Starší

Hledám varianty 'starší' [ staršímu (1) staršími (9) starším (6) starších (16) staršího (5) starší (48) ]. Nalezeno 85 veršù.
Genesis 10:21... Semovi, otci všech Heberových synů, bratru staršího Jáfeta, se také rodili potomci. Semovi synové...
Genesis 25:23...rozdělí. Jeden lid bude silnější než druhýstarší mladšímu bude služebník." Když se naplnil čas a měla...
Genesis 27:1...mu zeslábly tak, že neviděl, zavolal si svého staršího syna Ezaua a řekl mu: "Synu můj?" "Zde jsem,"...
Genesis 27:15... Potom Rebeka vzala nejlepší šaty svého staršího syna Ezaua, které měla doma, oblékla je svému...
Genesis 27:42...A když byla Rebece oznámena slova jejího staršího syna Ezaua, nechala si zavolat svého mladšího syna...
Genesis 29:16... co chceš za odměnu." (Onen Lában měl dvě dcerystarší se jmenovala Léa a mladší Ráchel. Léa měla měkké oči...
Numeri 3:22...geršonské rody. Podle seznamu čítaly 7 500 mužů starších jednoho měsíce. Geršonské rody tábořily za...
Numeri 3:28...to jsou kehatské rody. Čítaly celkem 8 600 mužů starších jednoho měsíce. Ti měli na starost svatyni. Rody...
Numeri 3:34...merarijské rody. Podle seznamu čítaly 6 200 mužů starších jednoho měsíce. Vůdcem otcovského domu...
Numeri 3:39...po jejich rodech, čítali celkem 22 000 mužů starších jednoho měsíce. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Sečti...
Numeri 3:40..."Sečti mezi syny Izraele všechny prvorozené muže starší jednoho měsíce a pořiď jejich jmenný seznam. Namísto...
Numeri 3:43...prvorozené syny Izraele. Všech prvorozených starších jednoho měsíce bylo na jmenném seznamu 22 273....
Numeri 26:62...oheň. Z levitů bylo započteno celkem 23 000 mužů starších jednoho měsíce. Nebyli započteni mezi syny Izraele...
Numeri 32:11...‚Nikdo z těch, kdo vyšli z Egypta, nikdo starší dvaceti let nespatří zem, kterou jsem s přísahou...
1. Samuel 18:17...i zpět. Saul jednou Davidovi řekl: "Tady je  starší dcera Merab, dám ti ji za ženu. Jen buď mým...
1. Královská 2:22...pro něj rovnou žádej království! Vždyť je to můj starší bratr a navíc na své straně kněze Abiatara i...
2. Královská 19:2...chrámu. Správce paláce Eliakima, písaře Šebnustarší kněze, zahalené pytlovinou, poslal k proroku...
1. Letopisů 24:31...kněžských i levitských otcovských rodů. S rody starších bratrů bylo nakládáno stejně jako s rody mladších....
2. Letopisů 22:1...krále jeho nejmladšího syna Achaziáše. Všechny starší syny totiž v táboře povraždila horda arabských...
Ezdráš 3:8...nad stavbou Hospodinova chrámu pověřili levity starší dvaceti let. Řízení prací na Božím domě se ujal...
Ezdráš 3:12...hlasitě provolával chválu Hospodinu. Mnozí ze starších kněží, levitů a rodových vůdců, kteří ještě...
Job 32:4...Dokud mluvili s Jobem, Elihu čekal, protože byli starší než on. Když ale viděl, že ti tři muži nemají co...
Job 32:7...se říci vám své mínění. Říkal jsem si: ‚ mluví starší, dříve narození učí moudrosti.' Vše ale na duchu...
Job 32:9...chápání. Dříve narození nejsou vždy moudřejšístarší nemusejí mít nejlepší úsudky. A proto říkám:...
Izaiáš 37:2...domu. Správce paláce Eliakima, písaře Šebnustarší kněze, zahalené pytlovinou, poslal k proroku...
Ezechiel 7:26...vidění a skončí vyučování od kněží i rady od starších. Králi nezbude než truchlení, kníže zahalí se...
Ezechiel 16:46...matka byla Chetejka a váš otec Emorejec. Tvá starší sestra Samaří bydlela se svými dcerami po tvé levici...
Ezechiel 16:61...na své způsoby a budeš se stydět, vezmu tvé starší i mladší sestry a dám ti je za dcery, i když to...
Ezechiel 23:4...prsa, nechaly si osahávat své dívčí bradavkyStarší se jmenovala Ohola a její sestra Oholíba. Potom se...
Matouš 15:2... "Proč tvoji učedníci přestupují tradici starších?" říkali. "Vždyť si před jídlem neumývají ruce!"...
Matouš 16:21... že musí jít do Jeruzaléma, mnoho vytrpět od starších, vrchních kněží a znalců Písma, být zabit a...
Matouš 21:23...vyučoval tam, přistoupili k němu vrchní kněžístarší lidu se slovy: "Jakým právem to děláš? Kdo k tomu...
Matouš 26:3...jménem Kaifáš se zatím sešli vrchní kněží se staršími lidu, aby se poradili, jakou lstí by se mohli...
Matouš 26:47...s meči a holemi, poslaný od vrchních kněžístarších lidu. Jeho zrádce si s nimi domluvil znamení: "Je...
Matouš 26:57...Kaifášovi, kde se shromáždili znalci Písmastarší. Petr ho ale zpovzdálí následoval na veleknězův...
Matouš 27:1...se rozplakal. Ráno se všichni vrchní kněžístarší lidu usnesli, že Ježíš musí zemřít. Spoutali ho,...
Matouš 27:3...a vrátil těch třicet stříbrných vrchním kněžímstarším. "Zhřešil jsem!" zvolal. "Zradil jsem nevinnou...
Matouš 27:12..." odpověděl mu Ježíš. Na žaloby vrchních kněžístarších pak ale vůbec neodpovídal. "Neslyšíš, z čeho všeho...
Matouš 27:20...jsem kvůli němu měla hrozné sny." Vrchní kněžístarší ale navedli dav, aby si vyžádali Barabáše, a Ježíše...
Matouš 27:41...se mu vysmívali i vrchní kněží se znalci Písmastaršími: "Jiné zachránil, ale sám se zachránit nemůže!...
Matouš 28:12... co se stalo. Ti se shromáždili a po poradě se staršími dali vojákům spoustu peněz se slovy: "Mluvte...
Marek 7:3...by si obřadně umyli ruce, a tak dodržují tradici starších. Když přijdou z trhu, nejedí, dokud se nevykoupou....
Marek 7:5..."Proč se tvoji učedníci nechovají podle tradice starších a jedí chléb nečistýma rukama?" On jim odpověděl:...
Marek 8:31... že Syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen staršími, vrchními kněžími i znalci Písma, být zabit a po...
Marek 11:27... přistoupili k němu vrchní kněží, znalci Písmastarší lidu se slovy: "Jakým právem to všechno děláš? Kdo...
Marek 14:43... poslaný od vrchních kněží, znalců Písmastarších. Jeho zrádce s nimi měl smluvené znamení: "Je to...
Marek 14:53...k veleknězi, kde se sešli všichni vrchní kněžístarší a znalci Písma. Petr ho ale zpovzdálí následoval ...
Marek 15:1...za svítání, když se vrchní kněží poradili se staršími a znalci Písma i s celou Veleradou, svázali Ježíše...
Lukáš 7:3... Když uslyšel o Ježíši, poslal k němu židovské starší s prosbou, aby přišel a jeho služebníka uzdravil....
Lukáš 9:22..."Syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen staršími, vrchními kněžími i znalci Písma, být zabit a...
Lukáš 15:25...ztracen a je nalezen!' A tak začali oslavovatStarší syn byl zatím na poli. Když se blížil domů, uslyšel...
Lukáš 20:1...evangelium, přišli vrchní kněží, znalci Písmastarší se slovy: "Řekni nám, jakým právem to děláš? Kdo ...
Lukáš 22:52...Ježíš řekl vrchním kněžím, velitelům strážestarším, kteří na něj přišli: "Jsem snad zločinec, že jste...
Lukáš 22:66...nadávkami. Jakmile se rozednilo, sešli se starší lidu, vrchní kněží i znalci Písma a odvedli ho do...
Skutky 4:5...se v Jeruzalémě sešli židovští hodnostářistarší a znalci Písma, velekněz Annáš a také Kaifáš, Jan,...
Skutky 4:8... naplněn Duchem svatým, řekl: "Vůdcové lidustarší Izraele, jsme tu dnes vyslýcháni kvůli dobrému...
Skutky 4:23...ke svým a vyprávěli, co jim řekli vrchní kněžístarší. Když to bratři uslyšeli, svorně pozvedli hlas k...
Skutky 6:12...Mojžíšovi a proti Bohu!" Tím pobouřili lidstarší a znalce Písma, takže Štěpána nakonec zatkli a...
Skutky 11:30...bratrům v Judsku. To také udělali a poslali to starším po Barnabášovi a Saulovi. V době král Herodes...
Skutky 14:23... V každé církvi jim s modlitbou a postem vybrali starší a svěřili je Pánu, v něhož uvěřili. Prošli Pisidii a...
Skutky 15:2...další půjdou s touto otázkou za apoštolystaršími do Jeruzaléma. Vysláni církví tedy procházeli...
Skutky 15:4...do Jeruzaléma, byli přijati církví, apoštolystaršími a vyprávěli jim, co skrze Bůh udělal. Povstali...
Skutky 15:6... zachovávají Mojžíšův zákon. Apoštolovéstarší se tedy sešli, aby tu věc zvážili. Po velikém...
Skutky 15:22...čtou v synagogách každou sobotu." Apoštolovéstarší se shodli s celou církví, že do Antiochie pošlou s...
Skutky 15:23...Silas. Po nich poslali tento dopis: Apoštolovéstarší a všichni bratři zdraví bratry z pohanů v Antiochii,...
Skutky 16:4...rozhodnutí, na nichž se usnesli apoštolovéstarší v Jeruzalémě. Církve pak sílily ve víře a rostly v...
Skutky 20:17...Z Milétu poslal zprávu do Efesu a zavolal k sobě starší církve. Když k němu přišli, řekl jim: "Sami víte,...
Skutky 21:18...s námi k Jakubovi, kde se shromáždili všichni starší. Pavel je pozdravil a vyprávěl jim postupně všechno,...
Skutky 22:5...vězení, jak může dosvědčit i velekněz a všichni starší. Od nich jsem také přijal dopisy pro naše bratry v...
Skutky 23:14...bylo nejméně čtyřicet. Přišli k vrchním kněžímstarším a řekli: "Složili jsme přísahu, že se nedotkneme...
Skutky 24:1...do Cesareje dorazil velekněz Ananiáš s některými staršími a s jistým řečníkem Tertullem, aby Pavla obvinili...
Skutky 25:15...jsem byl v Jeruzalémě, vrchní kněží a židovští starší mi o něm řekli a žádali jeho odsouzení. Odpověděl...
Římanům 9:12... ale o Toho, který povolává), bylo řečeno: "Starší bude sloužit mladšímu." Jak je psáno: "Jákoba jsem...
1. Timoteus 5:1...přinese spásu tobě i těm, kdo poslouchají.  Staršího nekárej, ale domlouvej mu jako otci, mladším jako...
1. Timoteus 5:2...domlouvej mu jako otci, mladším jako bratrůmstarším ženám jako matkám, mladším jako sestrám, ve vší...
1. Timoteus 5:17...se moci postarat o vdovy, které jsou osaměléStarší, kteří se dobře starají o církev, si zaslouží...
1. Timoteus 5:19..."Dělník si zaslouží svou mzdu." Obvinění proti staršímu nepřijímej, jedině když s ním přijdou dva nebo tři...
Titus 1:5...zbývá, a podle mých pokynů ustanovil po městech starší. Takový člověk musí být bezúhonný: věrný manžel,...
Titus 2:2...ale vyučuj, co patří ke zdravému učeníStarší muži jsou střídmí, ušlechtilí, rozvážní a zdraví...
Titus 2:3...a zdraví ve víře, lásce a trpělivosti. Také starší ženy se chovají, jak se sluší na svaté: ...
Jakub 5:14...zpívá chvály. Je někdo z vás nemocný? zavolá starší sboru a ti se za něj modlí a mažou ho olejem v...
1. Petr 5:1...Stvořiteli a pokračují v dobrém jednání.  Starší mezi vámi prosím jako váš spolustarší, svědek...
1. Petr 5:5...věnec slávy. Vy, mladší, se podřizujte starším a všichni se oblékněte pokorou vůči sobě navzájem,...
2. Jan 1:1...se model, drazí!  starší píšu vyvolené paní i jejím dětem, které miluji v...
3. Jan 1:1... děti tvé vyvolené sestry.  starší píšu milovanému Gaiovi, kterého miluji v pravdě....

Slova obsahující starší: nejstarší (3) nejstaršího (1) nejstarších (1) nejstaršímu (1) spolustarší (1) starší (48) staršího (5) starších (16) starším (6) staršími (9) staršímu (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |