Stavbou

Hledám varianty 'stavbou' [ stavby (10) stavbu (15) stavbou (3) stavbě (12) stavba (4) ]. Nalezeny 43 verše.
Exodus 36:3...vše, čím synové Izraele přispěli na práci při stavbě svatyně. Lidé mu ale každé ráno přinášeli stále...
Exodus 36:4...dary. Všichni řemeslníci zapojení do prací na stavbě svatyně tedy jeden po druhém odcházeli od svého díla...
Exodus 36:6...vyhlásit: "Muži, ženy, přestaňte přispívat na stavbu svatyně!" Tak bylo lidu zabráněno přinášet více....
Exodus 36:8...Nejnadanější z řemeslníků, kteří se účastnili stavby, pak pro Příbytek připravili deset pruhů ze...
Numeri 7:1... a jim požehnám." V den, kdy Mojžíš dokončil stavbu Příbytku, pomazal a posvětil jej i veškeré jeho...
Jozue 22:19... Jen se nebuřte proti Hospodinu ani proti nám stavbou jiného oltáře, než je oltář Hospodina, našeho Boha....
Jozue 22:29...To nikdy! Neodvrátili jsme se dnes od Hospodina stavbou oltáře pro zápalné, moučné nebo pokojné oběti....
1. Královská 5:32... Tak tedy bylo připraveno dřevo i kameny ke stavbě chrámu. Čtyřstého osmdesátého roku po vyjití synů...
1. Královská 6:1...roku své vlády nad Izraelem, Šalomoun zahájil stavbu Hospodinova chrámu. Chrám, který král Šalomoun...
1. Královská 6:7...již opracovaných v lomu, takže se v chrámu během stavby neozývalo kladivo, dláto ani jiné železné nářadí.)...
1. Královská 6:9...a z něj pak do horního. Když Šalomoun dokončil stavbu chrámu, zastřešil ho kazetovým stropem připevněným...
1. Královská 6:14...Izrael nikdy neopustím." Když Šalomoun dokončil stavbu chrámu, obložil zdi chrámu zevnitř cedrovými deskami...
1. Královská 9:1...a svému lidu Izraeli. Tak Šalomoun dokončil stavbu Hospodinova chrámu i královského paláce a uskutečnil...
1. Letopisů 22:2...z nich lamače a kameníky pro přípravu kamenů ke stavbě Božího chrámu. Opatřil také spoustu železa na hřeby...
1. Letopisů 22:19...hledejte Hospodina, svého Boha, a dejte se do stavby svatyně Hospodina, svého Boha! Truhlu Hospodinovy...
1. Letopisů 28:2...by byl podnoží nohám našeho Boha. Připravil jsem stavbu, ale Bůh mi řekl: ‚Nepostavíš dům mému jménu, neboť...
1. Letopisů 29:16...zde je všechna ta hojnost. Připravili jsme ji ke stavbě domu pro tvé svaté jméno - vše je to ale z tvé ruky...
2. Letopisů 2:2...jsi posílal mému otci Davidovi cedrové dřevo na stavbu jeho paláce, když si stavěl svůj palác. Nuže, ...
2. Letopisů 3:2...David připravil, na mlatu Aravny JebusejskéhoStavbu zahájil druhého dne druhého měsíce čtvrtého roku své...
2. Letopisů 8:16...chrámu do jeho dokončení. Tak se završila stavba Hospodinova chrámu. Tenkrát se Šalomoun vypravil do...
2. Letopisů 34:17...chrámu bylo vyplaceno mistrům i dělníkům na stavbě." Dále písař Šafan králi ohlásil: "Kněz Chilkiáš mi...
Ezdráš 3:8... syn Šealtielův, a Jošua, syn Jocadakůvstavbu. Zbytek lidu (kněží, levité i všichni, kdo se...
Ezdráš 4:4...král Kýros." Místní se pak snažili Židy od stavby zastrašit a odradit. Po celou dobu vlády perského...
Ezdráš 5:17...archivu, zda král Kýros skutečně nařídil stavbu Božího domu v Jeruzalémě. Nechť nám král potom...
Ezdráš 6:8...nařizuji, abyste židovským stařešinům byli při stavbě Božího domu nápomocni: Náklady nechť jsou jim...
Ezdráš 6:14...perských králů Kýra, Dareia a Artaxerxe nakonec stavbu dokončili. Chrám byl dokončen třetího dne měsíce...
Nehemiáš 4:12...druhou svírali zbraň. Všichni, kdo pracovali na stavbě, byli po boku opásáni mečem a vedle stál trubač...
Job 3:14...v pokoji společně s králi a velmoži, jejichž stavby jsou troskami, anebo s velmoži, kteří oplývali...
Žalmy 144:12...zdárně rostoucí; naše dcery jsou jako sloupy stavbu paláce zdobící. Naše spižírny plné jsou, ...
Ezechiel 41:12...kolem dokola plošina 5 loktů široká. Mohutná stavba na západním okraji vyhrazeného prostranství byla 70...
Ezechiel 41:13... Vyhrazené prostranství včetně oné mohutné stavby a jejích stěn bylo také 100 loktů dlouhé. Právě tak...
Ezechiel 41:15...východě byla 100 loktů. Změřil také onu mohutnou stavbu na zadní straně vyhrazeného prostranství: včetně...
Ezechiel 42:1...za vyhrazeným prostranstvím naproti oné mohutné stavbě. Podél severního průčelí, kde měla budova vchod,...
Ezechiel 42:8...50 loktů, dohromady to bylo 100 loktů podél celé stavby. Před spodními místnostmi tak vedla chodba, do níž...
Ezechiel 42:10...prostranství stála naproti oné mohutné stavbě další budova s místnostmi. Také ona měla vepředu...
Matouš 24:1...jeho učedníci, aby mu ukázali chrámové stavby. On jim ale řekl: "Vidíte to všechno? Amen, říkám...
Marek 13:1...řekl: "Mistře, pohleď, jaké kameny a jaké stavby!" Ježíš mu řekl: "Vidíš ty veliké stavby? Nezůstane...
Marek 13:2...a jaké stavby!" Ježíš mu řekl: "Vidíš ty veliké stavby? Nezůstane tu kámen na kameni. Všechno bude zbořeno...
Lukáš 6:48... slovo a plní je: Je jako člověk, který při stavbě svého domu vykopal základy hluboko ve skále. Když...
Lukáš 14:29...Jinak, kdyby položil základy, ale nemohl stavbu dokončit, všichni okolo by se mu posmívali: ‚Tenhle...
1. Korintským 3:9...Boží spolu-pracovníci; vy jste Boží pole, Boží stavba. Podle Boží milosti, jíž se mi dostalo, jsem jako...
Efeským 2:21...úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm se celá stavba spojuje a roste ve svatý chrám v Pánu. V něm se i vy...
1. Petr 2:5...před Bohem, sami se stáváte živými kameny ve stavbě duchovního chrámu a svatým kněžstvem přinášejícím...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |