Stojí

Hledám varianty 'stojí' [ stůjte (8) stůj (5) stojíte (12) stojíš (4) stojíme (3) stojím (15) stojí (75) států (2) státu (1) stát (77) stály (15) stálo (12) stáli (46) stála (22) stál (74) ]. Nalezeno 359 veršù.
Genesis 18:2...u vchodu do stanu. Abraham pozvedl oči a hlestáli před ním tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze...
Genesis 18:8... které připravil, a položil to před . Sám pak stál u nich pod stromem, zatímco jedli. "Kde je tvá...
Genesis 19:27...časně zrána Abraham odešel k místu, kde předtím stál před Hospodinem. Když se podíval k Sodomě a Gomoře a...
Genesis 23:15...odpověděl: "Poslyš mne, můj pane. Ta země stojí 400 šekelů stříbra. Co je to pro tebe a pro ?...
Genesis 24:13...mému pánu Abrahamovi své milosrdenství. Hlestojím u vodního pramene a dcery zdejších měšťanů vycházejí...
Genesis 24:30..." Přišel tedy k onomu muži a hle, ten dosud stál s velbloudy poblíž pramene. Lában mu řekl: "Pojď,...
Genesis 24:31...mu řekl: "Pojď, Hospodinův požehnaný! Proč bys stál venku? jsem připravil dům i místo pro velbloudy."...
Genesis 24:43...Abrahama, kéž bys teď dal cestě zdar. Hlestojím u vodního pramene. Když řeknu dívce, která vyjde pro...
Genesis 35:4...v uších, a Jákob je zakopal pod tím dubem, který stál u Šechemu. Potom táhli dál. Boží hrůza padla na města...
Genesis 37:7...na poli snopy. Můj snop náhle vstal a zůstal stát a hle, vaše snopy obklopily ten můj a klaněly se mu!"...
Genesis 41:1... Po dvou dlouhých letech měl farao senStál u Nilu a hle, z Nilu vystoupilo sedm nápadně krásných...
Genesis 41:17...Farao tedy Josefovi řekl: "Měl jsem senStál jsem na břehu Nilu a hle, z Nilu vystoupilo sedm...
Genesis 43:11...jim nakonec řekl: " se stane, co se musí stát. Udělejte tohle: Naberte do svých měchů nejvybranější...
Exodus 3:5...se! Zuj si obuv z nohou, neboť místo, na němž stojíš, je svatá půda." Potom řekl: " jsem Bůh tvého otce...
Exodus 14:13...Mojžíš lidu odpověděl: "Nebojte se! Zůstaňte stát a dívejte se, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak dnes...
Exodus 15:8...Dechem tvého chřípí se vody nakupily, proudy vod stály jako hromady, v nitru moře ztuhly propasti. Nepřítel...
Exodus 17:6...jsi udeřil do Nilu, a jdi. Pohleď, budu stát před tebou tam na skále, na Orébu. Udeř do skály a...
Exodus 18:13...dne se Mojžíš posadil, aby soudil lid, a lid stál před ním od rána do večera. Když Mojžíšův tchán...
Exodus 18:14...s lidem děláš? Proč ty sám sedíš a všechen lid stojí od rána do večera před tebou?" Mojžíš mu odpověděl:...
Exodus 20:21...měli v úctě, abyste nehřešili." Lid tedy zůstal stát opodál, zatímco Mojžíš přistoupil k mračnu, v němž byl...
Exodus 26:24...prstencem. Tak to bude s nimi oběma; budou stát v obou rozích. Bude tam tedy osm rámů a jejich...
Exodus 26:32...zlatem. Budou mít na sobě zlaté háčky a budou stát na čtyřech stříbrných patkách. zavěsíš oponu na...
Exodus 33:8...vycházel ke Stanu, všechen lid vstával. Zůstali stát každý u vchodu do svého stanu a dívali se za Mojžíšem,...
Leviticus 4:7...rohy oltáře k pálení vonného kadidla, který stojí před Hospodinem ve Stanu setkávání. Všechnu zbývající...
Leviticus 4:18... Trochou krve také potře rohy oltáře, který stojí před Hospodinem ve Stanu setkávání. Všechnu zbývající...
Numeri 1:5...domu. Toto jsou jména mužů, kteří vám budou stát po boku: z Rubena: Elicur, syn Šedeurův, ze Šimeona:...
Numeri 14:14... jsi spatřován tváří v tvář, že tvůj oblak stojí nad nimi, že ty sám je předcházíš v oblakovém sloupu...
Numeri 15:34...ve vězení, neboť nebylo jasné, co se s ním  stát. Hospodin pak řekl Mojžíšovi: "Ten muž musí zemřít. ...
Numeri 16:9...k němu, sloužit u Hospodinova Příbytkustát před obcí a sloužit ? Dovolil ti spolu s tvými...
Numeri 16:27...a Abiramova příbytku. Dátan a Abiram vyšlistáli u vchodu do svých stanů se svými ženami, syny i...
Numeri 23:6...k Balákovi a mluv takto." Vrátil se tedy k němustál dosud obklopen všemi moábskými hodnostáři u své...
Numeri 23:17...k Balákovi a mluv takto." Vrátil se tedy k němustál dosud u své zápalné oběti, obklopen moábskými...
Deuteronomium 4:10...s tím své syny a vnuky. Toho dne, kdy jste stáli před Hospodinem, svým Bohem, na Orébu, mi Hospodin...
Deuteronomium 5:5...z prostředku ohně tváří v tvář. ( jsem tenkrát stál mezi Hospodinem a vámi, abych vám oznámil Hospodinovo...
Deuteronomium 10:8...Levi, aby nosili Truhlu Hospodinovy smlouvy, aby stáli před Hospodinem, sloužili mu a v jeho jménu aby...
Deuteronomium 17:8...ze svého středu zlo! Ve tvém městě by se mohlo stát něco mimořádného, co bys nedovedl rozsoudit. ...
Deuteronomium 18:5...vyvolil ze všech tvých kmenů, aby po všechny dny stál se svými syny ve službě v Hospodinově jménu. Kterýkoli...
Deuteronomium 18:7... tak jako jeho ostatní bratři levité, kteří tam stojí před Hospodinem. Budou jíst stejný podíl bez ohledu...
Deuteronomium 24:1...na obilí svého bližního vztáhnout srp. Může se stát, že se někdo ožení s manželkou, ale ta se mu znelíbí,...
Deuteronomium 25:8...jej tedy předvolají a promluví s ním. Bude-li stát na svém a řekne: "Nechci si ji vzít", přistoupí k němu...
Deuteronomium 25:11...vyzutého". Když se budou muži prát, může se stát, že manželka jednoho přistoupí, aby svého muže...
Deuteronomium 29:9...se dařit veškeré vaše počínání. Vy všichni dnes stojíte před Hospodinem, svým Bohem - vaši kmenoví...
Deuteronomium 29:14...uzavírám nejen s vámi, kdo tu dnes společně stojíte před Hospodinem, naším Bohem, ale i s těmi, kdo tu...
Jozue 3:17... Kněží nesoucí Truhlu Hospodinovy smlouvy stáli nepohnutě na suché zemi uprostřed Jordánu, zatímco...
Jozue 4:3... a přikažte jim: ‚Odtud, zprostřed Jordánu, kde stály nepohnutě nohy kněží, vyneste dvanáct kamenů, vezměte...
Jozue 4:9...kamenů postavil Jozue uprostřed Jordánu tam, kde stály nohy kněží nesoucích Truhlu smlouvy. Jsou tam ...
Jozue 4:10... Jsou tam dodnes. Kněží nesoucí Truhlu tehdy stáli uprostřed Jordánu, než byly splněny všechny příkazy,...
Jozue 5:13...Jericha, pozvedl oči a hle - kdosi před ním stojí s vytaseným mečem v ruce! Jozue šel k němu a oslovil...
Jozue 5:15...řekl: "Zuj si obuv z nohou, neboť místo, na němž stojíš, je svaté." A Jozue to udělal. Jericho bylo kvůli...
Jozue 8:13...a Ajem, na západ od města. Hlavní voj lidu tedy stál severně od města, zadní voj pak západně od města. ...
Jozue 8:33...Celý Izrael se svými stařešiny, správci a soudci stál po obou stranách Truhly před levitskými kněžími, kteří...
Jozue 10:13... měsíci, v údolí Ajalonu!" Stanulo slunce, měsíc stál, než národ nepřátele potrestal. Právě tak se to píše v...
Jozue 13:3...se přičítá Kananejcům) - pětice filištínských států: Gaza, Ašdod, Aškelon, Gat a Ekron. Dále území Avijců...
Jozue 22:19...země nečistá, pojďte do Hospodinovy země, kde stojí Hospodinův příbytek, a přijměte dědictví mezi námi....
Jozue 22:29... moučné nebo pokojné oběti. Jediný takový oltář stojí před příbytkem Hospodina, našeho Boha!" Když kněz...
Soudců 3:3...bojovat.) Ponechal tedy pětici filištínských států a všechny Kananejce, Sidonce a Hivejce bydlící v...
Soudců 7:21..."Mečem za Hospodina a Gedeona!" A jak tam stáli seřazeni okolo tábora, celý tábor začal zděšeně...
Soudců 18:16...daří. Šest set ozbrojenců z Danova kmene zůstalo stát u brány a těch pět, kteří propátrali zem, vešlo...
Soudců 18:17... Vzali tu modlu, efod i bůžky. Kněz zatím stál u brány s šesti sty muži v plné zbroji. Těch pět vešlo...
Soudců 18:31...nechal udělat, tam udržovali celou dobu, kdy stál Boží dům v Šílu. Izrael byl tenkrát bez krále....
Soudců 20:28...smlouvy. Pinchas, syn Eleazara, syna Áronovastál před a ptal se: "Máme jít znovu do boje proti našim...
Růt 1:21...vrátil . Proč říkáte mi Noemi? Hospodin stojí proti mně, Všemohoucí sužuje!" Tak se tedy Noemi...
1. Samuel 1:26...pane, živ, jsem ta žena, která tu poblíž tebe stála a modlila se k Hospodinu. Za toto dítě jsem se tehdy...
1. Samuel 13:21... sekery i srpy. Broušení radlice nebo motyky stálo dvě třetiny šekelu, broušení vidlí, seker nebo...
1. Samuel 17:3...se k bitvě proti Filištínům. Filištíni stáli na jednom kopci, Izraelci na protějším a mezi nimi...
1. Samuel 18:18...- co je můj otcovský rod v Izraeli, abych se měl stát královým zetěm?" Když pak přišel čas její svatby s...
1. Samuel 18:21...tak Saul Davidovi řekl: "Teď máš druhou možnost stát se mým zetěm." Svým dvořanům přikázal: "Říkejte potají...
1. Samuel 18:22...a všichni jeho dvořané milují. Teď se můžeš stát královým zetěm." A tak o tom Saulovi dvořané Davida...
1. Samuel 18:23...jim ale odpověděl: "Myslíte, že je to maličkoststát se královým zetěm? Vždyť jsem jen bezvýznamný chudák."...
1. Samuel 18:26...sdělili Davidovi a jemu se líbilo, že by se mohl stát královým zetěm. Ještě než lhůta uplynula, David...
1. Samuel 22:6... v ruce třímal kopí a všichni jeho služebníci stáli před ním. "Poslouchejte, Benjamínci!" řekl Saul...
1. Samuel 22:7... Benjamínci!" řekl Saul služebníkům, kteří stáli před ním. "Copak vám Jišajův syn všem rozdá pole a...
1. Samuel 22:17...tví příbuzní!" A hned rozkázal strážím, které stály u něj: "Na ! Pobijte Hospodinovy kněze, protože i...
2. Samuel 13:31...roucha a vrhl se na zem. Všichni jeho služebníci stáli kolem, roucha roztržená. Pak promluvil Jonadab, syn...
2. Samuel 15:24...Boží smlouvy. Postavili Boží truhlu a nechali ji stát, dokud celý zástup neopustil město. Přišel tam i...
2. Samuel 20:2... Judští muži od Jordánu po Jeruzalém ale stáli při svém králi. Když král v Jeruzalémě přišel do...
2. Samuel 20:11...za Šebou, synem Bichriho. Jeden z Joábových mužů stál nad tím mrtvým tělem a volal: "Kdo rád Joába a kdo...
1. Královská 3:6...tebou věrně a spravedlivě a s upřímným srdcem stál při tobě. Tuto velikou přízeň jsi mu zachoval, když...
1. Královská 6:3...široký a 30 loktů vysoký. Před chrámovou lodí stála přes celou šířku chrámu předsíň. Byla 20 loktů široká...
1. Královská 7:8...Podobně byl postaven i palác, v němž bydlel; ten stál na zvláštním nádvoří za Síní. Podobně jako Síň...
1. Královská 10:8...tvým mužům, blaze těmto tvým služebníkům, kteří stále stojí před tebou a naslouchají tvé moudrosti....
1. Královská 10:19...obou stranách sedadla područky a vedle područek stáli lvi. Na šesti stupních po obou stranách stálo dvanáct...
1. Královská 10:20...stáli lvi. Na šesti stupních po obou stranách stálo dvanáct dalších lvů. Nic takového nebylo vyrobeno v...
1. Královská 13:1... aby na něm obětoval. Právě když Jeroboám stál u oltáře a chystal se na něm obětovat, vtom na...
1. Královská 13:24...zabil ho. Jeho tělo pak leželo přes cestu a osel stál u něj. Také lev stál u mrtvoly. Vtom šli okolo...
1. Královská 13:25...a viděli, jak přes cestu leží mrtvola a u  stojí lev. Přišli do města, kde bydlel ten starý prorok, a...
1. Královská 13:28...na cestu, kde našel mrtvolu a osla se lvem, jak stojí u . Lev ji nesežral ani neroztrhal osla. Prorok...
1. Královská 16:21...se tenkrát rozdělil na dva tábory. Polovina lidu stála za Tibnim, synem Ginatovým, a chtěli ho prohlásit za...
1. Královská 17:1...je živ Hospodin, Bůh Izraele, před jehož tváří stojím, v těchto letech nebude rosa ani déšť - jedině na ...
1. Královská 18:15...je živ Hospodin zástupů, před jehož tváří stojím, dnes se mu ukážu." Obadiáš se tedy vydal za Achabem...
2. Královská 2:15...řekli proročtí učedníci z Jericha, kteří stáli opodál. Vyrazili mu naproti a klaněli se mu k zemi...
2. Královská 3:14...je živ Hospodin zástupů, před jehož tváří stojím - kdybych si nevážil judského krále Jošafata,...
2. Královská 3:25... Jedině kamenné hradby v Kir-charešetu zůstaly stát, a tak to město obklíčili prakovníci a dobývali je....
2. Královská 5:16..."Jakože je živ Hospodin, před jehož tváří stojím, nic si nevezmu!" A i když ho Náman přemlouval, ...
2. Královská 7:2...sice otevírá nebeské průduchy, ale copak se může stát něco takového?" "Uvidíš to na vlastní oči, ale...
2. Královská 7:16...vyplenil aramejský tábor. Míra jemné mouky náhle stála pouhý šekel a stejně tak dvě míry ječmene, přesně jak...
2. Královská 7:19...otevírá nebeské průduchy, ale copak se může stát něco takového?" a Boží muž mu odpověděl: "Uvidíš to na...
2. Královská 11:14...za nimi do Hospodinova chrámu, a hle - u sloupu stojí právoplatný král s veliteli a trubači po boku!...
2. Královská 13:6...Izrael, a pokračovali v nich. V Samaří dokonce stál Ašeřin posvátný kůl. Proto z Joachazova vojska nezbylo...
2. Královská 17:13...a dodržujte přikázání a ustanovení! Tak to stojí v celém Zákoně, který jsem svěřil vašim otcům a který...
2. Královská 23:8...správce Jošuy (když se šlo bránou do městastála vlevo). Kněží oněch výšin nesloužili u Hospodinova...
1. Letopisů 6:24... syna Leviho, syna Izraelova. Po pravici mu stál jeho bratr Asaf, syn Berechiáše, syna Šimeova, syna...
1. Letopisů 6:29...Jachatova, syna Geršomova, syna Leviho. Nalevo stál z jejich bratrů, synů Merariho: Etan, syn Kišiho, syna...
1. Letopisů 9:24...u bran Hospodinova domu, u svatostánku. Tam stáli na stráži ze čtyř stran: na východě, na západě, na...
1. Letopisů 11:10...hrdinů, kteří mu s celým Izraelem pomohli stát se králem podle Hospodinova slova o Izraeli a byli mu...
1. Letopisů 12:20...přeběhne ke svému pánu Saulovi, bude nás to stát hlavy.") Když potom táhl do Ciklagu, přidali se k němu...
1. Letopisů 15:18...Kušajášova, a spolu s nimi jejich bratry, aby stáli za nimi: Zachariáše, Jaaziela, Šemiramota, Jechiela,...
1. Letopisů 16:42...a další nástroje Boží hudby. Jedutunovi synové stáli u brány. Všechen lid se pak rozešel, každý k sobě...
1. Letopisů 19:16...Aramejce z druhého břehu Eufratu. V jejich čele stál Hadad-ezerův vojevůdce Šofach. Když se to David...
1. Letopisů 21:15...lid: "Dost , zadrž!" Hospodinův anděl právě stál u mlatu Aravny Jebusejského. David vzhlédl a spatřil...
1. Letopisů 21:16... David vzhlédl a spatřil Hospodinova anděla, jak stojí mezi nebem a zemí s taseným mečem namířeným proti...
1. Letopisů 22:1...anděla.) David tehdy řekl: "Zde bude stát dům Hospodina Boha. Zde bude oltář pro izraelské oběti...
1. Letopisů 23:30...vážení a odměřování. Každé ráno a večer měli stát před Hospodinem a vzdávat mu díky a chválu stejně jako...
1. Letopisů 26:16...bránu, k níž vede vyvýšená silnice. Hlídka stála vedle hlídky: na východě jich bylo denně šest, na...
2. Letopisů 1:3...ubíralo na výšinu do Gibeonu, neboť tam stál Boží Stan setkávání, který Hospodinův služebník Mojžíš...
2. Letopisů 1:5...zhotovil Becaleel, syn Uriho, syna Hurova, dosud stál před Příbytkem). Šalomoun tam s celým shromážděním...
2. Letopisů 3:13...křídla roztažená přes celých 20 loktů, zatímco stáli na nohou, tvářemi do síně. Zhotovil také kmentovou...
2. Letopisů 5:12... Hemanovi i Jedutunovi se svými syny a bratry stáli oblečeni kmentem východně od oltáře s činely, lyrami...
2. Letopisů 7:6...král a všechen lid zasvětili Boží chrám. Kněží stáli na svých místech, naproti nim levité s hudebními...
2. Letopisů 7:13...Vyvolil jsem si toto místo za dům oběti. Může se stát, že zavřu nebe, aby nepršelo; že přikážu kobylkám, aby...
2. Letopisů 9:7...tvým mužům, blaze těmto tvým služebníkům, kteří stále stojí před tebou a naslouchají tvé moudrosti....
2. Letopisů 9:18...mělo po obou stranách područky a vedle područek stáli lvi. Na šesti stupních po obou stranách stálo dvanáct...
2. Letopisů 9:19...stáli lvi. Na šesti stupních po obou stranách stálo dvanáct dalších lvů. Nic takového nebylo vyrobeno v...
2. Letopisů 13:12...službu, ale vy jste ho opustili. Bůh je s námiStojí nám v čele! Jeho kněží zatroubí proti vám, synové...
2. Letopisů 20:13...dělat, ale naše oči hledí k tobě!" Celý Juda stál i s nemluvňaty, ženami a dětmi před Hospodinem. Vtom...
2. Letopisů 20:17...strže před pouští Jeruel. Boj ale nebude na vásStůjte na svých místech a uvidíte, jakou záchranu vám...
2. Letopisů 23:13...chrámu, a hle - u svého sloupu vedle vchodu stojí král s veliteli a trubači po boku! Všechen lid země...
2. Letopisů 29:11...lehkou váhu. Hospodin vás přece vyvolil, abyste stáli před ním a sloužili mu, abyste mu jakožto jeho...
2. Letopisů 35:15...ze synů Áronových. Zpěváci, synové Asafovistáli na svých místech podle příkazu Davida, Asafa, Hemana...
Ezdráš 3:10...chrámu, kněží oblečení do slavnostních rouch stáli na svých místech s trubkami stejně jako levité,...
Ezdráš 5:10...oznámili a mohli připsat jména mužů, kteří jim stojí v čele. Odpověděli nám těmito slovy: "Jsme služebníci...
Ezdráš 9:15... Je nás tu dnes jen hrstka těch, kdo vyvázliStojíme před tebou ve svých vinách, s vědomím, že nic...
Ezdráš 10:13... Je nás tu ale mnoho a je období dešťů. Nemůžeme stát venku. Nedá se to zvládnout za den nebo dva. věci...
Nehemiáš 3:35...ty ohořelé sutiny?" Tobiáš Amonský, který mu stál po boku, řekl: "Jen klidně stavějí. Ta jejich...
Nehemiáš 4:12...na stavbě, byli po boku opásáni mečem a vedle  stál trubač na beraní roh. Řekl jsem totiž knížatům,...
Nehemiáš 6:6...jeho služebník měl s sebou otevřený dopis. V něm stálo: "Mezi národy se proslýchá a Gešem to potvrzuje, že s...
Nehemiáš 8:4...pozorně naslouchal Knize Zákona. Učenec Ezdráš stál na dřevěném podiu zvlášť k tomu zhotoveném. Vpravo od...
Nehemiáš 8:5...Mešulam. Ezdráš otevřel knihu před očima všech (stál totiž výše než všechen lid), a jakmile ji otevřel,...
Nehemiáš 9:2...původu, se tehdy oddělili ode všech cizozemcůStáli a vyznávali své hříchy i nepravosti svých předků....
Nehemiáš 9:4...se Hospodinu, svému Bohu. Na levitských stupních stál Ješua, Binui, Kadmiel, Šebaniáš, Buni, Šerebiáš, Bani...
Nehemiáš 12:9... Jejich bratři Bakbukiáš a Uni během služeb stáli naproti nim. Jošua zplodil Joakima, Joakim zplodil...
Ester 5:2...trůnu král. Když spatřil královnu Ester, jak stojí v dvoraně, získala si jeho srdce. Ukázal na ni svým...
Ester 7:9...toho Mordechaje, jehož slovo zachránilo králeStojí u Hamanova domu, vysoký na padesát loktů." "Pověste...
Job 8:15...o ni znamená pád, kdo se drží, ten nezůstane stát. Jiný však bují na slunci, po celé zahradě rozpíná...
Job 11:15...bezpráví, tehdy tvář pozvedneš bez vady, budeš stát neochvějně, bez vší obavy. Tehdy zapomeneš na své...
Job 13:13...teď promluvit chci , pak se stane, co se stát. Proč kůži na trh nosit chci a vlastní život...
Job 30:20...jsem podobný. Křičím k tobě, a ty neodpovídášstojím tu, a ty jen přihlížíš. Proměnil ses mi v ukrutníka,...
Job 32:16...To mám čekat dál, když nic neříkají, když stojí na místě, odpověď nemají? Je tedy řada na mně, teď...
Job 40:19...bronzové válce, končetiny jako tyče železné. On stojí v čele Božích děl, meč na něj vztáhne jen jeho...
Žalmy 20:9...jméno Hospodin! Oni klesají a hroutí se, my však stojíme pevně a nehnutě. Hospodine, dej králi vítězství,...
Žalmy 26:12...poctivě, smiluj se nade mnou, vykup ! Nohama stojím na rovné zemi, ve velikém shromáždění Hospodina...
Žalmy 36:5...svém lůžku podlost vymýšlí, na cestě nekalosti stojí, zla se neštítí. Tvá láska, Hospodine, dosahuje k...
Žalmy 39:6...věk je u tebe jako nic, člověk je pouhá pára,  stojí jakkoli! Séla Jak pouhý stín člověk životem kráčí,...
Žalmy 45:10...králů jsou mezi tvými skvosty, po pravici ti stojí manželka ofirským zlatem oděná. Poslyš, dcero, hleď a...
Žalmy 78:32... výkvět Izraele porazil! Oni však hřešili stůj co stůj a nevěřili jeho zázrakům. Proto své dny...
Žalmy 89:37...potrvá, jeho trůn přede mnou bude jak slunce stát, bude jak měsíc upevněn navěky - ten věrný svědek v...
Žalmy 104:6...nic. Jak pláštěm přikryl jsi ji oceánem, vody stály i nad horami. Před tvojí hrozbou pak rozutekly se,...
Žalmy 106:15...pokoušeli v pustině. Poskytl jim tedy, tolik stáli, dopustil však na úbytě. Potom zas v táboře...
Žalmy 109:6... Ustanov nad ním zlého soudce, po pravici mu stojí žalobce! bude souzen, je za zločince, i jeho...
Žalmy 125:1... hoře Sionu jsou podobní, která nezakolísástojí navěky! Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu...
Žalmy 134:1... každý, kdo je Hospodinův služebník - vy, kteří stojíte za nocí v domě, kde bydlí Hospodin! Zvedejte ruce...
Žalmy 135:2...Hospodin, chvalte, Hospodinovi sloužící, vy, kdo stojíte v domě Hospodinově, v domě našeho Boha, v jeho...
Přísloví 3:26...děsu ani zkázy, jež čeká ničemy. Hospodin bude stát po tvém boku, on sám tvé nohy před pastí ochrání!...
Přísloví 8:3...před branami, u vstupu do města, v průchodu stojí a křičí tam: "Na vás, ó lidé, volám, svůj hlas ke...
Přísloví 8:30...Základy země když vyměřoval, po jeho boku věrně stála jsem. Zůstávám jeho rozkoší den za dnem, svým hrám se...
Přísloví 17:9...zaříkadlo: úplatkáři se daří, kam se obrátí. Kdo stojí o lásku, přikrývá všechny viny, ten, kdo je připomíná...
Kazatel 4:14...si ani nenechá poradit. Bývalý vězeň se může stát králem, rozený král zase chudákem. Viděl jsem, že...
Kazatel 11:9...vědom, že s tímto vším před Božím soudem budeš stát. Zármutek si k srdci nepřipouštěj a všechny potíže drž...
Píseň 3:7...lože, lože Šalomounovo! Šedesát hrdinů okolo stojí, hrdinů z Izraele největších. Ti všichni mečem...
Izaiáš 1:12...vůbec chodíte ukazovat! Kdo si myslíte, že o to stojí, abyste šlapali po mých nádvořích? Přestaňte přinášet...
Izaiáš 2:22...vždyť sotva svůj dech popadá! Za co by asi mohl stát? Nuže, pohleďte - Panovník, Hospodin zástupů, z...
Izaiáš 3:13...níž měl jsi jít! Hospodin povstal, aby vedl přistojí, aby soudil zástupy. Hospodin vznáší žalobu proti...
Izaiáš 21:8...pozorně!" A strážný zvolal: "Na stráži, panestojím den co den, každičkou noc jsem na hlídce. Hle, vidím...
Izaiáš 27:9... jako se na prach drtí vápenec, nezůstanou stát ani posvátné kůly ani kadidlové oltáře. Opevněné město...
Izaiáš 38:14...holubice, oči mi slábnou, jak vzhůru vyhlížímstůj při mně, Pane, jsem sevřen úzkostí! Co ale mohu říct?...
Izaiáš 44:9... to, co obdivují, jim nemůže pomoci. Sami sobě stojí za svědky, přitom nic nevidí a nic nevědí, aby se...
Izaiáš 46:7... Nosí ho na ramenou, tahají se s ním, on potom stojí, kde ho postaví, na svém místě stojí bez hnutí. Když...
Izaiáš 48:13...kdykoli je zavolám, v pozoru naráz musí stát. Všichni se shromážděte a poslyšte: Kterýpak z bohů...
Izaiáš 65:6...v nose dým, jak oheň hořící celé dny. Hle, toto stojí psáno přede mnou: Nebudu mlčet, ale odplatím,...
Jeremiáš 14:6...mláďata, protože zeleň zmizela. Divocí osli stojí na holých návrších a větří jako šakali; napínají zrak...
Jeremiáš 15:19...Hospodin: "Pokud se obrátíš, obnovím, abys stál přede mnou jako můj služebník. Budeš-li rozlišovat...
Jeremiáš 23:18... namlouvají: ‚Nic zlého se vám nestane!' Kdo ale stál v radě Hospodinově, aby viděl a slyšel jeho řeč? Kdo...
Jeremiáš 23:22...nim, a přesto prorokují. Kdyby v radě bývali stáli, můj lid by seznámili s mými slovy; odvrátili by je...
Jeremiáš 24:1...mi dal vidění: Hle - před Hospodinovým chrámem stály dva koše fíků. (Bylo to poté, co babylonský král...
Jeremiáš 27:17...a zůstanete naživu. Proč by se toto město mělo stát zbořeništěm? Jestli jsou to proroci a mají slovo...
Jeremiáš 29:3...babylonskému králi Nabukadnezarovi do BabylonuStálo v něm: Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, všem...
Jeremiáš 31:4...k tobě v milosrdenství. Znovu zbuduji a budeš stát, panno izraelská. Znovu se chopíš tamburíny a vesele...
Jeremiáš 35:19...Rechabovu, nikdy nebude chybět potomek, který by stál přede mnou ve službě." Ve čtvrtém roce vlády judského...
Jeremiáš 36:10... do síně písaře Gemariáše, syna Šafanova, jež stála na horním nádvoří hned vedle vchodu do Nové chrámové...
Jeremiáš 36:22...paláce - byl totiž devátý měsíc - a před ním stála nádoba se sálajícím řeřavým uhlím. Jakmile Jehudi...
Jeremiáš 51:46...napřesrok - že v zemi vládne násilí a vladař stojí proti vladaři. Hle, přicházejí dny, kdy zúčtuji s...
Ezechiel 1:15...hle - při každé z těch bytostí se čtyřmi tvářemi stálo na zemi jedno kolo. Jejich vzhled a složení bylo...
Ezechiel 1:21...Když se bytosti pohybovaly, kola se hýbala; když stály, stála, když se vznášely nad zemí, vznášela se i kola...
Ezechiel 1:25...hluk armády. Když se zastavily, křídla složilyStály tam se spuštěnými křídly, když vtom se nad klenbou...
Ezechiel 3:23..." Vstal jsem tedy a šel na pláň. A hlestála tam Hospodinova sláva! Právě taková sláva, jakou jsem...
Ezechiel 8:5... a hle - severně od brány vedoucí k oltáři stála přímo v cestě ta urážlivá socha. "Synu člověčí," řekl...
Ezechiel 8:11...a všelijaké hnusné modly domu Izraele. Před nimi stálo sedmdesát stařešinů domu Izraele a uprostřed nich...
Ezechiel 10:3..." A on tam před mýma očima vešel. Cherubové stáli vpravo od chrámu, a když mezi ten muž vešel,...
Ezechiel 10:17...nich kola nevzdálila, ale zůstala u nich. Když stáli, stála, když se zvedali, zvedala se s nimi, neboť v...
Ezechiel 11:1...je obrácená na východ. A hle - v průchodu brány stálo pětadvacet mužů. Uprostřed nich jsem uviděl vůdce...
Ezechiel 20:40...zpět do vlasti a tam si je oblíbím. Tam budu stát o vaše oběti a vybrané dary ze všeho, co jste...
Ezechiel 27:11...přispěli ke tvé nádheře. Muži z Arvadu a Kilikie stojí dokola na tvých zdech, tvé bašty střeží Gamaďané. Své...
Ezechiel 40:3...cosi jako město. Přivedl tam a hle - v bráně stál kdosi napohled jako z bronzu, v ruce lněnou šňůru a...
Ezechiel 40:23...síň. Stejně jako východní brána i tato severní stála naproti bráně vedoucí do vnitřního nádvoří. Od brány...
Ezechiel 40:27...s palmovými ornamenty. I zde na jižní straně stála ještě další brána vedoucí do vnitřního nádvoří. Od...
Ezechiel 40:39...místnosti, kde se omývaly zápalné oběti. V síni stály po jedné i druhé straně vždy dva stoly, na kterých se...
Ezechiel 40:40...severní brány, u schodů k jejímu vchodustály po jedné i druhé straně vždy dva stoly. Celkem tam...
Ezechiel 40:41...i druhé straně vždy dva stoly. Celkem tam tedy stálo osm stolů na porážení - čtyři z jedné a čtyři z druhé...
Ezechiel 40:44...byly určeny pro maso obětí. Vedle vnitřní brány stály na vnitřním nádvoří dvě místnosti. Jedna přiléhala k...
Ezechiel 40:47...dlouhý a 100 loktů široký čtverec. Před chrámem stál oltář. Nato přivedl k předsíni chrámu a změřil její...
Ezechiel 40:49...a stoupalo se k po deseti schodech. U pilířů stál po jedné i druhé straně vždy jeden sloup. Poté ...
Ezechiel 41:6...šířku 4 loktů obepínaly postranní komory. Komory stály ve třech patrech nad sebou, vždy po třiceti v patře....
Ezechiel 41:21...loď měla čtverhranné veřeje. Před svatyní stálo cosi jako dřevěný oltář. Byl 3 lokty vysoký, 2 lokty...
Ezechiel 42:1... kde přivedl k budově s místnostmi, jež stála na severu za vyhrazeným prostranstvím naproti oné...
Ezechiel 42:6...byly ve třech poschodích a neměly sloupy, jaké stály na nádvoří; proto se budova od země stupňovitě...
Ezechiel 42:7...přes ty prostřední. Venku na vnějším nádvoří stála před místnostmi zeď. Táhla se podél těchto místností...
Ezechiel 42:10... Směrem na jih od vyhrazeného prostranství stála naproti oné mohutné stavbě další budova s místnostmi....
Ezechiel 43:6...sláva naplnila chrám! Zatímco ten muž stál pořád vedle , uslyšel jsem, jak ke mně kdosi...
Ezechiel 43:15... Také tento stupeň je na loket široký. Na něm stojí 4 lokty vysoké ohniště, z něhož se zvedají čtyři rohy...
Ezechiel 44:15...budou přistupovat ke mně, aby mi sloužili. Budou stát přede mnou, aby mi přinášeli tuk a krev, praví...
Ezechiel 45:3...loktů dlouhý a 10 000 loktů široký, v němž bude stát svatyně. Bude to svatý díl země určený kněžím...
Ezechiel 48:15...městu - pro zástavbu a volnou plochu. Město bude stát uprostřed a bude mít tyto rozměry: 4 500 loktů na...
Daniel 4:16...svatých bohů." Daniel zvaný Baltazar tam dlouho stál otřesen. To, co mu přicházelo na mysl, ho děsilo. Král...
Daniel 7:4...byla vylomena; byla zvednuta ze země, takže stála na nohách jako člověk, a dostala lidské srdce. A hle,...
Daniel 7:16... Přistoupil jsem tedy k jednomu z těch, kdo tam stáli, a ptal se jej, co to všechno znamená. On mi to tedy...
Daniel 7:23... aby se svatí ujali království. Ten, který tam stál, mi tedy odpověděl: "Ta čtvrtá šelma je čtvrté...
Daniel 8:2...sídelním městě Súsách v provincii Elamstál jsem v tom vidění u řeky Ulaj. Zvedl jsem oči a hle,...
Daniel 8:6...k tomu dvourohému beranovi, kterého jsem viděl stát na břehu, zuřivě proti němu vyrazil. Viděl jsem, jak...
Daniel 10:4... Čtyřiadvacátého dne prvního měsíce jsem stál na břehu veliké řeky Tigris. Zvedl jsem oči a hle,...
Daniel 12:5...Daniel jsem pak spatřil další dva muže - jeden stál na tomto břehu řeky a druhý na protějším. Ten se...
Amos 7:7...Panovník Hospodin. Potom mi ukázal toto: Pán stál na hradbě s olovnicí, s olovnicí v ruce. "Co vidíš,...
Amos 9:1...padnou, aby nevstali. Spatřil jsem Pána, jak stojí nad oltářem a říká: "Udeř ty sloupy do hlavic, se...
Micheáš 2:8...poctivě? Vy ale jako nepřítel proti mému lidu stojíte. Strháváte pláště těm, kdo žijí pokojně, kdo...
Nahum 2:9...svěžím jezerem, teď ale všichni utíkají pryč. "Stůjte přece! Zastavte se!" A nikdo se neotočí. Berte...
Abakuk 2:1...národy? Budu držet svoji stráž, na baště budu stát a sledovat, abych poznal, jak ke mně promluví a jak...
Abakuk 3:2...jsem, Hospodine, tvoji zvěst, před tvým dílem stojím s úžasem. Oživ je, Hospodine, znovu po letech, po...
Zachariáš 1:8...měl vidění - hle, jakýsi jezdec na rudém koniStál mezi myrtami v hluboké rokli a za ním koně rudí,...
Zachariáš 3:1...příbytku! Potom mi ukázal velekněze Jošuu, jak stojí před Hospodinovým andělem; po pravici mu stál satan,...
Zachariáš 3:3...to není oharek vyrvaný z ohně?" Jošua přitom stál před andělem oblečen do špinavých šatů. Vtom znovu...
Zachariáš 3:4... Vtom znovu zazněl hlas a promluvil k těm, kdo stáli před ním: "Svlékněte mu ty špinavé šaty!"Pak řekl...
Zachariáš 3:5...turban a oblékli mu roucha. Hospodinův anděl stál u toho. Potom Hospodinův anděl začal Jošuu...
Zachariáš 3:7...nádvoří a daruji ti přístup mezi ty, kteří tu stojí. Slyš tedy, veleknězi Jošuo, ty i tví druhové, kteří...
Zachariáš 4:3...vrcholu svícnu vede po sedmi hubicích. A u něj stojí dvě olivy, jedna vpravo od mísy a druhá vlevo." Tehdy...
Zachariáš 6:5...mnou. "To vyrážejí čtyři nebeští duchové, kteří stáli před Pánem vší země," odpověděl mi anděl. "Ten s...
Zachariáš 14:10...pustou pláň. Jeruzalém však zůstane nepohnutelně stát a bude se tyčit od Benjamínské brány tam, kde...
Matouš 11:23...které se dějí v tobě, staly v Sodomě, zůstala by stát dodnes. Říkám vám: Sodomské zemi bude v soudný den...
Matouš 12:46...mluvil k zástupům, hle, jeho matka a bratři stáli venku, neboť s ním chtěli promluvit. Někdo mu řekl:...
Matouš 12:47... Někdo mu řekl: "Pohleď, tvá matka a tví bratři stojí venku. Chtějí s tebou mluvit." On mu však odpověděl:...
Matouš 13:2...nastoupil na loď a posadil se. Celý ten zástup stál na břehu a on jim v podobenstvích vyprávěl o mnoha...
Matouš 16:22...ho kárat: "Bůh chraň, Pane, to se ti nesmí stát!" On se ale odvrátil a řekl Petrovi: "Odstup ode ,...
Matouš 16:28... Amen, říkám vám, že někteří z těch, kdo tu stojí, jistě nezakusí smrt, dokud nespatří Syna člověka...
Matouš 20:3...vyšel ven okolo deváté hodiny, uviděl jiné, jak stojí na tržišti a zahálejí, a tak jim řekl: ‚Jděte i vy na...
Matouš 20:6... jak tam postávají, a tak jim řekl: ‚Proč tu stojíte a celý den zahálíte?' ‚Nikdo nás nenajal,'...
Matouš 24:15...potom přijde konec." " uvidíte na svatém místě státotřesnou ohavnost', o níž mluvil prorok Daniel (kdo...
Matouš 27:43...na Boha, tak ho teď vysvobodí, jestli o něj stojí! Říkal přece: ‚Jsem Boží Syn'!" A tak podobně ho...
Marek 9:1...jim: "Amen, říkám vám, že někteří z těch, kdo tu stojí, rozhodně nezakusí smrt, dokud nespatří, jak Boží...
Marek 10:32...znovu k sobě a začal jim opakovat, co se mu  stát: "Hle, blížíme se k Jeruzalému. Tam bude Syn člověka...
Marek 13:14..." " uvidíte onuotřesnou ohavnost', jak stojí, kde by neměla (kdo čte, rozuměj), tehdy ti, kdo...
Marek 14:47...se na něj vrhli a zajali ho. Jeden z těch, kdo stáli kolem něj, vytasil meč, zasáhl veleknězova sluhu a...
Marek 15:26...v devět hodin ráno. Na nápisu s jeho proviněním stálo: ŽIDOVSKÝ KRÁL. [28] Spolu s ním ukřižovali dva...
Marek 15:39...vedví odshora dolů. Když setník, který stál proti němu, uviděl, jak dodýchal, řekl: "Ten člověk...
Lukáš 1:11... Vtom se Zachariášovi ukázal Hospodinův andělstál vpravo od kadidlového oltáře. Když ho Zachariáš...
Lukáš 1:19..." Anděl mu odpověděl: " jsem Gabriel, který stojí před Boží tváří! Byl jsem poslán, abych k tobě...
Lukáš 5:1...tedy v judských synagogách. Jednou, když stál na břehu Genezaretského jezera a lidé se na něj...
Lukáš 5:2...tlačili, aby slyšeli Boží slovo, uviděl poblíž stát dvě lodi. Vystoupili z nich rybáři a prali sítě. Do...
Lukáš 8:20...dostat. Oznámili mu: "Tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí vidět." On jim však odpověděl: "...
Lukáš 9:27... Říkám vám popravdě: Někteří z těch, kdo tu stojí, rozhodně nezakusí smrt, dokud nespatří Boží...
Lukáš 17:12... setkalo se s ním deset malomocných. Zůstali stát opodál a hlasitě volali: "Ježíši, Mistře, smiluj se...
Lukáš 21:7...se ho. "Jaké bude znamení času, kdy se to  stát?" "Dávejte pozor, abyste se nenechali svést,"...
Lukáš 23:10...spoustu otázek, ale Ježíš mu vůbec neodpovídalStáli tam však vrchní kněží a znalci Písma a usilovně ho...
Lukáš 23:35...dělají!" Vojáci zatím losovali o jeho šaty. Lid stál a díval se. Kromě jiných se mu vysmívali také vůdcové:...
Lukáš 23:49... i ženy, které ho doprovázely z Galilejestáli opodál a všechno to viděli. Jeden člen Rady, dobrý a...
Jan 1:35... že on je Boží Syn." Druhého dne tam Jan znovu stál se dvěma ze svých učedníků. Když uviděl Ježíše, jak...
Jan 2:6...řekla služebníkům: "Udělejte, cokoli vám řekne." Stálo tam šest kamenných nádob na vodu k židovskému...
Jan 3:9...každým, kdo se narodil z Ducha." "Jak se to může stát?" zeptal se Nikodém. "Ty jsi učitel Izraele, a nevíš...
Jan 3:29... nevěstu, je ženich, ale přítel ženicha, který stojí a slyší ho, se z ženichova hlasu velmi raduje. Tato...
Jan 9:27...Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se také stát jeho učedníky?" Tehdy mu začali spílat: "Sám jsi jeho...
Jan 11:42...slyšíš, ale říkám to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že jsi poslal." Jakmile to...
Jan 11:56... aby se očistili. Hledali tam Ježíše, a když stáli v chrámu, povídali si mezi sebou: "Co myslíte? Že by...
Jan 12:29...jsem a ještě oslavím." Zástup, který tam stál a slyšel to, řekl: "Zahřmělo." Někteří ale říkali:...
Jan 18:5... "To jsem ," řekl jim (a jeho zrádce Jidáš stál mezi nimi). Jakmile jim Ježíš řekl: "To jsem ,"...
Jan 18:18...bylo chladno, otroci a strážní rozdělali oheňStáli okolo a ohřívali se. Petr tam stál a ohříval se s...
Jan 18:25...poutech k veleknězi Kaifášovi. Šimon Petr zatím stál u ohně a ohříval se. Zeptali se ho: "Nepatříš snad k...
Jan 19:25...šaty, o roucho házeli los." U Ježíšova kříže stála i jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a...
Jan 19:26...matku a učedníka, kterého miloval, jak tam stojí, řekl své matce: "Ženo, hle, tvůj syn." Potom řekl...
Jan 19:29...dokonáno, řekl, aby se naplnilo Písmo: "Žízním!" Stála tam nádoba plná octa. Naplnili tedy houbu octem,...
Jan 20:14... Po těch slovech se obrátila a uviděla tam stát Ježíše (nevěděla ale, že je to on). "Proč pláčeš,...
Jan 21:4...na loď. noci ale nic nechytili. Za svítání stál na břehu Ježíš (učedníci ale nevěděli, že je to on)....
Skutky 1:11...nim dva muži v bílém rouchu a řekli jim: "Co tu stojíte a hledíte k nebi, Galilejci? Tento Ježíš, který od...
Skutky 1:22...dne, kdy byl od nás vzat vzhůru, se proto musí stát spolu s námi svědkem jeho vzkříšení." Navrhli dva -...
Skutky 4:10...lidu oznamuji, že tento člověk před vámi stojí zdravý ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, jehož...
Skutky 4:14...na toho uzdraveného muže, jak tam s nimi stojí, neměli co na to říci. Poručili jim, odejdou z...
Skutky 4:28... co tvá ruka a tvá vůle předurčila, že se  stát. Pohleď nyní na jejich výhrůžky, Hospodine, a dej svým...
Skutky 5:23..."Věznici jsme našli bezpečně uzamčenou, u dveří stály stráže, ale když jsme odemkli, uvnitř nikdo nebyl."...
Skutky 5:25...s hlášením: "Hle, muži, které jste uvěznilistojí v chrámu a učí lid!" Velitel se stráží pro ihned...
Skutky 7:33...‚Zuj si obuv z nohou, protože místo, na němž stojíš, je svatá půda. Zřetelně jsem viděl trápení svého...
Skutky 7:38...Mojžíš byl ve shromáždění Božího lidu na pouštiStál mezi andělem, který k němu mluvil na hoře Sinaj, a...
Skutky 9:7... co máš dělat." Muži v Saulově doprovodu zůstali stát bez hlesu; slyšeli totiž hlas, ale nikoho neviděli....
Skutky 12:14...bránu, ale běžela dovnitř se zprávou, že Petr stojí před branou. Říkali : "Blázníš?!" Když ale tvrdila,...
Skutky 14:10... řekl silným hlasem: "Postav se na nohystůj rovně!" A on vyskočil a začal chodit. Když lidé viděli...
Skutky 14:13...mluvil hlavně on). Kněz Diova chrámu, který stál před městem, přivedl k branám ověnčené býky a chtěl s...
Skutky 16:9...dorazili do Troady. Tam měl Pavel v noci viděníStál před ním nějaký Makedonec a prosil ho: "Přijď do...
Skutky 19:19... Když pak spočítali jejich cenu, zjistili, že stály padesát tisíc stříbrných. Tak se mocně šířilo Pánovo...
Skutky 22:20... Když byla prolévána krev tvého svědka Štěpánastál jsem tam, schvaloval to a hlídal pláště těch, kdo ho...
Skutky 23:2...zákony." Velekněz Ananiáš hned přikázal těm, kdo stáli u něj, aby ho bili přes ústa. Pavel mu odpověděl:...
Skutky 23:4... a proti Zákonu nařizuješ bít?!" Ti, kdo stáli u něj, mu řekli: "Ty spíláš Božímu veleknězi?"...
Skutky 23:6...zvolal: "Bratři, jsem farizeus, farizeův synStojím před soudem kvůli naději zmrtvýchvstání!" Jakmile to...
Skutky 24:19...obřadu. Pokud proti mně něco mají, měli by tu stát před tebou a žalovat . Anebo řeknou zde tito,...
Skutky 24:20...zde tito, jaký zločin na našli, když jsem stál před Veleradou. Snad šlo o to jediné, co jsem mezi...
Skutky 25:10...toho přede mnou souzen?" Pavel na to řekl: "Stojím před císařským soudem, jemuž podléhám. Židům jsem...
Skutky 26:6...proudu v našem náboženství jako farizeus. Teď tu stojím, abych byl souzen kvůli naději v to, co Bůh zaslíbil...
Skutky 26:16... kterého ty pronásleduješ. Zvedni se všakstůj. Ukázal jsem se ti, abych učinil služebníkem a...
Skutky 26:22...Boží pomoci, kterou dodnes zakouším, tu však stojím a vydávám svědectví malému i velkému. Neříkám nic...
Římanům 5:2...také vírou získali přístup k této milosti, v níž stojíme a chlubíme se nadějí Boží slávy. A nejen to;...
Římanům 9:25... které povolal nejen z Židů, ale i z pohanů? Jak stojí u Ozeáše: "Ne svůj lid nazvu lidem svým, nemilovanou...
Římanům 11:20..." Dobře. Byly vylomeny kvůli nevěře, ty však stojíš díky víře. Nebuď domýšlivý, ale boj se. Když Bůh...
1. Korintským 7:21...Nedělej si s tím starosti. Pokud se ale můžeš stát svobodným, určitě toho využij. Koho Pán povolal jako...
1. Korintským 10:12...octli na konci věků. Kdo si tedy myslí, že pevně stojí, dává pozor, aby nepadl. Jak vidíte, nezmocnilo se...
1. Korintským 15:1... jež jsem vám kázal, jež jste přijali, v němž stojíte a jímž jste spaseni (pokud se ovšem držíte slova,...
1. Korintským 16:13...jít; přijde však, bude mít možnost. Bdětestůjte ve víře, buďte stateční, buďte silní. Všechno se...
2. Korintským 1:24... ale pomáhat vaší radosti; ve víře přece pevně stojíte. Rozhodl jsem se, že k vám znovu nepřijdu se...
2. Korintským 13:8...a my budeme jako ti, kdo selhali. Nemůžeme přece stát proti pravdě, jedině za pravdou. Rádi budeme slabí,...
Galatským 5:1...svobodě, do níž nás Kristus vysvobodil, pevně stůjte; nenechte se znovu zapřáhnout do otrockého jha. ...
Efeským 6:13...ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni...
Efeským 6:14...den mohli odolat, všechno splnit a zůstat státStůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem...
Filipským 1:27...když nepřijdu, alespoň o vás slyšel), že pevně stojíte v jednom duchu a že společně jako jedna duše vedete...
Filipským 4:1...moji! Jste mou radostí a korunou! Takto tedy stůjte v Pánu, milovaní. Prosím Evodii a prosím Syntychu,...
Koloským 1:17...stvořeno vše a on je přede vším a jím všechno stojí. On je hlavou těla církve, on je počátek a prvorozený...
Koloským 4:12...vás Kristův služebník Epafras, váš krajan. Neustále za vás bojuje na modlitbách, abyste se zralostí a...
1. Tesalonickým 3:8...víra povzbudila! Teď znovu žijeme, když pevně stojíte v Pánu! Jak máme Bohu dost poděkovat za všechnu...
2. Tesalonickým 2:9...příchodu. Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a...
2. Tesalonickým 2:15...našeho Pána Ježíše Krista. A proto, bratřistůjte pevně a držte se učení, které jsme vám předali, ...
2. Timoteus 2:19... že nastalo vzkříšení. Boží základ však pevně stojí a nese tento nápis: "Hospodin , kdo mu patří," a...
2. Timoteus 4:17... opustili - kéž jim to není počítáno! Pán ale stál při mně a posílil , aby kázání bylo završeno a...
Židům 9:8... Tím Duch svatý ukazuje na to, že dokud stál ten první stánek, nebyla ještě zjevena cesta do pravé...
Jakub 3:1...je mrtvá i víra bez skutků. Nesnažte se mnozí stát učiteli, bratři moji - vězte, že budeme souzeni...
Jakub 5:9...druhého, abyste nebyli odsouzeni. Hle, Soudce  stojí ve dveřích! Za příklad odolnosti a trpělivosti si,...
Jakub 5:19...vydalo déšť a země úrodu. Bratři moji, může se stát, že někdo z vás zbloudí od pravdy a někdo ho obrátí...
1. Petr 2:6...před Bohem díky Ježíši Kristu. V Písmu přece stojí: "Hle, pokládám na Sionu úhelný kámen vyvolený a...
1. Petr 2:13...lidskému zřízení, císaři jakožto hlavě státu nebo těm, které pověřil trestat zločince a odměňovat...
1. Petr 5:12...a ujistil vás, že toto je pravá Boží milostStůjte v pevně. Pozdravuje vás vaše spoluvyvolená církev...
2. Petr 1:12...bez přestání připomínat, ačkoli je znáte a pevně stojíte v pravdě, kterou jste přijali. Dokud přebývám v...
Zjevení 1:1... aby ukázal svým služebníkům, co se musí brzy stát. Ukázal je skrze svého anděla, kterého poslal ke svému...
Zjevení 3:20...vychovávám. Rozhorli se tedy a čiň pokání. Hlestojím u dveří a tluču. Kdokoli uslyší můj hlas a otevře mi...
Zjevení 4:1...předtím: "Vystup sem a ukážu ti, co se musí stát potom." A hned jsem byl ve vytržení Ducha: Hle, v nebi...
Zjevení 4:2..." A hned jsem byl ve vytržení Ducha: Hle, v nebi stál trůn a na tom trůnu někdo seděl. Ten, který seděl na...
Zjevení 5:6...a těch čtyř bytostí a uprostřed těch starců stojí Beránek jako zabitý a sedm rohů a sedm očí, což je...
Zjevení 7:1...obstojí?" Potom jsem uviděl čtyři anděly, kteří stáli ve čtyřech koutech země a drželi čtyři zemské větry,...
Zjevení 7:9... ze všech národů a pokolení a lidí i jazyků, jak stojí před trůnem a před Beránkem, oblečeni do bílých rouch...
Zjevení 7:11...na trůnu, a Beránkovi!" Všichni andělé, kteří stáli okolo trůnu, starců i těch čtyř bytostí, padli před...
Zjevení 8:2... Pak jsem uviděl, jak těch sedm andělů, kteří stojí před Boží tváří, dostalo sedm polnic. Tehdy přišel...
Zjevení 10:5...a nepiš to." Tehdy ten anděl, kterého jsem viděl stát na moři a na zemi, pozvedl pravou ruku k nebi a...
Zjevení 15:2... nad jejím obrazem a nad číslem jejího jménaStáli na tom skleněném moři, měli Boží loutny a zpívali...
Zjevení 18:10...dým jejího pálení. Pro hrůzu jejích muk zůstanou stát zdálky a řeknou: "Běda, běda, město veliké, Babylone,...
Zjevení 18:17...a všichni, kdo pracují na moři, zůstali stát v povzdálí, a když viděli dým jejího pálení, začali...
Zjevení 19:17...PÁN PÁNŮ. Potom jsem uviděl jednoho anděla, jak stojí ve slunci; a vykřikl mocným hlasem na všechny ptáky...
Zjevení 20:12... Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. A byla otevřena...
Zjevení 22:3...tak již nebude žádné prokletí. V tom městě bude stát Boží a Beránkův trůn a jeho služebníci mu budou...
Zjevení 22:6... aby ukázal svým služebníkům, co se musí brzy stát. "Hle, přijdu brzy! Blaze tomu, kdo zachovává slova...

Slova obsahující stojí: dostojím (1) kolemstojící (4) kolemstojících (4) kolemstojícím (1) neobstojí (16) neobstojíš (1) neobstojíte (2) nestojí (10) nestojím (2) obstojí (29) obstojíme (1) obstojíte (1) stojí (75) stojící (11) stojícího (8) stojících (3) stojícím (2) stojícímu (3) stojím (15) stojíme (3) stojíš (4) stojíte (12)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |