Stoly

Hledám varianty 'stoly' [ stůl (35) stoly (12) stolů (3) stolu (34) stolem (6) stole (8) ]. Nalezeny 93 verše.
Genesis 43:34... Nechal jim podávat čestné porce ze svého stolu a Benjamínova porce byla pětkrát větší než porce...
Exodus 25:23...ti přikážu ohledně synů Izraele." "Vyrobíš také stůl z akáciového dřeva: bude dva lokte dlouhý, jeden loket...
Exodus 25:27...těsně pod obrubou jako úchyty pro tyče, aby se stůl dal nosit. Tyče uděláš z akáciového dřeva a obložíš je...
Exodus 25:28...dřeva a obložíš je zlatem; na nich se bude stůl nosit. Vyrobíš k němu také mísy, pohárky, konvice a...
Exodus 25:30...na úlitby; uděláš je z čistého zlata. A na ten stůl budeš přede mne stále klást chleby předložení." "Dále...
Exodus 26:35...umístíš slitovnici. Venku před oponu postavíš stůl; naproti stolu, při jižním boku Příbytku, postavíš...
Exodus 30:27...jím Stan setkávání i Truhlu svědectvístůl s veškerým jeho náčiním, svícen s jeho náčiním,...
Exodus 31:8...i slitovnici ležící na , veškeré náčiní stanustůl a jeho náčiní, svícen z čistého zlata a všechno jeho...
Exodus 35:13... její tyče a slitovnici, zastírající oponustůl, jeho tyče a všechno náčiní, chleby předložení, svícen...
Exodus 37:10...tvářemi se skláněli nad slitovnici. Vyrobil také stůl z akáciového dřeva: byl dva lokte dlouhý, jeden loket...
Exodus 37:14...těsně pod obrubou jako úchyty pro tyče, aby se stůl dal nosit. Tyče udělal z akáciového dřeva, aby se stůl...
Exodus 37:15...nosit. Tyče udělal z akáciového dřeva, aby se stůl dal nosit, a obložil je zlatem. Vyrobil rovněž nádoby...
Exodus 37:16...je zlatem. Vyrobil rovněž nádoby patřící na stůl, mísy, pohárky, číše a konvice na úlitby, a to z...
Exodus 39:36...svědectví, její tyče a slitovnicistůl a všechno jeho náčiní, chleby předložení, svícen z...
Exodus 40:4...Truhlu svědectví a zastřeš ji oponou. Přineseš stůl a uspořádáš vše na něm, přineseš i svícen a zapálíš...
Exodus 40:22...straně Příbytku, pak ve Stanu setkávání postavil stůl a před Hospodinem na něm uspořádal chleby, jak mu...
Exodus 40:24...chleby, jak mu Hospodin přikázal. Naproti stolu, na jižní straně Příbytku, postavil do Stanu...
Leviticus 24:6...bochánků, každý ze dvou desetin efy. Potom je na stole z čistého zlata narovnej před Hospodinem do dvou...
Numeri 3:31... syn Uzielův. Dostali do opatrování Truhlustůl, svícen, oltáře, vybavení svatyně, které používali ke...
Numeri 4:7...tyče. Potom prostřou přehoz z modré látky na stole chlebů předložení a na něj rozloží mísy, pohárky,...
Soudců 1:7...palci na rukou i na nohou sbíralo drobty pod mým stolem. Jak jsem jednal, tak mi Bůh odplatil." Odvedli ho...
1. Samuel 20:29...své bratry.' To proto nepřišel ke královskému stolu." "Ty mizerný parchante!" rozlítil se Saul na...
1. Samuel 20:34...otec je odhodlán Davida zabít. Jonatan vstal od stolu, rozpálen hněvem, a toho druhého dne novoluní ...
2. Samuel 9:7...tvého děda Saula a budeš vždy jíst u mého stolu." Mefibošet se mu začal klanět. "Co je tvůj...
2. Samuel 9:10... vnuk tvého pána, bude vždy jíst u mého stolu." (A Cíba měl patnáct synů a dvacet služebníků.)...
2. Samuel 9:11...Cíba králi. Mefibošet pak jídal u Davidova stolu jako jeden z královských synů. Měl také malého syna...
2. Samuel 9:13...v Jeruzalémě, neboť vždy jídal u královského stolu. Byl chromý na obě nohy. Po nějaké době zemřel...
2. Samuel 19:29...Ty jsi ale svému služebníku dovolil jíst u tvého stolu. Jaké další právo bych ještě měl chtít? Čeho bych se...
1. Královská 5:7...krále Šalomouna i všech, kdo byli pozváni k jeho stolu, a starali se o to, aby nic nechybělo. Každý ve svém...
1. Královská 7:48...pro Hospodinův chrám: zlatý oltář, zlatý stůl pro chleby předložení, pět svícnů z ryzího zlata...
1. Královská 10:5...moudrost i palác, který vystavěl, pokrmy na jeho stole, zasedání jeho dvořanů, práci jeho služebníků a...
1. Královská 13:20...u něj doma a napil se vody. Ještě seděli za stolem, když vtom prorok, který ho přivedl, dostal slovo...
1. Královská 18:19...čtyři sta proroků Ašery, kteří jedí z Jezábelina stolu." Achab obeslal všechny Izraelce a shromáždil je na...
2. Královská 4:10...na střeše postavit pokojík. Dáme mu tam postelstůl, židli a svícen, kde odpočívat, když k nám...
2. Královská 25:29...dny svého života směl vždy jíst u králova stolu. Vše, co potřeboval, dostával od krále pravidelně...
1. Letopisů 28:16...na který svícen potřeba, pro každý jednotlivý stůl předložení určil váhu zlata, pro stříbrné stoly...
2. Letopisů 4:8... pět napravo a pět nalevo. Vyrobil rovněž deset stolů a postavil je do chrámu, pět napravo a pět nalevo....
2. Letopisů 4:19...veškeré vybavení pro Boží chrám: zlatý oltářstoly pro chleby předložení, svícny s kahánky z ryzího...
2. Letopisů 9:4...moudrost i palác, který vystavěl, pokrmy na jeho stole, zasedání jeho dvořanů, práci jeho služebníků a...
2. Letopisů 13:11...kadidla. Předkládají mu chleby na neposkvrněném stole a večer co večer zažehují zlatý svícen se svítilnami....
2. Letopisů 29:18...chrám, zápalný oltář s veškerým náčinímstůl předložení s veškerým náčiním. Všechny nádoby, kterých...
Nehemiáš 5:17... všichni muži se zapojili do díla. U mého stolu sedávalo 150 židovských hodnostářů a k tomu všichni...
Job 36:16...zve zprostřed úzkosti do nekonečné svobody, ke stolu obtíženému jídlem nejlepším. Ty jsi však obtížen...
Žalmy 23:5...prut a tvá hůl konejší. Před zraky protivníků stůl mi prostíráš, hlavu mi olejem potíráš, můj kalich...
Žalmy 69:23... ocet mi dali pít, když žíznil jsem! Jejich stůl se jim stane léčkou, jejich pastí a odplatou. se...
Žalmy 78:19... Mluvili proti Bohu se slovy: "Copak Bůh prostře stůl na poušti? Udeřil sice do skály, mohutným potokem vody...
Žalmy 128:3...domu, tvé děti jak olivové proutky kolem tvého stolu! Hle - takové požehnání bude mít muž, který Hospodina...
Přísloví 9:2...porazila, víno nalila, také prostřela svůj stůl. Děvečky vyslala a volá na městských...
Izaiáš 21:5...noční klid proměnil se mi v zděšení! Plné stoly. Prostřené ubrusy. Jídlo. Pití. - Vstávejte,...
Izaiáš 28:8...mají soudit, blábolí. Zvratky pokrývají všechny stoly, lejn leží všude hromady! "Koho se to tu snaží...
Izaiáš 65:11...na horu svatosti, vás, kdo jste Štěstěně stůl prostírali, vás, kdo jste Osudu číše plnili - nuže,...
Jeremiáš 52:33...dny svého života směl vždy jíst u králova stolu. Vše, co potřeboval, dostával od babylonského krále...
Ezechiel 23:41... na skvělém loži ses usadila za prostřený stůl, na který jsi nakladla můj olej a kadidla. Bývala...
Ezechiel 39:20...plní, a budete pít krev k opití. U mého stolu se nasytíte koni i jezdci, hrdiny i všemi válečníky,...
Ezechiel 40:39... V síni stály po jedné i druhé straně vždy dva stoly, na kterých se porážely zápalné oběti, oběti za hřích...
Ezechiel 40:40...vchodu, stály po jedné i druhé straně vždy dva stoly. Celkem tam tedy stálo osm stolů na porážení - čtyři...
Ezechiel 40:41...straně vždy dva stoly. Celkem tam tedy stálo osm stolů na porážení - čtyři z jedné a čtyři z druhé strany....
Ezechiel 40:42...- čtyři z jedné a čtyři z druhé strany. Čtyři stoly pro zápalné oběti byly z tesaného kamene; každý byl...
Ezechiel 40:43...dokola připevněny závěsné háky, na dlaň dlouhéStoly byly určeny pro maso obětí. Vedle vnitřní brány stály...
Ezechiel 41:22...rohy, podstavec a stěny byly ze dřeva. "To je stůl stojící před Hospodinem," řekl mi onen muž. Chrámová...
Ezechiel 44:16...vcházet do svatyně, budou přistupovat k mému stolu, aby mi sloužili, a budou u držet stráž. Kdykoli...
Daniel 1:5...každodenní příděl pokrmů a vína z královského stolu. Tři roky měli být takto vychováváni a po jejich...
Daniel 1:8... že se neposkvrní pokrmy a vínem z královského stolu. Žádal proto vrchního dvořana, aby se těmi věcmi...
Daniel 1:13...my a jak mladíci, kteří jedí z královského stolu, a ráčíš s námi naložit podle toho, co uvidíš."...
Daniel 1:15...než všichni mladíci, kteří jedli z královského stolu. Komorník tedy odnášel jejich vybrané pokrmy i víno,...
Daniel 11:26...proti němu. Zahubí ho ti, kteří jedí z jeho stolu; jeho vojsko bude smeteno a mnoho mužů padne v boji....
Daniel 11:27...pak s proradným srdcem zasednou k jednomu stolu. Budou si navzájem říkat lži, ale nic nezmůžou, neboť...
Malachiáš 1:7...ptáte se. Tak, že říkáte: "Na Hospodinově stole nezáleží." Když k oběti přinášíte slepé zvíře, copak...
Malachiáš 1:12...zástupů. Vy ho však znesvěcujete, když říkáte: "Stůl Páně je možné poskvrnit; na pokrmu na něm obětovaném...
Matouš 15:27...však řekla: "Ano, Pane, ale i psi jedí zbytky ze stolu svých pánů." "Jak velikou máš víru, ženo!" odpověděl...
Matouš 21:12... kdo tam prodávali a nakupovali. Zpřevracel stoly směnárníků i sedačky prodavačů holubic se slovy: "Je...
Matouš 26:20...uložil, a připravili beránka. Večer, když byl za stolem s Dvanácti, uprostřed jídla řekl: "Amen, říkám vám,...
Marek 7:28..." Ona však odpověděla: "Ano, Pane, ale i psi pod stolem jedí zbytky po dětech." "Díky tomu, cos řekla, můžeš...
Marek 11:15... kdo v chrámě prodávali i kupovali. Zpřevracel stoly směnárníků i sedačky prodavačů holubic a nikomu...
Marek 14:18...pak přišel Ježíš se Dvanácti. Když byli za stolem, Ježíš uprostřed jídla řekl: "Amen, říkám vám, že...
Marek 16:14... Nakonec se ukázal jedenácti, když byli spolustolu. Vyčítal jim jejich nevíru a tvrdost srdce, protože...
Lukáš 11:37...k sobě na oběd. Ježíš přišel a hned zamířil ke stolu. Farizeus se podivil, když uviděl, že se před obědem...
Lukáš 12:37... říkám vám, že se opáše zástěrou, posadí je za stůl, přistoupí a bude jim sloužit. Přijde-li uprostřed...
Lukáš 16:21...vředů a toužil se najíst aspoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče. Dokonce i psi přicházeli a lízali mu...
Lukáš 17:7...jeho návratu z orby nebo pastvy řekl: ‚Pojď ke stolu'? Neřekne mu spíše: ‚Připrav mi večeři, vezmi si...
Lukáš 22:14...pak nadešla ta chvíle, posadil se s apoštoly za stůl. Tehdy jim řekl: "Toužebně jsem si přál jíst s vámi...
Lukáš 22:21...za vás. Pohleďte ale - ruka mého zrádce je na stole vedle . Syn člověka sice odchází, jak je určeno,...
Lukáš 22:30...mně. V mém království budete jíst a pít u mého stolu; budete sedět na trůnech a soudit dvanáct pokolení...
Lukáš 24:30...tedy dovnitř, že s nimi zůstane. Když byli za stolem, vzal chléb, požehnal, lámal a podával jim. Vtom se...
Jan 2:14...volů, ovcí a holubic a směnárníky sedící za stoly. Tehdy si z provazů upletl bič a všechny z chrámu...
Jan 2:15...a voly. Směnárníkům rozházel peníze a zpřevracel stoly a prodavačům holubic řekl: "Odneste to odsud!...
Jan 13:12...umyl nohy, znovu se oblékl, posadil se zpět za stůl a řekl jim: "Chápete, co jsem vám udělal? Nazýváte ...
Jan 13:23...učedníků, ten, kterého Ježíš miloval, leželstolu po Ježíšově boku. Šimon Petr mu naznačil, se zeptá...
Skutky 6:2...se přestali věnovat Božímu slovu a sloužilistolů. Proto, bratři, vyberte ze svého středu sedm mužů...
Skutky 16:34...pokřtít. Uvedl je do svého domu, prostřel stůl a radoval se, že s celou domácností uvěřil Bohu. Když...
Římanům 11:9... jejich uši neslyší." A David říká: "Jejich stůl se jim stane léčkou a pastí, kamenem úrazu a...
1. Korintským 10:21...Páně i kalich démonů; nemůžete mít podíl na stolu Páně i na stolu démonů! Nebo snad chceme Pána...
Židům 9:2... v jehož první části, zvané svatyně, byl svícenstůl a chleby předložení. Za oponou pak byla druhá část,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |