Statečné

Hledám varianty 'statečné' [ statečných (2) statečný (11) stateční (9) statečné (3) ]. Nalezeno 25 veršù.
Deuteronomium 31:6...podle příkazu, který jsem vám dal. Buďte silnístateční, nebojte se jich ani nelekejte. Sám Hospodin, váš...
Deuteronomium 31:7...před očima celého Izraele mu řekl: "Buď silnýstatečný, neboť ty vejdeš s tímto lidem do země, o níž...
Deuteronomium 31:23...přikázal Jozuovi, synu Nunovu: "Buď silnýstatečný! Ty přivedeš syny Izraele do země, kterou jsem jim...
Jozue 1:6... samotného a neopustím . Buď silnýstatečný, neboť ty dáš tomuto lidu za dědictví zem, o níž...
Jozue 1:7...otcům, že jim ji dám. Jen buď silný a velmi statečný, abys pečlivě dodržoval celý Zákon, který ti...
Jozue 1:9...se ti bude dařit. Přikazuji ti: Buď silnýstatečný, neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin, tvůj Bůh,...
Jozue 1:18... mu přikážeš cokoli, zemře. Jen buď silnýstatečný!" Jozue, syn Nunův, pak ze Šitimu tajně vyslal...
Jozue 10:25...řekl: "Nebojte se a nestrachujte, buďte silnístateční. Takto Hospodin naloží se všemi nepřáteli, proti...
1. Samuel 16:18..." promluvil jeden ze sluhů. "Je to schopnýstatečný muž, dobře mluví, krásně vypadá a Hospodin je s...
2. Samuel 2:7...dobrodiní za to, co jste vykonali. Buďte tedy stateční a silní. Váš pán Saul je mrtev, ale judský dům si...
2. Samuel 13:28...se. Je to přece na můj rozkaz. Buďte silnístateční!" Abšalomovi mládenci pak s Amnonem naložili, jak...
1. Letopisů 22:13...Mojžíšovi svěřil pro Izrael. Buď silnýstatečný. Neboj se a nestrachuj. Hle, připravil jsem pro...
1. Letopisů 28:20...řekl David svému synu Šalomounovi. "Buď silnýstatečný; dej se do díla! Neboj se a nestrachuj, neboť...
2. Letopisů 14:7...000 Benjamínců vládnoucích štítem a lukem, samé statečné bojovníky. Tehdy proti němu vytáhl Habešan Zerach...
2. Letopisů 19:11... Levité vám budou sloužit jako úředníci. Buďte stateční a pusťte se do práce. Hospodin bude na straně...
2. Letopisů 26:17...oltáři pálil kadidlo. Kněz Azariáš a osmdesát statečných Hospodinových kněží tam šli za ním. Postavili se...
2. Letopisů 32:7...u městské brány a povzbuzoval je: "Buďte silnístateční! Nebojte se ani se nelekejte asyrského krále ani...
Job 12:21... I přední muže vystavuje hanbě, odzbrojujestatečné. Odkrývá hlubiny temnoty, na světlo vyvádí, co...
Žalmy 27:14...dobrý je Hospodin! Spoléhej na Hospodina, buď statečný a on posilní. Spoléhej na Hospodina! Žalm...
Žalmy 31:25...těm, kdo se pyšně chovají. Buďte silní a v srdci stateční, všichni, jichž nadějí je Hospodin! Poučný žalm...
Žalmy 112:8... srdce pevné, na Hospodina spoléhá. Srdce  statečné, nemá strach, nakonec uvidí svých protivníků pád....
Kazatel 9:11...viděl jsem, že běh nezáleží na rychlých a boj na statečných, ba ani živobytí na moudrých, bohatství na...
Jan 16:33...pokoj. Na světě zakoušíte soužení, ale buďte stateční - jsem přemohl svět." Když to Ježíš pověděl,...
Skutky 23:11...do pevnosti. Tu noc před ním stanul Pán. "Buď statečný," řekl mu. "Jako jsi o mně svědčil v Jeruzalémě,...
1. Korintským 16:13...bude mít možnost. Bděte, stůjte ve víře, buďte stateční, buďte silní. Všechno se mezi vámi děje v lásce...

Slova obsahující statečné: nedostatečné (1) statečné (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |