Strážní

Hledám pøesnì 'strážní'. Nalezeny 34 verše. Další varianty: strážnými (1) strážným (1) strážných (6) strážný (7) strážním (7) strážního (2) strážní (35) strážnému (1) strážného (1) strážné (6)
1. Samuel 14:16... I sama země se chvěla hrůzou z Boha. Saulovi strážní v Gibeji Benjamínově viděli, jak se to vojsko...
1. Královská 14:28...chrámu, stráže je vynášely a pak opět vracely do strážní komory. Ostatní Rechoboámovy skutky - co všechno...
2. Královská 7:11...zůstali kromě stanů jen uvázaní koně a osli." Strážní tu zprávu předali dál, se dostala do královského...
2. Královská 11:11...a Davidovy štíty uložené v Hospodinově chrámuStrážní se rozestavěli, aby všichni se zbraní v ruce...
1. Letopisů 9:18...Královskou bránu na východní straně. Byli to strážní z tábora synů Leviho. Šalum, syn Koreho, syna...
2. Letopisů 12:11... vynášely ty štíty a pak je opět vracely do strážní komory. Protože se však pokořil, Hospodinův hněv se...
2. Letopisů 35:15...Asafa, Hemana a králova vidoucího Jedutuna. Také strážní u každé jednotlivé brány nesměli opouštět službu, a...
Ezdráš 2:42... synové Asafovi 128 strážní, synové Šalumovi, Aterovi, Talmonovi, Akubovi,...
Ezdráš 2:70...suknic. Kněží, levité, někteří z lidu, zpěvácistrážní a chrámoví sluhové se usadili ve svých městech a...
Ezdráš 7:7...další synové Izraele, kněží, levité, zpěvácistrážní a chrámoví sluhové. Do Jeruzaléma dorazil v pátém...
Nehemiáš 4:17...ve dne pracovat." ani bratři a mládencistrážní, kteří provázeli, jsme se nesvlékali a...
Nehemiáš 7:1...dostavěny a osadil jsem vrata, byli ustanoveni strážní, zpěváci a levité. Velení nad Jeruzalémem jsem...
Nehemiáš 7:45... synové Asafovi 148 strážní, synové Šalumovi, Aterovi, Talmonovi, Akubovi,...
Nehemiáš 7:73...stříbra a 67 kněžských suknic. Kněží, levitéstrážní, zpěváci, někteří z lidu, chrámoví sluhové a...
Nehemiáš 10:29...a Baana. Také ostatní z lidu, kněží, levitéstrážní, zpěváci, chrámoví sluhové a každý, kdo se oddělil...
Nehemiáš 10:40...náčiní svatyně a kde jsou i sloužící kněžístrážní a zpěváci. Dům svého Boha nebudeme zanedbávat." ...
Nehemiáš 11:19...bylo ve svatém městě 284 levitůStrážní: Akub, Talmon a 172 jejich bratrů, strážců bran....
Nehemiáš 12:39... věž Mea k Ovčí bráně. Zastavili jsmeStrážní brány. Oba děkovné průvody stanuly na nádvoří...
Nehemiáš 12:45...a jeho syna Šalomouna stejně jako zpěvácistrážní. (Již dávno, za dnů Davidových a Asafových, totiž...
Žalmy 130:6...skládám naději. duše Pána vyhlíží více než strážní svítání, než strážní svítání! V Hospodina, Izraeli,...
Píseň 3:3...miluji. Hledala jsem ho, ale nenašla. Našli  strážní, co město obcházejí: - Viděli jste toho, kterého z...
Píseň 5:7... volala jsem ho, a on se neozval. Našli  strážní, co město obcházejí, surově zbili a zranili....
Izaiáš 52:8... kdo říká Sionu: "Tvůj Bůh kraluje!" Slyš! Tví strážní volají, společně křičí radostí, protože vidí na...
Izaiáš 56:10...polní i lesní zvířata, pojďte žrátStrážní Izraele jsou samí slepci, nevědí vůbec nic; všichni...
Jeremiáš 32:8...na něj máš předkupní právo.'" Potom za mnou na strážní nádvoří podle Hospodinova slova přišel můj...
Jeremiáš 37:21...tedy přikázal, aby Jeremiáše přemístili na strážní nádvoří. Každý den mu tam dávali z pekařské ulice...
Jeremiáš 38:13... jímky vytáhli. Tak se Jeremiáš vrátil zpět na strážní nádvoří. Král Cidkiáš si pak nechal proroka...
Matouš 28:4...zářil jako blesk a roucho měl bílé jako sníhStrážní se strachem z něj roztřásli a zůstali jako mrtví....
Matouš 28:15...uklidníme a postaráme se, abyste neměli potíže." Strážní vzali peníze a dělali, jak byli poučeni. A toto...
Jan 7:45...chtěli chopit, ale nikdo na něj nevztáhl rukuStrážní se tehdy vrátili k farizeům a vrchním kněžím. Ti se...
Jan 7:46... Ti se ptali: "Jak to, že jste ho nepřivedli?" Strážní odpověděli: "Takhle nikdy nikdo nemluvil!" "Snad...
Jan 18:18..."Nepatřím," řekl. Protože bylo chladno, otrocistrážní rozdělali oheň. Stáli okolo a ohřívali se. Petr tam...
Jan 19:6... "Ukřižovat, ukřižovat!" vykřikli vrchní kněžístrážní, jakmile ho uviděli. "Ukřižujte si ho sami," řekl...
Skutky 5:22...a poslali pro apoštoly do vězení. Když tam ale strážní přišli, ve vězení je nenašli. Vrátili se tedy s...

Slova obsahující strážní: strážní (35) strážního (2) strážním (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |