Stavíš

Hledám varianty 'stavíš' [ stavte (2) stavíte (5) stavíš (3) stavíme (2) stavím (1) staví (22) stavět (35) stavěli (8) stavěl (21) stavějte (2) stavějí (7) stav (2) ]. Nalezeno 107 veršù.
Genesis 11:5...spatřil to město a tu věž, kterou lidští synové stavěli. Hospodin si řekl: "Hle, lid je zajedno a všichni...
Genesis 11:8...rozptýlil po celé zemi, a tak to město přestali stavět. Proto se to město jmenuje Bábel, Zmatek, neboť tam...
Exodus 33:9...vcházel do Stanu, sestupoval oblakový sloupstavěl se ke vchodu do Stanu, kde Bůh mluvil s Mojžíšem....
Leviticus 26:21...zemi nevydá své ovoce. Jestliže se budete nadále stavět proti mně a nebudete ochotni poslouchat, přidám...
Leviticus 26:23...nenecháte ode mne napravit a budete se nadále stavět proti mně, postavím se i proti vám. sám vás...
Leviticus 26:27...všechno nebudete poslouchat a budete se nadále stavět proti mně, postavím se i zuřivě proti vám a budu...
Deuteronomium 20:20...víš, že nenesou ovoce. Takové smíš kácetstavět z nich obléhací zařízení, dokud město, které s tebou...
Deuteronomium 22:8...vedlo šťastně a byl jsi dlouho živ. Když budeš stavět nový dům, udělej na střeše zábradlí. Kdyby z ...
Jozue 6:26...buď před Hospodinem, kdo povstane, aby stavěl toto město Jericho! Za cenu svého prvorozeného je...
1. Samuel 15:12...mu ale: "Saul odešel na Karmel. Víš, že si tam staví pomník? Odtud se vydal dolů do Gilgalu." Když pak...
1. Samuel 17:8...600 šekelů. Před ním šel štítonoš. Goliáš se stavěl před izraelské šiky a volal na : "Proč jste sem...
2. Samuel 14:20...slova. Tvůj služebník Joáb to udělal, aby změnil stav věci. Můj pán je ale moudrý jako Boží anděl; o...
2. Samuel 22:34...cestu mou, Mým nohám udílí hbitost lanístaví na výšiny. paže učí, jak obstát v boji, ...
1. Královská 6:7...nezasahovaly do samotných stěn chrámu. (Chrám se stavěl z kamenů již opracovaných v lomu, takže se v chrámu...
1. Královská 6:12...slovo Hospodinovo: "Pokud jde o chrám, který stavíš: Budeš-li dodržovat zákony, vykonávat úsudky a...
1. Královská 6:38...podrobnostmi a podle všech plánů. Šalomoun ho stavěl sedm let. Svůj vlastní palác ovšem stavěl třináct...
1. Královská 7:1...ho stavěl sedm let. Svůj vlastní palác ovšem stavěl třináct let - tak dlouho mu trvalo dokončit celý...
1. Královská 9:17...své dceři, Šalomounově manželce; proto Šalomoun stavěl Gezer), dále Dolní Bet-choron, Baalat a Tadmor v...
1. Královská 9:19...města pro jízdu, a cokoli se Šalomounovi zlíbilo stavět v Jeruzalémě, v Libanonu nebo kdekoli po celé zemi...
1. Královská 11:27...se vzbouřil proti králi, byl tento: Šalomoun stavěl terasu Milo a uzavřel mezeru v hradbách města svého...
1. Královská 15:21...Neftalí. Jakmile se to Baaša doslechl, přestal stavět Rámu a stáhl se do Tirsy. Potom král Asa dal...
2. Královská 25:1... Utábořili se před městem a začali kolem něj stavět obléhací val. Město zůstalo obleženo do...
1. Letopisů 22:8...přede mnou na zemi prolil tolik krve, nemůžeš stavět dům mému jménu. Narodí se ti ale syn a ten bude...
2. Letopisů 2:2...jsi posílal mému otci Davidovi cedrové dřevo na stavbu jeho paláce, když si stavěl svůj palác. Nuže, ...
2. Letopisů 2:3...jeho paláce, když si stavěl svůj palác. Nuže,  stavím chrám jménu Hospodina, svého Boha. Chci ho zasvětit...
2. Letopisů 2:5...veliký nade všechny bohy. Kdo by však dokázal postavit dům Tomu, jehož nemohou obsáhnout nebesa, ba ani...
2. Letopisů 2:8...dostatek dřeva, neboť chrám, který chci stavět, být veliký a podivuhodný. Tvým dřevorubcům dodám...
2. Letopisů 3:1...nad dělníky. Šalomoun pak v Jeruzalémě začal stavět Hospodinův chrám na hoře Moria, kde se Hospodin...
2. Letopisů 8:2...palác během dvaceti let. Po jejich uplynutí stavěl města, která Šalomounovi dal Chíram, a osídlil je...
2. Letopisů 14:6...ho a on nám dopřál odpočinutí ze všech stran!" Stavěli tedy a dařilo se jim. Asovo vojsko čítalo 300 000...
2. Letopisů 16:5...Neftalí. Jakmile se to Baaša doslechl, přestal stavět Rámu a práce tam ukončil. Král Asa pak svolal celého...
Ezdráš 1:3...buď s ním. Smíte odejít do Jeruzaléma v Judskustavět tam dům Hospodinu, Bohu Izraele, Bohu, který je v...
Ezdráš 1:5...obětí pro dům Boha, který je v Jeruzalémě. Představitelé otcovských rodů Judy a Benjamína, stejně jako...
Ezdráš 3:2... syn Šealtielův, se svými bratry začali stavět oltář Bohu Izraele, aby na něm mohli přinášet...
Ezdráš 4:1...Judy a Benjamína uslyšeli, že navrátilci staví chrám Hospodinu, Bohu Izraele, přišli za Zerubábelem...
Ezdráš 4:2... Bohu Izraele, přišli za Zerubábelem a za představiteli otcovských rodů s návrhem: "Budeme stavět s vámi!...
Ezdráš 4:3...Esar-chadon." Zerubábel, Jošua a ostatní představitelé izraelských otcovských rodů jim ale odpověděli:...
Ezdráš 5:2... a Jošua, syn Jocadakův, pak opět začali stavět Boží chrám v Jeruzalémě a Boží proroci byli s nimi a...
Ezdráš 5:3...svými společníky a ptali se jich: "Na čí pokyn stavíte ten dům a shromažďujete ten materiál?" Ptali se...
Ezdráš 5:8...přišli do judské provincie k domu velikého BohaStaví se z tesaných kvádrů a do zdí se vkládají trámy....
Ezdráš 5:9... Ptali jsme se jejich stařešinů: "Na čí pokyn stavíte ten dům a shromažďujete ten materiál?" Ptali jsme...
Ezdráš 5:11...slovy: "Jsme služebníci Boha nebe i zeměstavíme chrám, který tu stával kdysi před lety a který...
Ezdráš 5:16...domu v Jeruzalémě. Od doby se dodnes staví a ještě není dokončen." Nuže, bude-li král ráčit, ...
Ezdráš 6:14...podle dopisu krále Dareia. Židovští stařešinové stavěli a dílo rostlo, jak prorokoval prorok Ageus a...
Nehemiáš 2:18...ruku a jaká slova ke mně pronesl král. "Pojďme stavět!" řekli na to a sebrali odvahu k tomu dobrému dílu....
Nehemiáš 2:20...na to. "My jsme jeho služebníci a začali jsme stavět. Vy ale v Jeruzalémě nemáte žádný podíl, právo ani...
Nehemiáš 3:2... postupovali k věži Chananel. Vedle nich stavěli muži z Jericha a vedle nich Zakur, syn Imriho....
Nehemiáš 3:3...a vedle nich Zakur, syn Imriho. Rybnou bránu stavěli synové Senaovi. Upevnili trámy a osadili vrata,...
Nehemiáš 3:33...a kupci. Jakmile se Sanbalat doslechl, že stavíme hradby, rozhněval se, přímo zuřil, a začal Židy...
Nehemiáš 3:35... který mu stál po boku, řekl: "Jen klidně stavějí. Ta jejich kamenná zeď spadne, jen co po liška...
Nehemiáš 3:38... neboť brojili proti stavitelům. A tak jsme stavěli hradby. byly z poloviny zaceleny a lid pracoval...
Nehemiáš 4:3...Bohu a na obranu proti nim jsme ve dne i v noci stavěli stráž. Tehdy se v Judsku začalo říkat: "Ubývá síla...
Nehemiáš 4:11... luky a pancíři střežili celý rod Judův, který stavěl hradby. Nosiči jednou rukou přenášeli stavební...
Nehemiáš 6:6...to potvrzuje, že s Židy plánuješ vzpouru. Proto stavíš ty hradby. Podle těch zpráv prý chceš být jejich...
Job 5:11...deště na zemi, potoky pouští po kraji. Ponížené staví na místech vysokých, truchlícím dává bezpečí. Hatí...
Job 7:12... Jsem snad moře, jsem snad drak, abys nade mnou stavěl stráž? Myslím si: ‚Na lůžku se mi uleví, spánek...
Job 39:27...rozestře? Vznese se orel na tvůj povel, aby si stavěl hnízdo ve výšce? Na skále bydlí, na nocuje,...
Žalmy 18:34...cestu mou. Mým nohám udílí hbitost lanístaví na výšiny. paže učí, jak obstát v boji, ...
Žalmy 34:17...k jejich volání. Zločincům se však Hospodin staví tváří, aby jejich památku ze země vymýtil. Volání...
Žalmy 41:13... neboť jsem nevinný, do své přítomnosti  stavíš navěky. je požehnán Hospodin, Bůh izraelský, od...
Žalmy 73:6...bídami nejsou stiženi. Pýchu jak náhrdelník stavějí na odiv, jak šatem se halí vlastní krutostí. Oči se...
Žalmy 127:1...snopy shromáždil. Šalomounova poutní píseň. Nestaví-li dům Hospodin, marně se namáhají, kdo jej stavějí....
Přísloví 24:27...venku, o své pozemky se postarej, potom si můžeš stavět dům. Nesvědč proti bližnímu pro nic za nic; chceš...
Přísloví 28:4...Zákon, velebí darebáka, kdo Zákon dodržují, se staví proti nim. Spravedlnost je nad chápání zlých lidí,...
Přísloví 30:26...králíci, národ nepříliš mocný, ve skále si však staví obydlí; kobylky sice krále nemají, všechny však v...
Izaiáš 3:9...tváře svědčí proti nim - svůj hřích jak Sodoma stavějí na odiv. Běda jim! Přivedli na sebe neštěstí....
Izaiáš 9:9...říkají: "Cihly byly zbořeny, my však budeme stavět z kamení! Plané fíkovníky byly skáceny, my je však...
Izaiáš 65:21...sta let nedosáhne, bude za proklatce. Budou si stavět domy a bydlet v nich, sázet vinice a jejich plody...
Izaiáš 65:22...nich, sázet vinice a jejich plody jíst. Nebudou stavět, aby bydleli jiní, nebudou sázet, aby to jiní...
Izaiáš 66:1...zemi mám u nohou jako podnožku. Kde mi to chcete stavět dům? Kde být místo, kde bych spočinul? Vždyť jsem...
Jeremiáš 18:20...zlem, že na kopou jámu? Pamatuj, jak jsem se stavěl před tebe a přimlouval se za , abych od nich...
Jeremiáš 22:13...tuto zem nikdy nespatří." "Běda tomu, kdo si staví palác, ale ne spravedlností; tomu, kdo buduje horní...
Jeremiáš 29:5... které jsem z Jeruzaléma vystěhoval do BabylonuStavějte domy a žijte v nich, sázejte zahrady a jezte...
Jeremiáš 29:28...do Babylonu poslal vzkaz: Bude to trvat dlouhoStavějte domy a žijte v nich, sázejte zahrady a jezte...
Jeremiáš 51:12...proti babylonským hradbám! Zesilte hlídkystavte stráž! Buďte připraveni v zálohách! Hospodin rozhodl...
Jeremiáš 52:4... Utábořili se před městem a začali kolem něj stavět obléhací val. Město zůstalo obleženo do...
Ezechiel 11:3...pro město. Říkají: ‚Nemají se právě teď stavět domy? Máme se ve městě jako masíčko v hrnci.' Proto...
Ezechiel 14:3...Tito muži chovají v srdci hnusné modlystavějí si před oči to, co je vede k špatnosti. Mám snad...
Ezechiel 14:4...z domu Izraele by v srdci choval hnusné modlystavěl si před oči to, co ho vede k špatnosti, a přitom by...
Ezechiel 14:7...oddělil, takže by v srdci choval hnusné modlystavěl si před oči to, co ho vede k špatnosti, a přitom by...
Ezechiel 28:26...Jákobovi. Budou v bydlet bezpečně, budou si stavět domy a sázet vinice. Budou žít v bezpečí, vykonám...
Daniel 10:13...na . Jedenadvacet dnů se ale proti mně stavěl kníže perského království, než mi přišel na pomoc...
Ozeáš 10:1...plodila. Čím víc však míval ovoce, tím víc si stavěl oltáře. Čím lepší byla jeho zem, tím líp si zdobil...
Amos 9:6...zase opadne jako ta řeka v Egyptě. Ten, který si staví v nebi komnaty a svoji klenbu založil na zemi, ten,...
Micheáš 7:6...co máš v náručí! Syn pohrdá svým otcem, dcera se staví proti matce, snacha své tchyni vzdoruje - člověk ...
Abakuk 2:12...a trámy ze střechy se přidají. Běda tomu, kdo staví město na krvi, kdo zakládá obec příkořím! Copak...
Sofoniáš 1:13...se stane kořistí, jejich domy budou zbořenyStavějí si domy, je však nezabydlí, sázejí vinohrady,...
Ageus 1:8...vám vede! Vypravte se do hor, přivezte dřevostavte chrám. pak v něm najdu zalíbení, a tak se oslavím...
Zachariáš 6:15... Dokonce i z daleka budou lidé přicházetstavět Hospodinův chrám a tehdy poznáte, že k vám poslal...
Malachiáš 1:4...si může říci: "Byli jsme poraženi, ale znovu vystavíme trosky." Hospodin zástupů však praví: Jen si...
Matouš 23:29...Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytcistavíte hroby prorokům, zdobíte náhrobky spravedlivých a...
Lukáš 11:33...víc než Jonáš. Nikdo nerozsvítí lampu, aby ji postavil do skrýše nebo pod nádobu. Staví ji na svícen, aby...
Lukáš 11:47...na ta břemena ani prstem nesáhnete. Běda vám, že stavíte hroby proroků, které zabili vaši otcové! Tím jen...
Lukáš 11:48...svých otců. Oni je totiž zabíjeli a vy jim stavíte hroby. Proto také Moudrost Boží řekla: ‚Pošlu k nim...
Lukáš 14:30...okolo by se mu posmívali: ‚Tenhle člověk začal stavět a nemohl to dokončit!' Anebo když nějaký král...
Lukáš 17:28...Jedli a pili, kupovali a prodávali, sázelistavěli, ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z...
Jan 2:20...Ježíš, "a za tři dny ho postavím." "Ten chrám se stavěl čtyřicet šest let!" řekli na to Židé. "A ty ho...
Skutky 7:49... zemi mám u nohou jako podnožku. Jaký mi chcete stavět dům, praví Hospodin, a jaké místo, kde bych...
Skutky 26:9...se ovšem také domníval, že se musím všemožně stavět proti jménu Ježíše Nazaretského, což jsem také v...
1. Korintským 3:10...milosti, jíž se mi dostalo, jsem jako zkušený stavitel položil základy, na kterých pak staví další. Každý...
1. Korintským 3:12... a to je Ježíš Kristus. kdo na tom základě staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, z dříví, sena nebo...
2. Korintským 10:5... Jimi boříme výmysly i každou nadutost, která se staví proti poznání Boha. Jimi podmaňujeme každou myšlenku...
Galatským 2:18...napomáhá hříchu? V žádném případě! Kdybych znovu stavěl, co jsem předtím zbořil, usvědčoval bych sám sebe...
Galatským 4:14...kázal evangelium v tělesné slabosti. I když můj stav byl pro vás zkouškou, nepohrdli jste mnou a neodmítli...
1. Tesalonickým 2:15...jako proroky, nás vyhnali, Bohu se nelíbístaví se proti všem lidem, když nám brání mluvit k pohanům...
Jakub 4:6... nabízí úžasnou milost! Říká přece: "Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí." Poddejte...
1. Petr 5:5...pokorou vůči sobě navzájem, vždyť "Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí." Pokořte se...

Slova obsahující stavíš: nepostavíš (4) postavíš (15) stavíš (3) vystavíš (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |