Stejně

Hledám varianty 'stejně' [ stejně ]. Nalezeno 199 veršù.
Genesis 41:21... nebylo to na nich vůbec znát, neboť byly stejně ošklivé jako předtím. A vtom jsem se probudil. V...
Genesis 41:27...krav vystupujících za nimi je sedm letstejně jako těch sedm prázdných klasů sežehlých východním...
Genesis 46:15...Léy, které Jákobovi porodila v Padan-aramu stejně jako dceru Dínu - celkem 33 synů a dcer. Synové...
Exodus 9:34...přestaly, pokračoval zarytě ve svém hříchustejně jako jeho dvořané. Farao zůstal neoblomný. Jak...
Exodus 12:16...kvašeného, bude vyobcován z Izraele. Prvníhostejně tak sedmého dne budete mít svaté shromáždění. V těch...
Exodus 26:5... Na první koncový pruh připevni padesát poutekstejně tak na koncový pruh druhého spojeného kusu; ta...
Exodus 26:10...první koncové houně připevni padesát poutekstejně tak podél krajní houně druhého spojeného kusu. Vyrob...
Exodus 26:17...spojovací čepy. Všechny rámy Příbytku vyrobíš stejně. Pro pravou, jižní stranu Příbytku vyrobíš dvacet...
Exodus 26:19...patek; dvě patky pod dva čepy jednoho rámustejně tak pod každý další rám. Také pro druhý bok Příbytku...
Exodus 26:21...stříbrných patek; dvě patky pod jeden rámstejně tak pod každý další rám. Pro zadní, západní stranu...
Exodus 26:25...stříbrných patek; dvě patky pod jedním rámemstejně tak pod každým dalším rámem. Dále zhotovíš svlaky z...
Exodus 27:13...na 50 loket, s deseti sloupy a deseti patkamiStejně tak přední, východní strana bude široká 50 loket....
Exodus 28:8... připojené ramenní díly, jimiž bude spojenStejně tak tkaný pás obepínající efod bude ze zlata, z...
Exodus 36:12...první koncový pruh připevnili padesát poutekstejně tak na koncový pruh druhého spojeného kusu; poutka...
Exodus 36:17...poutek podél koncové houně spojeného kusustejně tolik podél krajní houně druhého spojeného kusu....
Exodus 36:24...patek; dvě patky pod dva čepy jednoho rámustejně tak pod každý další rám. Také pro druhý bok Příbytku...
Exodus 36:26...stříbrných patek; dvě patky pod jeden rámstejně tak pod každý další rám. Pro zadní, západní stranu...
Exodus 39:5...byl spojen. Tkaný pás, který jej obepínal, byl stejně jako efod ze zlata, z modré, purpurové a šarlatové...
Leviticus 12:2...a porodí chlapce, bude po sedm dní nečistástejně jako v době svého pravidelného krvácení. Osmého dne...
Numeri 13:33... Připadali jsme si proti nim jako kobylkystejně tak jsme připadali i my jim!" V celé obci tehdy...
Numeri 15:14...vonící Hospodinu, musí se při tom zachovat stejně jako vy. Pro shromáždění i pro přistěhovalce...
Numeri 15:26...Hospodinem. Celé izraelské obci bude odpuštěnostejně jako přistěhovalci žijícímu u vás, neboť se to celé...
Numeri 19:18... všechno nádobí i všechny lidi, kteří tam byliStejně tak postříká toho, kdo se dotkl kostí nebo zabitého...
Numeri 28:24...oběti, která patří ke stálé zápalné obětiStejně tak budete po sedm dní každý den obětovat pokrm...
Numeri 34:14...s jejich rodinami se totiž dostalo dědictvístejně jako polovině pokolení Manasesova. Tato dvě a půl...
Numeri 35:5...dva tisíce loktů na východní straně městastejně tolik na jižní, západní a severní straně města, tak...
Deuteronomium 1:17... Při soudu buďte nestranní. Vyslechněte malého stejně jako velkého; nikoho se nelekejte, neboť soud náleží...
Deuteronomium 2:11... silný a početný lid, vysoký jako AnakovciStejně jako Anakovci se i oni počítali za Refajce, ale...
Deuteronomium 3:20... váš Bůh, pak vašim bratrům odpočinutí stejně jako vám. obsadí zem, kterou jim Hospodin, váš...
Deuteronomium 12:22...jíst ve svém městě podle své chuti. Smíš je jíst stejně, jako se gazela či jelen; smí je jíst nečistý...
Deuteronomium 14:23...na poli. Desátky ze svého obilí, vína a olejestejně jako prvorozené ze svého skotu a bravu, budeš jíst...
Deuteronomium 18:10... kdo by svého syna či dceru provedl ohněmStejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadač, čaroděj,...
Deuteronomium 18:20... které jsem mu nesvěřil, takový prorok zemře stejně, jako kdyby mluvil jménem cizích bohů." Můžeš si...
Deuteronomium 28:63...rád prokazoval dobrodiní a dával vám vzrůststejně tak rád vás Hospodin zničí a vyhladí, takže budete...
Deuteronomium 32:50... pak zemřeš a budeš připojen ke svému lidu stejně, jako zemřel tvůj bratr Áron na hoře Hór a byl...
Jozue 8:2...městem a územím. S Ajem i s jeho králem naložíš stejně, jako jsi naložil s Jerichem a s jeho králem....
Jozue 10:1...Jozue dobyl Aj a vyhladil je jako proklaté a že stejně, jak naložil s Jerichem a jeho králem, naložil i s...
Jozue 10:28... Nikoho nenechal naživu; s králem Makedy naložil stejně, jako naložil s králem Jericha. Potom Jozue s celým...
Jozue 10:30...tam nenechal naživu; s jejím králem naložil stejně, jako naložil s králem Jericha. Potom Jozue s celým...
Jozue 10:32...dne a ostřím meče v něm vyhubil všechno živé stejně, jako to provedl v Libně. Na pomoc Lachiši tehdy...
Jozue 10:35...živé v něm toho dne vyhladil jako proklatéstejně jako to provedl s Lachišem. Potom Jozue s celým...
Jozue 10:37...živým, co bylo ve městě. Nikoho nenechal naživustejně jako to provedl v Eglonu. Město i všechno živé v něm...
Jozue 10:39...s Hebronem, tak naložil s Debirem a jeho králemstejně jako provedl s Libnou a jejím králem. Tak Jozue...
Jozue 13:21... který vládl v Chešbonu. Mojžíš ho porazil stejně jako midiánské prince, Sichonovy vazaly Eviho,...
Soudců 8:8...požádal tam o totéž. Penuelští mu ale odpověděli stejně jako předtím Sukotští. Gedeon proto Penuelským řekl:...
Soudců 11:24...Nedržíš se snad toho, co ti dal tvůj bůh KemošStejně tak my se držíme toho, co nám dal Hospodin, náš Bůh....
1. Samuel 6:6...Když se s nimi tento bůh vypořádal, nakonec je stejně propustili a oni šli. Proto teď připravte jeden nový...
1. Samuel 17:27...uráží šiky živého Boha?" Muži mu tedy pověděli stejně jako předtím, co čeká toho, kdo by ho zabil. Jeho...
1. Samuel 17:36... A tenhle filištínský neobřezanec dopadne stejně, protože urážel šiky živého Boha," pokračoval David....
2. Samuel 1:11... můj pane." David vzal své roucho a roztrhl jestejně jako všichni, kdo byli s ním. Truchlili, naříkali a...
2. Samuel 8:11...předměty a král David je zasvětil Hospodinu stejně jako stříbro a zlato ze všech ostatních národů,...
2. Samuel 23:18...tak, že jich pobil na tři sta, a tak se stal stejně známým jako ona Trojice. Vskutku, mezi Třicítkou byl...
2. Samuel 23:22...činy konal Benajáš, syn Jojadův, a tak se stal stejně známým jako Trojice. Mezi Třicítkou byl slavný, ale...
1. Královská 6:22... Celý chrám byl tedy úplně pokryt zlatemstejně tak byl zlatem pokryt i celý oltář před svatostánkem...
1. Královská 7:15...měřil 18 loktů na výšku a 12 loktů po obvodustejně tak i ten druhý. Na vrch těch sloupů odlil z bronzu...
1. Královská 7:37...věnce. Takto vyrobil deset stojanů. Všechny byly stejně odlité, stejných rozměrů a stejného tvaru. Vyrobil...
1. Královská 10:21...všechny nádoby na pití měl král Šalomoun zlatéstejně tak všechno vybavení Paláce libanonského lesa bylo z...
2. Královská 7:1...bráně bude prodávat míra jemné mouky za šekelstejně tak dvě míry ječmene!" Králův pobočník, jeho pravá...
2. Královská 7:13...těch pět koní, co ve městě zbývají. Budou na tom stejně jako všichni Izraelci, co tu ještě zbyli. Všechny...
2. Královská 7:16... Míra jemné mouky náhle stála pouhý šekelstejně tak dvě míry ječmene, přesně jak řekl Hospodin. Král...
2. Královská 7:18...bráně budou prodávat dvě míry ječmene za šekelstejně tak míra jemné mouky." Králův pobočník mu tehdy...
2. Královská 17:14...však neposlechli a zatvrdili se. Byli tvrdošíjní stejně jako jejich otcové, kteří nevěřili v Hospodina,...
2. Královská 23:12...na střešní terase poblíž Achazovy komnatystejně jako oltáře, které postavil Menaše na obou nádvořích...
2. Královská 23:19...Samaří. A právě tak, jako to udělal v Bet-elustejně odstranil i všechny svatyně na výšinách, které si...
2. Královská 23:24...Hod beránka. Jošiáš vymýtil věštce a duchaře stejně jako bůžky, hnusné modly a všechny ty ohavnosti,...
2. Královská 25:11...ve městě, odvlekl velitel gardistů Nebuzaradan stejně jako ty, kteří přeběhli k babylonskému králi, a jako...
1. Letopisů 11:20...tak, že jich pobil na tři sta, a tak se stal stejně známým jako Trojice. Mezi Třicítkou byl dvojnásob...
1. Letopisů 11:24...činy konal Benajáš, syn Jojadův, a tak se stal stejně známým jako Trojice. Mezi Třicítkou byl slavný, ale...
1. Letopisů 15:27...sedm beranů. David byl oblečen kmentovým pláštěm stejně jako všichni levité nesoucí Truhlu, zpěváci a...
1. Letopisů 18:11...předměty a král David je zasvětil Hospodinu stejně jako stříbro a zlato, které ukořistil všem ostatním...
1. Letopisů 23:31...stát před Hospodinem a vzdávat mu díky a chválu stejně jako při všech zápalných obětech Hospodinu o...
1. Letopisů 24:31...podle svých otcovských rodů. Také oni losovalistejně jako jejich příbuzní, synové Áronovi, v přítomnosti...
1. Letopisů 25:8... samí mistři. Služby si rozvrhli losem, mladí stejně jako staří, mistři spolu s žáky. Výsledky losování:...
1. Letopisů 26:12...plnily své povinnosti vůči Hospodinovu domu stejně jako jejich bratři. Jak mladí, tak staří losovali...
1. Letopisů 29:30...proroka Nátana a ve Slovech vidoucího Gáda,  stejně jako celá jeho vláda, jeho hrdinství i vše, co se...
2. Letopisů 9:20...všechny nádoby na pití měl král Šalomoun zlatéstejně tak všechno vybavení Paláce libanonského lesa bylo z...
2. Letopisů 21:17...všechno jmění, které našli v králově palácistejně jako jeho syny a ženy. Jediný, kdo mu zůstal, byl...
2. Letopisů 31:15...bratřím v jednotlivých kněžských směnách, mladým stejně jako starým. Rozdělovali je všem mužům od tří let...
2. Letopisů 32:26...Boží hněv. Potom se však z pýchy kálstejně jako obyvatelé Jeruzaléma, a tak je za Ezechiášových...
2. Letopisů 33:19...Hospodina, a také všechny jeho hříchy a zradystejně jako místa, kde předtím, než se ponížil, vystavěl...
2. Letopisů 35:10... kněží podle králova rozkazu zaujali svá místastejně jako levité po svých oddílech. Levité pak zabíjeli...
2. Letopisů 36:18...i malé předměty, poklady Hospodinova chrámu stejně jako poklady krále a jeho velmožů, to vše bylo...
Ezdráš 1:5... Představitelé otcovských rodů Judy a Benjamínastejně jako kněží a levité i všichni, jejichž ducha...
Ezdráš 3:10...rouch stáli na svých místech s trubkami stejně jako levité, synové Asafovi, s činely, aby chválili...
Ezdráš 4:2..."Budeme stavět s vámi! Ctíme vašeho Boha stejně jako vy; obětujeme mu od doby, co nás sem...
Ezdráš 6:20...Hod beránka. Kněží se proto očišťovalistejně tak levité. Když byli všichni do jednoho čistí,...
Ezdráš 7:16... jež získáš kdekoli v babylonské provinciistejně jako dary, jež na dům svého Boha v Jeruzalémě...
Nehemiáš 12:45...podle příkazů Davida a jeho syna Šalomouna stejně jako zpěváci a strážní. (Již dávno, za dnů...
Ester 3:11... "Stříbro je tvé," řekl král Hamanovi, "a stejně tak ten lid. Udělej s ním, co chceš." Třináctého dne...
Ester 7:2...ke královně Ester. Král se nad pohárem vína stejně jako včera Ester otázal: "Tak jaké máš přání,...
Job 9:31...ve sněhu vykoupal, i kdybych si dlaně louhovalstejně mne shodíš do žumpy, že i svému plášti budu odporný....
Job 21:26... Do prachu však ulehnou jeden jak druhý, oba dva stejně přikryjí červi. Víte, znám ty vaše myšlenky -...
Job 40:15...vlastní pravice! Jen se na behemota podívejstejně jako tebe jsem stvořil jej; živí se trávou jako...
Job 41:18...bez sebe. Zasáhnout ho mečem je zcela zbytečnéstejně tak kopím, šípem či oštěpem. Železo je pro něj slámě...
Žalmy 1:5... již vítr unáší. Ničemní na soudu neobstojístejně tak hříšní uprostřed poctivých. Cestu poctivých...
Žalmy 49:11...nikoho nemine. Jak vidno, i moudrý člověk zemřestejně tak hyne tupec a hrubián, každý své jmění cizím...
Žalmy 98:7...jásejte! Moře burácí se vším, co je v němstejně tak všichni, kdo žijí na světě! Řeky, tleskejte...
Přísloví 6:29...chodit po žhavém uhlí, aniž si spálí chodidlaStejně tak ten, kdo s ženou bližního spí - kdo se dotkne...
Kazatel 5:6...vše, cos dokázal? Množství snů je pouhá marnoststejně tak spousta slov - proto se Boha boj! Když někde...
Kazatel 5:14...mu vůbec nic. Z lůna své matky vyšel nahýstejně, jak přišel, zase odchází - vůbec nic si s sebou...
Kazatel 5:15...svoje pachtění. To je právě ta hrozná bolestStejně, jak člověk přišel, tak zase musí odejít. Co z toho...
Kazatel 9:2...o ničem, co leží před nimi. Každý pokaždé dopadá stejně: Spravedlivé i zlosyny čeká týž osud - dobré i zlé,...
Kazatel 11:5...cestě větru anebo zárodku v lůnu těhotnéstejně tak nerozumíš dílu Boha, jenž působí to vše....
Kazatel 11:6...vždyť nevíš, zda se zdaří to, či ono, či zda je stejně dobré obojí. Jak sladké je světlo; vidět slunce je...
Izaiáš 14:10...osloví: "Tak i ty jsi pozbyl sil - jsi na tom stejně jako my! Tvá pýcha klesla do pekla jako tvá pěkná...
Izaiáš 24:2...zohaví její vzezření, její obyvatele rozptýlíStejně dopadne kněz i kmán, otrok i jeho pán, děvečka i...
Jeremiáš 3:24... od mládí. Přišli jsme o jejich ovce i dobytek stejně jako o syny a o dcery. Proto teď uléháme v hanbě a...
Jeremiáš 5:2...prominu. I když říkají: ‚Jakože Hospodin žije,' stejně přísahají křivě!" Ty ale, Hospodine, přece jistě...
Jeremiáš 12:16...lid přísahat při Baalovi), pak budou obnoveni stejně jako můj lid. Pokud však neposlechnou, pak takový...
Jeremiáš 18:18...něco vymyslet! Zákon se knězi nikdy neztratístejně jako rada mudrci a slovo prorokovi. Pojďme, ubijme...
Jeremiáš 19:13... Jeruzalémské domy i paláce judských králů budou stejně nečisté jako toto místo, Tofet - všechny domy, na...
Jeremiáš 28:14...Nabukadnezarovi. Ti všichni mu budou sloužit stejně jako polní zvěř, kterou mu podrobím." Prorok...
Jeremiáš 37:2...králem Cidkiáše, syna Jošiášova. Ani on všakstejně jako jeho dvořané i prostý lid, neposlouchal slova,...
Jeremiáš 49:19...z jordánského houští na zavlažené pastvinystejně tak vyženu Edomce znenadání z jejich území. Kdo je...
Jeremiáš 50:44...z jordánského houští na zavlažené pastvinystejně tak vyženu Chaldejce znenadání z jejich území. Kdo...
Ezechiel 1:16...se jako chrysolit a všechna čtyři vypadala stejně. Složení měla takové, že napohled bylo jakoby kolo...
Ezechiel 2:3...těm vzpurným pohanům, kteří se bouří proti mněStejně jako jejich otcové i oni do dneška stále jen...
Ezechiel 10:12...zad, rukou a křídel byla kolem dokola plná očí stejně jako ta čtyři kola. Zaslechl jsem, že se ta kola...
Ezechiel 10:22...lidským rukám. Také jejich tváře vypadaly stejně jako ony tváře, které jsem spatřil u průplavu Kebar....
Ezechiel 15:6...zanechal dřevo vinné révy ohni ke spálenístejně tak zanechám i obyvatele Jeruzaléma. Postavím se...
Ezechiel 23:13... Viděl jsem, jak se poskvrnila; chovala se stejně jako ta druhá! Ve svém smilnění ale zašla ještě dál,...
Ezechiel 23:31...do rukou kalich tvé sestry, protože ses chovala stejně jako ona. Tak praví Panovník Hospodin: Kalich své...
Ezechiel 31:17...jako on sestoupily do podsvětí k mečem pobitýmstejně jako jeho spojenci žijící v jeho stínu mezi národy....
Ezechiel 31:18...Edenu se ti mohl slávou a vznešeností vyrovnatStejně jako ty edenské stromy však skončíš mezi neobřezanci...
Ezechiel 40:16...pilíři okénka, která se směrem dovnitř zužovalastejně tak to bylo i v síni. Po stranách vedla dovnitř...
Ezechiel 40:23...sedmi schodech a na protilehlé straně měla síňStejně jako východní brána i tato severní stála naproti...
Ezechiel 40:25... Sama brána i její síň měla po stranách okénka stejně jako ty předchozí. Byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů...
Ezechiel 41:16...chrámové lodi i předsíně vedoucí do nádvoří stejně jako prahy, zužující se okna i trojité ochozy -...
Ezechiel 42:11...ona měla vepředu chodbu. Všechno v vypadalo stejně jako u budovy na severní straně. Měly stejnou délku...
Ezechiel 45:17...domu Izraele. Postará se o oběti za hřích stejně jako o moučné, zápalné i pokojné oběti ke smíření za...
Ezechiel 48:8...bude 25 000 loktů široký a na délku se potáhne stejně jako ostatní od východu na západ. Uprostřed něj...
Daniel 11:27...říkat lži, ale nic nezmůžou, neboť v určený čas stejně přijde konec. Severní král se s ohromným bohatstvím...
Ozeáš 9:10...Baal-peorem a zasvětili se obludě. Stali se stejně ohavnými jako ten jejich miláček! Efraimova sláva...
Amos 9:7...Hospodin. Copak jsem Izrael nevyvedl z Egypta stejně jako Filištíny z Kaftoru a Aramejce z Kíru? Hle, oči...
Amos 9:10...se přesívá sítem, aby nepropadly žádné kamínkyStejně tak zahynou mečem v mém lidu všichni hříšníci, kteří...
Nahum 3:15...hlínu, mačkej jíl, chop se formy na cihlyStejně tam ale zhltnou plameny a meč vyhladí; zhltne...
Zachariáš 7:7...se ještě v Jeruzalémě žilo v klidu a pokojistejně tak ve městech v jeho okolí, v Negevu i v podhůří?"...
Zachariáš 12:2...národy v okolí. Jeruzalém totiž bude obléhánstejně tak i Juda. V onen den učiním Jeruzalém přetěžkým...
Zachariáš 14:20...HOSPODINU. Hrnce v Hospodinově chrámu budou stejně svaté jako obětní mísy před oltářem. Právě tak i...
Matouš 5:15...světa. Město ležící na hoře nemůže být skrytoStejně tak se nerozsvěcí lampa, aby ji postavili pod vědro,...
Matouš 7:18...zlé ovoce. Dobrý strom nemůže nést zlé ovocestejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý...
Matouš 20:14...patří, a běž; ale chci dát tomuto poslednímu stejně jako tobě. Nesmím si snad na svém dělat, co chci?...
Matouš 24:33...rašit a nasazovat listí, víte, že se blíží létoStejně tak, uvidíte toto vše, vězte, že se blíží, že...
Matouš 24:38...Noemových, tak bude i při příchodu Syna člověkaStejně jako ve dnech před potopou jedli a pili, ženili se a...
Marek 12:5... A tak poslal ještě dalšího. Toho zabilistejně tak mnoho jiných. Některé tloukli a jiné zabíjeli....
Marek 12:21...druhý, ale také zemřel a nezanechal potomkaStejně tak třetí. Ani jeden z těch sedmi nezanechal potomka...
Marek 13:29...a nasazovat listí, víte, že léto je blízkoStejně tak, uvidíte, jak se dějí tyto věci, vězte, že je...
Lukáš 5:10...byl totiž přemožen úžasem nad tím úlovkem rybstejně tak i Šimonovi společníci, Zebedeovi synové Jakub a...
Lukáš 5:33...řekli: "Janovi učedníci se často postí a modlístejně jako učedníci farizeů, ale tvoji jedí a pijí."...
Lukáš 5:36...nový plášť a záplata z nového se ke starému stejně nehodí. Nikdo nelije nové víno do starých měchů....
Lukáš 6:23... neboť hle, vaše odplata v nebi je velikáStejně se totiž chovali jejich otcové k prorokům. Ale běda...
Lukáš 6:26...vám, když o vás budou všichni lidé mluvit dobřeStejně se totiž chovali jejich otcové k falešným prorokům."...
Lukáš 21:31...vidíte, jak pučí, sami víte, že se blíží létoStejně tak, uvidíte, jak se dějí tyto věci, vězte, že se...
Lukáš 22:67...jsi Mesiáš, řekni nám to!" "Kdybych vám to řeklstejně neuvěříte," odpověděl Ježíš. "A kdybych se vás...
Lukáš 22:68..." odpověděl Ježíš. "A kdybych se vás zeptalstejně mi neodpovíte. Od této chvíle bude Syn člověka sedět...
Jan 8:52...že jsi posedlý!" řekli mu Židé. "Abraham zemřelstejně tak proroci, a ty říkáš: ‚Kdokoli zachová slovo,...
Skutky 3:17... Bratři, vím, že jste to udělali z nevědomosti stejně jako vaši vůdcové. Bůh to dopustil, aby se naplnilo,...
Skutky 7:8...Abraham zplodil Izáka, osmého dne ho obřezalstejně tak Izák Jákoba a Jákob dvanáct patriarchů....
Skutky 11:15...k nim začal mluvit, sestoupil na Duch svatý stejně jako na počátku na nás. Tehdy jsem si vzpomněl na...
Skutky 15:11...ani naši otcové ani my? Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše." Celé...
Skutky 17:4...přesvědčit a připojili se k Pavlovi a Silasovistejně jako veliké množství bohabojných Řeků i nemálo...
Skutky 17:12...všechno opravdu tak. Mnozí z nich pak uvěřilistejně jako nemálo vážených řeckých žen a mužů. Když se ale...
Skutky 18:3... Pavel se k nim přidal, protože jeho řemeslemstejně jako jejich, bylo šití stanů. Bydlel tedy a pracoval...
Skutky 18:8... pak s celou svou domácností uvěřil PánuStejně tak mnozí Korinťané, kteří naslouchali Pavlovi,...
Skutky 19:25...přinášelo nemalý výdělek. Svolal je tedy stejně jako výrobce z příbuzných oborů a promluvil k nim:...
Římanům 1:27...obcování za to, které je proti příroděStejně tak muži opustili přirozené obcování se ženou a...
Římanům 5:18...provinění přišlo na všechny lidi odsouzeníStejně tak ovšem skrze jediný spravedlivý čin přišlo na...
Římanům 6:11...hříchu, ale teď žije a jeho život patří BohuStejně tak se i vy považujte za mrtvé hříchu a živé Bohu v...
Římanům 11:5...sedm tisíc mužů, kteří neklekali před Baalem." Stejně tak i nyní zůstala hrstka vyvolených milostí. Je to...
1. Korintským 2:11...Kdo z lidí rozumí člověku než jeho vlastní duchStejně tak Boha nezná nikdo než Boží Duch. My jsme však...
1. Korintským 7:3... Muž své ženě plní manželskou povinnoststejně jako žena svému muži. Ženino tělo nepatří , ale...
1. Korintským 7:4...muži. Ženino tělo nepatří , ale manželovistejně jako mužovo tělo nepatří jemu, ale manželce....
1. Korintským 7:11... zůstane nevdaná anebo se smíří s manželemStejně tak muž neopouští manželku. Ostatním říkám ,...
1. Korintským 7:13...a ta je ochotná s ním zůstat, ji neopouštíStejně tak, má-li některá žena nevěřícího manžela a ten je...
1. Korintským 7:14... Nevěřící manžel je totiž posvěcen svou ženoustejně tak nevěřící manželka je posvěcena svým věřícím...
1. Korintským 11:5...hlavou, dělá ostudu Tomu, který je mu hlavouStejně tak každá žena, která se modlí nebo prorokuje s...
1. Korintským 12:21...tělo. Oko nemůže říci ruce: "Nepotřebuji ," stejně jako hlava nemůže říci nohám: "Nepotřebuji vás."...
1. Korintským 16:16...vás tedy, abyste takové lidi následovali, a stejně tak i každého, kdo se podílí na tomto díle. Mám...
2. Korintským 2:10... Komu vy odpouštíte, tomu odpouštím i Stejně tak , když jsem někomu odpustil, udělal jsem to...
2. Korintským 8:16...nedostatek." Díky Bohu, že dal Titovi do srdce stejně horlivý zájem o vás. Nejenže vyhověl naší prosbě,...
Efeským 2:3...svou přirozeností byli odsouzeni k Božímu hněvu stejně jako ostatní. Ale Bůh je tak nesmírně milosrdný!...
Efeským 5:4...nejsou ani zmiňovány, jak se sluší na svatéStejně tak není namístě sprostota, hloupé řeči a...
Efeským 5:28...poskvrny a vrásky, aby byla svatá a bez úhonyStejně tak musí muži milovat své ženy jako svá vlastní těla...
Filipským 2:18...svou krví, raduji se - raduji se s vámi všemiStejně tak se radujte i vy - radujte se se mnou. Mám v Pánu...
Koloským 1:6... To nese ovoce a rozrůstá se po celém světěstejně tak je tomu u vás již ode dne, kdy jste je uslyšeli...
1. Tesalonickým 2:15...totéž, co oni od Židů. Ti zabili Pána Ježíše stejně jako proroky, nás vyhnali, Bohu se nelíbí a staví se...
1. Tesalonickým 3:6...pořád vzpomínáte v dobrém a toužíte nás vidět stejně jako my vás. Kdybyste věděli, bratři, jak nás ve...
1. Tesalonickým 3:12...vaši lásku k sobě navzájem i ke všem lidem stejně jako naši lásku k vám. Kéž Bůh, náš Otec, posílí...
1. Timoteus 5:25...než přijde soud; hříchy jiných ale potomStejně tak i dobré skutky; některé jsou zjevné a ty ostatní...
Židům 4:2...minul. I nám přece byla zvěstována dobrá zprávastejně jako jim. Slyšené slovo jim ale nepomohlo, neboť se...
Židům 11:9... jakkoli byla cizí, a bydlel v ve stanech stejně jako Izák a Jákob, dědicové téhož zaslíbení....
Jakub 2:26...jinudy? Takže: jako je tělo bez ducha mrtvéstejně tak je mrtvá i víra bez skutků. Nesnažte se mnozí...
Jakub 3:5...řídí malé kormidlo, kamkoli kormidelník chceStejně tak i jazyk je malý sval, ale co všechno dokáže!...
Jakub 3:12... fíkovník plodit olivy anebo vinná réva fíkyStejně tak solný pramen nevydává sladkou vodu. Kdo je mezi...
2. Petr 1:1...a apoštol Ježíše Krista, těm, kteří dosáhli stejně vzácné víry jako my díky spravedlnosti našeho Boha a...
2. Petr 2:1... V Božím lidu však bývali i falešní prorocistejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně...
2. Petr 3:16...a nestálí lidé k vlastní záhubě překrucují stejně jako ostatní Písma.) Vy, milovaní, to víte předem, a...
Juda 1:8...slouží jako varování před trestem věčného ohněStejně tak tito blouznivci przní své tělo, nedbají na...
Zjevení 22:15... smilníci, vrahové a modláři však zůstanou venku stejně jako každý, kdo miluje a provozuje lež. " Ježíš...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |