Strana

Hledám varianty 'strana' [ strany (32) stranu (26) stranou (16) straně (86) stranami (1) stranách (26) strana (11) stran (75) ]. Nalezeno 256 veršù.
Genesis 3:24... z níž byl vzat. Vyhostil člověka a na východní straně zahrady Eden umístil cheruby s míhajícím se...
Genesis 19:4...od mladíků po starce, všechen lid ze všech stran. "Kde jsou ti muži, co k tobě přišli na noc?" volali...
Genesis 19:9...pod ochranu střechy." Oni však zvolali: "Uhni stranou! Tenhle přistěhovalec nám tu bude dělat soudce?...
Exodus 2:12... jednoho z jeho bratrů. Rozhlédl se tedy na obě strany, a když viděl, že tam nikdo není, zabil toho...
Exodus 17:12... Áron a Hur mu pak podpírali ruce každý z jedné strany, takže jeho ruce zůstaly na místě do západu...
Exodus 18:16...nějakou nesnáz, přijdou ke mně a soudím mezi stranami a oznamuji Boží ustanovení a pokyny." Mojžíšův...
Exodus 19:12...na horu Sinaj. Vymezíš lidu hranice ze všech stran a řekneš: ‚Neopovažujte se vystoupit na horu nebo se...
Exodus 22:8...by někdo označil za svou, přijde spor obou stran před Boha. Koho Bůh označí za viníka, ten svému...
Exodus 25:32...boků bude vycházet šest prutů: tři pruty z jedné strany svícnu a tři pruty z druhé. Na jednom prutu budou...
Exodus 26:12...Zbývající polovina houně bude splývat přes zadní stranu Příbytku. Onen loket, o který budou stanové houně z...
Exodus 26:13... o který budou stanové houně z jedné i druhé strany delší, bude po obou stranách splývat přes bok...
Exodus 26:18...rámy Příbytku vyrobíš stejně. Pro pravou, jižní stranu Příbytku vyrobíš dvacet rámů. Pod těch dvacet rámů...
Exodus 26:20...rám. Také pro druhý bok Příbytku, pro severní stranu, vyrobíš dvacet rámů a k nim čtyřicet stříbrných...
Exodus 26:22...tak pod každý další rám. Pro zadní, západní stranu Příbytku pak vyrobíš šest rámů. Vyrobíš také dva...
Exodus 26:27...Příbytku a pět svlaků pro rámy na zadní, západní straně Příbytku. Prostřední svlak pak bude procházet...
Exodus 27:9..."Pro Příbytek postavíš nádvoří. Na pravé, jižní straně bude ohraničeno zástěnami ze soukaného kmentu v...
Exodus 27:10...loket. Dvacet sloupů s dvaceti patkami na této straně bude z bronzu, sloupové háčky a příčky budou...
Exodus 27:11...a příčky budou stříbrné. Totéž platí pro severní stranu: zástěny budou mít délku 100 loket, jejích dvacet...
Exodus 27:12...háčky a příčky budou stříbrné. Na západní straně bude nádvoří po šířce ohraničeno zástěnami na 50...
Exodus 27:13...a deseti patkami. Stejně tak přední, východní strana bude široká 50 loket. Bude ji tvořit 15 loket zástěn...
Exodus 27:14...zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z jedné strany a 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z...
Exodus 27:15...zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z druhé strany. Bránu nádvoří pak bude tvořit vyšívaný závěs z...
Exodus 27:18...bronzu. Nádvoří bude 100 loket dlouhé a po obou stranách 50 loket široké. Bude mít zástěnu ze soukaného...
Exodus 29:16... vezmeš jeho krev a pokropíš oltář ze všech stran. Potom berana rozsekáš na díly. Vnitřnosti a nohy...
Exodus 29:20...pravé nohy. Zbytkem krve pokropíš oltář ze všech stran. Poté vezmeš trochu krve, která bude na oltáři, a...
Exodus 30:4...bocích připevníš dva zlaté kruhy, a to po obou stranách. Budou to úchyty pro tyče, aby se na nich dal...
Exodus 32:15...v ruce dvě Desky svědectví, desky popsané z obou stran, popsané zepředu i zezadu. Ty desky byly Boží dílo a...
Exodus 36:23...všechny rámy Příbytku. Pro pravou, jižní stranu Příbytku vyrobili dvacet rámů. Pod těch dvacet rámů...
Exodus 36:25...rám. Také pro druhý bok Příbytku, pro severní stranu, vyrobili dvacet rámů a k nim čtyřicet stříbrných...
Exodus 36:27...tak pod každý další rám. Pro zadní, západní stranu Příbytku pak vyrobili šest rámů. Vyrobili také dva...
Exodus 36:32...Příbytku a pět svlaků pro rámy na zadní, západní straně Příbytku. Vyrobili i prostřední svlak, který...
Exodus 37:18...vycházelo šest prutů: tři pruty svícnu z jedné strany svícnu a tři pruty z druhé. Na jednom prutu byly tři...
Exodus 37:27...bocích připevnil dva zlaté kruhy, a to po obou stranách. Sloužily jako úchyty pro tyče, aby se na nich dal...
Exodus 38:9... Postavil také nádvoří. Na pravé, jižní straně nádvoří byly zástěny ze soukaného kmentu v délce 100...
Exodus 38:10...loket. Dvacet sloupů s dvaceti patkami na této straně bylo z bronzu, sloupové háčky a příčky byly stříbrné...
Exodus 38:11...háčky a příčky byly stříbrné. Rovněž na severní straně byly zástěny v délce 100 loket; jejích dvacet sloupů...
Exodus 38:12...háčky a příčky byly stříbrné. Na západní straně byly zástěny v délce 50 loket, s deseti sloupy a...
Exodus 38:13...a příčky byly stříbrné. Rovněž přední, východní strana měřila 50 loket. Tvořilo ji 15 loket zástěn se třemi...
Exodus 38:14...zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z jedné strany a 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z...
Exodus 38:15...zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z druhé strany. Uprostřed pak byla brána nádvoří. Všechny zástěny...
Exodus 40:22...mu Hospodin přikázal. Před oponou, na severní straně Příbytku, pak ve Stanu setkávání postavil stůl a...
Exodus 40:24...mu Hospodin přikázal. Naproti stolu, na jižní straně Příbytku, postavil do Stanu setkávání svícen a...
Leviticus 1:5...jeho krev jako oběť a tou krví pokropí ze všech stran oltář, který je u vchodu do Stanu setkávání. Potom ...
Leviticus 1:11...bez vady a zabije ho před Hospodinem u severní strany oltáře. Kněží, synové Áronovi, pak tou krví pokropí...
Leviticus 3:2... synové Áronovi, pak pokropí oltář krví ze všech stran. Potom z této pokojné oběti přinese ohnivou oběť...
Leviticus 3:8...synové pak její krví pokropí oltář ze všech stran. Potom z pokojné oběti přinese ohnivou oběť...
Leviticus 3:13...synové pak jeho krví pokropí oltář ze všech stran. Potom z něj přinese ohnivou oběť Hospodinu: tuk...
Leviticus 6:7...synové ji přinesou před Hospodina k přední straně oltáře. Kněz z oběti vezme hrst jemné mouky s...
Leviticus 7:2...oběť. Její krví se pokropí oltář ze všech stran. Potom bude obětován všechen její tuk: tučný ocas,...
Leviticus 8:15...jeho krev a prstem potřel rohy oltáře ze všech stran, aby oltář očistil od hříchu. Zbytek krve vylil k...
Leviticus 8:19... Mojžíš jej zabil. Potom pokropil oltář ze všech stran krví. Berana rozsekal na díly a nechal ty díly i s...
Leviticus 8:24...a palec pravé nohy. Zbytkem krve pak ze všech stran pokropil oltář. Potom vzal tuk (tučný ocas a všechen...
Leviticus 9:12...mu podali krev a on pokropil oltář ze všech stran. Podali mu zápalnou oběť rozsekanou na díly a hlavu a...
Leviticus 9:18...mu podali krev, jíž pokropil oltář ze všech stran, a tučné kusy z býka i z berana - tučný ocas, tuk...
Leviticus 14:41...venku za městem. Vnitřek domu pak nechá na všech stranách oškrábat. Hlínu, kterou seškrabali, vysypou na...
Leviticus 16:14...krve z toho býka a stříkne prstem na východní stranu slitovnice; rovněž před slitovnici sedmkrát stříkne...
Leviticus 16:18...z onoho býka a kozla, potře rohy oltáře ze všech stran a trochu krve na něj sedmkrát stříkne prstem. Tak jej...
Numeri 3:23...Geršonské rody tábořily za Příbytkem, na západní straně. Vůdcem geršonského otcovského domu byl Eljasaf, syn...
Numeri 3:29...svatyni. Rody Kehatových synů tábořily na jižní straně Příbytku. Vůdcem otcovského domu kehatských rodů byl...
Numeri 3:35...byl Curiel, syn Abichailův. Tábořili na severní straně Příbytku. Synům Merariho byly do opatrování svěřeny...
Numeri 11:31...od moře křepelky a zasypal jimi tábor ze všech stran, na jeden den cesty široko daleko, do výše kolem dvou...
Numeri 16:24...k Mojžíšovi: "Řekni obci: Odstupte ze všech stran od Korachova, Dátanova a Abiramova příbytku!" Mojžíš...
Numeri 21:13...Zered. Odtud táhli dál a utábořili se na druhé straně řeky Arnon, na poušti, která vybíhá z emorejského...
Numeri 22:24...se pak postavil na pěšinu mezi vinicemi, z obou stran lemovanou zídkami. Když oslice spatřila Hospodinova...
Numeri 34:12...moři. To budou hranice vaší země ze všech stran." Mojžíš synům Izraele přikázal: "To je ta země -...
Numeri 34:15...a půl pokolení získala dědictví na východní straně Jordánu naproti Jerichu." Hospodin promluvil k...
Numeri 35:4...dáte levitům, obklopují městskou zeď ze všech stran do vzdálenosti tisíce loktů. Proto vyměřte dva tisíce...
Numeri 35:5... Proto vyměřte dva tisíce loktů na východní straně města a stejně tolik na jižní, západní a severní...
Deuteronomium 4:41...tvůj Bůh. Mojžíš pak určil tři města na východní straně Jordánu, aby se tam směl uchýlit každý, kdo někoho...
Deuteronomium 4:49...k hoře Sirion (což je Hermon) a celou východní stranu jordánského údolí Arava k Mrtvému moři pod úbočím...
Deuteronomium 19:17...svědek, aby jej nařkl z odpadlictví, obě strany sporu se musí postavit před Hospodina - před kněze a...
Deuteronomium 23:13...táborem měj vyhrazené místo, kam budeš chodit na stranu. Ve své výstroji budeš mít kolík. Když si půjdeš ven...
Deuteronomium 33:23... požehnání Hospodinova jsi pln, jezero i s jižní stranou opanuj!" O Ašerovi řekl: "Nad jiné syny požehnán je...
Jozue 8:22...měl uprostřed.) Pobíjeli je z jedné i druhé strany, nezůstal, kdo by přežil ani kdo by unikl. Jen...
Jozue 8:33...svými stařešiny, správci a soudci stál po obou stranách Truhly před levitskými kněžími, kteří nosí Truhlu...
Jozue 12:1...synové Izraele pobili a jejichž zem na východní straně Jordánu obsadili od potoka Arnon k hoře Hermon i...
Jozue 13:8...dostali, neboť jim je dal Mojžíš na východní straně Jordánu. Hospodinův služebník Mojžíš jim přidělil...
Jozue 13:32...Mojžíš udělil na moábských pláních na východní straně Jordánu naproti Jerichu. Kmenu Levi však Mojžíš...
Jozue 15:7...ke Gelilotu naproti průsmyku Adumim na jižní straně údolí; dále hranice pokračuje podél vod En-šemeše,...
Jozue 17:9...Efraimovi. Manasesova hranice vede po severní straně potoka, dosáhne ke Středozemnímu moři. Jižní...
Jozue 17:10...potoka, dosáhne ke Středozemnímu moři. Jižní strana patří Efraimovi a severní strana Manasesovi, jehož...
Jozue 18:12...mezi syny Judovými a syny Josefovými. Na severní straně začíná jejich hranice u Jordánu, odkud pokračuje...
Jozue 18:14...jižně od Dolního Bet-choronu. Zde na západní straně mění hranice směr, stáčí se na jih od hory ležící...
Jozue 18:15...synů Judových). To je západní strana. Jižní strana začíná na západě okrajem Kiriat-jearimu, odkud...
Jozue 18:16...hory stojící před údolím Ben-hinom, na severní straně údolí Refaim. Potom sestupuje údolím Hinom ke...
Jozue 18:20...konce Jordánu. To je jižní hranice. Na východní straně tvoří hranici Jordán. Toto je dědictví synů...
Jozue 20:8...(což je Hebron) v Judském pohoří. Na východní straně Jordánu naproti Jerichu vybrali z Rubenova pokolení...
Jozue 21:44...se v . Hospodin jim dal odpočinout ze všech stran, přesně tak, jak odpřisáhl jejich otcům. Ze všech...
Jozue 22:11...oltář u jordánského Gelilotu na izraelské straně kanaánské hranice!" Jakmile to Izraelci uslyšeli,...
Soudců 2:14...plenili. Vydal je napospas nepřátelům ze všech stran, takže proti nim nemohli obstát. Kamkoli se...
Soudců 7:25...a Zeebovu hlavu pak přinesli Gedeonovi na druhou stranu Jordánu. Efraimští muži potom Gedeonovi řekli: "Cos...
Soudců 11:18...moábskou zem z východu a utábořili se na druhé straně potoka Arnon, aby nevstoupili na moábské území -...
Soudců 20:42...z města je dostihli, a tak je pobíjeli z obou stran. Obklíčili Benjamínce a neúnavně je pronásledovali ...
Růt 2:1...ječmene. Noemi měla příbuzného z manželovy strany, znamenitého muže z Elimelechova rodu; jmenoval se...
1. Samuel 6:8... vracíte jako odškodnění, přidejte do mošny po straně a pošlete ji pryč. Pak uvidíte: Zamíří-li do svého...
1. Samuel 9:23...jsem ti dal; tu, o níž jsem ti řekl, ji dáš stranou." Kuchař tedy vytáhl kýtu i s tím, co bylo na , a...
1. Samuel 14:4...) O Jonatanově odchodu nikdo nevěděl. Na obou stranách průsmyku, kterým chtěl Jonatan proniknout k...
1. Samuel 14:16...viděli, jak se to vojsko rozbíhá do všech stran. Saul řekl svým mužům: "Nastupte a zjistěte, kdo z...
1. Samuel 14:40... Řekl tedy celému Izraeli: "Vy budete na jedné straně a se svým synem Jonatanem na druhé." "Udělej, jak...
1. Samuel 26:5...ležel uprostřed tábora obklopen vojskem ze všech stran. David se pak zeptal Chetejce Achimelecha a Cerujina...
1. Samuel 26:13...spánek od Hospodina. David přešel na druhou stranu a postavil se opodál na vrchol kopce, aby byl od něj...
2. Samuel 2:13...u Gibeonského rybníka. Jedni zůstali na jedné straně rybníka a druzí na druhé. Abner tehdy promluvil k...
2. Samuel 2:15..." odpověděl Joáb. Nastoupili tedy, z každé strany ve stejném počtu: dvanáct Benjamínců za Saulova syna...
2. Samuel 3:12...se mnou smlouvu, a ti pomohu obrátit na tvou stranu celý Izrael!" "Dobře," odpověděl David. "Uzavřu s...
2. Samuel 3:27...Když byl Abner zpátky v Hebronu, Joáb si ho vzal stranou dovnitř městské brány, aby si s ním promluvil o...
2. Samuel 18:30... ale nevím, co to bylo." "Postav se tamhle na stranu," řekl mu král. Poodešel tedy a postavil se stranou....
1. Královská 2:22...Vždyť je to můj starší bratr a navíc na své straně kněze Abiatara i Joába, syna Ceruji." A král...
1. Královská 5:17... svého Boha. Musel bojovat s nepřáteli na všech stranách, dokud mu je Hospodin nepoložil pod nohy. Mně ale...
1. Královská 5:18...ale Hospodin, můj Bůh, dal odpočinutí ze všech stran. Nezbyl žádný protivník, žádná hrozba. Proto mám teď...
1. Královská 6:8...nářadí.) Vstup do spodního patra byl z jižní strany chrámu; po točitých schodech se stoupalo do...
1. Královská 6:16...deskami. Ve vzdálenosti 20 loktů od zadní strany chrámu postavil od podlahy ke stěnám přepážku z...
1. Královská 7:30...ramena pod umyvadlo. Každé odlité rameno mělo po stranách věnce. Ze stojanu vyčnívalo na loket vysoké...
1. Královská 7:39...z deseti stojanů. Pět stojanů postavil po pravé straně chrámu a pět po levé. Moře postavil po pravé straně...
1. Královská 10:19...šest stupňů. Opěradlo měl okrouhlé, po obou stranách sedadla područky a vedle područek stáli lvi. Na...
1. Královská 10:20...područek stáli lvi. Na šesti stupních po obou stranách stálo dvanáct dalších lvů. Nic takového nebylo...
1. Královská 17:3...na východ a skryj se u potoka Kerít na protější straně Jordánu. Z toho potoka budeš pít a havranům jsem...
1. Královská 17:5...šel a usadil se u potoka Kerít na protější straně Jordánu. Havrani mu ráno i večer nosili chléb a maso...
1. Královská 18:21...před lid. "Jak dlouho se budete kývat na obě strany?" řekl jim. "Je-li Hospodin Bohem, následujte ho!...
2. Královská 2:8...se rozestoupila a oba přešli po suchu na druhou stranu. Když přešli, Eliáš Elíšu vyzval: "Řekni, co pro...
2. Královská 2:14...vody, rozestoupila se a Elíša přešel na druhou stranu. "Duch Eliášův spočinul na Elíšovi!" řekli proročtí...
2. Královská 4:4...a lij do všech těch džbánů olej. Plné dávej stranou." A tak šla ven. Potom za sebou a za svými syny...
2. Královská 8:21...ho i s jeho veliteli vozů obklopili ze všech stran, ale on v noci vstal a obklíčení prolomil. Vojsko se...
2. Královská 11:6... Tak budete držet stráž kolem chrámu ze všech stran. Vy ze dvou zbývajících oddílů, kteří máte v sobotu...
2. Královská 11:11...se zbraní v ruce obklopili krále od pravé strany chrámu k jeho levé straně, u oltáře před chrámem....
2. Královská 16:14...oltářem a Hospodinovým chrámem, a postavil ho stranou onoho oltáře směrem na sever. Potom král Achaz...
1. Letopisů 4:39...a kozy ke Gedorskému průsmyku na východní straně údolí. Nalezli vydatné a dobré pastviny a prostranný...
1. Letopisů 9:18... Ti dosud stráží Královskou bránu na východní straně. Byli to strážní z tábora synů Leviho. Šalum, syn...
1. Letopisů 9:24...domu, u svatostánku. Tam stáli na stráži ze čtyř stran: na východě, na západě, na severu i na jihu. Jejich...
1. Letopisů 12:19... Amasaje: "Patříme tobě, Davide, jsme na tvé straně, synu Jišaje! Pokoj, pokoj buď tobě i tvým...
1. Letopisů 22:18... váš Bůh, s vámi? Dal vám odpočinutí ze všech stran. Vydal mi do rukou obyvatele této země, a tak je země...
2. Letopisů 9:18...podnoží připojeny k trůnu. Sedadlo mělo po obou stranách područky a vedle područek stáli lvi. Na šesti...
2. Letopisů 9:19...područek stáli lvi. Na šesti stupních po obou stranách stálo dvanáct dalších lvů. Nic takového nebylo...
2. Letopisů 13:17...se svým vojskem úplně rozdrtil. Na izraelské straně padlo 500 000 vybraných bojovníků. Synové Izraele...
2. Letopisů 14:6...jsme ho a on nám dopřál odpočinutí ze všech stran!" Stavěli tedy a dařilo se jim. Asovo vojsko čítalo...
2. Letopisů 15:15...jim dal najít a dopřál jim odpočinutí ze všech stran. Král Asa zbavil svou babičku Maaku postavení...
2. Letopisů 19:11...stateční a pusťte se do práce. Hospodin bude na straně dobrých!" Po nějaké době přitáhli Moábci spolu s...
2. Letopisů 20:30... protože jeho Bůh mu dopřál odpočinutí ze všech stran. Jošafat se stal judským králem v pětatřiceti letech...
2. Letopisů 21:9...ho i s jeho veliteli vozů obklopili ze všech stran, ale on v noci vstal a obklíčení prolomil. Edom tedy...
2. Letopisů 23:10...se zbraní v ruce obklopili krále od pravé strany chrámu k jeho levé straně, u oltáře před chrámem....
2. Letopisů 32:22...všech ostatních a dopřál jim odpočinutí ze všech stran. Mnozí přinášeli do Jeruzaléma dary Hospodinu a...
2. Letopisů 32:30...ústí pramene Gíchon a svedl ho dolů k západní straně Města Davidova. Ezechiášovi se dařilo všechno, co...
Job 1:10...a kolem všeho, co , nepostavil hradbu ze všech stran? Všemu, co dělá, žehnáš a jeho stáda se množí po...
Job 1:19...mohutný vichr a udeřil na ten dům ze všech stran, takže se na zřítil. Tvé děti jsou mrtvé. Unikl...
Job 3:23...člověku, jenž cestu nevidí a jehož Bůh ze všech stran obklíčil? Mým denním chlebem je teď jen sténání, můj...
Job 6:4...vpíjí do ducha, Boží hrůzy obkličují ze všech stran. Hýká snad osel, když dost trávy? Bučí snad vůl,...
Job 15:10... co my nevíme? Čemu rozumíš, a my ne? Na naší straně jsou kmeti šediví, i tvého otce předčí věkem svým....
Job 19:10...plášť a korunu mi z hlavy sňal. Boří ze všech stran, dokud nezajdu, mou naději vyvrací jako strom z...
Žalmy 3:7...šiků nemám strach, i když svírají ze všech stran. Povstaň, Hospodine! Zachraň , Bože můj! Rozbij...
Žalmy 12:9...nás navždy chraň! Ničemy se to hemží ze všech stran, nezřízenost se mezi lidmi rozmáhá! Pro předního...
Žalmy 27:6... hlava bude vyvýšena nad nepřátele ze všech stran; v jeho stanu budu s jásotem obětovat, Hospodinu budu...
Žalmy 31:14... Od tolika lidí slyším pomluvy - hrůza ze všech stran! se proti mně spolu domlouvají, chtějí zbavit...
Žalmy 82:2...budete soudit převráceně, jak dlouho budete na straně ničemů? séla Chudých a sirotků se zastávejte, nuzným...
Žalmy 88:18... obkličují jako voda, zaplavují ze všech stran. Přátele i známé jsi ode zahnal, mým společníkem...
Izaiáš 11:12...rozptýleného Judu posbírá ze čtyř světových stran. Efraimova závist vymizí, Judova nevraživost bude...
Izaiáš 43:6...Přiveď syny zdaleka, dcery ze světových stran - všechny, kdo nesou jméno , ty, jež jsem stvořil k...
Jeremiáš 49:5...tvého okolí. Budete rozehnáni každý na jinou stranu a nikdo neshromáždí ty, kdo se rozprchli. Později...
Jeremiáš 49:32... Ty, kteří si holí skráně, rozeženu do všech stran, praví Hospodin; přivedu na zkázu odevšad! Chacor...
Jeremiáš 49:36...Přivedu na Elam čtyři vichry ze čtyř nebeských stran a těmi vichry ho všude rozmetám, takže nezbude ani...
Jeremiáš 50:14...nad všemi jeho ranami. Obkličte Babylon ze všech stran, všichni, kdo napínáte luk! Střílejte na něj!...
Jeremiáš 50:15...hřešil proti Hospodinu! Spusťte pokřik ze všech stran: se vzdal! Jeho bašty padly! Hradby zbořeny! Ano,...
Jeremiáš 51:31...králi se oznamuje, že město padlo ze všech stran! Byly obsazeny brody, v močálech hoří rákosí,...
Jeremiáš 52:23...sloup, včetně granátových jablek. Těch bylo po stranách devadesát šest a po celém obvodu bylo na mřížoví...
Ezechiel 1:8... třpytící se jako vyleštěný bronz. Ze všech čtyř stran měly pod křídly lidské ruce. Měly čtveřice tváří i...
Ezechiel 1:17... Když se pohybovala, mohla jet na všechny čtyři strany, cestou nezatáčela. Loukotě měla ohromné, z nich...
Ezechiel 5:10...a všechny tvé přeživší rozptýlím na všechny strany. Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, protože...
Ezechiel 5:12...tebe padne mečem a třetinu rozptýlím na všechny strany; s taseným mečem je poženu. Teprve tehdy se můj hněv...
Ezechiel 10:11... Když se pohybovala, mohla jet na všechny čtyři strany a cestou nezatáčela. Kamkoli se obrátila hlava, tam...
Ezechiel 12:14... celou jeho družinu i vojsko rozpráším do všech stran a s taseným mečem je poženu. Tak poznají, že jsem...
Ezechiel 17:21...a ti, kdo zůstanou, budou rozehnáni do všech stran. Tehdy poznáte, že Hospodin jsem promluvil. Tak...
Ezechiel 36:3... Protože vás pustošili a drtili ze všech stran, aby si vás zbytek národů mohl rozebrat, a protože...
Ezechiel 37:9...praví Panovník Hospodin: Přijď, duchu, ze čtyř stran a dechni do těchto pobitých, ožijí!" A když jsem...
Ezechiel 39:17...Shromážděte se a pojďte sem! Sejděte se ze všech stran k obětní hostině, kterou pro vás připravím, k veliké...
Ezechiel 40:7...od sebe. Také práh vedoucí do síně na vnitřní straně brány byl na tyč hluboký. Dále změřil síň...
Ezechiel 40:9...a měla pilíře 2 lokty silné. Síň byla na vnitřní straně brány. Uvnitř této východní brány byly po jedné i...
Ezechiel 40:10...Uvnitř této východní brány byly po jedné i druhé straně tři výklenky a ty tři měly vždy stejné rozměry. Také...
Ezechiel 40:12...široká. Před výklenky byla po jedné i druhé straně zídka na loket vysoká. Výklenky byly 6 loktů široké...
Ezechiel 40:15...vstupního průčelí po průčelí síně na opačné straně byla brána 50 loktů dlouhá. Po stranách brány vedla...
Ezechiel 40:16...na opačné straně byla brána 50 loktů dlouhá. Po stranách brány vedla do výklenků mezi pilíři okénka, která...
Ezechiel 40:21...nádvoří. Její tři výklenky po jedné i druhé straně a rovněž pilíře a síň měly stejné rozměry jako ty v...
Ezechiel 40:22...se k po sedmi schodech a na protilehlé straně měla síň. Stejně jako východní brána i tato severní...
Ezechiel 40:25...jako ty předchozí. Sama brána i její síň měla po stranách okénka stejně jako ty předchozí. Byla 50 loktů...
Ezechiel 40:26...široká. Vedlo k sedm schodů a na protilehlé straně měla síň. Po jedné i druhé straně měla pilíře s...
Ezechiel 40:27...pilíře s palmovými ornamenty. I zde na jižní straně stála ještě další brána vedoucí do vnitřního nádvoří...
Ezechiel 40:29...jako ty předchozí. Sama brána i její síň měla po stranách okénka a byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká....
Ezechiel 40:33...jako ty předchozí. Sama brána i její síň měla po stranách okénka a byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká....
Ezechiel 40:34...k vnějšímu nádvoří. Měla po jedné i druhé straně pilíře s palmovými ornamenty a vedlo k osm schodů...
Ezechiel 40:36...předchozí. I ona měla výklenky, pilíře, síň a po stranách okénka. Byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká....
Ezechiel 40:37...k vnějšímu nádvoří. Měla po jedné i druhé straně pilíře s palmovými ornamenty a vedlo k osm schodů...
Ezechiel 40:39...zápalné oběti. V síni stály po jedné i druhé straně vždy dva stoly, na kterých se porážely zápalné oběti...
Ezechiel 40:40...za hřích i oběti odškodnění. Také zvenku po stranách severní brány, u schodů k jejímu vchodu, stály po...
Ezechiel 40:41...na porážení - čtyři z jedné a čtyři z druhé strany. Čtyři stoly pro zápalné oběti byly z tesaného...
Ezechiel 40:48...chrámu a změřil její pilíře po jedné i druhé straně: byly 5 loktů silné. Brána měla šířku 14 loktů a...
Ezechiel 40:49...deseti schodech. U pilířů stál po jedné i druhé straně vždy jeden sloup. Poté uvedl do chrámové lodi a...
Ezechiel 41:1...lodi a změřil její pilíře po jedné i druhé straně: byly 6 loktů silné. Vchod měl šířku 10 loktů a jeho...
Ezechiel 41:2...šířku 10 loktů a jeho zárubně po jedné i druhé straně 5 loktů. Změřil celou loď a byla 40 loktů dlouhá a...
Ezechiel 41:3...šířku 6 loktů a jeho zárubně po jedné i druhé straně 7 loktů. Změřil celou tuto místnost v čele chrámové...
Ezechiel 41:10...a místnostmi na nádvoří obklopovalo chrám po stranách na šířku 20 loktů. Z prostranství vedly vchody do...
Ezechiel 41:12...Mohutná stavba na západním okraji vyhrazeného prostranství byla 70 loktů dlouhá, 90 loktů široká a ze všech...
Ezechiel 41:15...loktů. Změřil také onu mohutnou stavbu na zadní straně vyhrazeného prostranství: včetně ochozů po jedné i...
Ezechiel 41:19...měl dvě tváře: lidskou tvář proti palmě z jedné strany a lví tvář proti palmě z druhé strany. Tak to bylo...
Ezechiel 41:26...byla zužující se okna s palmami po jedné i druhé straně. Také na postranních komorách chrámu byly římsy. ...
Ezechiel 42:4...ochozy ve třech poschodích nad sebou. Na severní straně vedla před místnostmi 10 loktů široká a 100 loktů...
Ezechiel 42:11...v vypadalo stejně jako u budovy na severní straně. Měly stejnou délku i šířku a stejné uspořádání...
Ezechiel 42:12...začátku byl vstup, kterým se do na východní straně vcházelo. Tehdy mi řekl: "Severní i jižní místnosti...
Ezechiel 42:16...dokola. Měřicí tyčí nejdříve změřil východní stranu: celkem 500 loktů mírou tyče. Poté změřil severní...
Ezechiel 42:17...celkem 500 loktů mírou tyče. Poté změřil severní stranu: celkem 500 loktů mírou tyče. Poté změřil jižní...
Ezechiel 42:18...celkem 500 loktů mírou tyče. Poté změřil jižní stranu: 500 loktů mírou tyče. Nakonec se obrátil k západní...
Ezechiel 42:19...loktů mírou tyče. Nakonec se obrátil k západní straně a změřil ji: 500 loktů mírou tyče. Tak změřil celý...
Ezechiel 42:20...loktů mírou tyče. Tak změřil celý okrsek ze čtyř stran. Kolem dokola byl na délku i na šířku 500 loktů...
Ezechiel 43:16...ohniště, z něhož se zvedají čtyři rohy. Čtyři strany ohniště tvoří čtverec 12 loktů dlouhý a 12 loktů...
Ezechiel 45:2... (Z něj bude pro svatyni vyčleněn čtverecstraně 500 loktů, lemovaný pruhem volné země širokým 50...
Ezechiel 45:7...a bude patřit celému domu Izraele. Území po obou stranách svatého podílu a majetku města připadne vládci....
Ezechiel 46:19...ze svého vlastnictví." Poté vedl průchodem po straně brány ke svatým místnostem pro kněží, obráceným na...
Ezechiel 47:1...obrácen k východu). Voda stékala zpod pravé strany chrámu na jih od oltáře. Poté odvedl severní...
Ezechiel 47:2...bráně vnějšího nádvoří. A hle - z její pravé strany se řinula voda. Onen muž se zatím s měřicí šňůrou v...
Ezechiel 47:17...sever od něhož se rozkládá Chamát. To je severní strana. Na východě povede hranice mezi Chavranem a Damaškem...
Ezechiel 47:18...k Mrtvému moři po Támar. To je východní strana. Na jihu povede hranice od Támar k vodám Meriby v...
Ezechiel 47:19...potoka ke Středozemnímu moři. To je jižní strana. Na západě bude hranici tvořit Středozemní moře k...
Ezechiel 47:20... k místu naproti Lebo-chamátu. To je západní strana. Tuto zem si rozdělíte mezi izraelské kmeny...
Ezechiel 48:18...a 250 loktů na západě. Zbývající území po obou stranách města se potáhne podél svatého podílu na délku 10...
Ezechiel 48:21...to včetně majetku města. Zbývající území po obou stranách svatého podílu a majetku města připadne vládci....
Ezechiel 48:30... Toto jsou vnější hranice města: Na severní straně měřící 4 500 loktů budou tři městské brány...
Ezechiel 48:32... brána Judova a brána Leviho. Na východní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána Josefova,...
Ezechiel 48:33... brána Benjamínova a brána Danova. Na jižní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána Šimeonova,...
Ezechiel 48:34... brána Isacharova a brána Zabulonova. Na západní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána Gádova,...
Daniel 7:5...objevila druhá šelma, podobná medvědu. Na jedné straně byla vztyčená, v zubech držela tři žebra a bylo ...
Daniel 8:8...se zlomil a místo něj vyrostly do čtyř světových stran čtyři jiné velkolepé rohy. Z jednoho z nich potom...
Daniel 11:4...říše rozpadne a bude rozdělena do čtyř světových stran. Nepřipadne ovšem jeho potomkům a nebude mít...
Abdiáš 1:11...do ostudy, vyhlazen budeš navěky! V ten den ses stranou postavil - v den, kdy jeho vojsko zajali cizinci,...
Jonáš 2:6...na tvůj svatý chrám? Voda obklopila ze všech stran, kolem dokola je hlubina, hlava tone v chaluhách....
Zachariáš 2:10...Hospodin, neboť vás rozšířím do čtyř světových stran, praví Hospodin. Pojď, Sione! Zachraň se, kdo ses...
Zachariáš 5:3...vypuštěná na celou zem," řekl mi. "Z jedné strany je napsáno: ‚Každý zloděj bude vyhlazen' a z druhé...
Matouš 8:28...i vítr a vlny!" Když se pak přeplavil na druhou stranu do gadarenského kraje, střetli se s ním dva posedlí,...
Matouš 14:22... nastoupí na loď a jedou napřed na druhou stranu, než on propustí zástupy. Když zástupy propustil,...
Matouš 16:22...třetího dne vstát z mrtvých. Petr ho tehdy vzal stranou a začal ho kárat: "Bůh chraň, Pane, to se ti...
Matouš 20:17...do Jeruzaléma si Ježíš vzal dvanáct učedníků stranou a řekl jim: "Hle, blížíme se k Jeruzalému. Tam bude...
Matouš 24:31...a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř světových stran, od jednoho konce nebe po druhý. Poučte se od...
Marek 4:35...onoho dne jim řekl: "Přeplavme se na druhou stranu." Opustili tedy zástup a vzali ho, jak byl, na loďku...
Marek 6:31...a co učili. Tehdy jim řekl: "Pojďte jen vy sami stranou na opuštěné místo a trochu si odpočiňte." Těch, kdo...
Marek 6:45... nastoupí na loď a jedou napřed na druhou stranu k Betsaidě, než rozpustí zástup. A když se s nimi...
Marek 7:33...ho, aby na něj vložil ruku. On si ho vzal stranou od zástupu, vložil mu prsty do uší, plivl a dotkl...
Marek 8:13...je, nastoupil zase do lodi a odplul na druhou stranu. Zapomněli ale vzít chléb a neměli s sebou na lodi...
Marek 8:32... Protože ty věci říkal otevřeně, Petr ho vzal stranou a začal ho kárat. Ježíš se ale obrátil, podíval se...
Marek 9:2...vzal Petra, Jakuba a Jana, vyvedl je samotné stranou na vysokou horu a proměnil se před nimi. Jeho šaty...
Marek 13:27...a shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran, od nejzazšího konce země po nejzazší konec nebe....
Lukáš 8:42... Šel tedy za ním a davy ho tiskly ze všech stran. Byla tam jedna žena, která dvanáct let trpěla...
Lukáš 19:43...obklíčí valem a oblehnou . Sevřou ze všech stran a srovnají se zemí, i tvé děti v tobě. Nenechají v...
Jan 19:18... Tam ho ukřižovali a s ním dva jiné z obou stran a Ježíše uprostřed. Pilát dal napsat a připevnit na...
Skutky 23:6...nespílej.'" Pavel věděl, že ve Veleradě je jedna strana saduceů a druhá farizeů, a tak zvolal: "Bratři, ...
Skutky 23:9...vyznávají.) Strhl se veliký křik. Z farizejské strany povstali někteří znalci Písma a bojovali za něj:...
Skutky 23:19...říci." Velitel ho vzal za ruku, poodešel s ním stranou a ptal se: "Co mi chceš povědět?" Mladík mu řekl:...
1. Korintským 16:2...v Galacii: Prvního dne v týdnu každý z vás  stranou, kolik si může dovolit, aby se sbírky nekonaly...
2. Korintským 4:8... že ta úžasná moc je Boží, a ne z nás. Ze všech stran zakoušíme soužení, ale nebýváme zdrceni; býváme...
2. Korintským 7:5...do Makedonie, neměli jsme tam klid. Ze všech stran na nás doléhalo soužení: zvenku boje, zevnitř obavy....
Židům 9:4...zlatý kadidlový oltář a truhla smlouvy, ze všech stran obložená zlatem, v níž byl zlatý džbán s manou,...
Zjevení 22:2...trůnu prostředkem ulice toho města. Po obou stranách řeky je strom života, jenž nese dvanáctero ovoce....

Slova obsahující strana: strana (11) stranami (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |