Stran

Hledám varianty 'stran' [ strany (32) stranu (26) stranou (16) straně (86) stranami (1) stranách (26) strana (11) stran (75) ]. Nalezeno 256 veršù.
Genesis 3:24... z níž byl vzat. Vyhostil člověka a na východní straně zahrady Eden umístil cheruby s míhajícím se...
Genesis 19:4...od mladíků po starce, všechen lid ze všech stran. "Kde jsou ti muži, co k tobě přišli na noc?" volali...
Genesis 19:9...pod ochranu střechy." Oni však zvolali: "Uhni stranou! Tenhle přistěhovalec nám tu bude dělat soudce?...
Exodus 2:12... jednoho z jeho bratrů. Rozhlédl se tedy na obě strany, a když viděl, že tam nikdo není, zabil toho...
Exodus 17:12... Áron a Hur mu pak podpírali ruce každý z jedné strany, takže jeho ruce zůstaly na místě do západu...
Exodus 18:16...nějakou nesnáz, přijdou ke mně a soudím mezi stranami a oznamuji Boží ustanovení a pokyny." Mojžíšův...
Exodus 19:12...na horu Sinaj. Vymezíš lidu hranice ze všech stran a řekneš: ‚Neopovažujte se vystoupit na horu nebo se...
Exodus 22:8...by někdo označil za svou, přijde spor obou stran před Boha. Koho Bůh označí za viníka, ten svému...
Exodus 25:32...boků bude vycházet šest prutů: tři pruty z jedné strany svícnu a tři pruty z druhé. Na jednom prutu budou...
Exodus 26:12...Zbývající polovina houně bude splývat přes zadní stranu Příbytku. Onen loket, o který budou stanové houně z...
Exodus 26:13... o který budou stanové houně z jedné i druhé strany delší, bude po obou stranách splývat přes bok...
Exodus 26:18...rámy Příbytku vyrobíš stejně. Pro pravou, jižní stranu Příbytku vyrobíš dvacet rámů. Pod těch dvacet rámů...
Exodus 26:20...rám. Také pro druhý bok Příbytku, pro severní stranu, vyrobíš dvacet rámů a k nim čtyřicet stříbrných...
Exodus 26:22...tak pod každý další rám. Pro zadní, západní stranu Příbytku pak vyrobíš šest rámů. Vyrobíš také dva...
Exodus 26:27...Příbytku a pět svlaků pro rámy na zadní, západní straně Příbytku. Prostřední svlak pak bude procházet...
Exodus 27:9..."Pro Příbytek postavíš nádvoří. Na pravé, jižní straně bude ohraničeno zástěnami ze soukaného kmentu v...
Exodus 27:10...loket. Dvacet sloupů s dvaceti patkami na této straně bude z bronzu, sloupové háčky a příčky budou...
Exodus 27:11...a příčky budou stříbrné. Totéž platí pro severní stranu: zástěny budou mít délku 100 loket, jejích dvacet...
Exodus 27:12...háčky a příčky budou stříbrné. Na západní straně bude nádvoří po šířce ohraničeno zástěnami na 50...
Exodus 27:13...a deseti patkami. Stejně tak přední, východní strana bude široká 50 loket. Bude ji tvořit 15 loket zástěn...
Exodus 27:14...zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z jedné strany a 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z...
Exodus 27:15...zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z druhé strany. Bránu nádvoří pak bude tvořit vyšívaný závěs z...
Exodus 27:18...bronzu. Nádvoří bude 100 loket dlouhé a po obou stranách 50 loket široké. Bude mít zástěnu ze soukaného...
Exodus 29:16... vezmeš jeho krev a pokropíš oltář ze všech stran. Potom berana rozsekáš na díly. Vnitřnosti a nohy...
Exodus 29:20...pravé nohy. Zbytkem krve pokropíš oltář ze všech stran. Poté vezmeš trochu krve, která bude na oltáři, a...
Exodus 30:4...bocích připevníš dva zlaté kruhy, a to po obou stranách. Budou to úchyty pro tyče, aby se na nich dal...
Exodus 32:15...v ruce dvě Desky svědectví, desky popsané z obou stran, popsané zepředu i zezadu. Ty desky byly Boží dílo a...
Exodus 36:23...všechny rámy Příbytku. Pro pravou, jižní stranu Příbytku vyrobili dvacet rámů. Pod těch dvacet rámů...
Exodus 36:25...rám. Také pro druhý bok Příbytku, pro severní stranu, vyrobili dvacet rámů a k nim čtyřicet stříbrných...
Exodus 36:27...tak pod každý další rám. Pro zadní, západní stranu Příbytku pak vyrobili šest rámů. Vyrobili také dva...
Exodus 36:32...Příbytku a pět svlaků pro rámy na zadní, západní straně Příbytku. Vyrobili i prostřední svlak, který...
Exodus 37:18...vycházelo šest prutů: tři pruty svícnu z jedné strany svícnu a tři pruty z druhé. Na jednom prutu byly tři...
Exodus 37:27...bocích připevnil dva zlaté kruhy, a to po obou stranách. Sloužily jako úchyty pro tyče, aby se na nich dal...
Exodus 38:9... Postavil také nádvoří. Na pravé, jižní straně nádvoří byly zástěny ze soukaného kmentu v délce 100...
Exodus 38:10...loket. Dvacet sloupů s dvaceti patkami na této straně bylo z bronzu, sloupové háčky a příčky byly stříbrné...
Exodus 38:11...háčky a příčky byly stříbrné. Rovněž na severní straně byly zástěny v délce 100 loket; jejích dvacet sloupů...
Exodus 38:12...háčky a příčky byly stříbrné. Na západní straně byly zástěny v délce 50 loket, s deseti sloupy a...
Exodus 38:13...a příčky byly stříbrné. Rovněž přední, východní strana měřila 50 loket. Tvořilo ji 15 loket zástěn se třemi...
Exodus 38:14...zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z jedné strany a 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z...
Exodus 38:15...zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z druhé strany. Uprostřed pak byla brána nádvoří. Všechny zástěny...
Exodus 40:22...mu Hospodin přikázal. Před oponou, na severní straně Příbytku, pak ve Stanu setkávání postavil stůl a...
Exodus 40:24...mu Hospodin přikázal. Naproti stolu, na jižní straně Příbytku, postavil do Stanu setkávání svícen a...
Leviticus 1:5...jeho krev jako oběť a tou krví pokropí ze všech stran oltář, který je u vchodu do Stanu setkávání. Potom ...
Leviticus 1:11...bez vady a zabije ho před Hospodinem u severní strany oltáře. Kněží, synové Áronovi, pak tou krví pokropí...
Leviticus 3:2... synové Áronovi, pak pokropí oltář krví ze všech stran. Potom z této pokojné oběti přinese ohnivou oběť...
Leviticus 3:8...synové pak její krví pokropí oltář ze všech stran. Potom z pokojné oběti přinese ohnivou oběť...
Leviticus 3:13...synové pak jeho krví pokropí oltář ze všech stran. Potom z něj přinese ohnivou oběť Hospodinu: tuk...
Leviticus 6:7...synové ji přinesou před Hospodina k přední straně oltáře. Kněz z oběti vezme hrst jemné mouky s...
Leviticus 7:2...oběť. Její krví se pokropí oltář ze všech stran. Potom bude obětován všechen její tuk: tučný ocas,...
Leviticus 8:15...jeho krev a prstem potřel rohy oltáře ze všech stran, aby oltář očistil od hříchu. Zbytek krve vylil k...
Leviticus 8:19... Mojžíš jej zabil. Potom pokropil oltář ze všech stran krví. Berana rozsekal na díly a nechal ty díly i s...
Leviticus 8:24...a palec pravé nohy. Zbytkem krve pak ze všech stran pokropil oltář. Potom vzal tuk (tučný ocas a všechen...
Leviticus 9:12...mu podali krev a on pokropil oltář ze všech stran. Podali mu zápalnou oběť rozsekanou na díly a hlavu a...
Leviticus 9:18...mu podali krev, jíž pokropil oltář ze všech stran, a tučné kusy z býka i z berana - tučný ocas, tuk...
Leviticus 14:41...venku za městem. Vnitřek domu pak nechá na všech stranách oškrábat. Hlínu, kterou seškrabali, vysypou na...
Leviticus 16:14...krve z toho býka a stříkne prstem na východní stranu slitovnice; rovněž před slitovnici sedmkrát stříkne...
Leviticus 16:18...z onoho býka a kozla, potře rohy oltáře ze všech stran a trochu krve na něj sedmkrát stříkne prstem. Tak jej...
Numeri 3:23...Geršonské rody tábořily za Příbytkem, na západní straně. Vůdcem geršonského otcovského domu byl Eljasaf, syn...
Numeri 3:29...svatyni. Rody Kehatových synů tábořily na jižní straně Příbytku. Vůdcem otcovského domu kehatských rodů byl...
Numeri 3:35...byl Curiel, syn Abichailův. Tábořili na severní straně Příbytku. Synům Merariho byly do opatrování svěřeny...
Numeri 11:31...od moře křepelky a zasypal jimi tábor ze všech stran, na jeden den cesty široko daleko, do výše kolem dvou...
Numeri 16:24...k Mojžíšovi: "Řekni obci: Odstupte ze všech stran od Korachova, Dátanova a Abiramova příbytku!" Mojžíš...
Numeri 21:13...Zered. Odtud táhli dál a utábořili se na druhé straně řeky Arnon, na poušti, která vybíhá z emorejského...
Numeri 22:24...se pak postavil na pěšinu mezi vinicemi, z obou stran lemovanou zídkami. Když oslice spatřila Hospodinova...
Numeri 34:12...moři. To budou hranice vaší země ze všech stran." Mojžíš synům Izraele přikázal: "To je ta země -...
Numeri 34:15...a půl pokolení získala dědictví na východní straně Jordánu naproti Jerichu." Hospodin promluvil k...
Numeri 35:4...dáte levitům, obklopují městskou zeď ze všech stran do vzdálenosti tisíce loktů. Proto vyměřte dva tisíce...
Numeri 35:5... Proto vyměřte dva tisíce loktů na východní straně města a stejně tolik na jižní, západní a severní...
Deuteronomium 4:41...tvůj Bůh. Mojžíš pak určil tři města na východní straně Jordánu, aby se tam směl uchýlit každý, kdo někoho...
Deuteronomium 4:49...k hoře Sirion (což je Hermon) a celou východní stranu jordánského údolí Arava k Mrtvému moři pod úbočím...
Deuteronomium 19:17...svědek, aby jej nařkl z odpadlictví, obě strany sporu se musí postavit před Hospodina - před kněze a...
Deuteronomium 23:13...táborem měj vyhrazené místo, kam budeš chodit na stranu. Ve své výstroji budeš mít kolík. Když si půjdeš ven...
Deuteronomium 33:23... požehnání Hospodinova jsi pln, jezero i s jižní stranou opanuj!" O Ašerovi řekl: "Nad jiné syny požehnán je...
Jozue 8:22...měl uprostřed.) Pobíjeli je z jedné i druhé strany, nezůstal, kdo by přežil ani kdo by unikl. Jen...
Jozue 8:33...svými stařešiny, správci a soudci stál po obou stranách Truhly před levitskými kněžími, kteří nosí Truhlu...
Jozue 12:1...synové Izraele pobili a jejichž zem na východní straně Jordánu obsadili od potoka Arnon k hoře Hermon i...
Jozue 13:8...dostali, neboť jim je dal Mojžíš na východní straně Jordánu. Hospodinův služebník Mojžíš jim přidělil...
Jozue 13:32...Mojžíš udělil na moábských pláních na východní straně Jordánu naproti Jerichu. Kmenu Levi však Mojžíš...
Jozue 15:7...ke Gelilotu naproti průsmyku Adumim na jižní straně údolí; dále hranice pokračuje podél vod En-šemeše,...
Jozue 17:9...Efraimovi. Manasesova hranice vede po severní straně potoka, dosáhne ke Středozemnímu moři. Jižní...
Jozue 17:10...potoka, dosáhne ke Středozemnímu moři. Jižní strana patří Efraimovi a severní strana Manasesovi, jehož...
Jozue 18:12...mezi syny Judovými a syny Josefovými. Na severní straně začíná jejich hranice u Jordánu, odkud pokračuje...
Jozue 18:14...jižně od Dolního Bet-choronu. Zde na západní straně mění hranice směr, stáčí se na jih od hory ležící...
Jozue 18:15...synů Judových). To je západní strana. Jižní strana začíná na západě okrajem Kiriat-jearimu, odkud...
Jozue 18:16...hory stojící před údolím Ben-hinom, na severní straně údolí Refaim. Potom sestupuje údolím Hinom ke...
Jozue 18:20...konce Jordánu. To je jižní hranice. Na východní straně tvoří hranici Jordán. Toto je dědictví synů...
Jozue 20:8...(což je Hebron) v Judském pohoří. Na východní straně Jordánu naproti Jerichu vybrali z Rubenova pokolení...
Jozue 21:44...se v . Hospodin jim dal odpočinout ze všech stran, přesně tak, jak odpřisáhl jejich otcům. Ze všech...
Jozue 22:11...oltář u jordánského Gelilotu na izraelské straně kanaánské hranice!" Jakmile to Izraelci uslyšeli,...
Soudců 2:14...plenili. Vydal je napospas nepřátelům ze všech stran, takže proti nim nemohli obstát. Kamkoli se...
Soudců 7:25...a Zeebovu hlavu pak přinesli Gedeonovi na druhou stranu Jordánu. Efraimští muži potom Gedeonovi řekli: "Cos...
Soudců 11:18...moábskou zem z východu a utábořili se na druhé straně potoka Arnon, aby nevstoupili na moábské území -...
Soudců 20:42...z města je dostihli, a tak je pobíjeli z obou stran. Obklíčili Benjamínce a neúnavně je pronásledovali ...
Růt 2:1...ječmene. Noemi měla příbuzného z manželovy strany, znamenitého muže z Elimelechova rodu; jmenoval se...
1. Samuel 6:8... vracíte jako odškodnění, přidejte do mošny po straně a pošlete ji pryč. Pak uvidíte: Zamíří-li do svého...
1. Samuel 9:23...jsem ti dal; tu, o níž jsem ti řekl, ji dáš stranou." Kuchař tedy vytáhl kýtu i s tím, co bylo na , a...
1. Samuel 14:4...) O Jonatanově odchodu nikdo nevěděl. Na obou stranách průsmyku, kterým chtěl Jonatan proniknout k...
1. Samuel 14:16...viděli, jak se to vojsko rozbíhá do všech stran. Saul řekl svým mužům: "Nastupte a zjistěte, kdo z...
1. Samuel 14:40... Řekl tedy celému Izraeli: "Vy budete na jedné straně a se svým synem Jonatanem na druhé." "Udělej, jak...
1. Samuel 26:5...ležel uprostřed tábora obklopen vojskem ze všech stran. David se pak zeptal Chetejce Achimelecha a Cerujina...
1. Samuel 26:13...spánek od Hospodina. David přešel na druhou stranu a postavil se opodál na vrchol kopce, aby byl od něj...
2. Samuel 2:13...u Gibeonského rybníka. Jedni zůstali na jedné straně rybníka a druzí na druhé. Abner tehdy promluvil k...
2. Samuel 2:15..." odpověděl Joáb. Nastoupili tedy, z každé strany ve stejném počtu: dvanáct Benjamínců za Saulova syna...
2. Samuel 3:12...se mnou smlouvu, a ti pomohu obrátit na tvou stranu celý Izrael!" "Dobře," odpověděl David. "Uzavřu s...
2. Samuel 3:27...Když byl Abner zpátky v Hebronu, Joáb si ho vzal stranou dovnitř městské brány, aby si s ním promluvil o...
2. Samuel 18:30... ale nevím, co to bylo." "Postav se tamhle na stranu," řekl mu král. Poodešel tedy a postavil se stranou....
1. Královská 2:22...Vždyť je to můj starší bratr a navíc na své straně kněze Abiatara i Joába, syna Ceruji." A král...
1. Královská 5:17... svého Boha. Musel bojovat s nepřáteli na všech stranách, dokud mu je Hospodin nepoložil pod nohy. Mně ale...
1. Královská 5:18...ale Hospodin, můj Bůh, dal odpočinutí ze všech stran. Nezbyl žádný protivník, žádná hrozba. Proto mám teď...
1. Královská 6:8...nářadí.) Vstup do spodního patra byl z jižní strany chrámu; po točitých schodech se stoupalo do...
1. Královská 6:16...deskami. Ve vzdálenosti 20 loktů od zadní strany chrámu postavil od podlahy ke stěnám přepážku z...
1. Královská 7:30...ramena pod umyvadlo. Každé odlité rameno mělo po stranách věnce. Ze stojanu vyčnívalo na loket vysoké...
1. Královská 7:39...z deseti stojanů. Pět stojanů postavil po pravé straně chrámu a pět po levé. Moře postavil po pravé straně...
1. Královská 10:19...šest stupňů. Opěradlo měl okrouhlé, po obou stranách sedadla područky a vedle područek stáli lvi. Na...
1. Královská 10:20...područek stáli lvi. Na šesti stupních po obou stranách stálo dvanáct dalších lvů. Nic takového nebylo...
1. Královská 17:3...na východ a skryj se u potoka Kerít na protější straně Jordánu. Z toho potoka budeš pít a havranům jsem...
1. Královská 17:5...šel a usadil se u potoka Kerít na protější straně Jordánu. Havrani mu ráno i večer nosili chléb a maso...
1. Královská 18:21...před lid. "Jak dlouho se budete kývat na obě strany?" řekl jim. "Je-li Hospodin Bohem, následujte ho!...
2. Královská 2:8...se rozestoupila a oba přešli po suchu na druhou stranu. Když přešli, Eliáš Elíšu vyzval: "Řekni, co pro...
2. Královská 2:14...vody, rozestoupila se a Elíša přešel na druhou stranu. "Duch Eliášův spočinul na Elíšovi!" řekli proročtí...
2. Královská 4:4...a lij do všech těch džbánů olej. Plné dávej stranou." A tak šla ven. Potom za sebou a za svými syny...
2. Královská 8:21...ho i s jeho veliteli vozů obklopili ze všech stran, ale on v noci vstal a obklíčení prolomil. Vojsko se...
2. Královská 11:6... Tak budete držet stráž kolem chrámu ze všech stran. Vy ze dvou zbývajících oddílů, kteří máte v sobotu...
2. Královská 11:11...se zbraní v ruce obklopili krále od pravé strany chrámu k jeho levé straně, u oltáře před chrámem....
2. Královská 16:14...oltářem a Hospodinovým chrámem, a postavil ho stranou onoho oltáře směrem na sever. Potom král Achaz...
1. Letopisů 4:39...a kozy ke Gedorskému průsmyku na východní straně údolí. Nalezli vydatné a dobré pastviny a prostranný...
1. Letopisů 9:18... Ti dosud stráží Královskou bránu na východní straně. Byli to strážní z tábora synů Leviho. Šalum, syn...
1. Letopisů 9:24...domu, u svatostánku. Tam stáli na stráži ze čtyř stran: na východě, na západě, na severu i na jihu. Jejich...
1. Letopisů 12:19... Amasaje: "Patříme tobě, Davide, jsme na tvé straně, synu Jišaje! Pokoj, pokoj buď tobě i tvým...
1. Letopisů 22:18... váš Bůh, s vámi? Dal vám odpočinutí ze všech stran. Vydal mi do rukou obyvatele této země, a tak je země...
2. Letopisů 9:18...podnoží připojeny k trůnu. Sedadlo mělo po obou stranách područky a vedle područek stáli lvi. Na šesti...
2. Letopisů 9:19...područek stáli lvi. Na šesti stupních po obou stranách stálo dvanáct dalších lvů. Nic takového nebylo...
2. Letopisů 13:17...se svým vojskem úplně rozdrtil. Na izraelské straně padlo 500 000 vybraných bojovníků. Synové Izraele...
2. Letopisů 14:6...jsme ho a on nám dopřál odpočinutí ze všech stran!" Stavěli tedy a dařilo se jim. Asovo vojsko čítalo...
2. Letopisů 15:15...jim dal najít a dopřál jim odpočinutí ze všech stran. Král Asa zbavil svou babičku Maaku postavení...
2. Letopisů 19:11...stateční a pusťte se do práce. Hospodin bude na straně dobrých!" Po nějaké době přitáhli Moábci spolu s...
2. Letopisů 20:30... protože jeho Bůh mu dopřál odpočinutí ze všech stran. Jošafat se stal judským králem v pětatřiceti letech...
2. Letopisů 21:9...ho i s jeho veliteli vozů obklopili ze všech stran, ale on v noci vstal a obklíčení prolomil. Edom tedy...
2. Letopisů 23:10...se zbraní v ruce obklopili krále od pravé strany chrámu k jeho levé straně, u oltáře před chrámem....
2. Letopisů 32:22...všech ostatních a dopřál jim odpočinutí ze všech stran. Mnozí přinášeli do Jeruzaléma dary Hospodinu a...
2. Letopisů 32:30...ústí pramene Gíchon a svedl ho dolů k západní straně Města Davidova. Ezechiášovi se dařilo všechno, co...
Job 1:10...a kolem všeho, co , nepostavil hradbu ze všech stran? Všemu, co dělá, žehnáš a jeho stáda se množí po...
Job 1:19...mohutný vichr a udeřil na ten dům ze všech stran, takže se na zřítil. Tvé děti jsou mrtvé. Unikl...
Job 3:23...člověku, jenž cestu nevidí a jehož Bůh ze všech stran obklíčil? Mým denním chlebem je teď jen sténání, můj...
Job 6:4...vpíjí do ducha, Boží hrůzy obkličují ze všech stran. Hýká snad osel, když dost trávy? Bučí snad vůl,...
Job 15:10... co my nevíme? Čemu rozumíš, a my ne? Na naší straně jsou kmeti šediví, i tvého otce předčí věkem svým....
Job 19:10...plášť a korunu mi z hlavy sňal. Boří ze všech stran, dokud nezajdu, mou naději vyvrací jako strom z...
Žalmy 3:7...šiků nemám strach, i když svírají ze všech stran. Povstaň, Hospodine! Zachraň , Bože můj! Rozbij...
Žalmy 12:9...nás navždy chraň! Ničemy se to hemží ze všech stran, nezřízenost se mezi lidmi rozmáhá! Pro předního...
Žalmy 27:6... hlava bude vyvýšena nad nepřátele ze všech stran; v jeho stanu budu s jásotem obětovat, Hospodinu budu...
Žalmy 31:14... Od tolika lidí slyším pomluvy - hrůza ze všech stran! se proti mně spolu domlouvají, chtějí zbavit...
Žalmy 82:2...budete soudit převráceně, jak dlouho budete na straně ničemů? séla Chudých a sirotků se zastávejte, nuzným...
Žalmy 88:18... obkličují jako voda, zaplavují ze všech stran. Přátele i známé jsi ode zahnal, mým společníkem...
Izaiáš 11:12...rozptýleného Judu posbírá ze čtyř světových stran. Efraimova závist vymizí, Judova nevraživost bude...
Izaiáš 43:6...Přiveď syny zdaleka, dcery ze světových stran - všechny, kdo nesou jméno , ty, jež jsem stvořil k...
Jeremiáš 49:5...tvého okolí. Budete rozehnáni každý na jinou stranu a nikdo neshromáždí ty, kdo se rozprchli. Později...
Jeremiáš 49:32... Ty, kteří si holí skráně, rozeženu do všech stran, praví Hospodin; přivedu na zkázu odevšad! Chacor...
Jeremiáš 49:36...Přivedu na Elam čtyři vichry ze čtyř nebeských stran a těmi vichry ho všude rozmetám, takže nezbude ani...
Jeremiáš 50:14...nad všemi jeho ranami. Obkličte Babylon ze všech stran, všichni, kdo napínáte luk! Střílejte na něj!...
Jeremiáš 50:15...hřešil proti Hospodinu! Spusťte pokřik ze všech stran: se vzdal! Jeho bašty padly! Hradby zbořeny! Ano,...
Jeremiáš 51:31...králi se oznamuje, že město padlo ze všech stran! Byly obsazeny brody, v močálech hoří rákosí,...
Jeremiáš 52:23...sloup, včetně granátových jablek. Těch bylo po stranách devadesát šest a po celém obvodu bylo na mřížoví...
Ezechiel 1:8... třpytící se jako vyleštěný bronz. Ze všech čtyř stran měly pod křídly lidské ruce. Měly čtveřice tváří i...
Ezechiel 1:17... Když se pohybovala, mohla jet na všechny čtyři strany, cestou nezatáčela. Loukotě měla ohromné, z nich...
Ezechiel 5:10...a všechny tvé přeživší rozptýlím na všechny strany. Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, protože...
Ezechiel 5:12...tebe padne mečem a třetinu rozptýlím na všechny strany; s taseným mečem je poženu. Teprve tehdy se můj hněv...
Ezechiel 10:11... Když se pohybovala, mohla jet na všechny čtyři strany a cestou nezatáčela. Kamkoli se obrátila hlava, tam...
Ezechiel 12:14... celou jeho družinu i vojsko rozpráším do všech stran a s taseným mečem je poženu. Tak poznají, že jsem...
Ezechiel 17:21...a ti, kdo zůstanou, budou rozehnáni do všech stran. Tehdy poznáte, že Hospodin jsem promluvil. Tak...
Ezechiel 36:3... Protože vás pustošili a drtili ze všech stran, aby si vás zbytek národů mohl rozebrat, a protože...
Ezechiel 37:9...praví Panovník Hospodin: Přijď, duchu, ze čtyř stran a dechni do těchto pobitých, ožijí!" A když jsem...
Ezechiel 39:17...Shromážděte se a pojďte sem! Sejděte se ze všech stran k obětní hostině, kterou pro vás připravím, k veliké...
Ezechiel 40:7...od sebe. Také práh vedoucí do síně na vnitřní straně brány byl na tyč hluboký. Dále změřil síň...
Ezechiel 40:9...a měla pilíře 2 lokty silné. Síň byla na vnitřní straně brány. Uvnitř této východní brány byly po jedné i...
Ezechiel 40:10...Uvnitř této východní brány byly po jedné i druhé straně tři výklenky a ty tři měly vždy stejné rozměry. Také...
Ezechiel 40:12...široká. Před výklenky byla po jedné i druhé straně zídka na loket vysoká. Výklenky byly 6 loktů široké...
Ezechiel 40:15...vstupního průčelí po průčelí síně na opačné straně byla brána 50 loktů dlouhá. Po stranách brány vedla...
Ezechiel 40:16...na opačné straně byla brána 50 loktů dlouhá. Po stranách brány vedla do výklenků mezi pilíři okénka, která...
Ezechiel 40:21...nádvoří. Její tři výklenky po jedné i druhé straně a rovněž pilíře a síň měly stejné rozměry jako ty v...
Ezechiel 40:22...se k po sedmi schodech a na protilehlé straně měla síň. Stejně jako východní brána i tato severní...
Ezechiel 40:25...jako ty předchozí. Sama brána i její síň měla po stranách okénka stejně jako ty předchozí. Byla 50 loktů...
Ezechiel 40:26...široká. Vedlo k sedm schodů a na protilehlé straně měla síň. Po jedné i druhé straně měla pilíře s...
Ezechiel 40:27...pilíře s palmovými ornamenty. I zde na jižní straně stála ještě další brána vedoucí do vnitřního nádvoří...
Ezechiel 40:29...jako ty předchozí. Sama brána i její síň měla po stranách okénka a byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká....
Ezechiel 40:33...jako ty předchozí. Sama brána i její síň měla po stranách okénka a byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká....
Ezechiel 40:34...k vnějšímu nádvoří. Měla po jedné i druhé straně pilíře s palmovými ornamenty a vedlo k osm schodů...
Ezechiel 40:36...předchozí. I ona měla výklenky, pilíře, síň a po stranách okénka. Byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká....
Ezechiel 40:37...k vnějšímu nádvoří. Měla po jedné i druhé straně pilíře s palmovými ornamenty a vedlo k osm schodů...
Ezechiel 40:39...zápalné oběti. V síni stály po jedné i druhé straně vždy dva stoly, na kterých se porážely zápalné oběti...
Ezechiel 40:40...za hřích i oběti odškodnění. Také zvenku po stranách severní brány, u schodů k jejímu vchodu, stály po...
Ezechiel 40:41...na porážení - čtyři z jedné a čtyři z druhé strany. Čtyři stoly pro zápalné oběti byly z tesaného...
Ezechiel 40:48...chrámu a změřil její pilíře po jedné i druhé straně: byly 5 loktů silné. Brána měla šířku 14 loktů a...
Ezechiel 40:49...deseti schodech. U pilířů stál po jedné i druhé straně vždy jeden sloup. Poté uvedl do chrámové lodi a...
Ezechiel 41:1...lodi a změřil její pilíře po jedné i druhé straně: byly 6 loktů silné. Vchod měl šířku 10 loktů a jeho...
Ezechiel 41:2...šířku 10 loktů a jeho zárubně po jedné i druhé straně 5 loktů. Změřil celou loď a byla 40 loktů dlouhá a...
Ezechiel 41:3...šířku 6 loktů a jeho zárubně po jedné i druhé straně 7 loktů. Změřil celou tuto místnost v čele chrámové...
Ezechiel 41:10...a místnostmi na nádvoří obklopovalo chrám po stranách na šířku 20 loktů. Z prostranství vedly vchody do...
Ezechiel 41:12...Mohutná stavba na západním okraji vyhrazeného prostranství byla 70 loktů dlouhá, 90 loktů široká a ze všech...
Ezechiel 41:15...loktů. Změřil také onu mohutnou stavbu na zadní straně vyhrazeného prostranství: včetně ochozů po jedné i...
Ezechiel 41:19...měl dvě tváře: lidskou tvář proti palmě z jedné strany a lví tvář proti palmě z druhé strany. Tak to bylo...
Ezechiel 41:26...byla zužující se okna s palmami po jedné i druhé straně. Také na postranních komorách chrámu byly římsy. ...
Ezechiel 42:4...ochozy ve třech poschodích nad sebou. Na severní straně vedla před místnostmi 10 loktů široká a 100 loktů...
Ezechiel 42:11...v vypadalo stejně jako u budovy na severní straně. Měly stejnou délku i šířku a stejné uspořádání...
Ezechiel 42:12...začátku byl vstup, kterým se do na východní straně vcházelo. Tehdy mi řekl: "Severní i jižní místnosti...
Ezechiel 42:16...dokola. Měřicí tyčí nejdříve změřil východní stranu: celkem 500 loktů mírou tyče. Poté změřil severní...
Ezechiel 42:17...celkem 500 loktů mírou tyče. Poté změřil severní stranu: celkem 500 loktů mírou tyče. Poté změřil jižní...
Ezechiel 42:18...celkem 500 loktů mírou tyče. Poté změřil jižní stranu: 500 loktů mírou tyče. Nakonec se obrátil k západní...
Ezechiel 42:19...loktů mírou tyče. Nakonec se obrátil k západní straně a změřil ji: 500 loktů mírou tyče. Tak změřil celý...
Ezechiel 42:20...loktů mírou tyče. Tak změřil celý okrsek ze čtyř stran. Kolem dokola byl na délku i na šířku 500 loktů...
Ezechiel 43:16...ohniště, z něhož se zvedají čtyři rohy. Čtyři strany ohniště tvoří čtverec 12 loktů dlouhý a 12 loktů...
Ezechiel 45:2... (Z něj bude pro svatyni vyčleněn čtverecstraně 500 loktů, lemovaný pruhem volné země širokým 50...
Ezechiel 45:7...a bude patřit celému domu Izraele. Území po obou stranách svatého podílu a majetku města připadne vládci....
Ezechiel 46:19...ze svého vlastnictví." Poté vedl průchodem po straně brány ke svatým místnostem pro kněží, obráceným na...
Ezechiel 47:1...obrácen k východu). Voda stékala zpod pravé strany chrámu na jih od oltáře. Poté odvedl severní...
Ezechiel 47:2...bráně vnějšího nádvoří. A hle - z její pravé strany se řinula voda. Onen muž se zatím s měřicí šňůrou v...
Ezechiel 47:17...sever od něhož se rozkládá Chamát. To je severní strana. Na východě povede hranice mezi Chavranem a Damaškem...
Ezechiel 47:18...k Mrtvému moři po Támar. To je východní strana. Na jihu povede hranice od Támar k vodám Meriby v...
Ezechiel 47:19...potoka ke Středozemnímu moři. To je jižní strana. Na západě bude hranici tvořit Středozemní moře k...
Ezechiel 47:20... k místu naproti Lebo-chamátu. To je západní strana. Tuto zem si rozdělíte mezi izraelské kmeny...
Ezechiel 48:18...a 250 loktů na západě. Zbývající území po obou stranách města se potáhne podél svatého podílu na délku 10...
Ezechiel 48:21...to včetně majetku města. Zbývající území po obou stranách svatého podílu a majetku města připadne vládci....
Ezechiel 48:30... Toto jsou vnější hranice města: Na severní straně měřící 4 500 loktů budou tři městské brány...
Ezechiel 48:32... brána Judova a brána Leviho. Na východní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána Josefova,...
Ezechiel 48:33... brána Benjamínova a brána Danova. Na jižní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána Šimeonova,...
Ezechiel 48:34... brána Isacharova a brána Zabulonova. Na západní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána Gádova,...
Daniel 7:5...objevila druhá šelma, podobná medvědu. Na jedné straně byla vztyčená, v zubech držela tři žebra a bylo ...
Daniel 8:8...se zlomil a místo něj vyrostly do čtyř světových stran čtyři jiné velkolepé rohy. Z jednoho z nich potom...
Daniel 11:4...říše rozpadne a bude rozdělena do čtyř světových stran. Nepřipadne ovšem jeho potomkům a nebude mít...
Abdiáš 1:11...do ostudy, vyhlazen budeš navěky! V ten den ses stranou postavil - v den, kdy jeho vojsko zajali cizinci,...
Jonáš 2:6...na tvůj svatý chrám? Voda obklopila ze všech stran, kolem dokola je hlubina, hlava tone v chaluhách....
Zachariáš 2:10...Hospodin, neboť vás rozšířím do čtyř světových stran, praví Hospodin. Pojď, Sione! Zachraň se, kdo ses...
Zachariáš 5:3...vypuštěná na celou zem," řekl mi. "Z jedné strany je napsáno: ‚Každý zloděj bude vyhlazen' a z druhé...
Matouš 8:28...i vítr a vlny!" Když se pak přeplavil na druhou stranu do gadarenského kraje, střetli se s ním dva posedlí,...
Matouš 14:22... nastoupí na loď a jedou napřed na druhou stranu, než on propustí zástupy. Když zástupy propustil,...
Matouš 16:22...třetího dne vstát z mrtvých. Petr ho tehdy vzal stranou a začal ho kárat: "Bůh chraň, Pane, to se ti...
Matouš 20:17...do Jeruzaléma si Ježíš vzal dvanáct učedníků stranou a řekl jim: "Hle, blížíme se k Jeruzalému. Tam bude...
Matouš 24:31...a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř světových stran, od jednoho konce nebe po druhý. Poučte se od...
Marek 4:35...onoho dne jim řekl: "Přeplavme se na druhou stranu." Opustili tedy zástup a vzali ho, jak byl, na loďku...
Marek 6:31...a co učili. Tehdy jim řekl: "Pojďte jen vy sami stranou na opuštěné místo a trochu si odpočiňte." Těch, kdo...
Marek 6:45... nastoupí na loď a jedou napřed na druhou stranu k Betsaidě, než rozpustí zástup. A když se s nimi...
Marek 7:33...ho, aby na něj vložil ruku. On si ho vzal stranou od zástupu, vložil mu prsty do uší, plivl a dotkl...
Marek 8:13...je, nastoupil zase do lodi a odplul na druhou stranu. Zapomněli ale vzít chléb a neměli s sebou na lodi...
Marek 8:32... Protože ty věci říkal otevřeně, Petr ho vzal stranou a začal ho kárat. Ježíš se ale obrátil, podíval se...
Marek 9:2...vzal Petra, Jakuba a Jana, vyvedl je samotné stranou na vysokou horu a proměnil se před nimi. Jeho šaty...
Marek 13:27...a shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran, od nejzazšího konce země po nejzazší konec nebe....
Lukáš 8:42... Šel tedy za ním a davy ho tiskly ze všech stran. Byla tam jedna žena, která dvanáct let trpěla...
Lukáš 19:43...obklíčí valem a oblehnou . Sevřou ze všech stran a srovnají se zemí, i tvé děti v tobě. Nenechají v...
Jan 19:18... Tam ho ukřižovali a s ním dva jiné z obou stran a Ježíše uprostřed. Pilát dal napsat a připevnit na...
Skutky 23:6...nespílej.'" Pavel věděl, že ve Veleradě je jedna strana saduceů a druhá farizeů, a tak zvolal: "Bratři, ...
Skutky 23:9...vyznávají.) Strhl se veliký křik. Z farizejské strany povstali někteří znalci Písma a bojovali za něj:...
Skutky 23:19...říci." Velitel ho vzal za ruku, poodešel s ním stranou a ptal se: "Co mi chceš povědět?" Mladík mu řekl:...
1. Korintským 16:2...v Galacii: Prvního dne v týdnu každý z vás  stranou, kolik si může dovolit, aby se sbírky nekonaly...
2. Korintským 4:8... že ta úžasná moc je Boží, a ne z nás. Ze všech stran zakoušíme soužení, ale nebýváme zdrceni; býváme...
2. Korintským 7:5...do Makedonie, neměli jsme tam klid. Ze všech stran na nás doléhalo soužení: zvenku boje, zevnitř obavy....
Židům 9:4...zlatý kadidlový oltář a truhla smlouvy, ze všech stran obložená zlatem, v níž byl zlatý džbán s manou,...
Zjevení 22:2...trůnu prostředkem ulice toho města. Po obou stranách řeky je strom života, jenž nese dvanáctero ovoce....

Slova obsahující stran: neodstranil (1) neodstraníte (2) nestraní (7) nestraníš (1) nestranná (1) nestranní (2) nestranný (2) odstraněn (1) odstraněna (1) odstraněni (1) odstranění (2) odstraněny (7) odstraní (9) odstranil (18) odstranili (4) odstraním (15) odstraníš (2) odstranit (3) odstraníte (1) postranic (2) postranice (3) postranicemi (1) postranicích (1) postranní (4) postranních (3) postranními (2) prostranné (1) prostranný (1) prostranství (21) prostranstvích (3) prostranstvím (3) stran (75) strana (11) stranách (26) stranami (1) straně (86) straní (1) stranit (4) stranou (16) stranu (26) strany (32) ústraní (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |