Starosti

Hledám varianty 'starosti' [ starostmi (4) starostí (2) starosti (21) starost (11) ]. Nalezeno 36 veršù.
Genesis 39:22...do Josefových rukou. Cokoli tam dělali, měl na starosti on. Vrchní žalářník ani nemusel na nic, co mu...
Numeri 3:28...8 600 mužů starších jednoho měsíce. Ti měli na starost svatyni. Rody Kehatových synů tábořily na jižní...
Růt 2:5...zeptal se Boáz svého služebníka, který měl na starosti žence. Služebník mu řekl: "To je ta mladá Moábka,...
1. Samuel 9:20... které se ti před třemi dny ztratily, si nedělej starosti. se našly. Vždyť ke komu se upíná touha celého...
1. Samuel 10:2...jsi šel hledat, se našly. Tvůj otec nemá starost o oslice, ale bojí se o vás. Říká si: Co můj syn?...
1. Královská 9:23...veleli Šalomounovým pracím, bylo 550. Ti měli na starosti veškerou pracovní sílu. Jakmile se faraonova dcera...
1. Letopisů 9:28...a ráno co ráno otevírat. Někteří z nich měli na starosti služebné náčiní, a tak je přepočítané vnášeli a...
1. Letopisů 16:42...láska trvá navěky." Heman a Jedutun měli na starosti trubky, činely a další nástroje Boží hudby....
1. Letopisů 23:4...počet činil 38 000 mužů. Z nich 24 000 mělo na starosti dílo Hospodinova domu, 6 000 dělalo úředníky a...
1. Letopisů 26:20... Ostatním levitům, jejich bratrům, připadla starost o pokladnice Božího domu a pokladnice svatých věcí....
1. Letopisů 26:28...Joáb, syn Ceruji. Vše, co se zasvěcovalo, měl na starosti Šelomit a jeho bratři. Kenaniáš a jeho synové z...
1. Letopisů 27:32... Spolu s Jechielem, synem Chakmoniho, měl na starosti královské syny. Dalším královým rádcem byl...
2. Letopisů 34:13... Tito levité, samí znamenití hudebníci, měli na starosti nosiče a dozírali na veškeré dělníky všech řemesel...
Žalmy 142:3...Hospodinu volám, žadoním! Vylévám před ním svoje starosti, své trápení mu svěřuji. Na duchu klesám slabostí,...
Přísloví 12:25...svěřena vláda, zahálčivost však vede k poroběStarosti člověka tíží v srdci, laskavé slovo ale radost...
Izaiáš 32:18...žít, v domovech plných bezpečí, v odpočinutí bez starostí. I kdyby byl les pobit kroupami a město srovnáno...
Matouš 6:25...Bohu i mamonu." "Proto vám říkám: Nemějte starost o svůj život ani o své tělo - co budete jíst a pít...
Matouš 6:27...vy mnohem dražší? Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? A proč si děláte...
Matouš 6:28...prodlouží život o jediný den? A proč si děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní lilie, jak rostou....
Matouš 6:31...snad mnohem spíš vás, vy malověrní? Nemějte tedy starosti. Neříkejte: ‚Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si...
Matouš 6:34... a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek; zítřek bude mít své vlastní starosti. Den...
Matouš 13:22... Do trní je zaseto u toho, kdo slyší Slovo, ale starosti tohoto světa a oklamání bohatstvím to slovo dusí,...
Marek 4:19...jsou ti, kteří slyší Slovo, ale pak přicházejí starosti tohoto světa, oklamání bohatstvím a chtivost po...
Marek 13:11...odvádět a dávat do vězení, nedělejte si předem starosti, co máte říci, ale mluvte, co vám bude dáno v tu...
Lukáš 8:14...ti, kteří slyšeli, ale pozvolna bývají dušeni starostmi, bohatstvím a rozkošemi tohoto života, takže...
Lukáš 12:22...obrátil ke svým učedníkům: "Říkám vám, nemějte starost o svůj život ani o své tělo - co budete jíst a co...
Lukáš 12:25...máte vy než ptáci! Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? Když nezmůžete ani...
Jan 12:6...rozdat chudým!" To však neřekl proto, že by měl starost o chudé, ale že byl zloděj. Měl totiž na starosti...
Jan 13:29...ale nerozuměl, proč mu to řekl. Jidáš měl na starosti pokladnu, a tak si někteří mysleli, že mu Ježíš...
Římanům 13:14...a nestydatě, ne ve svárech a závisti. Místo starostí o tělesné touhy se oblečte do Pána Ježíše Krista. ...
1. Korintským 7:21... Byl jsi povolán jako otrok? Nedělej si s tím starosti. Pokud se ale můžeš stát svobodným, určitě toho...
1. Korintským 7:32...končí. Proto bych rád, abyste se nezatěžovali starostmi. Svobodný se stará o věci svého Pána, aby se...
2. Korintským 11:28... Kromě toho všeho na denně doléhá ještě starost o všechny církve. Když je někdo slabý, neslábnu...
Filipským 2:20... jako je on, kdo by měl o vás tak opravdovou starost. Všichni si totiž hledí jen svého, a ne toho, co je...
Filipským 4:6...vaši vlídnost. Pán je blízko. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s...
1. Petr 5:7...ruku, a on vás v pravý čas povýší. Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží. Probuďte se,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |