Stovkami

Hledám varianty 'stovkami' [ stovku (2) stovkou (1) stovkami (2) stovkách (1) stovek (10) stovce (3) ]. Nalezeno 19 veršù.
Numeri 31:14...se však na velitele vojska, na vůdce tisícůstovek, kteří se vraceli z válečného tažení, rozhněval: "Vy...
Numeri 31:48...velitelé vojenských oddílů, vůdcové tisícůstovek, a řekli Mojžíšovi: "Tvoji služebníci sečetli...
Numeri 31:54...sebe.) Mojžíš a kněz Eleazar od vůdců tisícůstovek to zlato přijali a odnesli je do Stanu setkávání...
Soudců 7:19...když se rozestavěly stráže, došel Gedeon se stovkou mužů k okraji tábora. Vtom zatroubili na rohy a...
1. Samuel 18:25...Davidovi toto: Král nechce žádné věno, jen stovku filištínských předkožek jako pomstu nad královskými...
1. Samuel 22:7...Copak z vás všech udělá velitele tisícůstovek? Vždyť jste se proti mně všichni spikli! Nikdo mi...
1. Samuel 29:2... Když filištínští vládci pochodovali se svými stovkami a tisíci, David a jeho muži pochodovali vzadu s...
2. Samuel 3:14...mi mou ženu Míkal, kterou jsem si zasnoubil za stovku filištínských předkožek." Iš-bošet ji tedy nechal...
2. Samuel 18:1...vojsko a ustanovil velitele tisíců a velitele stovek. Třetinu lidu svěřil Joábovi, třetinu jeho bratru...
2. Samuel 18:4...se k bráně a všechen lid pochodoval ven po stovkách a tisících. Král tehdy přikázal Joábovi, Abišajovi...
2. Královská 4:43...namítl jeho pomocník. "Tohle mám nabídnout stovce mužů?" On ale opakoval: "Dej to lidem, se najedí....
1. Letopisů 12:15... Tito Gádovi synové veleli vojsku; menší z nich stovce a větší tisícovce. To oni překročili Jordán v prvním...
1. Letopisů 13:1...se poradil se všemi vůdci, s veliteli tisícůstovek, a před celým izraelským shromážděním pak prohlásil:...
1. Letopisů 26:26...a vůdcové otcovských rodů, velitelé tisícůstovek i ostatní velitelé vojska. Šlo o dary z bojové...
1. Letopisů 27:1... náčelníků otcovských rodů, vůdců nad tisícistovkami i správců, kteří sloužili králi ve všech...
1. Letopisů 28:1... vůdce oddílů sloužících králi, vůdce tisícůstovek, správce všeho majetku a stád krále i jeho synů...
1. Letopisů 29:6... vůdcové izraelských kmenů i vůdcové tisícůstovek jakož i vůdcové královského díla a věnovali na...
2. Letopisů 1:2... Šalomoun sezval celý Izrael, velitele tisícůstovek, soudce i všechny vznešené vůdce izraelských...
2. Letopisů 3:16...je na hlavice sloupů. Na řetězy připevnil po stovce granátových jablek. Potom sloupy vztyčil před...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |