Strážce

Hledám varianty 'strážce' [ strážcům (2) strážců (4) strážcové (1) strážci (10) strážcem (8) strážce (16) ]. Nalezeno 39 veršù.
Genesis 4:9...Kaina Hospodin. "Nevím," odpověděl. "Jsem snad strážcem svého bratra?" "Cos to udělal?" řekl mu Bůh. "Slyš...
1. Samuel 28:2...řekl: "Tak to jmenuji natrvalo svým osobním strážcem." Samuel byl mrtev. Všichni Izraelci ho oplakávali...
2. Královská 10:25...s přípravou zápalné oběti, Jehu přikázal svým strážcům a pobočníkům: "Jděte a bijte je. Nikdo ...
2. Královská 11:19...země vedli krále z Hospodinova chrámu Bránou strážců do královského paláce. Tam dosedl na královský trůn...
2. Královská 12:10...vpravo od brány k Hospodinovu chrámu. Kněžístrážci prahu, pak do dávali všechno stříbro, které se...
2. Královská 22:4...do Hospodinova chrámu, které od lidu vybrali strážci prahu. Svěří je mistrům odpovědným za práci na...
2. Královská 22:14... ženou Šaluma, syna Tikvy, syna Charchasovastrážce rouch. Bydlela v jeruzalémském Novém městě. Když s...
2. Královská 23:4...nejvyššímu knězi Chilkiášovi a dalším kněžímstrážcům prahu, aby z Hospodinovy svatyně vynesli všechny...
2. Královská 25:18... zástupce nejvyššího kněze Cefaniáše a tři strážce prahu. Ve městě zajal komořího, který velel vojákům...
1. Letopisů 9:17...Elkanova, který bydlel v netofských osadáchStrážci bran byli: Šalum, Akub, Talmon, Achiman a jejich...
1. Letopisů 9:19...prahů Stánku, tak jako jejich otcové bývali strážci vchodu do tábora Hospodinova. Jejich vůdcem kdysi...
1. Letopisů 9:21...Hospodin s ním! Zachariáš, syn Mešelemiášův, byl strážcem u vstupu do Stanu setkávání. Všech, kdo byli...
1. Letopisů 9:22...do Stanu setkávání. Všech, kdo byli vybráni za strážce prahů, bylo 212. Takto byli zapsáni podle svých...
2. Letopisů 34:9...Chilkiášem a předali mu stříbro, které levitští strážci prahu vybrali od Manasese, Efraima a od ostatních...
2. Letopisů 34:22... žena Šaluma, syna Tokhatova, syna Chasrystrážce rouch. Když s o tom promluvili, odpověděla: "Tak...
Nehemiáš 3:29... Za ním opravoval Šemajáš, syn Šekaniášůvstrážce východní brány. Další část za ním opravoval...
Nehemiáš 11:19... Strážní: Akub, Talmon a 172 jejich bratrůstrážců bran. Ostatní Izraelci, kněží a levité bydleli...
Ester 2:3... kde o bude pečovat královský eunuch Hegajstrážce žen, a nechá je krášlit. Dívka, která se králi...
Ester 2:8...tehdy vzali do královských komnat pod dohled strážce žen Hegaje. Ta dívka se mu líbila a získala si jeho...
Ester 2:14...harému pod dohled královského eunucha Šaašgazestrážce konkubín. Ke králi nevcházela, ledaže by si ji...
Ester 2:15...nic než to, co řekl králův eunuch Hegajstrážce žen. Každý, kdo Ester viděl, si ji oblíbil. Sedmého...
Ester 2:21... Byli to Bigtan a Tereš, královští eunuchové ze strážců prahu. Když se o tom doslechl Mordechaj, pověděl to...
Ester 6:2...Bigtana a Tereše, dva královské eunuchy ze strážců prahu, kteří se chystali vztáhnout ruku na krále...
Job 7:20...nenecháš? Když zhřeším, co ti to udělá, ty Strážce člověka?! Proč sis vybral za svůj terč? Jsem ti...
Přísloví 5:2... abys prozíravost opatroval, tvé rty aby byly strážci vědění: Rty svůdkyně sice oplývají medem, její ústa...
Přísloví 24:12...Tomu, jenž zkoumá srdce, vše jasné jeStrážce tvé duše o všem , každému jeho skutky odplatí!...
Kazatel 12:3...a než se obloha znovu temnými mraky zatáhneStrážcové domu se tehdy rozechvějí, udatní mužové se...
Píseň 5:7...zbili a zranili. Šaty z ramenou mi strhli ti strážci hradební. Zapřísahám vás, dcery jeruzalémské,...
Jeremiáš 29:26... ustanovil knězem namísto kněze Jojady, abys byl strážcem Hospodinova domu. Každého blázna, který ze sebe...
Jeremiáš 31:6...vysadí, je také sklidí. Přijde den, kdy zvolají strážci v pohoří Efraim: ‚Vzhůru, vydejme se k Sionu, k...
Jeremiáš 35:4... Byla hned vedle síně velmožů, nad síní strážce prahu Maasejáše, syna Šalumova. Postavil jsem před...
Jeremiáš 52:24...Serajáše, jeho zástupce kněze Cefaniáše a tři strážce prahu. Ve městě zajal komořího, který velel vojákům...
Ezechiel 3:17... "Synu člověčí," řekl, "ustanovil jsem  strážcem domu Izraele. Jakmile uslyšíš slovo z mých úst,...
Ezechiel 33:2...středu vybere jednoho muže a ustanoví si ho za strážce. Jakmile uvidí, že na tu zem jde meč, zatroubí na...
Ezechiel 33:6...dal na varování, mohl se zachránit. Pokud však strážce uvidí, že jde meč, ale nezatroubí na polnici, aby...
Ezechiel 33:7...toho strážce. Synu člověčí, ustanovil jsem  strážcem domu Izraele. Jakmile uslyšíš slovo z mých úst,...
Zachariáš 3:7...jsem ti svěřil, staneš se správcem mého domustrážcem mých nádvoří a daruji ti přístup mezi ty, kteří tu...
Skutky 19:35..."Občané Efesu! Kdo by nevěděl, že město Efes je strážcem chrámu veliké Artemis a její sochy spadlé z nebe?...
1. Petr 2:25...ovce, ale teď jste se vrátili k PastýřiStrážci svých duší. Vy, ženy, se podřizujte svým manželům....

Slova obsahující strážce: strážce (16) strážcem (8)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |