Stihne

Hledám varianty 'stihne' [ stiženi (1) stihnout (4) stihne (7) stihlo (1) stihla (2) stihl (2) ]. Nalezeno 17 veršù.
2. Královská 16:11...podle údajů, které poslal král Achaz z DamaškuStihl to ještě předtím, než se král Achaz odtamtud vrátil....
2. Letopisů 14:12...padlo tolik, že se nevzchopili, protože je stihla drtivá porážka před Hospodinem a jeho táborem....
Job 5:3...jsem hlupáka zapustit kořeny, jeho dům ale náhle stihlo prokletí: Jeho děti nepoznají žádné bezpečí, bez...
Žalmy 73:5...strádání sami neznají, běžnými bídami nejsou stiženi. Pýchu jak náhrdelník stavějí na odiv, jak šatem se...
Izaiáš 22:4...hořce vyplakal. Utěšit se nesnažte - můj lid stihla záhuba!" Pán, Hospodin zástupů, způsobil v Údolí...
Jeremiáš 2:27...' Ukazují mi záda, a ne tvář, jakmile je však stihne bída, volají: ‚Přijď a zachraň nás!' Kde jsou ti tví...
Jeremiáš 5:9...bez trestu? praví Hospodin. Copak je nemám stihnout pomstou, když je ten národ takový? Projděte jejich...
Jeremiáš 5:29...bez trestu? praví Hospodin. Copak je nemám stihnout pomstou, když je ten národ takový? Co se to v...
Jeremiáš 9:8...bez trestu? praví Hospodin. Copak je nemám stihnout pomstou, když je ten národ takový?" Pláču a běduji...
Jeremiáš 12:13...co sklidí, budou zahanbeni, je prudkým hněvem stihne Hospodin." Tak praví Hospodin: "Pokud jde o všechny...
Jeremiáš 20:11... padnou a nic nezmohou. Pro jejich neúspěch je stihne hanba, věčná nezapomenutelná potupa. Hospodine...
Jeremiáš 42:16...do Egypta a usadit se tam, pak vás tam v Egyptě stihne meč, jehož se bojíte, a dolehne na vás hlad, jehož...
Jeremiáš 51:60...) Jeremiáš zapsal všechna neštěstí, jež měla stihnout Babylon, do jediné knihy - všechna tato slova...
Pláč 3:65...sami chovali! Zatvrzelé srdce ponech jim, je stihne tvoje prokletí! Pronásleduj je svým hněvem, vyhlaď...
Ozeáš 10:2...posvátné. Jejich srdce je úlisné, teď je ale stihne trest: Hospodin zboří jejich oltáře, jejich posvátné...
Abakuk 3:16...poklesly. Budu však čekat na den soužení, jež stihne lid, který na nás útočí. I kdyby nerozkvetl fíkovník...
Židům 2:2... takže každý přestupek a každou neposlušnost stihl spravedlivý trest, jak bychom tedy unikli my,...

Slova obsahující stihne: dostihneš (2) nestihne (1) nevystihne (1) postihne (6) předstihne (1) přistihnem (1) stihne (7) zastihne (5) zastihnete (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |