Strýců

Hledám varianty 'strýců' [ strýců (1) strýce (11) strýc (4) ]. Nalezeno 15 veršù.
Genesis 28:2...tvé matky, a tam si vyber manželku z dcer svého strýce Lábana. Kéž ti Všemohoucí Bůh požehná, kéž ...
Genesis 29:10...pastýřka. Když Jákob spatřil Ráchel, dceru svého strýce Lábana, a jeho stádo, přistoupil, odvalil kámen z...
Leviticus 10:4...zavolal Mišaele a Elsafana, syny Uziele, Áronova strýce, a řekl jim: "Přistupte a vyneste své bratrance od...
Leviticus 20:20... Kdokoli by spal se svou tetou, zostudil svého strýce. Oba ponesou svůj hřích - zemřou bezdětní. Kdokoli...
Leviticus 25:49...trvat i poté, co se prodal. Jeho bratrstrýc či bratranec nebo jiný pokrevní příbuzný z jeho rodu...
Numeri 36:11... Chogla, Milka a Noa se vdaly za syny svých strýců. Vdaly se do rodin synů Manasese, syna Josefova, a...
1. Samuel 10:14... odešel domů. "Kde jste chodili?" ptal se Saulův strýc Saula a jeho mládence. "Hledali jsme oslice. Když...
1. Samuel 10:15...pověz, co vám Samuel řekl," ptal se dál Saulův strýc. "Ujistil nás, že se oslice našly," odvětil Saul. To,...
1. Samuel 14:50...vojska se jmenoval Abner; byl to syn Saulova strýce Nera. Saulův otec Kíš a Abnerův otec Ner totiž byli...
2. Královská 24:17...muže. Namísto Joakina jmenoval králem jeho strýce Mataniáše, kterého přejmenoval na Cidkiáše. Cidkiáš...
1. Letopisů 27:32...vedoucí majetkové správy krále Davida. Davidův strýc Jonatan jakožto znalý člověk a písař byl rádcem....
2. Letopisů 36:10...nad Judou a Jeruzalémem ustanovil Joakimova strýce Cidkiáše. Cidkiáš se stal králem v jednadvaceti...
Ester 2:7...Nabukadnezar. Mordechaj se staral o dceru svého strýce Hadasu zvanou Ester, protože neměla otce ani matku....
Ester 2:15...dne přišla na řadu Ester, dcera Abichailastrýce Mordechajova, jenž ji přijal za vlastní. Když měla...
Jeremiáš 32:7...Hle, přijde za tebou Chanamel, syn tvého strýce Šaluma, a řekne: ‚Kup si pole v Anatotu. Jako...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |