Strom

Hledám varianty 'strom' [ stromy (48) stromům (6) stromů (19) stromu (19) stromem (15) stromech (3) stromě (1) strom (48) ]. Nalezeno 140 veršù.
Genesis 1:11...byliny nesoucí semeno a různé druhy plodných stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno na zemi!" -...
Genesis 1:12...různé druhy bylin nesoucích semeno a různé druhy stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno. A Bůh...
Genesis 1:29...vydávající semeno na celém povrchu země i každý strom, na němž je ovoce vydávající semeno. To vám bude za...
Genesis 2:9... Hospodin Bůh nechal ze země vyrůst všelijaké stromy lákavé na pohled a dobré k jídlu, včetně stromu...
Genesis 2:16... Hospodin Bůh člověku přikázal: "Z každého stromu v zahradě můžeš svobodně jíst, kromě stromu poznání...
Genesis 2:17...stromu v zahradě můžeš svobodně jíst, kromě stromu poznání dobra i zla. Z toho nejez, neboť v den, kdy...
Genesis 3:1...ženě: "Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?" "Ovoce stromů v zahradě jíst smíme,"...
Genesis 3:2...zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?" "Ovoce stromů v zahradě jíst smíme," odpověděla žena hadovi. "Ale...
Genesis 3:3...smíme," odpověděla žena hadovi. "Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl: ‚Nejezte z něj, ani se...
Genesis 3:5...nezemřete! Bůh ale , že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh: budete znát...
Genesis 3:6...dobro i zlo." Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom žádoucí k...
Genesis 3:8...jeho žena skryli před Hospodinem Bohem uprostřed stromů zahrady. "Kde jsi?" volal Hospodin Bůh na Adama...
Genesis 3:11... že jsi nahý?" tázal se Bůh. "Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?" Adam odpověděl:...
Genesis 3:12...jsi mi dal, aby byla se mnou, ta mi dala z toho stromu, a tak jsem jedl." "Cos to udělala?" řekl Hospodin...
Genesis 3:17...poslechl svou ženu a jedl ze zakázaného stromu, země bude kvůli tobě zlořečená! Po všechny dny...
Genesis 3:22...tedy postarám, aby nevztáhl ruku, nevzal také ze stromu života a nežil navěky." Proto Hospodin Bůh člověka...
Genesis 3:24...se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života. Adam se miloval se svou ženou Evou a ta...
Genesis 18:4...trochu vody. Umyjete si nohy a odpočinete si pod stromem. Přinesu kousek chleba a posilníte se, než půjdete...
Genesis 18:8... a položil to před . Sám pak stál u nich pod stromem, zatímco jedli. "Kde je tvá manželka Sára?" zeptali...
Genesis 23:17...- pole i s jeskyní stojící na něm, i se všemi stromy rostoucími po obvodu pole - to vše tenkrát přešlo do...
Exodus 10:5... co vám zbylo po tom krupobití, ožerou i všechny stromy, které vám raší na poli. Naplní tvé paláce, domy...
Exodus 10:15... co zbylo po krupobití, byliny i ovoce na stromech. V celém Egyptě nezůstalo nic zeleného, stromy ani...
Leviticus 19:23...přijdete do své země a zasadíte jakýkoli ovocný strom, nechte na něm jeho ovoce jako neobřízku. Po tři roky...
Leviticus 23:40... Prvního dne si vezmete ovoce citrusových stromů, palmové ratolesti, větve myrtových keřů a potočních...
Leviticus 26:4...ve správný čas, takže země vydá svou úrodustromy v sadu vydají své ovoce. Vaše mlácení potrvá do...
Leviticus 27:30...desátky země, z obilí země nebo z ovoce stromů, patří Hospodinu; jsou svaté Hospodinu. Bude-li...
Numeri 13:20...Jaká je to země? Úrodná, nebo chudá? Jsou v  stromy, nebo ne? Osmělte se a přineste z země něco...
Deuteronomium 12:2...horách a návrších nebo pod kdejakým košatým stromem. Jejich oltáře zbořte, jejich posvátné sloupy...
Deuteronomium 16:21...Hospodinu, svému Bohu, si nezasadíš žádný strom ani posvátný kůl. Také si nevztyčíš posvátný sloup -...
Deuteronomium 19:5...se svým druhem do lesa na dříví, při kácení stromu se rozmáchne sekerou, železo sklouzne z topůrka a...
Deuteronomium 20:19...dlouho obléhat, aby ses jej zmocnil, nenič jeho stromy; nedotkni se jich sekerou. Jistě, můžeš z nich jíst,...
Deuteronomium 20:20...před tebou utekl za hradbu? Smíš zničit jen ty stromy, o kterých víš, že nenesou ovoce. Takové smíš kácet...
Deuteronomium 22:6...Když cestou narazíš na ptačí hnízdo ( na stromě nebo na zemi) s matkou sedící na ptáčatech či...
Deuteronomium 28:42... nezůstanou ti; odejdou do zajetí. Všechny tvé stromy a plody tvé země si vezme hmyz. Přistěhovalec ve...
Soudců 9:8...šechemští měšťané! A vás slyší Bůh! Jednou se stromy rozhodly krále nad sebou si stanovit. Řekly olivě:...
Soudců 9:9... kterým se Bůh i lidé ctí, a jít kymácet se nad stromy? Řekly tedy stromy fíku: Pojď ty, kraluj...
Soudců 9:10...ctí, a jít kymácet se nad stromy? Řekly tedy stromy fíku: Pojď ty, kraluj nám! Fíkovník řekl: To snad...
Soudců 9:11... jež vynikají v sladkosti, a jít kymácet se nad stromy? Řekly tedy stromy révě: Pojď ty, kraluj...
Soudců 9:12... a jít kymácet se nad stromy? Řekly tedy stromy révě: Pojď ty, kraluj nám! Réva řekla: To snad mám...
Soudců 9:13...se Bůh i lidé veselí, a jít kymácet se nad stromy? Řekly tedy všechny stromy trní: Pojď ty, kraluj...
Soudců 9:14... a jít kymácet se nad stromy? Řekly tedy všechny stromy trní: Pojď ty, kraluj nám! Trní tenkrát řeklo...
Soudců 9:15...trní: Pojď ty, kraluj nám! Trní tenkrát řeklo stromům: Pokud vskutku oddaně určíte sobě za krále, pak...
Soudců 9:48...vojskem na horu Calmon. Vzal sekeru, usekl ze stromu větev, naložil si ji na rameno a řekl svým mužům:...
1. Královská 5:20...si řekneš. Jak sám víš, nikdo u nás neumí kácet stromy tak jako Sidonci." Když Chíram uslyšel Šalomounova...
1. Královská 14:23...Na kdejakém vyšším návrší a pod kdejakým košatým stromem si nastavěli obětní výšiny, sloupy a posvátné kůly....
2. Královská 3:19... všechna větší města dobudete, všechny ovocné stromy pokácíte, všechny vodní prameny zasypete a všechny...
2. Královská 3:25... všechny vodní prameny zasypali, všechny ovocné stromy pokáceli. Jedině kamenné hradby v Kir-charešetu...
2. Královská 6:4...a šel s nimi. Přišli k Jordánu a začali kácet stromy. Jednomu z nich při tom náhle sklouzla sekera z...
2. Královská 16:4...výšinách, návrších a pod kdejakým košatým stromem. Aramejský král Recin tehdy s izraelským králem...
2. Královská 17:10...Na kdejakém vyšším návrší a pod kdejakým košatým stromem si nadělali posvátné sloupy a Ašeřiny kůly. Na...
1. Letopisů 16:33...kraj se raduje. Před Hospodinem zvučí stromy v lese: "Přichází, aby soudil zem!" Oslavujte...
2. Letopisů 2:15...a víno, jak řekl. My pokácíme v Libanonu tolik stromů, kolik jen budeš potřebovat. Uděláme z nich vory a...
2. Letopisů 28:4...výšinách, návrších a pod kdejakým košatým stromem. Proto ho Hospodin, jeho Bůh, vydal do rukou...
Nehemiáš 8:15...i planých oliv, z myrt, palem a listnatých stromů a postavte si přístřešky, jak je předepsáno." Lidé...
Nehemiáš 10:36...své prvotiny z půdy a z veškerého ovoce všech stromů. Jak je psáno v Zákoně, budeme přinášet prvorozené...
Nehemiáš 10:38...a ze svých obětních příspěvků, z ovoce všech stromů, z vína i oleje budeme přinášet kněžím do komor v...
Job 14:7... nech ho být, si užije život jako nádeníkStrom, ten aspoň naději: Když bude poražen, znovu vyraší...
Job 19:10...stran, dokud nezajdu, mou naději vyvrací jako strom z kořenů. Svým hněvem srší proti mně v domnění, že...
Job 24:20... nikdo nevzpomene na ty zlosyny, jsou jak stromy větrem zlomeni. obcují s neplodnou, která nerodí,...
Žalmy 1:3...- o tomto Zákoně dnem i nocí přemýšlí. Bude jako strom na břehu řeky vsazený, který své ovoce ve svůj čas...
Žalmy 105:33...jejich révu i jejich fíkoví, po celé jejich říši stromy roztříštil! Na jeho rozkaz přilétly kobylky, nemožné...
Žalmy 148:9... rovněž tak hory a všechny pahorky, ovocné stromy a všechno cedroví, divoká zvěř i všechen dobytek,...
Přísloví 3:18...plné potěšení, její kroky vždy vedou k pokojiStromem života je těm, kdo se drží, blaze je těm, kteří...
Přísloví 11:30...bude sloužit moudrému. Z ovoce spravedlivého je strom života, a kdo je moudrý, ten duše získává. Dojdou-li...
Přísloví 13:12... Dlouhé čekání unavuje srdce, naplněná touha je stromem života. Kdo pohrdá Slovem, sám sobě škodí, kdo...
Přísloví 15:4...vše zlé i dobré pozorně sledují. Krotký jazyk je stromem života, je-li však pokřivený, ducha podlomí. Hlupák...
Kazatel 2:5...vinice. Zakládal jsem parky a zahrady, plnil je stromy s rozličným ovocem. Zbudoval jsem si vodní nádrže,...
Kazatel 11:3...vodou, průtrž se na zemi vylije. Když spadne strom, zůstane ležet, padl k jihu nebo na sever. Kdo...
Píseň 2:3... tak je milá mezi dívkami. Jako jabloň mezi stromy lesními, tak je můj milý mezi mládenci. V jeho stínu...
Izaiáš 6:13...být znovu vypleněna. Ale jako dub, jako mocný strom zanechá pahýl, když je poražen, tak je svaté símě...
Izaiáš 7:2...i srdce jeho lidu se rozechvělo, jako se chvějí stromy ve větru. Hospodin tehdy řekl Izaiášovi: "Vezmi...
Izaiáš 10:19...sklátí choroba. Z lesů jim zůstane tak málo stromů, že by je i dítě mohlo spočítat. V ten den ...
Izaiáš 44:14...si duby nebo cypřiše; nechal je sílit mezi stromy v lese, zasadil sosnu a rostla s deštěm. To dřevo je...
Izaiáš 44:23...hlubiny! hory zvučně zpívají i lesy a všechny stromy v nich, neboť Hospodin Jákoba vykoupil a v Izraeli...
Izaiáš 55:12...budou zpívat vstříc, tleskat vám budou všechny stromy na polích. Místo křoví pak vyroste cypřiš a myrta...
Izaiáš 56:3...neříká žádný kleštěnec: "Jsem podobný suchému stromu." Neboť toto praví Hospodin: Kleštěncům, kteří...
Izaiáš 57:5...smilníte v posvátných hájích a pod kdejakým stromem košatým; zabíjíte své děti v roklích pod skalními...
Izaiáš 61:3... Budou je nazývat: Duby spravedlnostistromy, jež Hospodin zasadil, aby se na nich oslavil....
Izaiáš 65:22...to jiní zhltali. Můj lid bude žít, tak jako žijí stromy, dílo svých rukou si vyvolení užijí. se...
Jeremiáš 2:20... Na kdejakém vyšším návrší a pod kdejakým stromem košatým se ale válíš jako nevěstka. jsem ...
Jeremiáš 3:6...se na kdejaký vyšší kopec a pod kdejaký košatý strom, aby tam smilnila. Říkal jsem si, že po všem, co...
Jeremiáš 3:13... že jsi stále jen za cizími běhala pod kdejaký strom košatý, jsi však neposlouchala, praví Hospodin....
Jeremiáš 7:20...můj rozhořčený hněv - na lidi i dobytek, na stromy v sadech i na plody země. Vzplane a nezhasne!"...
Jeremiáš 8:13...praví Hospodin; nezbude ani hrozen na vinici, na stromech ani fík, jen zvadlé listí. Čímkoli jsem je obdařil...
Jeremiáš 11:19...jsem, jaké úklady na chystají: "Porazme strom i s ovocem, ze země živých ho vytněme, si na jeho...
Jeremiáš 17:2...na své oltáře, na své posvátné kůly u košatých stromů na vysokých kopcích i na horách v kraji. Vaše...
Jeremiáš 17:8...na Hospodina a jehož nadějí je Hospodin. Je jako strom zasazený u vody - zapouští kořeny u řeky. Nebojí se,...
Ezechiel 6:13...návrší a horském vrcholku, pod kdejakým košatým stromem a rozložitým dubem, kde podkuřovali všem těm svým...
Ezechiel 15:2..."Synu člověčí! Co je dřevo vinné révy oproti stromům? Co je její ratolest oproti všem lesům? se z...
Ezechiel 15:6...praví Panovník Hospodin: Jako jsem oproti lesním stromům zanechal dřevo vinné révy ohni ke spálení, stejně...
Ezechiel 17:24...a všichni najdou stín pod jeho větvemi. Všechny stromy v kraji tehdy poznají, že jsem Hospodin: ...
Ezechiel 20:28...kdejaké vyšší návrší a kdejaký zelenající se strom, tam obětovali ty své oběti a přinášeli tam své...
Ezechiel 21:3...- zažehnu v tobě oheň a ten v tobě spálí každý strom, zelený či suchý. Ten planoucí plamen nezhasne a...
Ezechiel 21:15...nad žezlemmého syna'. Ten meč se i všem stromům vysmívá. je naleštěn a padne do dlaně, ostrý a...
Ezechiel 31:4...proudícím kolem jeho kořenů dál k ostatním stromům v okolí. Takto se tyčil do výšky nad všechny stromy...
Ezechiel 31:5...v okolí. Takto se tyčil do výšky nad všechny stromy v okolí. Měl větví stále víc a víc, jeho ratolesti...
Ezechiel 31:8...cypřiše, platany nepředčily jeho haluze; žádný strom v Boží zahradě mu nebyl krásou podoben. Udělal jsem...
Ezechiel 31:9...na větve; celý Eden mu mohl závidět - všechny stromy v Boží zahradě! Nuže, tak praví Panovník Hospodin:...
Ezechiel 31:14...je všelijaká zvěř. To proto, aby se žádné stromy u vody takto netyčily do výšky, aby svou špicí...
Ezechiel 31:15...jsem kvůli němu zachmuřil a všechny lesní stromy kvůli němu povadly. Rachotem jeho pádu jsem...
Ezechiel 31:16...do jámy. Pod zemí tehdy došly útěchy všechny stromy Edenu, ty nejlepší ze skvělých stromů napájených v...
Ezechiel 31:18...spojenci žijící v jeho stínu mezi národy. Který strom v Edenu se ti mohl slávou a vznešeností vyrovnat?...
Ezechiel 34:27...sešlu déšť; požehnání bude pršet jako průtržeStromy v sadu vydají ovoce, země vydá úrodu a budou žít ve...
Ezechiel 36:30... Nedopustím na vás hlad. Rozmnožím ovoce na stromech i polní úrodu, abyste mezi národy nesnášeli...
Ezechiel 47:7... hle - na obou březích řeky bylo veliké množství stromů. "Tato voda teče do východního kraje," řekl mi....
Ezechiel 47:12...březích porostou nad řekou nejrůznější ovocné stromy. Jejich listí nikdy nezvadne a nepřestanou nést...
Daniel 4:7...jsem, jak se uprostřed země tyčí obrovský strom. Rostl a sílil, jeho vrchol dosáhl k nebi, a ten...
Daniel 4:8...a sílil, jeho vrchol dosáhl k nebi, a ten strom byl vidět ze všech konců světa. Měl krásné listí a...
Daniel 4:11...svatý posel a volal mocným hlasem: ‚Porazte ten strom a osekejte mu větve, zbavte ho listí a rozházejte...
Daniel 4:17...nepřátelích a jeho výklad o tvých odpůrcích! Ten strom, který jsi viděl růst a sílit, jeho vrchol dosáhl...
Daniel 4:18...listí a hojné ovoce, jímž se všichni sytilistrom, v jehož stínu odpočívala zvěř a v jehož větvích...
Daniel 4:19...zvěř a v jehož větvích hnízdili ptáci - ten strom jsi, králi, ty! Vyrostl jsi a zesílil, tvá mohutnost...
Daniel 4:20...posla, jak sestupuje z nebe a říká: ‚Porazte ten strom a zničte jej, pařez i s kořeny mu však ponechte v...
Daniel 4:23...Nejvyšší, a komu chce, je udílí. Onen rozkaz, že stromu být ponechán pařez i s kořeny, pak znamená, že...
Ozeáš 4:13...kouří kadidlem, pod dubem, topolem, pod mohutným stromem, v jejichž stínu je tak příjemně. Ačkoli vaše dcery...
Joel 1:12... granátovníky i palmy s jabloněmi, všechny stromy v sadu uvadly - uvadlo samo lidské veselí. Oblečte...
Joel 2:22...polní zvěř! Širé pastviny zas budou zelenéstromy ponesou své ovoce a fíkovník s révou vydají užitek....
Matouš 3:10...tohoto kamení! Sekera je napřažena ke kořeni stromů. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a...
Matouš 7:17...z trní a fíky z bodláčí? Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. Dobrý...
Matouš 7:18...dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom...
Matouš 7:19...jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do...
Matouš 12:33...ani v tomto věku, ani v budoucím. Šlechtěte strom, a jeho ovoce bude dobré. Nechte strom zplanět, a...
Matouš 13:32...vyroste, je větší než jiné byliny a je z něj strom, takže ptáci přiletí a uhnízdí se v jeho větvích."...
Matouš 21:8...své pláště na cestě a jiní sekali větve ze stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šly zepředu i...
Marek 8:24...řekl: "Rozeznávám lidi - vidím něco jako chodící stromy." Znovu mu vložil ruce na oči, a když vzhlédl, byl...
Lukáš 3:9...vzbudit potomky z tohoto kamení! Ke kořeni stromů dopadá sekera. Každý strom, který nenese dobré...
Lukáš 6:43... abys mohl vytáhnout třísku z oka svého bratraStrom, který nese špatné ovoce, není dobrý a strom, který...
Lukáš 6:44... který nese dobré ovoce, není špatný. Každý strom se přece pozná po vlastním ovoci: z trní se nesbírají...
Lukáš 13:19...vzal, hodil je do své zahrady a vyrostl z něj strom, v jehož větvích se uhnízdili ptáci." "K čemu...
Lukáš 21:29...podobenství: "Podívejte se na fíkovník a ostatní stromy. Když vidíte, jak pučí, sami víte, že se blíží léto...
Lukáš 23:31...‚Skryjte nás!' Když se toto děje se zeleným stromem, co se stane se suchým?" K popravě s ním vedli...
Juda 1:12... jsou to mraky bez vody unášené větry, podzimní stromy bez ovoce, dvakrát mrtvé a vykořeněné, divoké mořské...
Zjevení 2:7...Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu dám jíst ze stromu života v Božím ráji." "Andělu církve ve Smyrně...
Zjevení 7:1... aby vítr nevál na zem ani na moře ani na žádný strom. Spatřil jsem také jiného anděla, který vystupoval od...
Zjevení 7:3...škodili zemi a moři: "Neškoďte zemi ani moři ani stromům, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich...
Zjevení 8:7...na zem. Shořela třetina země, shořela třetina stromů a shořela veškerá zeleň. Když zatroubil druhý anděl,...
Zjevení 9:4...trávě na zemi ani žádné zeleni ani žádnému stromu, jenom lidem, kteří nemají na čele Boží znamení....
Zjevení 22:2...ulice toho města. Po obou stranách řeky je strom života, jenž nese dvanáctero ovoce. Ten strom vydává...
Zjevení 22:14...těm, kteří perou svá roucha, aby měli přístup ke stromu života a mohli vejít branami do města. Psi,...
Zjevení 22:19...této knihy něco odejme, Bůh odejme jeho díl ze stromu života a ze svatého města a z dobrých věcí v této...

Slova obsahující strom: strom (48) stromě (1) stromech (3) stromek (1) stromem (15) stromky (1) stromoví (4) stromu (19) stromů (19) stromům (6) stromy (48)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |