Strhli

Hledám varianty 'strhli' [ strženy (2) strženo (2) stržen (2) strhnu (4) strhnout (8) strhni (3) strhněte (1) strhneme (1) strhne (5) strhly (2) strhli (7) strhla (9) strhl (13) ]. Nalezeno 58 veršù.
Genesis 37:23...se stalo, že když Josef přišel ke svým bratrůmstrhli mu suknici, tu zdobenou suknici, co nosil, popadli...
Exodus 32:24...z Egypta.' Odpověděl jsem jim: ‚Kdo zlatostrhněte si je!' Oni mi je dali, a když jsem to hodil do...
Deuteronomium 4:19...a hvězdy, na celý nebeský zástup, nenech se strhnout, aby ses jim klaněl a sloužil jim. Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 13:6...ze svého středu zlo - vždyť ten bludař chtěl strhnout z cesty, po níž ti přikázal jít Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 30:17...srdci odvrátíš a nebudeš poslušný, ale necháš se strhnout, aby ses klaněl cizím bohům a sloužil jim, pak vám...
Soudců 6:28...lidé ve městě vstali - a hle, Baalův oltář je stržen, Ašeřin kůl u něj pokácen a ten druhý býk spálen na...
Soudců 6:30..."Vyveď svého syna ven, zemře - za to, že strhl Baalův oltář a skácel Ašeřin kůl vedle něj!" Joaš ale...
Soudců 20:34...z celého Izraele podniklo přímý útok na GibeuStrhl se prudký boj. Benjamínci vůbec nevěděli, jaká...
2. Samuel 2:17... Pole břitů. V urputné bitvě, která se toho dne strhla, pak Davidovi vojáci Abnera a zbytek Izraelců...
2. Samuel 17:13...města, celý Izrael k tomu městu nanosí provazystrhneme je do údolí, takže z něj nezůstane ani kamínek!"...
2. Samuel 22:5...Smrtelné vlny obklopily, svým proudem  strhla záhuba, provazy hrobu ovinuly, osidla smrti ...
1. Královská 19:11...Hospodina, neboť tudy projde Hospodin." Vtom se strhl mohutný a prudký vichr, který rval hory a tříštil...
1. Královská 20:29...Celý týden tábořili proti sobě a sedmého dne se strhla bitva. Izraelci za jediný den pobili na 100 000...
1. Královská 20:41...jsi nad sebou vyřkl rozsudek!" Vtom si ten muž strhl pásku z očí a izraelský král poznal, že patří k...
2. Královská 10:27...chrámu vynesli posvátný sloup a spálili hoStrhli Baalův sloup, strhli Baalův chrám a zřídili tam...
2. Královská 14:10...doma. Proč si říkáš o neštěstí? Chceš padnoutstrhnout s sebou i Judu?" Amaciáš ale neposlechl. Izraelský...
2. Letopisů 21:11...ke smilstvu obyvatele Jeruzaléma a spolu s nimi strhl i Judu. Od proroka Eliáše mu proto přišel dopis: "Tak...
2. Letopisů 25:19...doma! Proč si říkáš o neštěstí? Chceš padnoutstrhnout s sebou i Judu?" Amaciáš ale neposlechl, neboť Bůh...
Job 4:21...navždy zahynou, lano jejich stanu bude strženo, zemřou a moudří nebudou!' Jen křič - kdo ti však...
Job 19:9... na stezky vrhl temnotu. Mou čest ze mne strhl jako plášť a korunu mi z hlavy sňal. Boří ze všech...
Žalmy 18:5...Provazy smrti obklopily, svým proudem  strhla záhuba, provazy hrobu ovinuly, osidla smrti ...
Žalmy 62:5... který se rozpadá? Jen na to myslí, jak by ho strhli, jak by ho zbavili jeho cti. Lež mají rádi, ústy...
Žalmy 107:25... jeho zázraky na hlubině. Na jeho slovo se strhla bouře, vítr vysoko vlny pozvedal. Stoupali k nebi,...
Přísloví 15:25...života, aby unikli peklu v hlubinách. Hospodin strhne dům pyšných, mezníky vdovy ale upevní. Zlé úmysly se...
Píseň 5:7... surově zbili a zranili. Šaty z ramenou mi strhli ti strážci hradební. Zapřísahám vás, dcery...
Izaiáš 25:12...vodě; jeho pýcha ale klesne každým pohybem. On strhne tvé vysoké nedobytné zdi, zboří a srazí je do prachu...
Izaiáš 38:12...člověkem, s nikým, kdo žije na světě. je strženo obydlí, jako stan kočovníků stěhuje se pryč;...
Izaiáš 52:2...prachu, Jeruzaléme, zvedni se, na trůn posaď seStrhni okovy ze svého hrdla, zajatá Dcero sionská! Toto...
Jeremiáš 22:24...pečetním prstenem na pravici, i odtud bych  strhl! Vydám do rukou těch, kdo pasou po tvém životě, do...
Jeremiáš 49:16...ses vysoko jak orel uhnízdil, i odtamtud  strhnu, praví Hospodin. Edom bude budit děs. Každý, kdo...
Ezechiel 13:11...dešťové přívaly, budou padat kroupy jako kamenystrhne se větrná bouře, a hle - ta zeď spadne! Tehdy se vás...
Ezechiel 13:21...ty, které jste lapaly jako ptáky do pastiStrhnu vám ty vaše čelenky a svůj lid vysvobodím z vašeho...
Ezechiel 21:31...s tvým zločinem! Tak praví Panovník HospodinStrhni si turban, sejmi korunu! Nic nebude jako dřív:...
Ezechiel 26:4...národy. Hradby Týru budou zbořeny a jeho věže strženy; vymetu z něj všechnu zeminu a nechám z něj jen...
Daniel 8:10...k nebeskému zástupu a některé hvězdy toho vojska strhl na zem a pošlapal je. Ve svém rozmachu se postavil...
Ozeáš 2:11...sklizně vezmu zpět a v době vinobraní víno svéstrhnu z svou vlnu i svůj len, jimiž se přikrývala ve...
Amos 3:11...Panovník Hospodin: Tuto zem obklíčí protivníkstrhne tvé pevnosti a tvé paláce vyplení. Toto praví...
Amos 9:1...ty sloupy do hlavic, se zachvějí základyStrhni je jim všem na hlavy. Ty, kdo přežijí, mečem pobiji!...
Amos 9:2...vytáhla. Kdyby snad vystoupili do nebe, i odtud strhnu je. Kdyby se ukryli na vršku Karmelu, najdu je a...
Jonáš 1:4...však na moře seslal veliký vítr, a na moři se strhla tak veliká bouře, hrozilo, že loď ztroskotá....
Jonáš 2:4... Uvrhl jsi do hlubin, doprostřed moře  strhl vír. Pohřben jsem tvými příboji, zavalen tvými vlnami...
Sofoniáš 2:14...zpěv. Na prahu jen hromady sutin, cedrové trámy strženy. To je to město hýření - hovělo si v bezpečí a...
Zachariáš 9:4... Hle! Panovník ho však vyžene, jeho hradby strhne do moře a město zmizí v plamenech! Spatří to Aškelon...
Matouš 7:25...dům na skále. Pak padl déšť, přišly záplavystrhly se vichřice a udeřily na ten dům, ale ten nespadl,...
Matouš 7:27...na písku. Pak padl déšť, přišly záplavystrhly se vichřice a udeřily na ten dům, a ten spadl a jeho...
Matouš 8:24...loď a jeho učedníci za ním. Na jezeře se náhle strhla veliká bouře, takže se vlny valily přes loď. On ale...
Matouš 25:6...začaly všechny podřimovat a usnuly. O půlnoci se strhl křik: ‚Ženich je tu! Jděte mu naproti!' Všechny...
Marek 4:37...byl, na loďku. Byly s ním i jiné loďky. Tehdy se strhla veliká větrná bouře. Vlny se valily na loď a ta se...
Jan 10:19...od svého Otce." Kvůli těm slovům se mezi Židy strhla hádka. Mnozí z nich říkali: "Je posedlý démonem a...
Skutky 5:37...něm povstal Juda Galilejský během sčítání lidustrhl za sebou spoustu lidí. Ale i jeho přívrženci se...
Skutky 14:19... Vtom ale dorazili Židé z Antiochie a Ikoniastrhli davy k tomu, aby Pavla ukamenovali. Když ho měli...
Skutky 20:30...lidé, kteří budou překrucovat pravdu, aby strhli učedníky za sebou. Proto bděte a pamatujte, že jsem...
Skutky 23:9...nebo duch, ale farizeové to obojí vyznávají.) Strhl se veliký křik. Z farizejské strany povstali někteří...
1. Korintským 8:10...Nenechá se ten slabší proti svému svědomí strhnout, aby jedl maso obětované modlám? Kvůli tvému...
2. Korintským 5:1... že ten pozemský stan, v němž přebýváme, bude stržen, máme od Boha věčné stavení v nebi, příbytek, jenž...
Galatským 2:13...Židé, se tím jejich pokrytectvím nechal strhnout i Barnabáš. Když jsem uviděl, jak pokulhávají za...
2. Petr 3:17... to víte předem, a tak se chraňte. Nenechte se strhnout bludem těch zvrhlíků, neodpadejte od své stálosti....
Zjevení 12:15...vychrlil za tou ženou vodu jako řeku, aby ji strhl proud. Země však ženě pomohla: otevřela ústa a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |