Strážní

Hledám varianty 'strážní' [ strážnými (1) strážným (1) strážných (6) strážný (7) strážním (7) strážního (2) strážní (35) strážnému (1) strážného (1) strážné (6) ]. Nalezeny 64 verše.
1. Samuel 14:16... I sama země se chvěla hrůzou z Boha. Saulovi strážní v Gibeji Benjamínově viděli, jak se to vojsko...
2. Samuel 18:26...běžce. "Další osamělý běžec!" zavolala na strážného. "I ten dobrou zprávu," odpověděl král. "Vidím...
1. Královská 14:28...chrámu, stráže je vynášely a pak opět vracely do strážní komory. Ostatní Rechoboámovy skutky - co všechno...
2. Královská 7:11...zůstali kromě stanů jen uvázaní koně a osli." Strážní tu zprávu předali dál, se dostala do královského...
2. Královská 9:17...přijel navštívit judský král Achaziáš. Když strážný na jizreelské věži uviděl, jak se blíží Jehuův houf...
2. Královská 9:18...staráš o pokoj?" opáčil Jehu. "Zařaď se za !" Strážný tedy ohlásil: "Posel dojel k nim, ale nevrací se...
2. Královská 9:20...staráš o pokoj?" opáčil Jehu. "Zařaď se za !" Strážný pak ohlásil: "Dojel k nim, ale nevrací se. Podle...
2. Královská 11:11...a Davidovy štíty uložené v Hospodinově chrámuStrážní se rozestavěli, aby všichni se zbraní v ruce...
1. Letopisů 9:18...Královskou bránu na východní straně. Byli to strážní z tábora synů Leviho. Šalum, syn Koreho, syna...
1. Letopisů 15:18... Elifleáše, Miknejáše, Obed-edoma a Jehielastrážné. Zpěváci Heman, Asaf a Etan měli hrát na bronzové...
1. Letopisů 23:5... 6 000 dělalo úředníky a soudce, 4 000 bylo strážných a 4 000 oslavovali Hospodina na nástrojích, které...
1. Letopisů 26:1...a jeho bratři a synové 12. Toto jsou oddíly strážných: Synové Korachovi: Mešelemiáš, syn Koreho ze synů...
1. Letopisů 26:12...synů a bratrů bylo celkem třináct. Tyto oddíly strážných pod vedením svých vůdců plnily své povinnosti...
1. Letopisů 26:19...pro silnici a dva pro dvůr. Toto jsou oddíly strážných ze synů Korachových a synů Merariho. Ostatním...
2. Letopisů 12:11... vynášely ty štíty a pak je opět vracely do strážní komory. Protože se však pokořil, Hospodinův hněv se...
2. Letopisů 31:14...dary Bohu byly svěřeny Koremu, synu Jimnovustrážnému Východní brány. Ten měl vydávat Hospodinovy...
2. Letopisů 35:15...Asafa, Hemana a králova vidoucího Jedutuna. Také strážní u každé jednotlivé brány nesměli opouštět službu, a...
Ezdráš 2:42... synové Asafovi 128 strážní, synové Šalumovi, Aterovi, Talmonovi, Akubovi,...
Ezdráš 2:70...suknic. Kněží, levité, někteří z lidu, zpěvácistrážní a chrámoví sluhové se usadili ve svých městech a...
Ezdráš 7:7...další synové Izraele, kněží, levité, zpěvácistrážní a chrámoví sluhové. Do Jeruzaléma dorazil v pátém...
Ezdráš 7:24...se vám oznamuje, že od kněží, levitů, zpěvákůstrážných, chrámových sluhů a všech ostatních služebníků...
Nehemiáš 3:25...a horní věži vysunuté před královským palácemstrážního nádvoří. Za ním opravoval Pedajáš, syn Parošův....
Nehemiáš 3:31... k budově chrámových sluhů a kupců naproti Strážné bráně a k rohové terase. Od rohové terasy k Ovčí...
Nehemiáš 4:17...ve dne pracovat." ani bratři a mládencistrážní, kteří provázeli, jsme se nesvlékali a...
Nehemiáš 7:1...dostavěny a osadil jsem vrata, byli ustanoveni strážní, zpěváci a levité. Velení nad Jeruzalémem jsem...
Nehemiáš 7:45... synové Asafovi 148 strážní, synové Šalumovi, Aterovi, Talmonovi, Akubovi,...
Nehemiáš 7:73...stříbra a 67 kněžských suknic. Kněží, levitéstrážní, zpěváci, někteří z lidu, chrámoví sluhové a...
Nehemiáš 10:29...a Baana. Také ostatní z lidu, kněží, levitéstrážní, zpěváci, chrámoví sluhové a každý, kdo se oddělil...
Nehemiáš 10:40...náčiní svatyně a kde jsou i sloužící kněžístrážní a zpěváci. Dům svého Boha nebudeme zanedbávat." ...
Nehemiáš 11:19...bylo ve svatém městě 284 levitůStrážní: Akub, Talmon a 172 jejich bratrů, strážců bran....
Nehemiáš 12:39... věž Mea k Ovčí bráně. Zastavili jsmeStrážní brány. Oba děkovné průvody stanuly na nádvoří...
Nehemiáš 12:45...a jeho syna Šalomouna stejně jako zpěvácistrážní. (Již dávno, za dnů Davidových a Asafových, totiž...
Nehemiáš 12:47...a Nehemiáše odevzdával příspěvky na zpěvákystrážné, jak bylo stanoveno den po dni. Také levitům...
Nehemiáš 13:5...vína i oleje, předepsaného pro levity, zpěvákystrážné, jakož i obětiny pro kněze. V době jsem nebyl v...
Žalmy 130:6...skládám naději. duše Pána vyhlíží více než strážní svítání, než strážní svítání! V Hospodina, Izraeli,...
Píseň 3:3...miluji. Hledala jsem ho, ale nenašla. Našli  strážní, co město obcházejí: - Viděli jste toho, kterého z...
Píseň 5:7... volala jsem ho, a on se neozval. Našli  strážní, co město obcházejí, surově zbili a zranili....
Izaiáš 21:8...- je sleduje pozorně, velmi pozorně!" A strážný zvolal: "Na stráži, pane, stojím den co den,...
Izaiáš 21:11... Ortel nad Dumou: Ze Seíru slyším volání: "Strážný, jak dlouho bude noc? Strážný, jak dlouho bude...
Izaiáš 21:12...bude noc? Strážný, jak dlouho bude noc?" A strážný odpoví: "Přichází ráno, ale také noc. Chcete-li se...
Izaiáš 52:8... kdo říká Sionu: "Tvůj Bůh kraluje!" Slyš! Tví strážní volají, společně křičí radostí, protože vidí na...
Izaiáš 56:10...polní i lesní zvířata, pojďte žrátStrážní Izraele jsou samí slepci, nevědí vůbec nic; všichni...
Izaiáš 62:6...tebou! Jeruzaléme, na tvých zdech jsem ustanovil strážné, kteří celý den a celou noc nikdy neztichnou. Vy,...
Jeremiáš 6:17...však řekli: ‚Nepůjdem!' Ustanovil jsem nad vámi strážné: Dávejte pozor na zvuk polnice. Vy jste však řekli:...
Jeremiáš 32:2...Jeruzalém a prorok Jeremiáš byl vězněn na strážním nádvoří v paláci judského krále. Uvěznil ho tam...
Jeremiáš 32:8...na něj máš předkupní právo.'" Potom za mnou na strážní nádvoří podle Hospodinova slova přišel můj...
Jeremiáš 32:12... a v přítomnosti všech Židů přísedících na strážním nádvoří. V jejich přítomnosti jsem Baruchovi...
Jeremiáš 33:1...Hospodin." Jeremiáš byl stále ještě držen na strážním nádvoří, když znovu dostal slovo Hospodinovo: "Tak...
Jeremiáš 37:21...tedy přikázal, aby Jeremiáše přemístili na strážní nádvoří. Každý den mu tam dávali z pekařské ulice...
Jeremiáš 38:6...ho do jímky prince Malkiáše, která byla na strážním nádvoří; spustili tam Jeremiáše na provazech. V...
Jeremiáš 38:13... jímky vytáhli. Tak se Jeremiáš vrátil zpět na strážní nádvoří. Král Cidkiáš si pak nechal proroka...
Jeremiáš 38:28...s králem neslyšel. Jeremiáš pak zůstal na strážním nádvoří do dne, kdy byl Jeruzalém dobyt. K...
Jeremiáš 39:14...tedy poslali pro Jeremiáše a dali ho přivést ze strážního nádvoří. Svěřili ho Gedaliášovi, synu Achikama,...
Jeremiáš 39:15...svým lidem. Když byl Jeremiáš ještě držen na strážním nádvoří, dostal slovo Hospodinovo: "Jdi a řekni...
Ozeáš 9:8... máte tak velkou nenávist. Prorok je Efraimovi strážným společně s Bohem svým, na všech cestách mu ale...
Matouš 27:66..." A tak šli, zapečetili kámen a obsadili hrob strážnými. Když skončila sobota a svítalo na první den...
Matouš 28:4...zářil jako blesk a roucho měl bílé jako sníhStrážní se strachem z něj roztřásli a zůstali jako mrtví....
Matouš 28:15...uklidníme a postaráme se, abyste neměli potíže." Strážní vzali peníze a dělali, jak byli poučeni. A toto...
Jan 7:45...chtěli chopit, ale nikdo na něj nevztáhl rukuStrážní se tehdy vrátili k farizeům a vrchním kněžím. Ti se...
Jan 7:46... Ti se ptali: "Jak to, že jste ho nepřivedli?" Strážní odpověděli: "Takhle nikdy nikdo nemluvil!" "Snad...
Jan 18:18..."Nepatřím," řekl. Protože bylo chladno, otrocistrážní rozdělali oheň. Stáli okolo a ohřívali se. Petr tam...
Jan 18:22...říkal." Když to řekl, jeden z kolemstojících strážných udeřil Ježíše do tváře: "Takhle se odpovídá...
Jan 19:6... "Ukřižovat, ukřižovat!" vykřikli vrchní kněžístrážní, jakmile ho uviděli. "Ukřižujte si ho sami," řekl...
Skutky 5:22...a poslali pro apoštoly do vězení. Když tam ale strážní přišli, ve vězení je nenašli. Vrátili se tedy s...

Slova obsahující strážní: strážní (35) strážního (2) strážním (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |