Stojících

Hledám varianty 'stojících' [ stojícímu (3) stojícím (2) stojících (3) stojícího (8) stojící (11) ]. Nalezeno 27 veršù.
Genesis 23:17...pole v Makpele naproti Mamre - pole i s jeskyní stojící na něm, i se všemi stromy rostoucími po obvodu pole...
Exodus 22:5...oheň a zachvátí křoví, takže shoří stoh nebo stojící obilí nebo celé pole, musí ten, kdo požár způsobil,...
Exodus 33:10...Mojžíšem. Všechen lid tehdy viděl oblakový sloup stojící u vchodu do Stanu a všechen lid vstával a klaněli...
Numeri 13:30...Jordánu pak bydlí Kananejci!" Káleb však lid stojící před Mojžíšem uklidňoval: "Pojďme přece vzhůru a...
Numeri 22:23... Když oslice spatřila Hospodinova anděla stojícího v cestě s taseným mečem v ruce, uhnula z cesty a...
Numeri 22:31...odkryl oči. Když spatřil Hospodinova anděla stojícího v cestě s taseným mečem v ruce, poklonil se a...
Deuteronomium 17:12... Kdyby se někdo odvážil neuposlechnout knězestojícího tam ve službě Hospodinu, tvému Bohu, anebo soudce...
Jozue 18:16...Neftoach. Hranice potom klesá k úpatí hory stojící před údolím Ben-hinom, na severní straně údolí...
1. Královská 7:19...i s druhou hlavicí. Hlavice na vrcholu sloupů stojících v předsíni měly tvar lilií o rozměru čtyř loktů....
1. Královská 8:14...navěky!" Potom se král otočil a požehnal celému stojícímu shromáždění Izraele: "Požehnán buď Hospodin, Bůh...
2. Letopisů 6:3...navěky!" Potom se král otočil a požehnal celému stojícímu shromáždění Izraele: "Požehnán buď Hospodin, Bůh...
2. Letopisů 15:8...horách. Obnovil také Hospodinův oltář stojící naproti předsíni Hospodinova chrámu. Poté...
Jeremiáš 28:5...Chananiášovi před kněžími a přede vším lidemstojícím v Hospodinově domě, odpověděl. "Amen," řekl prorok...
Jeremiáš 36:21...a začal z něj předčítat králi i všem velmožům stojícím kolem. Král seděl v zimním křídle svého paláce -...
Ezechiel 41:22... podstavec a stěny byly ze dřeva. "To je stůl stojící před Hospodinem," řekl mi onen muž. Chrámová loď i...
Daniel 7:10...miliony jsou jeho sloužících a miliardy před ním stojících. Soudní dvůr se posadil a byly otevřeny knihy....
Daniel 12:6...protějším. Ten se zeptal muže oděného plátnemstojícího nad hladinou řeky: "Jak dlouho to potrvá? Kdy ...
Daniel 12:7...ty hrůzy skončí?" Tehdy ten muž oděný plátnemstojící nad hladinou řeky, zvedl svou pravici i levici k...
Zachariáš 1:10...Hospodin, aby procházeli zemí," řekl onen muž stojící v myrtoví. Ti pak Hospodinovu andělu stojícímu v...
Zachariáš 1:11...muž stojící v myrtoví. Ti pak Hospodinovu andělu stojícímu v myrtoví hlásili: "Prošli jsme zemí a hle - celá...
Jan 8:9... Nakonec tam Ježíš zůstal sám s tou ženou stojící uprostřed. Ježíš se zvedl a zeptal se : "Kde jsou...
Jan 9:40...oslepli." Když to uslyšeli někteří z farizeů stojících poblíž, řekli mu: "Cože? Jsme snad i my slepí?"...
Skutky 7:55... upřel pohled k nebi. Uviděl Boží slávu a Ježíše stojícího po Boží pravici a zvolal: "Hle, vidím otevřené...
Skutky 7:56...zvolal: "Hle, vidím otevřené nebe a Syna člověka stojícího po Boží pravici!" Začali hlasitě křičet, zacpali...
Zjevení 10:8...mně znovu promluvil: "Jdi, vezmi z ruky anděla stojícího na moři a na zemi tu otevřenou knížku." Šel jsem...
Zjevení 11:4...pytlovinou." To jsou ty dvě olivy a dva svícny stojící před tváří Pána vší země. Kdyby jim chtěl někdo...
Zjevení 14:1... To číslo je 666. A hle, spatřil jsem Beránkastojícího na hoře Sion, a s ním sto čtyřiačtyřicet tisíc...

Slova obsahující stojících: kolemstojících (4) stojících (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |