Stráží

Hledám varianty 'stráží' [ strážím (1) stráží (6) stráži (5) stráže (29) stráž (44) ]. Nalezeny 82 verše.
Genesis 31:49...jméno Gal-ed, Mohyla svědectví, a také MicpaStráž, neboť řekl: " se rozejdeme, Hospodin nade mnou...
Genesis 37:36...prodali faraonovu dvořanu Putifarovi, veliteli stráže. Někdy v době se Juda oddělil od svých bratrů a...
Genesis 39:1...jeden Egypťan, faraonův dvořan Putifar, velitel stráže. Hospodin však byl s Josefem, a tak se mu všechno...
Genesis 40:3...pekaře - a dal je do vězení v domě velitele stráže, na stejné místo v žaláři, kde byl vězněn Josef....
Genesis 40:4...místo v žaláři, kde byl vězněn Josef. Velitel stráže je svěřil do Josefovy péče. Když byli ve vězení...
Genesis 41:10...služebníky a dal do vězení v domě velitele stráže - a vrchního pekaře. i on jsme tam měli ve...
Genesis 41:12...s námi jeden hebrejský mladík, otrok velitele stráže. Vyprávěli jsme mu své sny a on nám je vyložil;...
Exodus 12:42...z Egypta. To je ta noc, kdy Hospodin držel stráž, aby je vyvedl z Egypta. To je ta noc, jež patří...
Leviticus 8:35...i nocí po sedm dní a budete držet Hospodinovu stráž, abyste nezemřeli, neboť tak mi to bylo přikázáno."...
Numeri 1:53...nestihl hrozný hněv; proto budou levité držet stráž u Příbytku svědectví." A synové Izraele udělali...
Numeri 3:38... Áron a jeho synové. Drželi za syny Izraele stráž před svatyní. Nepovolaný, jenž by se přiblížil, však...
Numeri 9:19...dní; tehdy synové Izraele drželi Hospodinovu stráž a netáhli dál. Jindy se oblak nad Příbytkem zdržel...
Numeri 9:23...rozkazu skrze Mojžíše drželi Hospodinovu stráž. Hospodin promluvil k...
Numeri 18:3... se připojí k tobě a slouží ti. Budou držet stráž a starat se o tebe i o celý Stan. Nesmí se však...
Numeri 18:5...nepovolaný se k vám ale nepřiblíží. Budete držet stráž při svatyni a při oltáři, aby na syny Izraele ...
Jozue 10:18...k ústí jeskyně velké balvany a postavte tam stráže. Vy ostatní ale nepřestávejte pronásledovat...
Soudců 7:19...půlnoční hlídky, právě když se rozestavěly stráže, došel Gedeon se stovkou mužů k okraji tábora. Vtom...
1. Samuel 22:14...Vždyť je to králův zeť, velitel tvé tělesné stráže a požívá úcty tvého domu. Copak jsem se o něm dnes...
1. Samuel 22:17...- ty i všichni tví příbuzní!" A hned rozkázal strážím, které stály u něj: "Na ! Pobijte Hospodinovy...
2. Samuel 8:7...vzal zlaté štíty, které nosila Hadad-ezerova stráž, a dopravil je do Jeruzaléma. Z Hadad-ezerových měst...
2. Samuel 13:34...Abšalom mezitím uprchl. Když se mladík na stráži rozhlédl do dálky, spatřil, jak od západu z horského...
2. Samuel 23:23...se nevyrovnal. David mu svěřil svou tělesnou stráž. Ke Třicítce patřili: Asael, bratr Joábův, Elchanan,...
1. Královská 14:27...zhotovil bronzové štíty a svěřil je velitelům stráže, která hlídala vchod do královského paláce. Kdykoli...
1. Královská 14:28... Kdykoli král chodíval do Hospodinova chrámustráže je vynášely a pak opět vracely do strážní komory....
2. Královská 7:10...paláci." Když dorazili k městské bráně, zavolali stráž a řekli: "Přišli jsme k aramejskému táboru a hle -...
2. Královská 11:4...kněz Jojada obeslal setníky, palácovou gardustráže a pozval je k sobě do Hospodinova chrámu. Tam s nimi...
2. Královská 11:6... další třetina u brány Sur a další u brány za strážnicí. Tak budete držet stráž kolem chrámu ze všech...
2. Královská 11:7...oddílů, kteří máte v sobotu odejít, zůstanete na stráži Hospodinova chrámu při králi. Obklopíte krále, každý...
2. Královská 11:19...chrámem. Vzal setníky, palácovou gardustráže a spolu se vším lidem země vedli krále z Hospodinova...
1. Letopisů 9:18...bratři; jejich vůdcem byl Šalum. Ti dosud stráží Královskou bránu na východní straně. Byli to strážní...
1. Letopisů 9:19...Korachovci z jeho otcovského rodu zodpovídali za stráž prahů Stánku, tak jako jejich otcové bývali strážci...
1. Letopisů 9:23...službou, aby spolu se svými syny drželi stráž u bran Hospodinova domu, u svatostánku. Tam stáli na...
1. Letopisů 9:24...Hospodinova domu, u svatostánku. Tam stáli na stráži ze čtyř stran: na východě, na západě, na severu i na...
1. Letopisů 9:26...se k nim připojovali. Čtyřem levitským velitelům stráží byly pro jejich věrnost svěřeny komory a pokladnice...
1. Letopisů 11:25...se nevyrovnal. Jemu David svěřil svou tělesnou stráž. Další udatní hrdinové byli: Asael, bratr Joábův;...
1. Letopisů 15:23...vybrán jako sbormistr. Berechiáš a Elkána byli stráže u Truhly. Kněží Šebaniáš, Jošafat, Natanael, Amasaj,...
1. Letopisů 15:24...truhlou na trubky. Také Obed-edom a Jechiáš byli stráže u Truhly. Potom David, izraelští stařešinové a...
1. Letopisů 16:38... syn Jedutunův, a Chosa veleli chrámové stráži.) Kněze Sádoka i jeho kněžské bratry ponechal před...
1. Letopisů 18:7...také zlaté štíty, které nosila Hadad-ezerova stráž, a dopravil je do Jeruzaléma. Z Hadad-ezerových měst...
2. Letopisů 8:14... jak bylo určeno pro každý den, a také oddíly stráží pro každou bránu, jak to přikázal David, muž Boží....
2. Letopisů 12:10...zhotovil bronzové štíty a svěřil je velitelům stráže, která hlídala vchod do královského paláce. Kdykoli...
2. Letopisů 12:11...král chodíval do Hospodinova chrámu, šly s ním stráže, vynášely ty štíty a pak je opět vracely do strážní...
2. Letopisů 23:19...Mojžíšově. K branám Hospodinova chrámu postavil stráže, aby nemohl vstoupit nikdo jakkoli nečistý. Vzal...
2. Letopisů 34:13...písaři, další úředníci a další tvořili chrámovou stráž). Když vynášeli stříbro věnované na Hospodinův chrám,...
Ezdráš 10:24... Juda, Eliezer. Zpěváci: Eliašib. Chrámová stráž: Šalum, Telem, Uri. Ostatní Izrael: Ze synů...
Nehemiáš 4:3...na obranu proti nim jsme ve dne i v noci stavěli stráž. Tehdy se v Judsku začalo říkat: "Ubývá síla nosit,...
Nehemiáš 12:25... Obadiáš, Mešulam, Talmon i Akub drželi stráž při branách a hlídky při skladech v branách. Ti...
Job 7:12...snad moře, jsem snad drak, abys nade mnou stavěl stráž? Myslím si: ‚Na lůžku se mi uleví, spánek ulehčí mému...
Žalmy 12:8... sedmkrát tříbené. Ty sám, Hospodine, jsi naše stráž, před tímto pokolením nás navždy chraň! Ničemy se to...
Žalmy 40:12...kéž láska a pravda tvá vždycky nade mnou drží stráž! Obklopily pohromy, jež nelze vypočíst. Moje viny...
Žalmy 141:3... ruce zvednuté! K mým ústům, Hospodine, postav stráž, bránu mých rtů prosím chraň. Nenech srdce ke zlu...
Přísloví 2:8...chová, štítem je pro ty, kdo žijí poctivě. Drží stráž nad stezkami práva, ochraňuje cestu spravedlivých...
Izaiáš 21:8...- je sleduje pozorně, velmi pozorně!" A stráž zvolal: "Na stráži, pane, stojím den co den,...
Izaiáš 65:4... vysedávají při hrobkách, kde v noci drží stráž a jedí maso podsvinčat - v jejich hrncích je hnusná...
Jeremiáš 37:13...do Benjamínské brány, narazil tam na velitele stráží jménem Jiriáše, syna Šelemiáše, syna Chananiášova....
Jeremiáš 51:12...babylonským hradbám! Zesilte hlídky, stavte stráž! Buďte připraveni v zálohách! Hospodin rozhodl a také...
Ezechiel 40:45...obrácená k jihu je pro kněze, kteří drží stráž u chrámu. Místnost obrácená k severu je pro kněze,...
Ezechiel 40:46...obrácená k severu je pro kněze, kteří drží stráž u oltáře. Jsou to synové Sádokovi - jediní z Leviho...
Ezechiel 44:8...jste porušovali mou smlouvu. Nedrželi jste stráž u mých svatých věcí a místo sebe jste na stráž u ...
Ezechiel 44:11...svou vinu. Budou v svatyni sloužit jako stráže chrámových bran a budou chrámoví sluhové. Budou pro...
Ezechiel 44:14...hanebnosti, které páchali. Nechám je, aby drželi stráž u chrámu, aby se starali o všechnu jeho službu a o...
Ezechiel 44:15...levitští kněží, synové Sádokovi, kteří drželi stráž u svatyně, když synové Izraele zabloudili ode mne,...
Ezechiel 44:16...mému stolu, aby mi sloužili, a budou u držet stráž. Kdykoli vejdou do bran vnitřního nádvoří, obléknou...
Ezechiel 48:11...kněžím ze synů Sádokových, kteří drželi mou stráž a nepobloudili tak jako levité, když synové Izraele...
Daniel 2:14...aby je popravili. Když Arioch, velitel královské stráže, vyšel pobíjet babylonské mudrce, Daniel s ním...
Abakuk 2:1...a bez lítosti vraždit národy? Budu držet svoji stráž, na baště budu stát a sledovat, abych poznal, jak ke...
Zachariáš 9:8...osud Jebusejců. Utábořím se při svém domě jako stráž proti těm, kdo by jej chtěli napadat. Po mém lidu ...
Matouš 27:65...by byl ještě horší blud, než ten první!" "Máte stráž," odpověděl jim Pilát. "Jděte a hlídejte, jak umíte."...
Matouš 28:11... spatří." Zatímco ženy odcházely, někteří ze stráže dorazili do města a oznámili vrchním kněžím všechno,...
Lukáš 22:4...se s vrchními kněžími a s veliteli chrámové stráže, jak jim ho zradí. Ti se zaradovali a dohodli se s...
Lukáš 22:52...ho. Tehdy Ježíš řekl vrchním kněžím, velitelům stráže a starším, kteří na něj přišli: "Jsem snad zločinec,...
Jan 7:32...s vrchními kněžími na něj poslali chrámovou stráž, aby ho zatkli. Ježíš jim řekl: "Ještě na kratičko...
Jan 18:3... Jidáš vzal s sebou oddíl vojáků a chrámovou stráž od vrchních kněží a farizeů a přišli tam s lucernami,...
Jan 18:12...mi dal Otec?" Oddíl s velitelem a s židovskou stráží tehdy Ježíše zatkli a spoutali. Přivedli ho nejdříve...
Skutky 1:16...Duch svatý o Jidášovi, který na Ježíše přivedl stráže, ačkoli patřil mezi nás a měl podíl na této službě...
Skutky 4:1...k lidu, přišli na kněží s velitelem chrámové stráže a se saduceji. Nemohli totiž snést, že učí lid a že...
Skutky 5:23...jsme našli bezpečně uzamčenou, u dveří stály stráže, ale když jsme odemkli, uvnitř nikdo nebyl." Když ta...
Skutky 5:24...nebyl." Když ta slova uslyšel velitel chrámové stráže s vrchními kněžími, nemohli pochopit, co se to stalo...
Skutky 5:26...uvěznili, stojí v chrámu a učí lid!" Velitel se stráží pro ihned šel a přivedl je bez násilí; báli se...
Skutky 12:6...Petr mezi dvěma vojáky, spoután dvěma řetězy, a stráže přede dveřmi hlídaly vězení. Vtom vedle něj stanul...
Skutky 12:10...si, že vidění. Když minuli první i druhou stráž, přišli k železné bráně, která vedla do města, a ta...
Skutky 12:19... co se stalo s Petrem. Herodes ho marně hledalStráže nechal po výslechu popravit a odebral se z Judska do...

Slova obsahující stráží: stráží (6) strážím (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |