Staví

Hledám varianty 'staví' [ stavte (2) stavíte (5) stavíš (3) stavíme (2) stavím (1) staví (22) stavět (35) stavěli (8) stavěl (21) stavějte (2) stavějí (7) stav (2) ]. Nalezeno 107 veršù.
Genesis 11:5...spatřil to město a tu věž, kterou lidští synové stavěli. Hospodin si řekl: "Hle, lid je zajedno a všichni...
Genesis 11:8...rozptýlil po celé zemi, a tak to město přestali stavět. Proto se to město jmenuje Bábel, Zmatek, neboť tam...
Exodus 33:9...vcházel do Stanu, sestupoval oblakový sloupstavěl se ke vchodu do Stanu, kde Bůh mluvil s Mojžíšem....
Leviticus 26:21...zemi nevydá své ovoce. Jestliže se budete nadále stavět proti mně a nebudete ochotni poslouchat, přidám...
Leviticus 26:23...nenecháte ode mne napravit a budete se nadále stavět proti mně, postavím se i proti vám. sám vás...
Leviticus 26:27...všechno nebudete poslouchat a budete se nadále stavět proti mně, postavím se i zuřivě proti vám a budu...
Deuteronomium 20:20...víš, že nenesou ovoce. Takové smíš kácetstavět z nich obléhací zařízení, dokud město, které s tebou...
Deuteronomium 22:8...vedlo šťastně a byl jsi dlouho živ. Když budeš stavět nový dům, udělej na střeše zábradlí. Kdyby z ...
Jozue 6:26...buď před Hospodinem, kdo povstane, aby stavěl toto město Jericho! Za cenu svého prvorozeného je...
1. Samuel 15:12...mu ale: "Saul odešel na Karmel. Víš, že si tam staví pomník? Odtud se vydal dolů do Gilgalu." Když pak...
1. Samuel 17:8...600 šekelů. Před ním šel štítonoš. Goliáš se stavěl před izraelské šiky a volal na : "Proč jste sem...
2. Samuel 14:20...slova. Tvůj služebník Joáb to udělal, aby změnil stav věci. Můj pán je ale moudrý jako Boží anděl; o...
2. Samuel 22:34...cestu mou, Mým nohám udílí hbitost lanístaví na výšiny. paže učí, jak obstát v boji, ...
1. Královská 6:7...nezasahovaly do samotných stěn chrámu. (Chrám se stavěl z kamenů již opracovaných v lomu, takže se v chrámu...
1. Královská 6:12...slovo Hospodinovo: "Pokud jde o chrám, který stavíš: Budeš-li dodržovat zákony, vykonávat úsudky a...
1. Královská 6:38...podrobnostmi a podle všech plánů. Šalomoun ho stavěl sedm let. Svůj vlastní palác ovšem stavěl třináct...
1. Královská 7:1...ho stavěl sedm let. Svůj vlastní palác ovšem stavěl třináct let - tak dlouho mu trvalo dokončit celý...
1. Královská 9:17...své dceři, Šalomounově manželce; proto Šalomoun stavěl Gezer), dále Dolní Bet-choron, Baalat a Tadmor v...
1. Královská 9:19...města pro jízdu, a cokoli se Šalomounovi zlíbilo stavět v Jeruzalémě, v Libanonu nebo kdekoli po celé zemi...
1. Královská 11:27...se vzbouřil proti králi, byl tento: Šalomoun stavěl terasu Milo a uzavřel mezeru v hradbách města svého...
1. Královská 15:21...Neftalí. Jakmile se to Baaša doslechl, přestal stavět Rámu a stáhl se do Tirsy. Potom král Asa dal...
2. Královská 25:1... Utábořili se před městem a začali kolem něj stavět obléhací val. Město zůstalo obleženo do...
1. Letopisů 22:8...přede mnou na zemi prolil tolik krve, nemůžeš stavět dům mému jménu. Narodí se ti ale syn a ten bude...
2. Letopisů 2:2...jsi posílal mému otci Davidovi cedrové dřevo na stavbu jeho paláce, když si stavěl svůj palác. Nuže, ...
2. Letopisů 2:3...jeho paláce, když si stavěl svůj palác. Nuže,  stavím chrám jménu Hospodina, svého Boha. Chci ho zasvětit...
2. Letopisů 2:5...veliký nade všechny bohy. Kdo by však dokázal postavit dům Tomu, jehož nemohou obsáhnout nebesa, ba ani...
2. Letopisů 2:8...dostatek dřeva, neboť chrám, který chci stavět, být veliký a podivuhodný. Tvým dřevorubcům dodám...
2. Letopisů 3:1...nad dělníky. Šalomoun pak v Jeruzalémě začal stavět Hospodinův chrám na hoře Moria, kde se Hospodin...
2. Letopisů 8:2...palác během dvaceti let. Po jejich uplynutí stavěl města, která Šalomounovi dal Chíram, a osídlil je...
2. Letopisů 14:6...ho a on nám dopřál odpočinutí ze všech stran!" Stavěli tedy a dařilo se jim. Asovo vojsko čítalo 300 000...
2. Letopisů 16:5...Neftalí. Jakmile se to Baaša doslechl, přestal stavět Rámu a práce tam ukončil. Král Asa pak svolal celého...
Ezdráš 1:3...buď s ním. Smíte odejít do Jeruzaléma v Judskustavět tam dům Hospodinu, Bohu Izraele, Bohu, který je v...
Ezdráš 1:5...obětí pro dům Boha, který je v Jeruzalémě. Představitelé otcovských rodů Judy a Benjamína, stejně jako...
Ezdráš 3:2... syn Šealtielův, se svými bratry začali stavět oltář Bohu Izraele, aby na něm mohli přinášet...
Ezdráš 4:1...Judy a Benjamína uslyšeli, že navrátilci staví chrám Hospodinu, Bohu Izraele, přišli za Zerubábelem...
Ezdráš 4:2... Bohu Izraele, přišli za Zerubábelem a za představiteli otcovských rodů s návrhem: "Budeme stavět s vámi!...
Ezdráš 4:3...Esar-chadon." Zerubábel, Jošua a ostatní představitelé izraelských otcovských rodů jim ale odpověděli:...
Ezdráš 5:2... a Jošua, syn Jocadakův, pak opět začali stavět Boží chrám v Jeruzalémě a Boží proroci byli s nimi a...
Ezdráš 5:3...svými společníky a ptali se jich: "Na čí pokyn stavíte ten dům a shromažďujete ten materiál?" Ptali se...
Ezdráš 5:8...přišli do judské provincie k domu velikého BohaStaví se z tesaných kvádrů a do zdí se vkládají trámy....
Ezdráš 5:9... Ptali jsme se jejich stařešinů: "Na čí pokyn stavíte ten dům a shromažďujete ten materiál?" Ptali jsme...
Ezdráš 5:11...slovy: "Jsme služebníci Boha nebe i zeměstavíme chrám, který tu stával kdysi před lety a který...
Ezdráš 5:16...domu v Jeruzalémě. Od doby se dodnes staví a ještě není dokončen." Nuže, bude-li král ráčit, ...
Ezdráš 6:14...podle dopisu krále Dareia. Židovští stařešinové stavěli a dílo rostlo, jak prorokoval prorok Ageus a...
Nehemiáš 2:18...ruku a jaká slova ke mně pronesl král. "Pojďme stavět!" řekli na to a sebrali odvahu k tomu dobrému dílu....
Nehemiáš 2:20...na to. "My jsme jeho služebníci a začali jsme stavět. Vy ale v Jeruzalémě nemáte žádný podíl, právo ani...
Nehemiáš 3:2... postupovali k věži Chananel. Vedle nich stavěli muži z Jericha a vedle nich Zakur, syn Imriho....
Nehemiáš 3:3...a vedle nich Zakur, syn Imriho. Rybnou bránu stavěli synové Senaovi. Upevnili trámy a osadili vrata,...
Nehemiáš 3:33...a kupci. Jakmile se Sanbalat doslechl, že stavíme hradby, rozhněval se, přímo zuřil, a začal Židy...
Nehemiáš 3:35... který mu stál po boku, řekl: "Jen klidně stavějí. Ta jejich kamenná zeď spadne, jen co po liška...
Nehemiáš 3:38... neboť brojili proti stavitelům. A tak jsme stavěli hradby. byly z poloviny zaceleny a lid pracoval...
Nehemiáš 4:3...Bohu a na obranu proti nim jsme ve dne i v noci stavěli stráž. Tehdy se v Judsku začalo říkat: "Ubývá síla...
Nehemiáš 4:11... luky a pancíři střežili celý rod Judův, který stavěl hradby. Nosiči jednou rukou přenášeli stavební...
Nehemiáš 6:6...to potvrzuje, že s Židy plánuješ vzpouru. Proto stavíš ty hradby. Podle těch zpráv prý chceš být jejich...
Job 5:11...deště na zemi, potoky pouští po kraji. Ponížené staví na místech vysokých, truchlícím dává bezpečí. Hatí...
Job 7:12... Jsem snad moře, jsem snad drak, abys nade mnou stavěl stráž? Myslím si: ‚Na lůžku se mi uleví, spánek...
Job 39:27...rozestře? Vznese se orel na tvůj povel, aby si stavěl hnízdo ve výšce? Na skále bydlí, na nocuje,...
Žalmy 18:34...cestu mou. Mým nohám udílí hbitost lanístaví na výšiny. paže učí, jak obstát v boji, ...
Žalmy 34:17...k jejich volání. Zločincům se však Hospodin staví tváří, aby jejich památku ze země vymýtil. Volání...
Žalmy 41:13... neboť jsem nevinný, do své přítomnosti  stavíš navěky. je požehnán Hospodin, Bůh izraelský, od...
Žalmy 73:6...bídami nejsou stiženi. Pýchu jak náhrdelník stavějí na odiv, jak šatem se halí vlastní krutostí. Oči se...
Žalmy 127:1...snopy shromáždil. Šalomounova poutní píseň. Nestaví-li dům Hospodin, marně se namáhají, kdo jej stavějí....
Přísloví 24:27...venku, o své pozemky se postarej, potom si můžeš stavět dům. Nesvědč proti bližnímu pro nic za nic; chceš...
Přísloví 28:4...Zákon, velebí darebáka, kdo Zákon dodržují, se staví proti nim. Spravedlnost je nad chápání zlých lidí,...
Přísloví 30:26...králíci, národ nepříliš mocný, ve skále si však staví obydlí; kobylky sice krále nemají, všechny však v...
Izaiáš 3:9...tváře svědčí proti nim - svůj hřích jak Sodoma stavějí na odiv. Běda jim! Přivedli na sebe neštěstí....
Izaiáš 9:9...říkají: "Cihly byly zbořeny, my však budeme stavět z kamení! Plané fíkovníky byly skáceny, my je však...
Izaiáš 65:21...sta let nedosáhne, bude za proklatce. Budou si stavět domy a bydlet v nich, sázet vinice a jejich plody...
Izaiáš 65:22...nich, sázet vinice a jejich plody jíst. Nebudou stavět, aby bydleli jiní, nebudou sázet, aby to jiní...
Izaiáš 66:1...zemi mám u nohou jako podnožku. Kde mi to chcete stavět dům? Kde být místo, kde bych spočinul? Vždyť jsem...
Jeremiáš 18:20...zlem, že na kopou jámu? Pamatuj, jak jsem se stavěl před tebe a přimlouval se za , abych od nich...
Jeremiáš 22:13...tuto zem nikdy nespatří." "Běda tomu, kdo si staví palác, ale ne spravedlností; tomu, kdo buduje horní...
Jeremiáš 29:5... které jsem z Jeruzaléma vystěhoval do BabylonuStavějte domy a žijte v nich, sázejte zahrady a jezte...
Jeremiáš 29:28...do Babylonu poslal vzkaz: Bude to trvat dlouhoStavějte domy a žijte v nich, sázejte zahrady a jezte...
Jeremiáš 51:12...proti babylonským hradbám! Zesilte hlídkystavte stráž! Buďte připraveni v zálohách! Hospodin rozhodl...
Jeremiáš 52:4... Utábořili se před městem a začali kolem něj stavět obléhací val. Město zůstalo obleženo do...
Ezechiel 11:3...pro město. Říkají: ‚Nemají se právě teď stavět domy? Máme se ve městě jako masíčko v hrnci.' Proto...
Ezechiel 14:3...Tito muži chovají v srdci hnusné modlystavějí si před oči to, co je vede k špatnosti. Mám snad...
Ezechiel 14:4...z domu Izraele by v srdci choval hnusné modlystavěl si před oči to, co ho vede k špatnosti, a přitom by...
Ezechiel 14:7...oddělil, takže by v srdci choval hnusné modlystavěl si před oči to, co ho vede k špatnosti, a přitom by...
Ezechiel 28:26...Jákobovi. Budou v bydlet bezpečně, budou si stavět domy a sázet vinice. Budou žít v bezpečí, vykonám...
Daniel 10:13...na . Jedenadvacet dnů se ale proti mně stavěl kníže perského království, než mi přišel na pomoc...
Ozeáš 10:1...plodila. Čím víc však míval ovoce, tím víc si stavěl oltáře. Čím lepší byla jeho zem, tím líp si zdobil...
Amos 9:6...zase opadne jako ta řeka v Egyptě. Ten, který si staví v nebi komnaty a svoji klenbu založil na zemi, ten,...
Micheáš 7:6...co máš v náručí! Syn pohrdá svým otcem, dcera se staví proti matce, snacha své tchyni vzdoruje - člověk ...
Abakuk 2:12...a trámy ze střechy se přidají. Běda tomu, kdo staví město na krvi, kdo zakládá obec příkořím! Copak...
Sofoniáš 1:13...se stane kořistí, jejich domy budou zbořenyStavějí si domy, je však nezabydlí, sázejí vinohrady,...
Ageus 1:8...vám vede! Vypravte se do hor, přivezte dřevostavte chrám. pak v něm najdu zalíbení, a tak se oslavím...
Zachariáš 6:15... Dokonce i z daleka budou lidé přicházetstavět Hospodinův chrám a tehdy poznáte, že k vám poslal...
Malachiáš 1:4...si může říci: "Byli jsme poraženi, ale znovu vystavíme trosky." Hospodin zástupů však praví: Jen si...
Matouš 23:29...Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytcistavíte hroby prorokům, zdobíte náhrobky spravedlivých a...
Lukáš 11:33...víc než Jonáš. Nikdo nerozsvítí lampu, aby ji postavil do skrýše nebo pod nádobu. Staví ji na svícen, aby...
Lukáš 11:47...na ta břemena ani prstem nesáhnete. Běda vám, že stavíte hroby proroků, které zabili vaši otcové! Tím jen...
Lukáš 11:48...svých otců. Oni je totiž zabíjeli a vy jim stavíte hroby. Proto také Moudrost Boží řekla: ‚Pošlu k nim...
Lukáš 14:30...okolo by se mu posmívali: ‚Tenhle člověk začal stavět a nemohl to dokončit!' Anebo když nějaký král...
Lukáš 17:28...Jedli a pili, kupovali a prodávali, sázelistavěli, ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z...
Jan 2:20...Ježíš, "a za tři dny ho postavím." "Ten chrám se stavěl čtyřicet šest let!" řekli na to Židé. "A ty ho...
Skutky 7:49... zemi mám u nohou jako podnožku. Jaký mi chcete stavět dům, praví Hospodin, a jaké místo, kde bych...
Skutky 26:9...se ovšem také domníval, že se musím všemožně stavět proti jménu Ježíše Nazaretského, což jsem také v...
1. Korintským 3:10...milosti, jíž se mi dostalo, jsem jako zkušený stavitel položil základy, na kterých pak staví další. Každý...
1. Korintským 3:12... a to je Ježíš Kristus. kdo na tom základě staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, z dříví, sena nebo...
2. Korintským 10:5... Jimi boříme výmysly i každou nadutost, která se staví proti poznání Boha. Jimi podmaňujeme každou myšlenku...
Galatským 2:18...napomáhá hříchu? V žádném případě! Kdybych znovu stavěl, co jsem předtím zbořil, usvědčoval bych sám sebe...
Galatským 4:14...kázal evangelium v tělesné slabosti. I když můj stav byl pro vás zkouškou, nepohrdli jste mnou a neodmítli...
1. Tesalonickým 2:15...jako proroky, nás vyhnali, Bohu se nelíbístaví se proti všem lidem, když nám brání mluvit k pohanům...
Jakub 4:6... nabízí úžasnou milost! Říká přece: "Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí." Poddejte...
1. Petr 5:5...pokorou vůči sobě navzájem, vždyť "Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí." Pokořte se...

Slova obsahující staví: dostaví (6) nastaví (1) nenastaví (2) nepostaví (4) nepostavím (1) nepostavíš (4) nepostavíte (1) nestaví (2) nestavíme (1) nezastaví (5) postaví (48) postavím (21) postavíme (4) postavíš (15) postavíte (2) představíme (1) staví (22) stavím (1) stavíme (2) stavíš (3) stavíte (5) ustaví (2) ustavím (1) vystaví (7) vystavím (1) vystavíme (1) vystavíš (2) zastaví (11) zastavím (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |