Stav

Hledám varianty 'stav' [ stavu (5) stavte (2) stavíte (5) stavíš (3) stavíme (2) stavím (1) staví (22) stavem (1) stav (2) ]. Nalezeny 42 verše.
Leviticus 7:20...někdo jedl maso Hospodinovy pokojné oběti ve stavu vlastní nečistoty, bude vyobcován ze svého lidu....
Leviticus 22:3...synové Izraele obětují Hospodinu jako svaté) ve stavu vlastní nečistoty, takový člověk bude vyvržen z ...
Soudců 16:14...tebe!" Probudil se ze spánku a vytrhl kolík i se stavem a osnovou. A tak mu vyčítala: "Jak můžeš říkat, že...
1. Samuel 15:12...mu ale: "Saul odešel na Karmel. Víš, že si tam staví pomník? Odtud se vydal dolů do Gilgalu." Když pak...
2. Samuel 14:20...slova. Tvůj služebník Joáb to udělal, aby změnil stav věci. Můj pán je ale moudrý jako Boží anděl; o...
2. Samuel 22:34...cestu mou, Mým nohám udílí hbitost lanístaví na výšiny. paže učí, jak obstát v boji, ...
1. Královská 6:12...slovo Hospodinovo: "Pokud jde o chrám, který stavíš: Budeš-li dodržovat zákony, vykonávat úsudky a...
2. Letopisů 2:3...jeho paláce, když si stavěl svůj palác. Nuže,  stavím chrám jménu Hospodina, svého Boha. Chci ho zasvětit...
2. Letopisů 24:13...pod rukama. Obnovili Boží chrám do původního stavu a ještě ho zpevnili. Když byli hotovi, přinesli zbylé...
Ezdráš 4:1...Judy a Benjamína uslyšeli, že navrátilci staví chrám Hospodinu, Bohu Izraele, přišli za Zerubábelem...
Ezdráš 5:3...svými společníky a ptali se jich: "Na čí pokyn stavíte ten dům a shromažďujete ten materiál?" Ptali se...
Ezdráš 5:8...přišli do judské provincie k domu velikého BohaStaví se z tesaných kvádrů a do zdí se vkládají trámy....
Ezdráš 5:9... Ptali jsme se jejich stařešinů: "Na čí pokyn stavíte ten dům a shromažďujete ten materiál?" Ptali jsme...
Ezdráš 5:11...slovy: "Jsme služebníci Boha nebe i zeměstavíme chrám, který tu stával kdysi před lety a který...
Ezdráš 5:16...domu v Jeruzalémě. Od doby se dodnes staví a ještě není dokončen." Nuže, bude-li král ráčit, ...
Nehemiáš 3:33...a kupci. Jakmile se Sanbalat doslechl, že stavíme hradby, rozhněval se, přímo zuřil, a začal Židy...
Nehemiáš 6:6...to potvrzuje, že s Židy plánuješ vzpouru. Proto stavíš ty hradby. Podle těch zpráv prý chceš být jejich...
Job 5:11...deště na zemi, potoky pouští po kraji. Ponížené staví na místech vysokých, truchlícím dává bezpečí. Hatí...
Žalmy 18:34...cestu mou. Mým nohám udílí hbitost lanístaví na výšiny. paže učí, jak obstát v boji, ...
Žalmy 34:17...k jejich volání. Zločincům se však Hospodin staví tváří, aby jejich památku ze země vymýtil. Volání...
Žalmy 41:13... neboť jsem nevinný, do své přítomnosti  stavíš navěky. je požehnán Hospodin, Bůh izraelský, od...
Přísloví 28:4...Zákon, velebí darebáka, kdo Zákon dodržují, se staví proti nim. Spravedlnost je nad chápání zlých lidí,...
Přísloví 30:26...králíci, národ nepříliš mocný, ve skále si však staví obydlí; kobylky sice krále nemají, všechny však v...
Izaiáš 38:12...jsem svůj život zavinul, když odstřihls od stavu - než uplyne den s večerem, se mnou skoncuješ! Do...
Jeremiáš 22:13...tuto zem nikdy nespatří." "Běda tomu, kdo si staví palác, ale ne spravedlností; tomu, kdo buduje horní...
Jeremiáš 51:12...proti babylonským hradbám! Zesilte hlídkystavte stráž! Buďte připraveni v zálohách! Hospodin rozhodl...
Amos 9:6...zase opadne jako ta řeka v Egyptě. Ten, který si staví v nebi komnaty a svoji klenbu založil na zemi, ten,...
Micheáš 7:6...co máš v náručí! Syn pohrdá svým otcem, dcera se staví proti matce, snacha své tchyni vzdoruje - člověk ...
Abakuk 2:12...a trámy ze střechy se přidají. Běda tomu, kdo staví město na krvi, kdo zakládá obec příkořím! Copak...
Ageus 1:8...vám vede! Vypravte se do hor, přivezte dřevostavte chrám. pak v něm najdu zalíbení, a tak se oslavím...
Matouš 23:29...Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytcistavíte hroby prorokům, zdobíte náhrobky spravedlivých a...
Lukáš 11:33...víc než Jonáš. Nikdo nerozsvítí lampu, aby ji postavil do skrýše nebo pod nádobu. Staví ji na svícen, aby...
Lukáš 11:47...na ta břemena ani prstem nesáhnete. Běda vám, že stavíte hroby proroků, které zabili vaši otcové! Tím jen...
Lukáš 11:48...svých otců. Oni je totiž zabíjeli a vy jim stavíte hroby. Proto také Moudrost Boží řekla: ‚Pošlu k nim...
1. Korintským 3:10...milosti, jíž se mi dostalo, jsem jako zkušený stavitel položil základy, na kterých pak staví další. Každý...
1. Korintským 3:12... a to je Ježíš Kristus. kdo na tom základě staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, z dříví, sena nebo...
2. Korintským 10:5... Jimi boříme výmysly i každou nadutost, která se staví proti poznání Boha. Jimi podmaňujeme každou myšlenku...
Galatským 4:14...kázal evangelium v tělesné slabosti. I když můj stav byl pro vás zkouškou, nepohrdli jste mnou a neodmítli...
1. Tesalonickým 2:15...jako proroky, nás vyhnali, Bohu se nelíbístaví se proti všem lidem, když nám brání mluvit k pohanům...
Jakub 4:6... nabízí úžasnou milost! Říká přece: "Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí." Poddejte...
1. Petr 5:5...pokorou vůči sobě navzájem, vždyť "Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí." Pokořte se...
Juda 1:6...bylo s anděly, kteří nezůstali ve svém původním stavu, ale opustili své určené místo. Bůh je uvěznil ve...

Slova obsahující stav: dostavěl (1) dostavěli (1) dostavěn (1) dostavěny (1) dostaví (6) dostavil (3) dostavili (4) dostavilo (2) chvástavé (1) nastav (4) nastavěl (6) nastavěli (4) nastaví (1) nastavil (4) nastavila (1) nastavovala (1) nastavte (1) nastavuji (1) nastavují (1) nenastaví (2) neodstavené (1) nepostaví (4) nepostavil (3) nepostavili (2) nepostavím (1) nepostavíš (4) nepostavíte (1) nestav (4) nestavějí (2) nestavějte (1) nestavěl (4) nestavěli (1) nestavěly (1) nestaví (2) nestavíme (1) nestavte (1) nezastaví (5) nezastavuj (1) nezastavujte (1) odstaveným (1) podstavce (3) podstavcem (3) podstavcích (1) podstavců (1) podstavec (8) postav (40) postava (3) postavě (2) postaven (13) postavena (1) postavené (1) postaveného (1) postaveném (1) postaveni (2) postavení (13) postaveno (1) postavených (1) postaví (48) postavil (222) postavila (5) postavili (49) postavilo (1) postavily (3) postavím (21) postavíme (4) postavíš (15) postavit (41) postavíte (2) postavme (2) postavte (10) postavy (3) představách (1) představené (2) představeného (7) představenému (1) představení (10) představený (6) představených (7) představeným (3) představenými (2) představil (1) představíme (1) představit (1) představitele (3) představitelé (6) představiteli (1) představitelům (3) představou (1) představoval (2) představovala (1) představte (1) představuje (3) představujeme (1) představy (3) přestavbě (1) přistav (1) přístav (2) přístavba (1) přístavbu (2) přístavby (1) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |