Strávil

Hledám varianty 'strávil' [ strávit (2) strávíš (3) strávíme (1) strávím (1) strávily (1) strávili (9) strávila (1) strávil (15) stráví (4) stráveni (1) ]. Nalezeno 38 veršù.
Genesis 29:27...než prvorozenou," odpověděl mu Lában. " s  strávíš svatební týden, dáme ti i tu druhou - za to, že mi...
Genesis 29:28...sloužit dalších sedm let." Jákob tedy souhlasilStrávil svatební týden s Leou a Lában mu pak dal za ženu...
Genesis 32:14...pro své množství.'" A když na tom místě strávil noc, vybral z toho, co získal, dar pro svého bratra...
Genesis 41:30...zemi na všechnu tu hojnost zapomene. Hlad stráví celou zem. Tento hlad bude tak krutý, že...
Deuteronomium 32:24... vystřílím. Hladem budou vysíleni, horečkou stráveni i morem urputným, pak na pošlu zuby šelem, v...
Jozue 24:7...vykonal v Egyptě. Po dlouhé době, kterou jste strávili na poušti, jsem vás přivedl do země Emorejců,...
Soudců 19:10...cestu a dorazíte domů." On tam ale nehodlal strávit další noc, a tak se zvedl a se svým párem oslů v...
1. Samuel 25:16...jako hradba, celou tu dobu, kterou jsme s nimi strávili, když jsme pásli stáda. Rozmysli si teď dobře, co...
1. Samuel 27:7...Ciklag patří dodnes judským králům. David strávil ve filištínském kraji celkem rok a čtyři měsíce....
2. Samuel 1:1...po porážce Amalekitů vrátil do Ciklagu, kde strávil dva dny. Třetího dne dorazil nějaký muž ze Saulova...
2. Královská 8:2...muž řekl. Odstěhovala se s celou rodinou pryčstrávila sedm let ve filištínské zemi. Když těch sedm let...
Kazatel 5:16...mít, že se pachtil za větrem? Všechny své dny strávil ve tmě - v tolika trápeních, v bolesti, ve zlobě! A...
Izaiáš 38:10...jsem si: Uprostřed života musím odejít, svá léta strávím v branách podsvětí! Říkal jsem si: Hospodina ...
Jeremiáš 37:16...se Jeremiáš ocitl v klenuté žalářní kobce, kde strávil mnoho dní. Potom ale pro něj poslal král Cidkiáš....
Ezechiel 15:7...nim tváří. I když se z ohně vynořili, oheň je stráví. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin - se proti...
Ezechiel 28:18...obchody, vyvedl jsem z tebe plameny, aby  strávily. Nechal jsem z tebe jen popel na zemi, před očima...
Daniel 4:22...trávu jako býk a nebeskou rosou se napojíš. Tak strávíš sedm období, než poznáš, že nad lidským královstvím...
Daniel 4:29...mezi zvířaty a budeš jíst trávu jako býk. Tak strávíš sedm období, než poznáš, že nad lidským královstvím...
Amos 7:4...Hospodin volal, že povede soud ohněm! Když strávil širý oceán a měl pohltit i zem, řekl jsem:...
Abdiáš 1:18... dům Ezauův však bude strništěm. Sežehnou hostráví jej - v Ezauově domě nikdo nezbude! Tak promluvil...
Jonáš 2:1...spolkla jedna veliká ryba, a Jonáš v jejím břiše strávil tři dny a tři noci. V břiše ryby se Jonáš modlil...
Lukáš 6:12...pak vystoupil na horu, aby se modlil. Celou noc strávil v modlitbě k Bohu, a když se rozednilo, zavolal své...
Skutky 9:19...se pokřtít. Přijal pokrm a posilnil se. Saul pak strávil několik dní s damašskými učedníky a hned začal v...
Skutky 11:26...Saula, a když ho našel, přivedl ho do AntiochieStrávili v tamější církvi celý rok a učili spoustu lidí....
Skutky 14:3...pohany a poštvali je proti bratrům. Přesto tam strávili dlouhý čas a směle mluvili o Pánu, který...
Skutky 15:33...a posilovali bratry. [34] A když tam strávili nějaký čas, bratři je v pokoji vyslali zpět k...
Skutky 16:12...a římskou kolonií. Poté, co jsme ve městě strávili několik dní, vyšli jsme v sobotu za město k řece,...
Skutky 18:23...pozdravil církev a odešel do Antiochie. Když tam strávil nějaký čas, vypravil se znovu na cestu. Postupně...
Skutky 20:3...místní učedníky a dorazil do Řecka, kde strávil tři měsíce. Potom se chystal odplout do Sýrie, ale...
Skutky 20:6... Během pěti dnů jsme dorazili k nim do Troadystrávili jsme tam týden. Když jsme se prvního dne po sobotě...
Skutky 20:18...k němu přišli, řekl jim: "Sami víte, jak jsem strávil všechen čas, kdy jsem byl s vámi, od prvního dne,...
Skutky 21:7...naše plavba skončila. Pozdravili jsme bratrystrávili s nimi jeden den. Nazítří jsme pokračovali pěšky...
Skutky 21:10...mladé dcery, které prorokovaly. Když jsme tam strávili několik dní, dorazil z Judska jeden prorok jménem...
Skutky 25:6...něco zlého, ho žalují." Poté, co mezi nimi strávil osm nebo deset dní, vrátil se do Cesareje. Druhého...
Galatským 1:18...do Jeruzaléma, abych se seznámil s PetremStrávil jsem u něj dva týdny, ale s žádným jiným apoštolem...
Titus 3:12...ke mně přišel do Nikopole, neboť jsem se rozhodl strávit tam zimu. Právníka Zénu a Apolla pečlivě vyprav na...
Jakub 4:13..."Dnes nebo zítra se vypravíme do tamtoho městaStrávíme tam rok a vyděláme si obchodem" - vy přece ani...
Jakub 5:3...zrezivělo. Ta rez bude svědčit proti vámstráví vaše těla jako oheň. Nahromadili jste si poklad pro...

Slova obsahující strávil: strávil (15) strávila (1) strávili (9) strávily (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |