Stejného

Hledám varianty 'stejného' [ stejnými (2) stejným (6) stejných (3) stejný (22) stejnou (13) stejní (2) stejném (3) stejného (4) stejné (33) stejná (7) ]. Nalezeno 85 veršù.
Genesis 26:18...Abrahamově smrti Filištíni zasypali, a dal jim stejná jména, jako jim kdysi dal jeho otec. Izákovi...
Genesis 31:47...Jegar-sahaduta, Mohyla svědectví, a Jákob dal stejné jméno hebrejsky, totiž Gal-ed. Lában řekl: "Tato...
Genesis 40:3...- a dal je do vězení v domě velitele stráže, na stejné místo v žaláři, kde byl vězněn Josef. Velitel stráže...
Genesis 41:11...- a vrchního pekaře. i on jsme tam měli ve stejnou noc sen, každý jsme měli sen s vlastním významem. A...
Exodus 5:8... si ji jdou sbírat sami! Požadujte ale od nich stejné množství cihel, jako vyráběli dosud. Nic jim...
Exodus 5:13...slámu. Biřici je poháněli: "Odveďte svou prácistejný denní úkol, jako když byla sláma!" Izraelští předáci...
Exodus 5:18...k práci! Sláma se vám dávat nebude, ale odvedete stejný počet cihel!" Izraelští předáci viděli, že je s nimi...
Exodus 12:49... Pro domácího i hosta žijícího u vás bude platit stejný zákon." A všichni synové Izraele se zachovali přesně...
Exodus 26:2...a čtyři lokte široký. Všechny pruhy budou mít stejné rozměry. Pět pruhů je spojeno v jeden kus; rovněž...
Exodus 26:8...lokte široká. Všech jedenáct houní bude mít stejné rozměry. Spoj zvlášť pět houní a šest houní. Tu...
Exodus 30:34... onychu a galbanum. Tyto vonné látky a smíchej stejným dílem s čistým kadidlem a voňavkářským způsobem z...
Exodus 30:37...pro vás bude svatosvaté. Neuděláte si kadidlo stejného složení jako toto. Bude ti svaté; patří Hospodinu....
Exodus 36:9...dlouhý a čtyři lokte široký. Všechny pruhy měly stejné rozměry. Pět pruhů spojili k sobě; rovněž tak...
Exodus 36:15...a čtyři lokte široká. Všech jedenáct houní mělo stejné rozměry. Spojili zvlášť pět houní a šest houní...
Leviticus 24:22...člověka, zemře. Pro hosta i domácího budete mít stejný zákon. jsem Hospodin, váš Bůh!" Když Mojžíš takto...
Numeri 9:14...Pro domácího i hosta žijícího u vás budou platit stejná pravidla." V den, kdy byl Příbytek postaven, přikryl...
Numeri 15:15...i pro přistěhovalce žijícího u vás budou platit stejná pravidla. Toto je věčné ustanovení pro všechna vaše...
Numeri 15:16...i pro přistěhovalce žijícího u vás bude platit stejný zákon a stejný řád." Hospodin promluvil k...
Numeri 15:29...i pro přistěhovalce žijícího u vás budete mít stejný zákon o neúmyslném hříchu. Pokud však někdo hřeší...
Numeri 28:8... Druhého beránka obětuj za soumraku. Připrav stejnou moučnou oběť i úlitbu jako ráno. Bude to příjemná...
Deuteronomium 18:8... kteří tam stojí před Hospodinem. Budou jíst stejný podíl bez ohledu na to, co kdo prodal po otcích. ...
Jozue 6:15...dní. Sedmého dne ráno vstali za svítánístejným způsobem obešli město, ale sedmkrát. Pouze onoho...
Jozue 6:18...klatbě, přivolali byste na izraelský tábor stejnou klatbu a přivedli jej do neštěstí. Všechno stříbro,...
Soudců 20:22...vojsko vzchopilo, sešikovali se znovu k bitvě na stejném místě jako prvního dne. (Izraelci totiž předtím šli...
1. Samuel 6:12... Krávy zamířily rovnou k Bet-šemeši. Šly stále stejným směrem po téže silnici. Bučely, ale neuhnuly...
1. Samuel 17:30...bránil se David. Potom se obrátil na dalšího se stejnou otázkou a muži mu odpovídali právě tak jako předtím...
1. Samuel 30:24...souhlasil? Podíl toho, kdo zůstal u zásob, bude stejný jako podíl toho, kdo šel do bitvy. Všichni se...
2. Samuel 2:15...Joáb. Nastoupili tedy, z každé strany ve stejném počtu: dvanáct Benjamínců za Saulova syna Iš-bošeta...
1. Královská 6:25...měl rozpětí křídel 10 loktů. Oba cherubové měli stejný rozměr a stejný tvar. Jeden i druhý cherub byl 10...
1. Královská 7:33...jeden a půl lokte vysoké. Kola byla provedením stejná jako kola od vozu: jejich osy, loukotě, paprsky i...
1. Královská 7:37...deset stojanů. Všechny byly stejně odlitéstejných rozměrů a stejného tvaru. Vyrobil také deset...
2. Královská 19:28...do nosu zabodnu ti hák, odvedu , kudys přišelstejnou cestou půjdeš zpět! A toto budeš mít jako znamení,...
Nehemiáš 5:5...daň z našich polí a vinic. Nejsme snad stejní jako naši bratři? Nejsou naše děti jako jejich...
Kazatel 2:14...však bloudí v tmách." Nyní ale sám poznávám, že stejný osud čeká oba dva! Čeká-li i hlupáka týž osud,...
Kazatel 3:19...se ukázalo, že jsou zvěř. Lidi i zvířata čeká stejný osud - jeden umírá tak jako druhý, všichni dýchají...
Izaiáš 37:29...do nosu zabodnu ti hák, odvedu , kudys přišelstejnou cestou půjdeš zpět! A toto budeš mít jako znamení,...
Izaiáš 54:9... říká tvůj vykupitel, Hospodin. Je to pro  stejné jako za Noemových dnů, kdy jsem přísahal, že na...
Ezechiel 4:10...vážit 20 šekelů a budeš ho jíst pravidelně ve stejný čas. K pití si odměříš šestinu hinu vody a budeš ji...
Ezechiel 4:11...šestinu hinu vody a budeš ji pít pravidelně ve stejný čas. Jez to jako ječné placky; před jejich očima si...
Ezechiel 21:24...půjde meč babylonského krále. Obě vyjdou ze stejné země. Vyrob ukazatel a postav ho na rozcestí před...
Ezechiel 25:8...Protože Moáb a Seír říkají: ‚Dům Judy je přece stejný jako všechny národy,' proto teď zpřístupním moábské...
Ezechiel 40:10...i druhé straně tři výklenky a ty tři měly vždy stejné rozměry. Také pilíře po jedné i druhé straně měly...
Ezechiel 40:21...jedné i druhé straně a rovněž pilíře a síň měly stejné rozměry jako ty v první bráně. Byla 50 loktů dlouhá...
Ezechiel 40:22...a 25 loktů široká. Její okénka, síň i palmy měly stejné rozměry jako ve východní bráně. Stoupalo se k po...
Ezechiel 40:24...jižní bránu. Změřil její pilíře i síň a měly stejné rozměry jako ty předchozí. Sama brána i její síň...
Ezechiel 40:28...vnitřní nádvoří. Změřil tuto jižní bránu a měla stejné rozměry jako předchozí brány. Také její výklenky,...
Ezechiel 40:29...brány. Také její výklenky, pilíře a síň měly stejné rozměry jako ty předchozí. Sama brána i její síň...
Ezechiel 40:32...nádvořím vedl na východ. Zde změřil bránu a měla stejné rozměry jako ty předchozí. Také její výklenky,...
Ezechiel 40:33...předchozí. Také její výklenky, pilíře a síň měly stejné rozměry jako ty předchozí. Sama brána i její síň...
Ezechiel 40:35... přivedl k severní bráně. Změřil ji a měla stejné rozměry jako ty předchozí. I ona měla výklenky,...
Ezechiel 42:11...stejně jako u budovy na severní straně. Měly stejnou délku i šířku a stejné uspořádání všech vchodů a...
Ezechiel 44:3...před Hospodinem. Bude přicházet síní bránystejnou cestou bude odcházet." Poté přivedl severní...
Ezechiel 45:11... poctivou efu a poctivý bat. Efa i bat mají stejnou míru; bat je desetina chomeru a také efa je...
Ezechiel 46:8...vládce přicházet, vejde do brány skrze síňstejnou cestou odejde. Když bude o slavnostech přicházet...
Ezechiel 46:22...dlouhé a 30 loktů široké. Všechny čtyři měly stejné rozměry. Každý z těch čtyř dvorků měl uvnitř kolem...
Ezechiel 47:14... Josef dostane dva díly, ale jinak ji rozdělíte stejným dílem pro všechny. O této zemi jsem přísahal, že ji...
Amos 9:7...jméno Hospodin. Copak nejste, Izraelci, pro  stejní jako Habešané? praví Hospodin. Copak jsem Izrael...
Ageus 2:14... poskvrní," odpověděli kněží. Na to Ageus řekl: "Stejné je to v mých očích s tímto lidem a s tímto národem,...
Zachariáš 14:15... zlato, stříbro a šaty v nepřeberném množství.) Stejná rána postihne i koně, mezky, velbloudy, osly i...
Matouš 26:44...Nechal je tedy, znovu odešel a potřetí se modlil stejnými slovy. Potom se vrátil k učedníkům a řekl jim:...
Lukáš 2:38...sloužila Bohu posty a modlitbami. Přistoupila ve stejnou chvíli, vzdávala chválu Bohu a říkala o něm všem,...
Lukáš 23:40...ho však okřikl: "To se ani Boha nebojíš? Máš stejný trest jako on, ale my dostáváme spravedlivou odplatu...
Skutky 11:17...pokřtěni Duchem svatým.' Jestliže jim Bůh dal stejný dar jako nám, když uvěřili v Pána Ježíše Krista, kdo...
Římanům 5:14...vládla smrt, a to i nad těmi, kdo nezhřešili stejným proviněním jako Adam. Adam byl předobrazem Toho,...
Římanům 9:21...takhle?" Nemá snad hrnčíř hlínu ve své moci? Ze stejné hroudy může udělat jednu nádobu na ozdobu a druhou...
Římanům 12:4...v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejný úkol, tak i nás je mnoho, ale v Kristu jsme jedno...
1. Korintským 11:5...ostudu tomu, který je hlavou; je to úplně stejné, jako kdyby se oholila. Pokud se žena nechce...
1. Korintským 12:25...si jeho jednotlivé části navzájem prokazovaly stejnou péči. Vždyť trpí-li jedna část, všechny části trpí...
1. Korintským 14:9...nezřetelný zvuk, kdo se bude chystat do bojeStejné je to s vámi: nevydá-li váš jazyk srozumitelné slovo...
1. Korintským 14:12...nerozumím, zůstaneme jeden druhému cizincemStejné je to s vámi. Když jste tedy tak horliví po...
1. Korintským 16:1...zbytečná. Pokud jde o sbírku na svaté, řiďte se stejnými pokyny, jaké jsem dal církvím v Galacii: Prvního...
2. Korintským 1:6...povzbuzení (které se projevuje, když snášíte stejná utrpení jako my). Proto máme ohledně vás neochvějnou...
2. Korintským 4:13...působí smrt, ale ve vás život. Protože však máme stejného ducha víry, o níž se píše: "Uvěřil jsem, a tak...
2. Korintským 12:18... Že by vás podvedl Titus? Nejednali jsme ve stejném duchu? Nešli jsme ve stejných šlépějích? Myslíte,...
Galatským 2:13...zpátky a odděloval se, protože se bál obřezancůStejné divadlo začali hrát i ostatní Židé, se tím jejich...
Galatským 4:29... jste tedy jako Izák dětmi zaslíbení. Dnes je to stejné jako tehdy: ten narozený podle těla pronásleduje...
Filipským 1:30...nejen věřili, ale také pro něho trpěli. Svádíte stejný boj, jaký jste viděli u , a jak slyšíte, vedu jej...
Filipským 2:2... pak mi prosím udělejte radost: mějte ke všem stejný ohled, stejnou lásku, jednu duši, jednu mysl. Nikdy...
Filipským 4:2... Prosím Evodii a prosím Syntychu, aby měly stejné smýšlení v Pánu. Ano, prosím i tebe, věrný spojenče,...
Židům 10:11...v bohoslužbě, při níž znovu a znovu přináší stejné oběti, které nikdy nemohou odstranit hříchy. Kristus...
Jakub 3:10...také zlořečíme lidem stvořeným k Boží podobě. Ze stejných úst vychází žehnání i proklínání. Bratři moji, tak...
Jakub 3:11...moji, tak to nemá být! Chrlí snad pramen ze stejného ústí sladkou i hořkou vodu? Může snad, bratři moji...
1. Petr 4:1... I Kristus podstoupil tělesné utrpení, a tak se stejným odhodláním vyzbrojte i vy. Kdo trpěl na těle,...
1. Petr 5:9...Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě. Když...
Zjevení 21:16... (Město je rozloženo do čtverce: jeho délka je stejná jako šířka.) Změřil tedy město tou tyčí a jeho délka...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |