Strže

Hledám varianty 'strže' [ stržím (3) strži (1) strženy (2) strženo (2) stržen (2) strže (1) ]. Nalezeno 11 veršù.
Numeri 21:20...Nachalielu, z Nachalielu do Bamotu a z Bamotu ke strži v moábském kraji při vrcholu Pisgy tyčící se nad...
Soudců 6:28...lidé ve městě vstali - a hle, Baalův oltář je stržen, Ašeřin kůl u něj pokácen a ten druhý býk spálen na...
2. Letopisů 20:16...do svahu Cic, a střetnete se s nimi na konci strže před pouští Jeruel. Boj ale nebude na vás. Stůjte na...
Job 4:21...navždy zahynou, lano jejich stanu bude strženo, zemřou a moudří nebudou!' Jen křič - kdo ti však...
Izaiáš 38:12...člověkem, s nikým, kdo žije na světě. je strženo obydlí, jako stan kočovníků stěhuje se pryč;...
Ezechiel 6:3... Toto praví Panovník Hospodin horám a výšinámstržím a roklinám. Hle, přivádím na vás meč a zničím vaše...
Ezechiel 26:4...národy. Hradby Týru budou zbořeny a jeho věže strženy; vymetu z něj všechnu zeminu a nechám z něj jen...
Ezechiel 36:4... Toto praví Panovník Hospodin horám a výšinámstržím a roklinám, zpustošeným troskám a opuštěným městům,...
Ezechiel 36:6...o izraelské zemi a řekni horám a výšinámstržím a roklinám: Tak praví Panovník Hospodin. Hle -...
Sofoniáš 2:14...zpěv. Na prahu jen hromady sutin, cedrové trámy strženy. To je to město hýření - hovělo si v bezpečí a...
2. Korintským 5:1... že ten pozemský stan, v němž přebýváme, bude stržen, máme od Boha věčné stavení v nebi, příbytek, jenž...

Slova obsahující strže: strže (1) stržen (2) strženo (2) strženy (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |