Straní

Hledám varianty 'straní' [ stranit (4) straní (1) straně (86) ]. Nalezeno 85 veršù.
Genesis 3:24... z níž byl vzat. Vyhostil člověka a na východní straně zahrady Eden umístil cheruby s míhajícím se...
Exodus 26:27...Příbytku a pět svlaků pro rámy na zadní, západní straně Příbytku. Prostřední svlak pak bude procházet...
Exodus 27:9..."Pro Příbytek postavíš nádvoří. Na pravé, jižní straně bude ohraničeno zástěnami ze soukaného kmentu v...
Exodus 27:10...loket. Dvacet sloupů s dvaceti patkami na této straně bude z bronzu, sloupové háčky a příčky budou...
Exodus 27:12...háčky a příčky budou stříbrné. Na západní straně bude nádvoří po šířce ohraničeno zástěnami na 50...
Exodus 36:32...Příbytku a pět svlaků pro rámy na zadní, západní straně Příbytku. Vyrobili i prostřední svlak, který...
Exodus 38:9... Postavil také nádvoří. Na pravé, jižní straně nádvoří byly zástěny ze soukaného kmentu v délce 100...
Exodus 38:10...loket. Dvacet sloupů s dvaceti patkami na této straně bylo z bronzu, sloupové háčky a příčky byly stříbrné...
Exodus 38:11...háčky a příčky byly stříbrné. Rovněž na severní straně byly zástěny v délce 100 loket; jejích dvacet sloupů...
Exodus 38:12...háčky a příčky byly stříbrné. Na západní straně byly zástěny v délce 50 loket, s deseti sloupy a...
Exodus 40:22...mu Hospodin přikázal. Před oponou, na severní straně Příbytku, pak ve Stanu setkávání postavil stůl a...
Exodus 40:24...mu Hospodin přikázal. Naproti stolu, na jižní straně Příbytku, postavil do Stanu setkávání svícen a...
Leviticus 6:7...synové ji přinesou před Hospodina k přední straně oltáře. Kněz z oběti vezme hrst jemné mouky s...
Numeri 3:23...Geršonské rody tábořily za Příbytkem, na západní straně. Vůdcem geršonského otcovského domu byl Eljasaf, syn...
Numeri 3:29...svatyni. Rody Kehatových synů tábořily na jižní straně Příbytku. Vůdcem otcovského domu kehatských rodů byl...
Numeri 3:35...byl Curiel, syn Abichailův. Tábořili na severní straně Příbytku. Synům Merariho byly do opatrování svěřeny...
Numeri 21:13...Zered. Odtud táhli dál a utábořili se na druhé straně řeky Arnon, na poušti, která vybíhá z emorejského...
Numeri 34:15...a půl pokolení získala dědictví na východní straně Jordánu naproti Jerichu." Hospodin promluvil k...
Numeri 35:5... Proto vyměřte dva tisíce loktů na východní straně města a stejně tolik na jižní, západní a severní...
Deuteronomium 4:41...tvůj Bůh. Mojžíš pak určil tři města na východní straně Jordánu, aby se tam směl uchýlit každý, kdo někoho...
Jozue 12:1...synové Izraele pobili a jejichž zem na východní straně Jordánu obsadili od potoka Arnon k hoře Hermon i...
Jozue 13:8...dostali, neboť jim je dal Mojžíš na východní straně Jordánu. Hospodinův služebník Mojžíš jim přidělil...
Jozue 13:32...Mojžíš udělil na moábských pláních na východní straně Jordánu naproti Jerichu. Kmenu Levi však Mojžíš...
Jozue 15:7...ke Gelilotu naproti průsmyku Adumim na jižní straně údolí; dále hranice pokračuje podél vod En-šemeše,...
Jozue 17:9...Efraimovi. Manasesova hranice vede po severní straně potoka, dosáhne ke Středozemnímu moři. Jižní...
Jozue 18:12...mezi syny Judovými a syny Josefovými. Na severní straně začíná jejich hranice u Jordánu, odkud pokračuje...
Jozue 18:14...jižně od Dolního Bet-choronu. Zde na západní straně mění hranice směr, stáčí se na jih od hory ležící...
Jozue 18:16...hory stojící před údolím Ben-hinom, na severní straně údolí Refaim. Potom sestupuje údolím Hinom ke...
Jozue 18:20...konce Jordánu. To je jižní hranice. Na východní straně tvoří hranici Jordán. Toto je dědictví synů...
Jozue 20:8...(což je Hebron) v Judském pohoří. Na východní straně Jordánu naproti Jerichu vybrali z Rubenova pokolení...
Jozue 22:11...oltář u jordánského Gelilotu na izraelské straně kanaánské hranice!" Jakmile to Izraelci uslyšeli,...
Soudců 11:18...moábskou zem z východu a utábořili se na druhé straně potoka Arnon, aby nevstoupili na moábské území -...
1. Samuel 6:8... vracíte jako odškodnění, přidejte do mošny po straně a pošlete ji pryč. Pak uvidíte: Zamíří-li do svého...
1. Samuel 14:40... Řekl tedy celému Izraeli: "Vy budete na jedné straně a se svým synem Jonatanem na druhé." "Udělej, jak...
2. Samuel 2:13...u Gibeonského rybníka. Jedni zůstali na jedné straně rybníka a druzí na druhé. Abner tehdy promluvil k...
1. Královská 2:22...Vždyť je to můj starší bratr a navíc na své straně kněze Abiatara i Joába, syna Ceruji." A král...
1. Královská 7:39...z deseti stojanů. Pět stojanů postavil po pravé straně chrámu a pět po levé. Moře postavil po pravé straně...
1. Královská 17:3...na východ a skryj se u potoka Kerít na protější straně Jordánu. Z toho potoka budeš pít a havranům jsem...
1. Královská 17:5...šel a usadil se u potoka Kerít na protější straně Jordánu. Havrani mu ráno i večer nosili chléb a maso...
2. Královská 11:11...krále od pravé strany chrámu k jeho levé straně, u oltáře před chrámem. Potom k nim Jojada přivedl...
1. Letopisů 4:39...a kozy ke Gedorskému průsmyku na východní straně údolí. Nalezli vydatné a dobré pastviny a prostranný...
1. Letopisů 9:18... Ti dosud stráží Královskou bránu na východní straně. Byli to strážní z tábora synů Leviho. Šalum, syn...
1. Letopisů 12:19... Amasaje: "Patříme tobě, Davide, jsme na tvé straně, synu Jišaje! Pokoj, pokoj buď tobě i tvým...
2. Letopisů 13:17...se svým vojskem úplně rozdrtil. Na izraelské straně padlo 500 000 vybraných bojovníků. Synové Izraele...
2. Letopisů 19:11...stateční a pusťte se do práce. Hospodin bude na straně dobrých!" Po nějaké době přitáhli Moábci spolu s...
2. Letopisů 23:10...krále od pravé strany chrámu k jeho levé straně, u oltáře před chrámem. Jojada a jeho synové pak...
2. Letopisů 32:30...ústí pramene Gíchon a svedl ho dolů k západní straně Města Davidova. Ezechiášovi se dařilo všechno, co...
Job 15:10... co my nevíme? Čemu rozumíš, a my ne? Na naší straně jsou kmeti šediví, i tvého otce předčí věkem svým....
Job 32:21... otevřu ústa a odpovím! Nikomu jistě nebudu stranit, nikomu nechci lichotit. Lichotit totiž ani neumím...
Žalmy 82:2...budete soudit převráceně, jak dlouho budete na straně ničemů? séla Chudých a sirotků se zastávejte, nuzným...
Přísloví 18:5...úst některých, zurčící potok, pramen moudrostiStranit darebákovi jistě není dobré, natožpak nevinného o...
Přísloví 24:23...trestat, kdo to ? Zde jsou další slova mudrcůStranit někomu u soudu není vůbec dobré. Kdo omilostní...
Přísloví 28:21...zahrne, kdo spěchá zbohatnout, trestu neujdeStranit někomu jistě dobré není; i pro kus chleba se mnohý...
Izaiáš 59:15...do města. Pravda se vytratila a ten, kdo se straní zla, je vydáván napospas. Hospodin vidí a nelíbí se...
Ezechiel 40:7...od sebe. Také práh vedoucí do síně na vnitřní straně brány byl na tyč hluboký. Dále změřil síň...
Ezechiel 40:9...a měla pilíře 2 lokty silné. Síň byla na vnitřní straně brány. Uvnitř této východní brány byly po jedné i...
Ezechiel 40:10...Uvnitř této východní brány byly po jedné i druhé straně tři výklenky a ty tři měly vždy stejné rozměry. Také...
Ezechiel 40:12...široká. Před výklenky byla po jedné i druhé straně zídka na loket vysoká. Výklenky byly 6 loktů široké...
Ezechiel 40:15...vstupního průčelí po průčelí síně na opačné straně byla brána 50 loktů dlouhá. Po stranách brány vedla...
Ezechiel 40:21...nádvoří. Její tři výklenky po jedné i druhé straně a rovněž pilíře a síň měly stejné rozměry jako ty v...
Ezechiel 40:22...se k po sedmi schodech a na protilehlé straně měla síň. Stejně jako východní brána i tato severní...
Ezechiel 40:26...široká. Vedlo k sedm schodů a na protilehlé straně měla síň. Po jedné i druhé straně měla pilíře s...
Ezechiel 40:27...pilíře s palmovými ornamenty. I zde na jižní straně stála ještě další brána vedoucí do vnitřního nádvoří...
Ezechiel 40:34...k vnějšímu nádvoří. Měla po jedné i druhé straně pilíře s palmovými ornamenty a vedlo k osm schodů...
Ezechiel 40:37...k vnějšímu nádvoří. Měla po jedné i druhé straně pilíře s palmovými ornamenty a vedlo k osm schodů...
Ezechiel 40:39...zápalné oběti. V síni stály po jedné i druhé straně vždy dva stoly, na kterých se porážely zápalné oběti...
Ezechiel 40:40...u schodů k jejímu vchodu, stály po jedné i druhé straně vždy dva stoly. Celkem tam tedy stálo osm stolů na...
Ezechiel 40:48...chrámu a změřil její pilíře po jedné i druhé straně: byly 5 loktů silné. Brána měla šířku 14 loktů a...
Ezechiel 40:49...deseti schodech. U pilířů stál po jedné i druhé straně vždy jeden sloup. Poté uvedl do chrámové lodi a...
Ezechiel 41:1...lodi a změřil její pilíře po jedné i druhé straně: byly 6 loktů silné. Vchod měl šířku 10 loktů a jeho...
Ezechiel 41:2...šířku 10 loktů a jeho zárubně po jedné i druhé straně 5 loktů. Změřil celou loď a byla 40 loktů dlouhá a...
Ezechiel 41:3...šířku 6 loktů a jeho zárubně po jedné i druhé straně 7 loktů. Změřil celou tuto místnost v čele chrámové...
Ezechiel 41:15...loktů. Změřil také onu mohutnou stavbu na zadní straně vyhrazeného prostranství: včetně ochozů po jedné i...
Ezechiel 41:26...byla zužující se okna s palmami po jedné i druhé straně. Také na postranních komorách chrámu byly římsy. ...
Ezechiel 42:4...ochozy ve třech poschodích nad sebou. Na severní straně vedla před místnostmi 10 loktů široká a 100 loktů...
Ezechiel 42:11...v vypadalo stejně jako u budovy na severní straně. Měly stejnou délku i šířku a stejné uspořádání...
Ezechiel 42:12...začátku byl vstup, kterým se do na východní straně vcházelo. Tehdy mi řekl: "Severní i jižní místnosti...
Ezechiel 42:19...loktů mírou tyče. Nakonec se obrátil k západní straně a změřil ji: 500 loktů mírou tyče. Tak změřil celý...
Ezechiel 45:2... (Z něj bude pro svatyni vyčleněn čtverecstraně 500 loktů, lemovaný pruhem volné země širokým 50...
Ezechiel 46:19...ze svého vlastnictví." Poté vedl průchodem po straně brány ke svatým místnostem pro kněží, obráceným na...
Ezechiel 48:30... Toto jsou vnější hranice města: Na severní straně měřící 4 500 loktů budou tři městské brány...
Ezechiel 48:32... brána Judova a brána Leviho. Na východní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána Josefova,...
Ezechiel 48:33... brána Benjamínova a brána Danova. Na jižní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána Šimeonova,...
Ezechiel 48:34... brána Isacharova a brána Zabulonova. Na západní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána Gádova,...
Daniel 7:5...objevila druhá šelma, podobná medvědu. Na jedné straně byla vztyčená, v zubech držela tři žebra a bylo ...

Slova obsahující straní: neodstraníte (2) nestraní (7) nestraníš (1) odstraní (9) odstraním (15) odstraníš (2) odstraníte (1) straní (1) ústraní (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |