Starat

Hledám varianty 'starat' [ starejte (1) staráte (2) starat (7) staráš (3) staraly (3) starali (5) staral (7) starají (4) ]. Nalezeny 32 verše.
Genesis 30:30...příchodu Hospodin požehnal. Kdy se budu moci starat také o svůj vlastní dům?" Lában řekl: "Co ti mám...
Genesis 47:12...Tam Josef opatřoval svého otce i bratry chlebemstaral se o celou otcovu rodinu po ty nejmenší. V celé...
Numeri 18:3...připojí k tobě a slouží ti. Budou držet strážstarat se o tebe i o celý Stan. Nesmí se však přiblížit k...
Numeri 18:4...jak oni, tak vy. Připojí se k tobě, aby se starali o Stan setkávání a o veškerou službu Příbytku....
2. Samuel 15:16...dvorem. Zanechal tam jen deset konkubín, aby se staraly o dům. Když král s celým tím zástupem odcházel,...
2. Samuel 16:21...konkubínami svého otce, které tu nechal, aby se staraly o dům. Když celý Izrael uslyší, jak ses svému otci...
2. Samuel 19:33...starý, bylo mu osmdesát let. To on se o krále staral během jeho pobytu v Machanajim, neboť to byl zámožný...
2. Samuel 20:3...deset konkubín, které tam předtím nechal, aby se staraly o dům, a dal je hlídat v ústraní. Postaral se o ,...
1. Královská 4:7...a jeho palác. Každý měsíc v roce se o zásobování staral jeden z nich. Toto jsou jejich jména: Ben-hur...
1. Královská 5:7...i všech, kdo byli pozváni k jeho stolu, a starali se o to, aby nic nechybělo. Každý ve svém pořadí...
2. Královská 9:18...naproti: "Král se ptá - přinášíš pokoj?" "Co se staráš o pokoj?" opáčil Jehu. "Zařaď se za !" Strážný...
2. Královská 9:19...jezdce: "Král se ptá - přinášíš pokoj?" "Co se staráš o pokoj?" opáčil Jehu. "Zařaď se za !" Strážný pak...
2. Královská 10:6...vyrůstalo u předních mužů města, kteří se o  starali. Jakmile ten list dostali, vzali královské syny a...
2. Královská 25:12...z lidu tam velitel gardistů nechal, aby se někdo staral o vinice a oral pole. Bronzové sloupy Hospodinova...
1. Letopisů 23:29...a při plnění povinností u Božího domu. Měli se starat o chleby předložení, o jemnou mouku pro moučné oběti...
2. Letopisů 23:18...se podle Davidových pokynů s veselím a zpěvem starali o Hospodinův dům a přinášeli Hospodinu zápalné...
Nehemiáš 9:21... když žíznili. Čtyřicet let ses o na poušti staral; nic jim nechybělo, oděv nechátral, nohy neotekly....
Ester 2:7...babylonský král Nabukadnezar. Mordechaj se staral o dceru svého strýce Hadasu zvanou Ester, protože...
Ezechiel 34:2... kteří pasete sami sebe! Nemají se snad pastýři starat o ovce? Tvaroh jíte, vlnou se oblékáte, vykrmené...
Ezechiel 34:8...a protože pastýři nehledají ovce, ale starají se sami o sebe, a nikoli o ovce, proto, vy...
Ezechiel 34:10...pastýře, takže se ti pastýři nebudou moci starat sami o sebe. Vyrvu jim své ovce ze chřtánu; se...
Ezechiel 34:23...Davida. On bude jejich pastýřem a bude se o  starat. Hospodin budu jejich Bohem a můj služebník David...
Ezechiel 44:14... Nechám je, aby drželi stráž u chrámu, aby se starali o všechnu jeho službu a o všechnu práci v něm....
Ageus 1:9...zástupů. Protože můj chrám je v troskách a vy se staráte každý jen o svůj dům. Proto nad vámi nebe zadrželo...
Zachariáš 11:16... vzbudím totiž v zemi pastýře, který se nebude starat o ztracené, nebude hledat maličké, nebude hojit...
Lukáš 10:41... mi pomůže!" Pán odpověděl: "Marto, Martostaráš se a trápíš se mnoha věcmi. Jen jedno je však...
Lukáš 12:26...den? Když nezmůžete ani to nejmenší, proč se staráte o to ostatní? Podívejte se na lilie, jak rostou....
Filipským 2:25... kterého jste ke mně vyslali, aby se staral o potřeby. Tesknil po vás všech a trápil se, že...
1. Tesalonickým 4:11...v tom stále rostli. Snažte se žít pokojněstarejte se o své věci a pracujte vlastníma rukama, jak...
1. Tesalonickým 5:12...pro ty, kdo mezi vámi pracují, v Pánu se o vás starají a napomínají vás. Za to, co dělají, si jich...
1. Timoteus 3:12...musí být věrní manželé, kteří se dobře starají o své děti a rodiny. Ti, kdo se ve službě osvědčí,...
1. Timoteus 5:17... které jsou osamělé. Starší, kteří se dobře starají o církev, si zaslouží dvojnásobné uznání, zvláště...

Slova obsahující starat: postarat (4) starat (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |