12:6...než se roztříští džbán nad pramenem a kolostudny se rozláme, než se prach vrátí do země, kde býval, a...
Izaiáš 30:14...ani střep na žhavé uhlíky nebo k nabrání vody ze studny. Toto praví Panovník Hospodin, Svatý izraelský: V...
Izaiáš 36:16...svou vinici a své fíky, každý budete pít ze své studny, než přijdu a vezmu vás do země podobné vaší, do...
Jeremiáš 6:7... které čeká trest - je naplněné útlakem! Jako ze studny tryská voda, tak z toho města tryská zloba. Útlak a...
Lukáš 14:5...z vás v sobotní den spadl syn anebo vůl do studny, copak byste ho hned nevytáhli?" Nezmohli se na...
Jan 4:6...svému synu Josefovi. Dosud tam byla Jákobova studna a Ježíš, unaven cestou, se u posadil. Bylo okolo...
Jan 4:11... nemáš ani, čím bys čerpal," namítla žena, "a studna je hluboká. Odkud vezmeš tu živou vodu? Jsi snad...
Jan 4:12...Jsi snad větší než náš otec Jákob, který nám tu studnu dal? On sám z pil, i jeho synové a jeho dobytek."...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |