Stavte

Hledám varianty 'stavte' [ stavte (2) stavíte (5) stavíš (3) stavíme (2) stavím (1) staví (22) stav (2) ]. Nalezeno 36 veršù.
1. Samuel 15:12...mu ale: "Saul odešel na Karmel. Víš, že si tam staví pomník? Odtud se vydal dolů do Gilgalu." Když pak...
2. Samuel 14:20...slova. Tvůj služebník Joáb to udělal, aby změnil stav věci. Můj pán je ale moudrý jako Boží anděl; o...
2. Samuel 22:34...cestu mou, Mým nohám udílí hbitost lanístaví na výšiny. paže učí, jak obstát v boji, ...
1. Královská 6:12...slovo Hospodinovo: "Pokud jde o chrám, který stavíš: Budeš-li dodržovat zákony, vykonávat úsudky a...
2. Letopisů 2:3...jeho paláce, když si stavěl svůj palác. Nuže,  stavím chrám jménu Hospodina, svého Boha. Chci ho zasvětit...
Ezdráš 4:1...Judy a Benjamína uslyšeli, že navrátilci staví chrám Hospodinu, Bohu Izraele, přišli za Zerubábelem...
Ezdráš 5:3...svými společníky a ptali se jich: "Na čí pokyn stavíte ten dům a shromažďujete ten materiál?" Ptali se...
Ezdráš 5:8...přišli do judské provincie k domu velikého BohaStaví se z tesaných kvádrů a do zdí se vkládají trámy....
Ezdráš 5:9... Ptali jsme se jejich stařešinů: "Na čí pokyn stavíte ten dům a shromažďujete ten materiál?" Ptali jsme...
Ezdráš 5:11...slovy: "Jsme služebníci Boha nebe i zeměstavíme chrám, který tu stával kdysi před lety a který...
Ezdráš 5:16...domu v Jeruzalémě. Od doby se dodnes staví a ještě není dokončen." Nuže, bude-li král ráčit, ...
Nehemiáš 3:33...a kupci. Jakmile se Sanbalat doslechl, že stavíme hradby, rozhněval se, přímo zuřil, a začal Židy...
Nehemiáš 6:6...to potvrzuje, že s Židy plánuješ vzpouru. Proto stavíš ty hradby. Podle těch zpráv prý chceš být jejich...
Job 5:11...deště na zemi, potoky pouští po kraji. Ponížené staví na místech vysokých, truchlícím dává bezpečí. Hatí...
Žalmy 18:34...cestu mou. Mým nohám udílí hbitost lanístaví na výšiny. paže učí, jak obstát v boji, ...
Žalmy 34:17...k jejich volání. Zločincům se však Hospodin staví tváří, aby jejich památku ze země vymýtil. Volání...
Žalmy 41:13... neboť jsem nevinný, do své přítomnosti  stavíš navěky. je požehnán Hospodin, Bůh izraelský, od...
Přísloví 28:4...Zákon, velebí darebáka, kdo Zákon dodržují, se staví proti nim. Spravedlnost je nad chápání zlých lidí,...
Přísloví 30:26...králíci, národ nepříliš mocný, ve skále si však staví obydlí; kobylky sice krále nemají, všechny však v...
Jeremiáš 22:13...tuto zem nikdy nespatří." "Běda tomu, kdo si staví palác, ale ne spravedlností; tomu, kdo buduje horní...
Jeremiáš 51:12...proti babylonským hradbám! Zesilte hlídkystavte stráž! Buďte připraveni v zálohách! Hospodin rozhodl...
Amos 9:6...zase opadne jako ta řeka v Egyptě. Ten, který si staví v nebi komnaty a svoji klenbu založil na zemi, ten,...
Micheáš 7:6...co máš v náručí! Syn pohrdá svým otcem, dcera se staví proti matce, snacha své tchyni vzdoruje - člověk ...
Abakuk 2:12...a trámy ze střechy se přidají. Běda tomu, kdo staví město na krvi, kdo zakládá obec příkořím! Copak...
Ageus 1:8...vám vede! Vypravte se do hor, přivezte dřevostavte chrám. pak v něm najdu zalíbení, a tak se oslavím...
Matouš 23:29...Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytcistavíte hroby prorokům, zdobíte náhrobky spravedlivých a...
Lukáš 11:33...víc než Jonáš. Nikdo nerozsvítí lampu, aby ji postavil do skrýše nebo pod nádobu. Staví ji na svícen, aby...
Lukáš 11:47...na ta břemena ani prstem nesáhnete. Běda vám, že stavíte hroby proroků, které zabili vaši otcové! Tím jen...
Lukáš 11:48...svých otců. Oni je totiž zabíjeli a vy jim stavíte hroby. Proto také Moudrost Boží řekla: ‚Pošlu k nim...
1. Korintským 3:10...milosti, jíž se mi dostalo, jsem jako zkušený stavitel položil základy, na kterých pak staví další. Každý...
1. Korintským 3:12... a to je Ježíš Kristus. kdo na tom základě staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, z dříví, sena nebo...
2. Korintským 10:5... Jimi boříme výmysly i každou nadutost, která se staví proti poznání Boha. Jimi podmaňujeme každou myšlenku...
Galatským 4:14...kázal evangelium v tělesné slabosti. I když můj stav byl pro vás zkouškou, nepohrdli jste mnou a neodmítli...
1. Tesalonickým 2:15...jako proroky, nás vyhnali, Bohu se nelíbístaví se proti všem lidem, když nám brání mluvit k pohanům...
Jakub 4:6... nabízí úžasnou milost! Říká přece: "Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí." Poddejte...
1. Petr 5:5...pokorou vůči sobě navzájem, vždyť "Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí." Pokořte se...

Slova obsahující stavte: nastavte (1) nestavte (1) postavte (10) představte (1) stavte (2) zastavte (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |