Stezce

Hledám varianty 'stezce' [ stezky (15) stezku (11) stezkou (3) stezkami (6) stezkám (3) stezkách (7) stezka (4) stezek (1) stezce (6) ]. Nalezeno 56 veršù.
Genesis 49:17... Hadem na cestě bude Dan, růžkatou zmijí na stezce, jež koně uštkne do paty a jezdec se skácí zpět. Ó...
Soudců 5:6...zpustly silnice a ten, kdo na cesty vydával sestezkami klikatými šel. Opuštěni byli sedláci v Izraeli,...
Job 18:10...ním jeho past. Při zemi na něj číhá smyčka, na stezce na něj čeká léčka. Odevšad ho děsí hrůzy, lepí se mu...
Job 19:8...a právo nikde. Cestu mi zazdil - neprojdu, na  stezky vrhl temnotu. Mou čest ze mne strhl jako plášť a...
Job 22:15...klenbě obchází.' - To se chceš držet staré stezky, kterou kráčeli lidé zlí? Ti byli vyrváni, než...
Job 24:13...světlu vzpírají, k jeho cestám se neznají a jeho stezek se nedrží. Vrah vstává, když se zešeří, aby zabíjel...
Job 28:7...v jejích skalách, blyští se tam zlatý prachStezku tam nezná dravý pták, nespatřilo ji oko jestřába....
Job 30:13...podrazit, připravují cesty, aby zničili. Mou stezku rozkopali, na mojí zkáze pracují a nikdo jim v tom...
Job 38:20...temnota? Umíš je dovést na jejich místa? Znáš stezku do jejich domova? Dávno ses narodil, jistě to znáš,...
Žalmy 16:11...v hrobě duši mou, nevydáš jámě svého věrnéhoStezku života jsi mi ukázal, ve tvé přítomnosti je plnost...
Žalmy 23:3...klidným vodám přivádí, mou duši obnovuje, po stezkách spravedlnosti vodí pro jméno své. I kdybych měl...
Žalmy 25:4...nicotní! Ukaž mi, Hospodine, cesty své, svým stezkám nauč . Veď a pravdě své, vždyť ty jsi...
Žalmy 25:10...ponížené, ponížené učí cestě své. Hospodinovy stezky jsou vždy laskavé a věrné těm, kdo plní jeho smlouvu...
Žalmy 27:11... cestu svou, kvůli mým nepřátelům veď  stezkou srovnanou! Nevydej prosím zvůli mých nepřátel -...
Žalmy 44:19...tvou. Naše srdce se jinam neodvrátilo, z tvé stezky nesešel náš krok. Ty jsi nás ale drtil v kraji...
Žalmy 77:20...chvěla se! Tvá cesta, Bože, vedla přes moře, tvá stezka přes vody mohutné. I když tvé šlépěje nešlo rozeznat...
Žalmy 119:9...- jen prosím neopouštěj ! Jak mladík svou stezku udrží v čistotě? Tak, že tvým slovem řídí se! Celým...
Žalmy 119:15... O tvých pravidlech přemítám, abych na tvoje stezky dbal. Tvé zákony jsou mi rozkoší - tvé slovo...
Žalmy 119:35... jsem mu celým srdcem poslušen. Veď po stezce přikázaní svých, tu jsem si přece oblíbil. Nakloň ...
Žalmy 142:4...svěřuji. Na duchu klesám slabostí, ty ale o  stezce víš! Na cestě, kterou se ubírám, na nastražili...
Přísloví 2:8...je pro ty, kdo žijí poctivě. Drží stráž nad stezkami práva, ochraňuje cestu spravedlivých svých....
Přísloví 2:9...a právu tenkrát porozumíš, i poctivosti - všem stezkám ke štěstí. Moudrost když do srdce ti vejde, vědění...
Přísloví 2:13... kdo mluví zvráceně, před těmi, kdo se přímým stezkám vyhnou, kdo kráčejí po cestách temnoty. Před těmi,...
Přísloví 2:15... kdo si v krutých zvrácenostech libují, jejichž stezky jsou různě pokroucené a jejichž kroky z cesty...
Přísloví 2:19...do podsvětí. Kdo vejde k , nevyjde více, na stezky života se nikdy nevrátí. Kéž by ses vydal cestou...
Přísloví 2:20... Kéž by ses vydal cestou ušlechtilých, na stezkách spravedlivých kéž bys vytrval! Poctiví přece budou...
Přísloví 3:6...Na každém kroku snaž se jej poznávat, on sám tvé stezky urovná. Sám sebe neměj za moudrého, cti Hospodina a...
Přísloví 4:11... Cestě moudrosti chci učit, po přímých stezkách chci vést. Půjdeš-li, tvůj krok nic nezastaví,...
Přísloví 4:14...a nepovoluj, opatruj je, vždyť je tvým životemStezku darebáků se neodvažuj zkoušet, cestou zlosynů nikdy...
Přísloví 4:18...darebáctví živí, opájejí se vínem násilíStezka spravedlivých jak paprsek světla víc a víc září, ...
Přísloví 5:6...k hlubinám smrti, její kroky vedou do pekel. O stezku života se nijak nezajímá, vrtkavým krokem jde, aniž...
Přísloví 7:25... Na její cesty nevkročí tvé srdce; po jejích stezkách se nikdy netoulej. Tak mnozí podlehli jejím ranám,...
Přísloví 8:20...nejryzejší, výnosy nad stříbro nejčistšíStezkou spravedlnosti kráčím, pěšinami práva se ubírám,...
Přísloví 9:15...Pokřikuje na ty, kdo po cestě jdou, kdo po svých stezkách přímě kráčejí: "Kdo je zmatený, přijde ke mně!"...
Přísloví 12:28... píle je pro člověka cenný majetek. Život je na stezce spravedlnosti, vyšlapaná cesta vede ke smrti. ...
Přísloví 15:10...miluje. Tvrdý trest tomu, kdo opouští stezku; kdo nesnese domluvy, ten umírá. Hospodin vidí do...
Přísloví 15:19...spory uklidnit. Cesta lenocha trním zarůstástezka poctivých je ale dlážděná. Moudrý syn dělá otci...
Izaiáš 2:3...nás vyučovat cestám svým a my budeme chodit jeho stezkami." Ze Sionu bude znít Hospodinovo učení, z...
Izaiáš 26:7... kroky ubohých. Cesta spravedlivého je poctivástezku spravedlivého vyrovnáš. Na cestě tvých soudů,...
Izaiáš 30:11...a prorokujte lži! Sejděte z cesty, odbočte ze stezky, s tím Svatým izraelským nás nechte být!" Nuže, toto...
Izaiáš 35:8...trávou, třtinou, rákosím. Povede tudy také stezka, která se Svatou cestou bude nazývat. Nepůjde po ...
Izaiáš 40:3...poušti cestu Hospodinovu, vyrovnejte v pustině stezku Bohu našemu! Každé údolí je vyvýšeno, každá hora...
Izaiáš 40:14...S kým se radil, aby mu něco vysvětlil, aby ho stezce práva naučil, aby mu předal vědění a seznámil ho s...
Izaiáš 41:3...stébla rozhání. Žene je, sám ale kráčí v bezpečí stezkou, na kterou dříve nevkročil. Kdo to způsobil a...
Izaiáš 42:16... Slepé povedu cestou, kterou neznali, provedu je stezkami, o nichž netuší. Proměním před nimi tmu ve světlo...
Izaiáš 43:16... Toto praví Hospodin, který razí cestu na mořistezku mohutnými vodami, který přivádí vozy s koni a vojsko...
Izaiáš 49:11...studánky. Všechny své hory v cestu obrátím a  stezky budou zpevněny. Hle - přicházejí z dálky, od...
Izaiáš 59:8...neznají, v jejich stopách je jen bezpráví. Své stezky pokroutili natolik, že tudy kráčející pokoj neznají....
Jeremiáš 6:16...se na cestách, rozhlédněte se, ptejte se po stezkách pradávných: Kde je ta dobrá cesta? Po jděte a...
Jeremiáš 18:15...kadidlo marnostem! Na svých cestách klopýtli, na stezkách odvěkých, a odešli jinou pěšinou, cestou...
Ozeáš 2:8...trním a zastavím ji zdí, aby netrefila svými stezkami. Za svými milenci se požene, ale nedožene je, bude...
Micheáš 4:2...nás vyučovat cestám svým a my budeme chodit jeho stezkami." Ze Sionu bude znít Hospodinovo učení, z...
Abakuk 3:6...na kusy, věčná návrší se sklánějí - jemu patří stezky věčnosti! Kúšanské stany vidím v bolestech, plachty...
Matouš 3:3...poušti: Připravte Pánovu cestu! Urovnejte jeho stezky!" Ten Jan nosil oděv z velbloudí srsti, kolem boků...
Marek 1:3...Připravte cestu pro Pána! Vyrovnejte jeho stezky!" Tak přišel Jan, křtil na poušti a kázal křest...
Lukáš 3:4...poušti: Připravte Pánovu cestu! Napřimujte jeho stezky! Každé údolí bude vyplněno a každá hora a pahorek...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |