Starce

Hledám varianty 'starce' [ stařec (11) starcům (1) starců (14) starci (15) starce (12) ]. Nalezeny 53 verše.
Genesis 18:12...stářím, mám zakusit rozkoš? Navíc, můj pán je stařec!" Hospodin se Abrahama zeptal: "Proč se Sára smála a...
Genesis 19:4...obyvatelé města, sodomští muži od mladíků po starce, všechen lid ze všech stran. "Kde jsou ti muži, co k...
Genesis 24:1...vlastnictví jako pohřebiště. Abraham byl  stařec pokročilého věku a Hospodin mu ve všem požehnal....
Exodus 10:9...jít?" Mojžíš řekl: "Půjdeme se svými mladíkystarci, půjdeme se svými syny i dcerami, se svým bravem i...
Leviticus 19:32...jsem Hospodin, váš Bůh. Před šedinami povstaňstarci prokaž čest a měj v úctě svého Boha. jsem...
Deuteronomium 28:50...nerozumíš, surový národ, jenž nebere ohled na starce a neslituje se nad dítětem. Bude požírat plod tvého...
Jozue 13:1...jeden, celkem jedenatřicet králů. Jozue byl  stařec pokročilého věku. Hospodin mu řekl: "Jsi starý a...
Jozue 23:1...odpočinek ode všech okolních nepřátel. Jozuestařec pokročilého věku, svolal celý Izrael s jeho...
Jozue 23:2...náčelníky, soudci i správci a řekl jim: "Jsem  stařec pokročilého věku. Sami jste viděli, co všechno...
1. Samuel 28:14...žena. "Jak vypadá?" ptal se."Zvedá se nějaký stařec zahalený pláštěm," odpověděla. Tehdy Saul poznal, že...
1. Samuel 30:2...vypálili. Všechny, kdo tam zůstali, ženy, dětistarce, zajali. Nikoho nezabili, ale odvedli je s sebou...
1. Královská 1:1...ta rána od Izraele odvrátila. Král David byl  stařec v pokročilém věku. Nemohl se zahřát, ani když ho...
1. Královská 12:6...se tedy rozešel. Král Rechoboám se pak radil se starci, kteří bývali ve službách jeho otce Šalomouna, dokud...
1. Královská 12:8...navždycky." On ale odmítl radu, kterou mu dávali starci, a poradil se s mladíky, kteří s ním vyrůstali a teď...
1. Královská 12:13...odpověděl tvrdě, nedbaje na radu, kterou mu dali starci. Odpověděl jim podle rady mladíků: "Můj otec vám...
2. Letopisů 10:6... Lid se tedy rozešel. Král Rechoboám se radil se starci, kteří bývali ve službách jeho otce Šalomouna, dokud...
2. Letopisů 10:8...navždycky." On ale odmítl radu, kterou mu dávali starci, a poradil se s mladíky, kteří s ním vyrůstali a teď...
2. Letopisů 10:13...odpověděl tvrdě. Rechoboám totiž nedbal na radu starců, ale odpověděl jim podle rady mladíků:"Můj otec vám...
2. Letopisů 36:17...přímo ve svatyni. Neušetřil mládence ani pannystarce ani kmety; všichni mu padli do rukou. Všechno...
Job 12:20... dávné opory strhává. Odebírá slovo zkušenýmstarce zbavuje soudnosti. I přední muže vystavuje hanbě,...
Žalmy 107:32... je vyvyšován ve shromáždění lidu, v radě starců jej oslaví! Mohutné řeky obrací v pouště, vodní...
Žalmy 119:100...o tvých svědectvích. Rozumnější jsem dokonce nad starce, neboť se držím tvých pravidel. Od každé zlé cesty...
Přísloví 17:6...Tvůrce; škodolibý člověk trestu neujde. Korunou starců jsou jejich vnuci, ozdobou synů otcové. Hlupáku...
Přísloví 20:29... Chloubou mládenců je jejich síla, ozdobou starců šediny. Modřiny a boule vydrhnou špatnost, rány...
Izaiáš 3:2... hrdinu i bojovníka, soudce i proroka, věštcestarce, velitele i váženého muže, rádce i mudrce, věštce i...
Izaiáš 9:14...kmen i rákos v jednom dni. (Tou hlavou je stařec a hodnostář, ocas je prorok, jenž učí lži.) Neboť...
Izaiáš 20:4...egyptské zajatce a habešské vyhnance, mladíkystarce - nahé a bosé, s holými zadky, k zostuzení Egypta....
Izaiáš 47:6... tys ale nad nimi lítost neměla, svým jhem jsistarce krutě tížila. Říkalas: "Jsem věčná královna," a nic...
Izaiáš 65:20... které by zemřelo po pár dnech, a nebude tam ani stařec, který by nenaplnil svůj věk. Ten, kdo zemře ve sto...
Jeremiáš 6:11... Vždyť budou zachváceni muži i s ženami, bastarci, kteří dožili své dny. Jejich domy pak připadnou...
Jeremiáš 31:13... Panna se tehdy vesele roztančí a mládencistarci spolu s . Jejich truchlení v radost proměním,...
Jeremiáš 51:22...s vozataji, tebou drtím muže i ženy, tebou drtím starce i mladíky, tebou drtím mládence i panny, tebou drtím...
Pláč 4:16...nikdo nebere ohled na kněží, nikdo nešetří ani starce. Oči jsme napínali, nás bolely, marně jsme pomoc...
Pláč 5:12...městech Judových. Naše velmože nám pověsili, ke starcům úctu neměli! Mládenci roztáčejí mlýn, chlapci...
Pláč 5:14...roztáčejí mlýn, chlapci klopýtají pod dřívímStarci v branách nesedí, mládenci dozpívali. Utichlo...
Joel 2:16...Shromážděte lid, posvěťte shromáždění, sezvěte starce, shromážděte děti i malé kojence. Ženich vyjde z...
Joel 3:1...a vaši synové i dcery budou prorokovat; vaši starci budou mívat sny a vaši mladíci vídat vidění. Ano, i...
Zachariáš 8:4...V ulicích Jeruzaléma budou znovu sedávat starci a stařenky, každý s holí v ruce, jak budou staří....
Lukáš 1:18...poznám?" zeptal se anděla Zachariáš. "Vždyť jsem stařec! I moje manželka je v pokročilém věku." Anděl mu...
Skutky 2:17...prorokovat, vaši mladíci uvidí vidění, vaši starci budou mít sny. Jistěže na své služebníky a...
Filemon 1:9...se patří, pro lásku raději prosím - Pavel,  stařec a teď také vězeň Krista Ježíše. Prosím ohledně...
Zjevení 4:4...trůnů a na těch trůnech sedělo čtyřiadvacet starců oblečených do bílých rouch a na hlavách měli zlaté...
Zjevení 4:10... Živému na věky věků, padne těch čtyřiadvacet starců před obličejem Sedícího na trůnu, klanějí se Živému...
Zjevení 5:5...tu knihu a nahlédnout do . Jeden z těch starců mi však řekl: "Neplač. Hle, zvítězil Lev z pokolení...
Zjevení 5:6...trůnu a těch čtyř bytostí a uprostřed těch starců stojí Beránek jako zabitý a sedm rohů a sedm očí,...
Zjevení 5:8...ji vzal, ty čtyři bytosti a těch čtyřiadvacet starců padlo před Beránkem na kolena. Každý měl loutnu a...
Zjevení 5:11...kralovat nad zemí." Okolo trůnu, těch bytostístarců jsem viděl a slyšel hlas mnoha andělů. Byly jich...
Zjevení 5:14...na věky věků!" A čtyři bytosti řekly: "Amen!" A starci padli na kolena a klaněli se. Dále jsem viděl, jak...
Zjevení 7:11...Všichni andělé, kteří stáli okolo trůnustarců i těch čtyř bytostí, padli před trůnem na tváře a...
Zjevení 7:13...našemu Bohu na věky věků. Amen!" Jeden z těch starců pak promluvil a zeptal se : "Kdo jsou ti oblečení...
Zjevení 11:16...kralovat na věky věků!" Tehdy těch čtyřiadvacet starců, kteří sedí na svých trůnech před Božím obličejem,...
Zjevení 14:3...trůnem a před těmi čtyřmi bytostmi i před těmi starci. Tu píseň se nikdo nemohl naučit, jen těch sto...
Zjevení 19:4...Její dým stoupá na věky věků." Těch čtyřiadvacet starců a ty čtyři bytosti padli a klaněli se Bohu sedícímu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |