Stráž

Hledám varianty 'stráž' [ strážím (1) stráží (6) stráži (5) stráže (29) stráž (44) ]. Nalezeny 82 verše.
Genesis 31:49...jméno Gal-ed, Mohyla svědectví, a také MicpaStráž, neboť řekl: " se rozejdeme, Hospodin nade mnou...
Genesis 37:36...prodali faraonovu dvořanu Putifarovi, veliteli stráže. Někdy v době se Juda oddělil od svých bratrů a...
Genesis 39:1...jeden Egypťan, faraonův dvořan Putifar, velitel stráže. Hospodin však byl s Josefem, a tak se mu všechno...
Genesis 40:3...pekaře - a dal je do vězení v domě velitele stráže, na stejné místo v žaláři, kde byl vězněn Josef....
Genesis 40:4...místo v žaláři, kde byl vězněn Josef. Velitel stráže je svěřil do Josefovy péče. Když byli ve vězení...
Genesis 41:10...služebníky a dal do vězení v domě velitele stráže - a vrchního pekaře. i on jsme tam měli ve...
Genesis 41:12...s námi jeden hebrejský mladík, otrok velitele stráže. Vyprávěli jsme mu své sny a on nám je vyložil;...
Exodus 12:42...z Egypta. To je ta noc, kdy Hospodin držel stráž, aby je vyvedl z Egypta. To je ta noc, jež patří...
Leviticus 8:35...i nocí po sedm dní a budete držet Hospodinovu stráž, abyste nezemřeli, neboť tak mi to bylo přikázáno."...
Numeri 1:53...nestihl hrozný hněv; proto budou levité držet stráž u Příbytku svědectví." A synové Izraele udělali...
Numeri 3:38... Áron a jeho synové. Drželi za syny Izraele stráž před svatyní. Nepovolaný, jenž by se přiblížil, však...
Numeri 9:19...dní; tehdy synové Izraele drželi Hospodinovu stráž a netáhli dál. Jindy se oblak nad Příbytkem zdržel...
Numeri 9:23...rozkazu skrze Mojžíše drželi Hospodinovu stráž. Hospodin promluvil k...
Numeri 18:3... se připojí k tobě a slouží ti. Budou držet stráž a starat se o tebe i o celý Stan. Nesmí se však...
Numeri 18:5...nepovolaný se k vám ale nepřiblíží. Budete držet stráž při svatyni a při oltáři, aby na syny Izraele ...
Jozue 10:18...k ústí jeskyně velké balvany a postavte tam stráže. Vy ostatní ale nepřestávejte pronásledovat...
Soudců 7:19...půlnoční hlídky, právě když se rozestavěly stráže, došel Gedeon se stovkou mužů k okraji tábora. Vtom...
1. Samuel 22:14...Vždyť je to králův zeť, velitel tvé tělesné stráže a požívá úcty tvého domu. Copak jsem se o něm dnes...
1. Samuel 22:17...- ty i všichni tví příbuzní!" A hned rozkázal strážím, které stály u něj: "Na ! Pobijte Hospodinovy...
2. Samuel 8:7...vzal zlaté štíty, které nosila Hadad-ezerova stráž, a dopravil je do Jeruzaléma. Z Hadad-ezerových měst...
2. Samuel 13:34...Abšalom mezitím uprchl. Když se mladík na stráži rozhlédl do dálky, spatřil, jak od západu z horského...
2. Samuel 23:23...se nevyrovnal. David mu svěřil svou tělesnou stráž. Ke Třicítce patřili: Asael, bratr Joábův, Elchanan,...
1. Královská 14:27...zhotovil bronzové štíty a svěřil je velitelům stráže, která hlídala vchod do královského paláce. Kdykoli...
1. Královská 14:28... Kdykoli král chodíval do Hospodinova chrámustráže je vynášely a pak opět vracely do strážní komory....
2. Královská 7:10...paláci." Když dorazili k městské bráně, zavolali stráž a řekli: "Přišli jsme k aramejskému táboru a hle -...
2. Královská 11:4...kněz Jojada obeslal setníky, palácovou gardustráže a pozval je k sobě do Hospodinova chrámu. Tam s nimi...
2. Královská 11:6... další třetina u brány Sur a další u brány za strážnicí. Tak budete držet stráž kolem chrámu ze všech...
2. Královská 11:7...oddílů, kteří máte v sobotu odejít, zůstanete na stráži Hospodinova chrámu při králi. Obklopíte krále, každý...
2. Královská 11:19...chrámem. Vzal setníky, palácovou gardustráže a spolu se vším lidem země vedli krále z Hospodinova...
1. Letopisů 9:18...bratři; jejich vůdcem byl Šalum. Ti dosud stráží Královskou bránu na východní straně. Byli to strážní...
1. Letopisů 9:19...Korachovci z jeho otcovského rodu zodpovídali za stráž prahů Stánku, tak jako jejich otcové bývali strážci...
1. Letopisů 9:23...službou, aby spolu se svými syny drželi stráž u bran Hospodinova domu, u svatostánku. Tam stáli na...
1. Letopisů 9:24...Hospodinova domu, u svatostánku. Tam stáli na stráži ze čtyř stran: na východě, na západě, na severu i na...
1. Letopisů 9:26...se k nim připojovali. Čtyřem levitským velitelům stráží byly pro jejich věrnost svěřeny komory a pokladnice...
1. Letopisů 11:25...se nevyrovnal. Jemu David svěřil svou tělesnou stráž. Další udatní hrdinové byli: Asael, bratr Joábův;...
1. Letopisů 15:23...vybrán jako sbormistr. Berechiáš a Elkána byli stráže u Truhly. Kněží Šebaniáš, Jošafat, Natanael, Amasaj,...
1. Letopisů 15:24...truhlou na trubky. Také Obed-edom a Jechiáš byli stráže u Truhly. Potom David, izraelští stařešinové a...
1. Letopisů 16:38... syn Jedutunův, a Chosa veleli chrámové stráži.) Kněze Sádoka i jeho kněžské bratry ponechal před...
1. Letopisů 18:7...také zlaté štíty, které nosila Hadad-ezerova stráž, a dopravil je do Jeruzaléma. Z Hadad-ezerových měst...
2. Letopisů 8:14... jak bylo určeno pro každý den, a také oddíly stráží pro každou bránu, jak to přikázal David, muž Boží....
2. Letopisů 12:10...zhotovil bronzové štíty a svěřil je velitelům stráže, která hlídala vchod do královského paláce. Kdykoli...
2. Letopisů 12:11...král chodíval do Hospodinova chrámu, šly s ním stráže, vynášely ty štíty a pak je opět vracely do strážní...
2. Letopisů 23:19...Mojžíšově. K branám Hospodinova chrámu postavil stráže, aby nemohl vstoupit nikdo jakkoli nečistý. Vzal...
2. Letopisů 34:13...písaři, další úředníci a další tvořili chrámovou stráž). Když vynášeli stříbro věnované na Hospodinův chrám,...
Ezdráš 10:24... Juda, Eliezer. Zpěváci: Eliašib. Chrámová stráž: Šalum, Telem, Uri. Ostatní Izrael: Ze synů...
Nehemiáš 4:3...na obranu proti nim jsme ve dne i v noci stavěli stráž. Tehdy se v Judsku začalo říkat: "Ubývá síla nosit,...
Nehemiáš 12:25... Obadiáš, Mešulam, Talmon i Akub drželi stráž při branách a hlídky při skladech v branách. Ti...
Job 7:12...snad moře, jsem snad drak, abys nade mnou stavěl stráž? Myslím si: ‚Na lůžku se mi uleví, spánek ulehčí mému...
Žalmy 12:8... sedmkrát tříbené. Ty sám, Hospodine, jsi naše stráž, před tímto pokolením nás navždy chraň! Ničemy se to...
Žalmy 40:12...kéž láska a pravda tvá vždycky nade mnou drží stráž! Obklopily pohromy, jež nelze vypočíst. Moje viny...
Žalmy 141:3... ruce zvednuté! K mým ústům, Hospodine, postav stráž, bránu mých rtů prosím chraň. Nenech srdce ke zlu...
Přísloví 2:8...chová, štítem je pro ty, kdo žijí poctivě. Drží stráž nad stezkami práva, ochraňuje cestu spravedlivých...
Izaiáš 21:8...- je sleduje pozorně, velmi pozorně!" A stráž zvolal: "Na stráži, pane, stojím den co den,...
Izaiáš 65:4... vysedávají při hrobkách, kde v noci drží stráž a jedí maso podsvinčat - v jejich hrncích je hnusná...
Jeremiáš 37:13...do Benjamínské brány, narazil tam na velitele stráží jménem Jiriáše, syna Šelemiáše, syna Chananiášova....
Jeremiáš 51:12...babylonským hradbám! Zesilte hlídky, stavte stráž! Buďte připraveni v zálohách! Hospodin rozhodl a také...
Ezechiel 40:45...obrácená k jihu je pro kněze, kteří drží stráž u chrámu. Místnost obrácená k severu je pro kněze,...
Ezechiel 40:46...obrácená k severu je pro kněze, kteří drží stráž u oltáře. Jsou to synové Sádokovi - jediní z Leviho...
Ezechiel 44:8...jste porušovali mou smlouvu. Nedrželi jste stráž u mých svatých věcí a místo sebe jste na stráž u ...
Ezechiel 44:11...svou vinu. Budou v svatyni sloužit jako stráže chrámových bran a budou chrámoví sluhové. Budou pro...
Ezechiel 44:14...hanebnosti, které páchali. Nechám je, aby drželi stráž u chrámu, aby se starali o všechnu jeho službu a o...
Ezechiel 44:15...levitští kněží, synové Sádokovi, kteří drželi stráž u svatyně, když synové Izraele zabloudili ode mne,...
Ezechiel 44:16...mému stolu, aby mi sloužili, a budou u držet stráž. Kdykoli vejdou do bran vnitřního nádvoří, obléknou...
Ezechiel 48:11...kněžím ze synů Sádokových, kteří drželi mou stráž a nepobloudili tak jako levité, když synové Izraele...
Daniel 2:14...aby je popravili. Když Arioch, velitel královské stráže, vyšel pobíjet babylonské mudrce, Daniel s ním...
Abakuk 2:1...a bez lítosti vraždit národy? Budu držet svoji stráž, na baště budu stát a sledovat, abych poznal, jak ke...
Zachariáš 9:8...osud Jebusejců. Utábořím se při svém domě jako stráž proti těm, kdo by jej chtěli napadat. Po mém lidu ...
Matouš 27:65...by byl ještě horší blud, než ten první!" "Máte stráž," odpověděl jim Pilát. "Jděte a hlídejte, jak umíte."...
Matouš 28:11... spatří." Zatímco ženy odcházely, někteří ze stráže dorazili do města a oznámili vrchním kněžím všechno,...
Lukáš 22:4...se s vrchními kněžími a s veliteli chrámové stráže, jak jim ho zradí. Ti se zaradovali a dohodli se s...
Lukáš 22:52...ho. Tehdy Ježíš řekl vrchním kněžím, velitelům stráže a starším, kteří na něj přišli: "Jsem snad zločinec,...
Jan 7:32...s vrchními kněžími na něj poslali chrámovou stráž, aby ho zatkli. Ježíš jim řekl: "Ještě na kratičko...
Jan 18:3... Jidáš vzal s sebou oddíl vojáků a chrámovou stráž od vrchních kněží a farizeů a přišli tam s lucernami,...
Jan 18:12...mi dal Otec?" Oddíl s velitelem a s židovskou stráží tehdy Ježíše zatkli a spoutali. Přivedli ho nejdříve...
Skutky 1:16...Duch svatý o Jidášovi, který na Ježíše přivedl stráže, ačkoli patřil mezi nás a měl podíl na této službě...
Skutky 4:1...k lidu, přišli na kněží s velitelem chrámové stráže a se saduceji. Nemohli totiž snést, že učí lid a že...
Skutky 5:23...jsme našli bezpečně uzamčenou, u dveří stály stráže, ale když jsme odemkli, uvnitř nikdo nebyl." Když ta...
Skutky 5:24...nebyl." Když ta slova uslyšel velitel chrámové stráže s vrchními kněžími, nemohli pochopit, co se to stalo...
Skutky 5:26...uvěznili, stojí v chrámu a učí lid!" Velitel se stráží pro ihned šel a přivedl je bez násilí; báli se...
Skutky 12:6...Petr mezi dvěma vojáky, spoután dvěma řetězy, a stráže přede dveřmi hlídaly vězení. Vtom vedle něj stanul...
Skutky 12:10...si, že vidění. Když minuli první i druhou stráž, přišli k železné bráně, která vedla do města, a ta...
Skutky 12:19... co se stalo s Petrem. Herodes ho marně hledalStráže nechal po výslechu popravit a odebral se z Judska do...

Slova obsahující stráž: stráž (44) strážce (16) strážcem (8) strážci (10) strážcové (1) strážců (4) strážcům (2) stráže (29) stráži (5) stráží (6) strážím (1) strážné (6) strážného (1) strážnému (1) strážní (35) strážnicí (1) strážního (2) strážním (7) strážný (7) strážných (6) strážným (1) strážnými (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |