Stanou

Hledám varianty 'stanou' [ stanuly (1) stanulo (1) stanuli (8) stanula (5) stanul (19) stanu (195) stanout (2) stanou (26) stanete (2) staneš (15) staneme (1) stane (103) staň (5) ]. Nalezeny 364 verše.
Genesis 9:21... Napil se vína, opil se a ležel obnažen ve svém stanu. Cham, otec Kanaána, spatřil nahotu svého otce a...
Genesis 18:1...Mamre, když seděl v poledním horku u vchodu do stanu. Abraham pozvedl oči a hle, stáli před ním tři muži....
Genesis 18:6... jak jsi řekl," odpověděli. Abraham odspěchal do stanu za Sárou a řekl: "Rychle vezmi tři míry jemné mouky,...
Genesis 18:9...je tvá manželka Sára?" zeptali se ho. "Zde ve stanu," odpověděl. Na to host řekl: "Za rok touto dobou se...
Genesis 18:10...syna!"Sára však poslouchala vzadu u vchodu do stanu. (Abraham i Sára byli velmi staří a Sára nebyla...
Genesis 24:51... Hle, zde máš Rebeku, vezmi si ji a jdi. se stane manželkou syna tvého pána, jak řekl Hospodin." Když...
Genesis 24:60...muži a takto Rebece požehnali: "Sestro našestaň se matkou nesčíslných tisíců! Také tvé símě vládne...
Genesis 24:67...popsal všechno, co vyřídil, a Izák ji přivedl do stanu své matky Sáry. Vzal si Rebeku a ta se stala jeho...
Genesis 27:40...mečem a svému bratru budeš sloužit. Jen když se staneš tulákem, tehdy se zbavíš jeho jha." Kvůli tomu...
Genesis 28:13...a sestupovali po něm Boží andělé. Vtom nad ním stanul Hospodin a řekl: " jsem Hospodin, Bůh tvého otce...
Genesis 28:22...kámen, který jsem vztyčil jako památník, se stane Božím domem a ze všeho, co mi dáš, ti věrně oddělím...
Genesis 31:33...je Ráchel ukradla.) Lában tedy šel do Jákobova stanu, do stanu Léy i do stanů obou děveček, ale nic...
Genesis 41:46... Tak se Josef dostal do čela egyptské země. Když stanul před faraonem, králem Egypta, bylo Josefovi třicet...
Genesis 43:11...Jejich otec Izrael jim nakonec řekl: " se stane, co se musí stát. Udělejte tohle: Naberte do svých...
Genesis 43:15...stříbra a Benjamína. Vstali, odešli do Egyptastanuli před Josefem. Když s nimi Josef uviděl Benjamína,...
Genesis 49:15... jak je líbezná, hřbet sehne, aby břímě nosilstane se nevolníkem, otrokem! Dan soudit bude lid svůj jako...
Exodus 4:16...dělat. On bude mluvit k lidu za tebe, a tak se stane, že on ti bude za ústa a ty mu budeš za Boha. A tu...
Exodus 8:6...poznal, že není nikdo jako Hospodin, náš Bůhstane se, jak říkáš! Žáby opustí tebe i tvé domy, dvořany i...
Exodus 8:19...rozdíl mezi svým a tvým lidem. To znamení se stane zítra.'" A Hospodin tak učinil: Ve faraonově paláci,...
Exodus 16:16...omer na osobu. Vezměte pro každého, koho máte ve stanu.'" Synové Izraele tak tedy učinili a nasbírali někdo...
Exodus 18:7...jeden druhého vyptali, jak se jim daří, vešli do stanu. Tam Mojžíš vyprávěl svému tchánovi o všem, co...
Exodus 22:2...udeřil, vinen prolitou krví. Jestliže se to však stane za bílého dne, bude prolitou krví vinen.Zloděj musí...
Exodus 26:9...šestou houni pak v polovině přehni přes průčelí stanu. Podél první koncové houně připevni padesát poutek;...
Exodus 26:14...přes bok Příbytku, a tak jej přikrývat. Navrch stanu ještě zhotovíš pokrývku z červeně barvených beraních...
Exodus 26:36...svícen a stůl dáš k severnímu boku. Pro vchod do stanu zhotovíš vyšívaný závěs z modré, purpurové a...
Exodus 27:21...ke svícení, aby mohl stále zapalovat svícen. Ve Stanu setkávání, před oponou zastírající Svědectví, o něj...
Exodus 28:43...synové je budou nosit, kdykoli budou vcházet do Stanu setkávání nebo přistupovat k oltáři, aby konali...
Exodus 29:4... Potom přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do Stanu setkávání a omyješ je vodou. Vezmeš kněžská roucha a...
Exodus 29:11...na hlavu. Býčka pak před Hospodinem u vchodu do Stanu setkávání zabiješ. Vezmeš trochu býčkovy krve a...
Exodus 29:30...v nich bývali pomazáni a pověřeni. Syn, který se stane knězem po něm, je bude oblékat po sedm dní, kdy bude...
Exodus 29:32...místě. Áron a jeho synové budou u vchodu do Stanu setkávání jíst maso z toho berana s chlebem, který je...
Exodus 29:42...stálá zápalná oběť před Hospodinem u vchodu do Stanu setkávání. Tam se s vámi budu setkávat, abych tam s...
Exodus 30:16...vybereš od synů Izraele, vynaložíš na službu ve Stanu setkávání. Synům Izraele to bude před Hospodinem...
Exodus 30:20...omývat ruce a nohy. Kdykoli budou vcházet do Stanu setkávání nebo přistupovat k oltáři, aby sloužili...
Exodus 30:36...rozdrtíš na prášek a položíš před Svědectví ve Stanu setkávání, kde se s tebou budu setkávat. Kadidlo pro...
Exodus 31:7...i slitovnici ležící na , veškeré náčiní stanu, stůl a jeho náčiní, svícen z čistého zlata a všechno...
Exodus 33:7...kdokoli hledat Hospodina, musel vycházet ke Stanu setkávání, který byl venku za táborem. Když Mojžíš...
Exodus 33:8...byl venku za táborem. Když Mojžíš vycházel ke Stanu, všechen lid vstával. Zůstali stát každý u vchodu do...
Exodus 33:9...nevešel do Stanu. Kdykoli Mojžíš vcházel do Stanu, sestupoval oblakový sloup a stavěl se ke vchodu do...
Exodus 33:10...tehdy viděl oblakový sloup stojící u vchodu do Stanu a všechen lid vstával a klaněli se, každý u vchodu do...
Exodus 33:11... ale jeho pomocník, mladý Jozue, Nunův syn, od Stanu neodcházel. Mojžíš Hospodinu namítl: "Pohleď, říkáš...
Exodus 33:21..." Hospodin ještě řekl: "Hle, u mne je místo, kde staneš na skále. tudy půjde sláva, postavím do...
Exodus 34:2...vystoupíš na horu Sinaj a tam, na vrcholu horystaneš u mne. Nikdo ale nevystupuje s tebou. Na celé...
Exodus 34:12...s obyvateli země, do které jdeš. Jinak se ti stanou pastí přímo ve tvém středu. Proto zbořte jejich...
Exodus 35:21...- a přinášeli Hospodinu příspěvek na přípravu Stanu setkávání, na veškerou službu v něm i na svatá roucha...
Exodus 36:18...Vyrobili také padesát bronzových spon ke spojení stanu, aby tvořil jeden celek. Navrch stanu zhotovili...
Exodus 36:19...ke spojení stanu, aby tvořil jeden celek. Navrch stanu zhotovili pokrývku z červeně barvených beraních kůží...
Exodus 36:37...a ulili k nim čtyři stříbrné patky. Pro vchod do stanu pak udělali vyšívaný závěs z modré, purpurové a...
Exodus 38:8...žen shromážděných ke konání služby u vchodu do Stanu setkávání. Postavil také nádvoří. Na pravé, jižní...
Exodus 38:30...šekelů. Z něj byly vyrobeny patky ke vchodu do Stanu setkávání, bronzový oltář s jeho bronzovým roštem,...
Exodus 39:32... Tak bylo dokončeno veškeré dílo Příbytku, totiž Stanu setkávání. Synové Izraele udělali všechno přesně tak,...
Exodus 39:38...olej pomazání, vonné kadidlo, závěs pro vchod do Stanu, bronzový oltář, jeho bronzový rošt, tyče a všechno...
Exodus 39:40...kolíky, všechno náčiní ke službě v Příbytku, ve Stanu setkávání, bohoslužebná roucha pro službu ve svatyni,...
Exodus 40:6...pověsíš závěs. Před vchodem do Příbytku, do Stanu setkávání, postavíš oltář pro zápalné oběti. Mezi...
Exodus 40:12... Potom přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do Stanu setkávání a omyješ je vodou. Oblékneš Áronovi svatá...
Exodus 40:22... Před oponou, na severní straně Příbytku, pak ve Stanu setkávání postavil stůl a před Hospodinem na něm...
Exodus 40:24...stolu, na jižní straně Příbytku, postavil do Stanu setkávání svícen a zapálil před Hospodinem kahany,...
Exodus 40:26...kahany, jak mu Hospodin přikázal. Před oponu ve Stanu setkávání postavil také zlatý oltář a zapálil na něm...
Exodus 40:29...pověsil závěs. Před vchodem do Příbytku, do Stanu setkávání, postavil oltář pro zápalné oběti a...
Exodus 40:32...synové omývali ruce a nohy. Kdykoli vcházeli do Stanu setkávání nebo přistupovali k oltáři, omývali se, jak...
Exodus 40:35...Hospodinova sláva. A Mojžíš nemohl vejít do Stanu setkávání, neboť na něm spočíval oblak a Příbytek...
Leviticus 1:1... Hospodin zavolal Mojžíše a promluvil k němu ze Stanu setkávání: "Promluv k synům Izraele takto: Když někdo...
Leviticus 1:3...přivede samce bez vady. Přivede jej ke vchodu do Stanu setkávání, aby došel zalíbení před Hospodinem. Vloží...
Leviticus 1:5...ze všech stran oltář, který je u vchodu do Stanu setkávání. Potom zápalnou oběť stáhne z kůže a...
Leviticus 3:2...ruku na hlavu své oběti a zabije ji u vchodu do Stanu setkávání; kněží, synové Áronovi, pak pokropí oltář...
Leviticus 4:4...hřích. Býčka přivede před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání, vloží mu ruku na hlavu a zabije ho před...
Leviticus 4:5...vezme trochu krve z toho býčka a přinese ji do Stanu setkávání. Namočí prst v krvi a sedmkrát stříkne...
Leviticus 4:7...vonného kadidla, který stojí před Hospodinem ve Stanu setkávání. Všechnu zbývající krev z býčka pak vylije...
Leviticus 4:16... Pomazaný kněz přinese trochu jeho krve do Stanu setkávání, namočí prst v krvi a sedmkrát stříkne...
Leviticus 4:18...rohy oltáře, který stojí před Hospodinem ve Stanu setkávání. Všechnu zbývající krev vylije k patě...
Leviticus 6:9... Áron a jeho synové budou jíst, co z stane. Budou to jíst nekvašené, a sice na svatém místě, na...
Leviticus 6:19...jíst; je snědena na svatém místě, na nádvoří Stanu setkávání. Cokoli se dotkne jejího masa, bude svaté....
Leviticus 6:23...jíst žádná oběť za hřích, jejíž krev se vnáší do Stanu setkávání k vykonání obřadu smíření ve svatyni. Ta...
Leviticus 8:3...pečiva a shromáždi celou obec ke vchodu do Stanu setkávání." Mojžíš tedy učinil, jak mu Hospodin...
Leviticus 8:5...přikázal. Když se obec shromáždila u vchodu do Stanu setkávání, Mojžíš jim řekl: "Toto nám přikázal...
Leviticus 8:31...a jeho synům řekl: "Uvařte maso u vchodu do Stanu setkávání a tam ho snězte s chlebem, který je v koši...
Leviticus 8:33... spálíte. Po sedm dní neodejdete od vchodu do Stanu setkávání, dokud se nevyplní doba vašeho pověřování....
Leviticus 8:35...smíření tak, jak byl vykonán dnešního dne. stanete u vchodu do Stanu setkávání dnem i nocí po sedm dní...
Leviticus 9:23...sestoupil z oltáře. Mojžíš s Áronem pak vešli do Stanu setkávání, a když vyšli ven, žehnali lidu. Vtom se...
Leviticus 10:7...sežehl. Vy však neodcházejte od vchodu do Stanu setkávání, abyste nezemřeli, neboť je na vás olej...
Leviticus 10:9...promluvil k Áronovi: "Když budete vcházet do Stanu setkávání, nebudeš ty ani tví synové pít víno ani...
Leviticus 12:6...syna nebo dcery, přivede knězi ke vchodu do Stanu setkávání ročního beránka k zápalné oběti a holoubě...
Leviticus 14:11...člověka s tím vším před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Potom kněz vezme jednoho beránka a bude ho...
Leviticus 14:23...je přinese knězi před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Kněz vezme beránka oběti odškodnění a...
Leviticus 15:14...dvě holoubata, půjde před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání a je knězi. Ten bude obětovat jedno jako...
Leviticus 15:29...dvě holoubata a přinese je knězi ke vchodu do Stanu setkávání. Kněz bude obětovat jedno jako oběť za...
Leviticus 16:7...kozly a postaví je před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Na ty dva kozly vloží losy: jeden lospro...
Leviticus 16:17...nejsvětější svatyně, aby ji očistil, není ve Stanu setkávání žádný člověk, dokud nevyjde. Tam vykoná...
Leviticus 16:20...tedy dokončí očišťování nejsvětější svatyněStanu setkávání a oltáře, přivede toho živého kozla. Áron...
Leviticus 16:23...poušti pak kozla propustí. Tehdy Áron vejde do Stanu setkávání, svlékne si plátěná roucha, jež si vzal,...
Leviticus 16:29...si tělo vodou; teprve pak smí vejít do táboraStane se vám to věčným ustanovením: Desátého dne sedmého...
Leviticus 16:34...očistí také všechen shromážděný lid. Toto se vám stane věčným ustanovením. Jednou za rok budou synové...
Leviticus 17:4...přivedl před Hospodinův příbytek ke vchodu do Stanu setkávání, aby z něj Hospodinu přinesl oběť, takovému...
Leviticus 17:5... aby je nyní přinášeli Hospodinu ke vchodu do Stanu setkávání, ke knězi. je obětují Hospodinu jako...
Leviticus 17:6...pokropí krví oběti Hospodinův oltář u vchodu do Stanu setkávání a tuk nechá dýmat na oltáři jako příjemnou...
Leviticus 17:9...jinou oběť, aniž to zvíře přivedl ke vchodu do Stanu setkávání, aby je obětoval Hospodinu, takový člověk...
Leviticus 19:21...svobodná. Dotyčný přinese Hospodinu ke vchodu do Stanu setkávání svou oběť odškodnění - berana odškodnění....
Leviticus 24:3...svícení, aby se mohl stále zapalovat svícen. Ve Stanu setkávání, před oponou zastírající Svědectví, o...
Leviticus 26:33...národy, s taseným mečem vás poženu! Vaše země se stane pustinou a vaše města se obrátí v sutiny. Po celou...
Leviticus 27:21... bude svaté Hospodinu jako pole jemu propadléstane se majetkem kněze. Zasvětí-li však Hospodinu koupené...
Numeri 1:1...z Egypta, promluvil Hospodin k Mojžíšovi ve Stanu setkávání: "Sečtěte celou izraelskou obec podle...
Numeri 2:2...svých otcovských domů; táboří vpovzdálí okolo Stanu setkávání." Vepředu, na východě, táboří po svých...
Numeri 3:7...plnit jeho povinnost i povinnost celé obce vůči Stanu setkávání. Budou také pečovat o veškeré náčiní Stanu...
Numeri 3:8...setkávání. Budou také pečovat o veškeré náčiní Stanu setkávání a službou při Příbytku budou plnit...
Numeri 3:25...Eljasaf, syn Laelův. Geršonovi synové dostali ve Stanu setkávání do opatrování Příbytek, stan, jeho pokrývku...
Numeri 4:3... kdo je schopen služby, aby pracoval na díle při Stanu setkávání. Toto bude služba Kehatových synů ve Stanu...
Numeri 4:4...setkávání. Toto bude služba Kehatových synů ve Stanu setkávání: nejsvětější věci. Než tábor potáhne dál,...
Numeri 4:15...nezemřeli. Toto je břemeno Kehatových synů při Stanu setkávání. Eleazarovi, synu kněze Árona, pak bude...
Numeri 4:23...je schopen nastoupit službu, aby konal práci při Stanu setkávání. Toto bude služba geršonských rodů, jejich...
Numeri 4:25...usní, která je na , dále závěs ke vchodu do Stanu setkávání, zástěny nádvoří, závěs pro vchod do brány...
Numeri 4:28...opatrování. To bude služba geršonských rodů při Stanu setkávání a jejich zodpovědnost pod vedením Itamara,...
Numeri 4:30...je schopen nastoupit službu, aby konal práci při Stanu setkávání. Při veškeré své službě při Stanu setkávání...
Numeri 4:31...při Stanu setkávání. Při veškeré své službě při Stanu setkávání budou zodpovědni za tato břemena: desky...
Numeri 4:33...merarijských rodů při veškeré jejich práci při Stanu setkávání pod vedením Itamara, syna kněze Árona."...
Numeri 4:35...padesáti let každého, kdo byl schopen služby při Stanu setkávání, a bylo jich po jejich rodech započteno 2...
Numeri 4:37...kehatských rodů, součet všech sloužících při Stanu setkávání, které Mojžíš s Áronem sečetl podle...
Numeri 4:39...byl započten každý, kdo byl schopen služby při Stanu setkávání. Jejich součet po jejich rodech a...
Numeri 4:41...geršonských rodů, součet všech sloužících při Stanu setkávání, které Mojžíš s Áronem sečetl podle...
Numeri 4:43...byl započten každý, kdo byl schopen služby při Stanu setkávání. Jejich součet po jejich rodech a...
Numeri 4:47...třiceti do padesáti let schopni díla služby při Stanu setkávání a díla nošení břemen. Jejich celkový počet...
Numeri 5:22...klín zvadl!' A žena odpoví: ‚Amen, se tak stane.' Kněz pak tyto kletby napíše na pergamen a spláchne...
Numeri 5:27...lůno oteče a její klín zvadne, a tak se ta žena stane ve svém lidu kletbou. Pokud se však neposkvrnila a je...
Numeri 6:10...den. Osmého dne pak přinese knězi ke vchodu do Stanu setkávání dvě hrdličky nebo dvě holoubata a kněz...
Numeri 6:13...doba jeho zasvěcení, bude přiveden ke vchodu do Stanu setkávání a bude obětovat svůj dar Hospodinu: jednoho...
Numeri 6:18...oběť a jeho úlitbu. Nazír si pak u vchodu do Stanu setkávání oholí vlasy, znamení svého nazírského...
Numeri 7:5..."Přijmi to od nich, to slouží ke službě při Stanu setkávání. Rozděl to levitům, každému v souladu s...
Numeri 7:89...poté, co byl pomazán. A když Mojžíš vcházel do Stanu setkávání, aby s ním Bůh mluvil, slyšel hlas, jenž k...
Numeri 8:15...jako obětní dar, vstoupí levité do služby při Stanu setkávání, neboť jsou mi z řad synů Izraele zcela...
Numeri 8:19...synům, aby za syny Izraele konali službu při Stanu setkávání a byli za výkupným, aby na syny Izraele...
Numeri 8:22... Poté tedy levité vstoupili do své služby při Stanu setkávání před tváří Árona a jeho synů. Jak Hospodin...
Numeri 8:24...z nich nastoupí službu, aby konal práci při Stanu setkávání. Od padesáti let se pak z pracovní služby...
Numeri 8:26...moci pomáhat svým bratrům plnit povinnosti při Stanu setkávání, ale službu konat nebude. Takto naložíš s...
Numeri 9:15... kdy byl Příbytek postaven, přikryl Příbytek při Stanu svědectví oblak. Od večera do rána pak spočíval nad...
Numeri 9:17...a v noci měl podobu ohně. Kdykoli se oblak od Stanu vznesl, synové Izraele hned vyráželi na cestu....
Numeri 10:3...dlouze zatroubí, sejde se k tobě před vchod do Stanu setkávání celá obec. Zatroubí-li se jen na jednu,...
Numeri 10:31...přece na poušti a víš, kde bychom mohli tábořitStaň se naším průvodcem. Půjdeš-li s námi, podělíme se s...
Numeri 11:10...slyšel, jak lid pláče, každý u vchodu do svého stanu, jeden rod za druhým. Hospodin vzplanul velikým...
Numeri 11:16...znáš jako stařešiny a správce lidu. Vezmi je ke Stanu setkávání, se tam postaví s tebou. sestoupím a...
Numeri 11:24...sedmdesát stařešinů z lidu a postavil je okolo Stanu. Tehdy Hospodin sestoupil v oblaku a mluvil s ním....
Numeri 11:26... spočinul Duch i na nich (ačkoli nevyšli ke Stanu), a tak prorokovali v táboře. Jeden mládenec přiběhl...
Numeri 12:4... Áronovi a Miriam řekl: "Všichni tři jděte ke Stanu setkávání!" Všichni tři tedy šli. Hospodin sestoupil...
Numeri 12:5...v oblakovém sloupu, postavil se u vchodu do Stanu a zvolal: "Árone a Miriam!" A když ti dva přišli,...
Numeri 12:10...vzplanul hněvem a odešel. Oblak se vzdálil od Stanu a hle, Miriam byla malomocná, bílá jako sníh! Když se...
Numeri 14:10...je, když vtom se všem synům Izraele ukázala ve Stanu setkávání Hospodinova sláva. Hospodin řekl Mojžíšovi:...
Numeri 14:31...syn Nunův. Vaše děti, o nichž jste říkali, že se stanou kořistí, ty do uvedu a poznají tu zem, kterou...
Numeri 14:34...zem. Z každého z těch čtyřiceti dní se stane rok, abyste poznali mou nelibost. To říkám ,...
Numeri 15:24...vaše pokolení), učiníte toto: Pokud se to stane neúmyslně nedopatřením celé obce, obětuje obec...
Numeri 16:18... položili kadidlo a postavili se ke vchodu do Stanu setkávání k Mojžíšovi a Áronovi. Korach proti nim...
Numeri 16:19... Korach proti nim shromáždil ke vchodu do Stanu setkávání celou obec. Vtom se celé obci ukázala...
Numeri 17:7...proti Mojžíšovi a Áronovi, obrátili se ke Stanu setkávání a hle - přikryl jej oblak a ukázala se tam...
Numeri 17:15... Áron se vrátil k Mojžíšovi ke vchodu do Stanu setkávání. Hospodin promluvil k...
Numeri 17:19...každého rodového vůdce jedna hůl. Necháš je ve Stanu setkávání před Truhlou svědectví, kde se s vámi...
Numeri 17:20...Truhlou svědectví, kde se s vámi setkávám, a stane se, že hůl toho, jehož jsem vyvolil, vypučí. Tak se...
Numeri 17:22... Mojžíš pak ty hole nechal před Hospodinem ve Stanu svědectví. Nazítří Mojžíš vešel do Stanu svědectví a...
Numeri 17:23...ve Stanu svědectví. Nazítří Mojžíš vešel do Stanu svědectví a hle, hůl Árona z rodu Leviho vypučela:...
Numeri 18:6...Hospodinu a darováni vám, aby sloužili při Stanu setkávání. Jen ty a tvoji synové však smíte sloužit...
Numeri 18:21... Hle, synům Leviho jsem za jejich službu při Stanu setkávání dal jako dědictví všechny desátky v Izraeli...
Numeri 18:22...Izraeli. se synové Izraele nepřibližují ke Stanu setkávání, aby na sebe neuvalili hřích a nezemřeli....
Numeri 18:23...na sebe neuvalili hřích a nezemřeli. Službu při Stanu setkávání konají jen levité, svá provinění ...
Numeri 18:31...- neboť je to vaše mzda za vaši službu při Stanu setkávání. Když z toho odevzdáte nejlepší díl,...
Numeri 19:4...krve a tou krví sedmkrát stříkne směrem ke Stanu setkávání. Jalovice pak bude před jeho očima spálena;...
Numeri 19:14...něm. Toto je zákon o člověku, který by zemřel ve stanu: Kdokoli do toho stanu vejde a kdokoli v něm je, bude...
Numeri 19:15...po sedm dní. Rovněž každá otevřená nádoba v tom stanu, která není uzavřena poklicí, bude nečistá. Kdokoli...
Numeri 20:6...tedy s Áronem odešel od shromáždění ke vchodu do Stanu setkávání. Padli na tvář a vtom se jim ukázala...
Numeri 25:6...Zatímco ostatní plakali u vchodu do Stanu setkávání, jeden ze synů Izraele přišel a před očima...
Numeri 25:8...kopí. Vešel za tím Izraelcem do vnitřní části stanu a oba je probodl - onoho Izraelce i tu ženu k...
Numeri 27:2... před vůdce a před celou obec ke vchodu do Stanu setkávání a řekly: "Náš otec zemřel na poušti, ale...
Numeri 31:54...tisíců a stovek to zlato přijali a odnesli je do Stanu setkávání jako připomínku synů Izraele před...
Numeri 32:22...a k Izraeli. Tehdy se před Hospodinem tato země stane vaším vlastnictvím. Pokud se tak nezachováte, hle,...
Numeri 33:55...nevyženete, pak se vám ti, které tam ponechátestanou trním v očích a ostny v bocích. Budou vás trýznit v...
Numeri 35:29...smí vrátit na svůj vlastní pozemek. Toto se vám stane právním ustanovením pro všechna budoucí pokolení,...
Deuteronomium 1:39...Izraeli. A vaše děti, o nichž jste říkali, že se stanou kořistí - vaši synové, kteří dnes ještě nerozeznají...
Deuteronomium 4:11... učí i své děti." A tak jste se přiblížilistanuli pod horou. Hora plála ohněm k samému nebi; kolem...
Deuteronomium 21:13...nehty a svlékne šaty, v nichž byla zajata. stane ve tvém domě celý měsíc a bude oplakávat svého otce a...
Deuteronomium 22:29...jejímu otci padesát šekelů stříbra a ta dívka se stane jeho manželkou. Zneuctil ji, a tak ji po celý svůj...
Deuteronomium 28:25...proti nim, sedmi cestami utečeš před nimiStaneš se odstrašujícím příkladem pro všechna království...
Deuteronomium 28:63...počet, ačkoli vás bylo jako hvězd na nebiStane se, že tak jako vám Hospodin rád prokazoval dobrodiní...
Deuteronomium 31:14...se den tvé smrti. Zavolej Jozuu a postavte se do Stanu setkávání, kde mu dám pověření." Mojžíš a Jozue tedy...
Deuteronomium 31:15...postavili se do Stanu setkávání. Hospodin se ve Stanu ukázal v oblakovém sloupu. Oblakový sloup se postavil...
Deuteronomium 31:17...je potkají veliké pohromy a soužení, takže se stanou snadnou kořistí. V ten den si řeknou: ‚Nepotkala nás...
Deuteronomium 32:38...obětí, kdo pili víno jejich úliteb? Jen vstanou, aby vám pomohli, se vám stanou úkrytem!...
Jozue 2:21...vyzradila, budeme tvé přísahy zproštěni." " se stane, jak jste řekli," odpověděla jim. Potom se s nimi...
Jozue 3:13...kněží nesoucí Truhlu Hospodina, Pána vší zeměstanou nohama ve vodách Jordánu, tehdy se jordánské vody...
Jozue 4:18...Hospodinovy vystoupili zprostřed Jordánustanuli nohama na souši, vrátily se vody Jordánu na místo a...
Jozue 7:21...si to. Tamhle to je, schované v zemi uvnitř mého stanu; stříbro je pod tím." Jozue vyslal posly, ti se...
Jozue 7:22...pod tím." Jozue vyslal posly, ti se rozeběhli ke stanu a hle - bylo to ukryto u něj ve stanu a stříbro pod...
Jozue 7:23...něj ve stanu a stříbro pod tím. Vzali to tedy ze stanu, přinesli k Jozuovi a všem synům Izraele a vysypali...
Jozue 10:13...se v Gibeonu! Ty, měsíci, v údolí Ajalonu!" Stanulo slunce, měsíc stál, než národ nepřátele potrestal....
Jozue 19:51...synům Izraele v Šílu před Hospodinem u vchodu do Stanu setkávání. Tím skončilo rozdělování země. Hospodin...
Jozue 23:13...vězte, že Hospodin, váš Bůh, tehdy před vámi přestane ony národy vyhánět. Stanou se vám léčkou a pastí,...
Soudců 2:3...budou vám trním v bocích a jejich bohové se vám stanou pastí.'" Když Hospodinův anděl promluvil tato slova...
Soudců 4:17...ani jediný. Sisera zatím pěšky prchal ke stanu Jael, ženy Kenijce Chebera. Mezi chacorským králem...
Soudců 4:18...ke mně dál a neboj se." Vešel tedy do jejího stanu a ona ho přikryla houní. "Dej mi prosím trochu vody,"...
Soudců 4:20...mu napít a přikryla ho. "Postav se ke vchodu do stanu," řekl ještě, "a kdyby někdo přišel a vyptával se...
Soudců 7:13...valil pecen ječného chleba. Dostal se ke stanu a vrazil do něj tak, že ho převrátil vzhůru nohama a...
Soudců 11:6...pro Jiftacha do kraje Tov. "Pojď," řekli mu, "staň se naším vůdcem v boji proti Amoncům." Jiftach ale...
Soudců 11:8...tebe vrátili. Pojď s námi bojovat proti AmoncůmStaň se vůdcem nás všech, kdo bydlíme v Gileádu." Jiftach...
1. Samuel 2:22...tom, jak spali se ženami sloužícími u vchodu do Stanu setkávání. "Co to provádíte?" říkal jim. "Ode všech...
1. Samuel 2:34...tvých potomků zemře předčasně. To, co se stane tvým dvěma synům Chofnimu a Pinchasovi, ti bude...
1. Samuel 3:10...šel lehnout na své místo. Vtom přišel Hospodinstanul tam a zavolal tak jako předtím: "Samueli! Samueli!"...
1. Samuel 9:6...to vážený člověk; všechno, co řekne, se opravdu stane. Co se tam teď vydat? Třeba nám ukáže cestu, kterou...
1. Samuel 17:51... i když neměl žádný meč. Potom David přiběhlstanul nad Filištínem, chytil jeho meč, vytáhl ho z pochvy...
1. Samuel 17:54...ji do Jeruzaléma a jeho zbroj uložil ve svém stanu. Když Saul viděl Davida, jak jde na Filištína, zeptal...
1. Samuel 24:21...ke mně dnes zachoval. Teď vím, že se jistě staneš králem a izraelské království bude v tvých rukou...
2. Samuel 6:17...truhlu přinesli, umístili ji doprostřed stanu, který pro ni David postavil. David pak přinesl před...
2. Samuel 7:6...přece nebydlel v domě, ale stěhoval jsem se ve stanu, v Příbytku. Po celou tu dobu jsem se stěhoval,...
1. Královská 11:37...budeš kralovat, kdekoli si budeš přát, neboť se staneš králem Izraele. Budeš-li poslouchat vše, co ti...
1. Královská 20:14... abys poznal, že jsem Hospodin." "Jak se to stane?" zeptal se Achab. "Tak praví Hospodin: Skrze mladíky...
1. Královská 22:21...Ten říkal to a ten zas ono. Vtom vyšel duchstanul před Hospodinem a řekl: ‚ ho svedu.' Hospodin se...
2. Královská 2:13...plášť, který spadl z Eliáše, a šel zpátky. Když stanul na břehu Jordánu, vzal Eliášův plášť a udeřil jím do...
2. Královská 4:12..."Zavolej tu Šunemitku." Ten ji zavolal, a když stanula před ním, Elíša mládenci řekl: "Pověz : Zahrnulas...
2. Královská 4:15... "Zavolej ji," řekl mu. A tak ji zavolal, a když stanula ve dveřích, Elíša řekl: "Za rok touto dobou...
2. Královská 7:8...dorazili k táboru ti malomocní. Vešli do jednoho stanu a dali se do jídla a pití. Nabrali si odtud stříbro,...
2. Královská 20:18...synové, tví vlastní potomci, budou zajatistanou se eunuchy v paláci babylonského krále." "Slovo...
2. Královská 21:14... to opustím a vydám je do rukou jejich nepřátelStanou se lupem a kořistí všech svých nepřátel, protože...
1. Letopisů 9:21... syn Mešelemiášův, byl strážcem u vstupu do Stanu setkávání. Všech, kdo byli vybráni za strážce prahů,...
1. Letopisů 11:6...prohlásil: "Kdo zaútočí na Jebusejce jako prvnístane se vrchním velitelem." Jako první vyrazil Joáb, syn...
1. Letopisů 16:1...přinesli, postavili ji na její místo uprostřed stanu, který pro ni David postavil. Pak před Bohem...
1. Letopisů 23:32... Takto levité plnili své povinnosti vůči Stanu setkávání, vůči svatyni, vůči svým bratrům, synům...
2. Letopisů 1:6...hledal Hospodina a na tom bronzovém oltářiStanu setkávání obětoval před Hospodinem na tisíc zápalných...
2. Letopisů 1:13...v minulosti ani v budoucnu." Šalomoun se pak od Stanu setkávání na gibeonské výšině odebral do Jeruzaléma a...
2. Letopisů 12:8...hněv na Jeruzalém, nechám je o vlásek uniknoutStanou se ale jeho služebníky, aby poznali, jaké je to...
2. Letopisů 18:20...Ten říkal to a ten zas ono. Vtom vyšel duchstanul před Hospodinem a řekl: ‚ ho svedu.' Hospodin se...
Ezdráš 6:11...bude vyzdvižen a zbičován; jeho dům se pak stane hnojištěm. Bůh, jehož jméno přebývá v Jeruzalémě,...
Ezdráš 10:3...kdo se třesou před přikázáním našeho Boha. se stane podle Zákona. Vstaň a splň svůj úkol, jsme s tebou....
Nehemiáš 3:36... a obrať tu pohanu na jejich hlavu! se sami stanou kořistí v zemi vyhnanství. Nepřikrývej jejich...
Nehemiáš 12:40...jsme u Strážní brány. Oba děkovné průvody stanuly na nádvoří Božího chrámu, také a se mnou...
Ester 2:4... Dívka, která se králi zalíbí, nechť se pak stane královnou namísto Vašti." To se králi zalíbilo a...
Ester 5:6...máš přání? Bude ti splněno. Žádej půl říšestane se." " přání?" odvětila Ester. "Co žádám?...
Ester 7:2...Ester? Bude ti splněno. Žádej půl říšestane se." "Ráčíš-li mi, králi, prokázat laskavost,"...
Ester 8:12... Co kdo po nich ukořistí, si ponechá. Tak se staň ve všech provinciích krále Xerxe, a to v jediný den:...
Ester 9:12...přání? Bude ti splněno. Žádej cokoli dalšíhostane se." "Kdyby král ráčil," odpověděla Ester, "nechť je...
Ester 9:14...nechť pověsí na kůly." Král přikázal, se tak stane. V Súsách byl vydán příslušný zákon a deset...
Job 4:21... Bez povšimnutí navždy zahynou, lano jejich stanu bude strženo, zemřou a moudří nebudou!' Jen křič -...
Job 8:22... Tví nepřátelé však budou mít plášť z ostudy, ze stanu ničemů nezbude vůbec nic." Job na to...
Job 9:4...a nesmírnou sílu - uspěl snad někdy, kdo stanul proti němu? On hory přenáší, než se kdo naděje,...
Job 11:14...rukou když daleko odhodíš a nestrpíš ve svém stanu bezpráví, tehdy tvář pozvedneš bez vady, budeš stát...
Job 13:13...Mlčte, teď promluvit chci , pak se stane, co se stát. Proč kůži na trh nosit chci a vlastní...
Job 18:6... plamen ohně mu zářit nebude. Světlo v jeho stanu ve tmu změní se a jeho svíce uhasne. Jeho rázný krok...
Job 18:14...hltá rána smrtelná. Vyrván bude z bezpečí svého stanu, odveden bude ke králi hrůz. Plameny zaplaví jeho...
Job 22:23...když se navrátíš, on obnoví! Ze svého stanu vyžeň bezpráví, své zlato musíš do prachu zahodit,...
Job 29:4...tenkrát v mém nejlepším věku, kdy Bůh byl mému stanu přítelem, kdy ještě Všemohoucí býval se mnou a ...
Job 36:29...někdo rozumí, jak se mračna stahují a jak z jeho stanu hřmí? Hle, jak kolem sebe šíří blesky, jak jimi...
Žalmy 9:20...navždy, naděje ponížených nezhyne navěky! Povstaň, Hospodine, proti lidské zvůli, před tvým soudem ...
Žalmy 15:1...veselit! Žalm Davidův. Kdo, Hospodine, ve tvém stanu bude? Kdo bydlet smí na tvé svaté hoře? Kdo žije...
Žalmy 24:3...ustavil! Kdo vystoupí na horu Hospodinovu, kdo stane na místě jeho svatosti? Ten, kdo nevinné ruce a...
Žalmy 27:5...hledal. Neboť skryje ve svém příbytku, když nastane zlý den, schová ve skrýši svého stanu a na skálu...
Žalmy 27:6...vyvýšena nad nepřátele ze všech stran; v jeho stanu budu s jásotem obětovat, Hospodinu budu zpívat a...
Žalmy 31:21...před lidskou hrubostí, chováš je v bezpečí svého stanu před hádavými jazyky. Požehnán buď Hospodin - svou...
Žalmy 50:4...Svolává shůry nebesa i zem, jeho lid aby stanul před soudem: "Shromážděte mi moje ctitele, ty, kteří...
Žalmy 61:5...útočištěm, baštou před tváří nepřátel. V tvém stanu chtěl bych bydlet stále, ve skrytu tvých křídel...
Žalmy 63:11... Každý z nich zahyne ostřím meče, pokrmem šakalů stanou se! Král se však v Bohu zaraduje, zajásá každý, kdo...
Žalmy 65:5...nás očistíš! Blaze vyvoleným, které zveš, aby stanuli na tvých nádvořích! Dobrotou tvého domu se sytíme...
Žalmy 69:23...pít, když žíznil jsem! Jejich stůl se jim stane léčkou, jejich pastí a odplatou. se jim v očích...
Žalmy 82:1...nasytil!" Žalm Asafův. Ve shromáždění mocných stanul Bůh, uprostřed "bohů" soud vynesl: "Jak dlouho...
Přísloví 19:21...příště moudřejší. Člověk v srdci mnohé plánystane se ale, co chce Hospodin. Po člověku se žádá, aby byl...
Přísloví 23:27...Nevěstka je jak bezedná jáma, těsnou studnou se stane svůdkyně. Jak lupič ve skrytu na kořist číhá, řady...
Přísloví 29:1... spravedlivých přibývá. Z často káraného se stane zatvrzelý, když náhle zhroutí se, nebude pomoci. Z...
Kazatel 4:16...s oním mladíkem, který nastoupil po králiStanul v čele nespočetných zástupů, těm, kdo přišli potom,...
Izaiáš 1:31...listí, a jako zahrada bez vody. Ze siláka se stane koudel a jiskrou bude jeho čin; obojí to pak spolu...
Izaiáš 8:14...mějte bázeň, jen z něho mějte strach. On se vám stane svatyní, oběma domům Izraele však bude kamenem úrazu...
Izaiáš 10:17...zapálí plamen nejprudší. Světlo Izraele se stane ohněm, jejich Svatý bude plamenem; v jediném dni ten...
Izaiáš 14:24... Hospodin zástupů přísahá: Co jsem zamýšlel, se stane, co jsem rozhodl, to bude: Ve své zemi rozdrtím...
Izaiáš 16:5...Tvůj trůn tehdy bude upevněn láskou a v Davidově stanu na něm usedne soudce, jenž bude věrně hledat právo a...
Izaiáš 17:2...trosek! Jeho města budou navěky opuštěnastanou se útočištěm pro stáda a nebude, kdo by je odehnal....
Izaiáš 22:21...šerpou. Do jeho rukou předám tvou pravomocstane se otcem obyvatel Jeruzaléma a domu Judova. Na jeho...
Izaiáš 22:23...neotevře. Zapustím ho jako hřeb v pevné zdistane se trůnem chlouby svého otcovského domu. Na něm bude...
Izaiáš 24:13...pusté trosky, brána roztříštěna na kusy. Toto se stane na zemi mezi národy - jako když se češou olivy, jako...
Izaiáš 29:5... z hordy těch tyranů budou plevy ve větruStane se to náhle, v okamžiku od Hospodina zástupů. On je...
Izaiáš 29:17... brzy, za velmi krátký čas se z Libanonu stane sad a sad se bude za les počítat. V ten den hluší...
Izaiáš 32:15...však na nás vylije shůry Duch, tehdy se z pouště stane sad a sad se bude za les počítat. Na poušti pak bude...
Izaiáš 35:7... kde byl žhavý písek, bude jezero a suchopár se stane studánkou. Doupata, kde odpočívali šakali, zarostou...
Izaiáš 39:7...synové, tví vlastní potomci, budou zajatistanou se eunuchy v paláci babylonského krále!" "Slovo...
Izaiáš 41:22...a poznáme, jak to dopadne. Nebo nám řekněte, co stane se, o budoucnosti nám povězte, poznáme, že jste...
Izaiáš 46:10...od počátku oznamuji konec a odedávna, co teprv nastane. Říkám: " vůle stane se, udělám vše, co se mi chce...
Izaiáš 47:9...ale na tebe obojí v jediné chvíli, v jednom dnistaneš se vdovou a přijdeš o děti. Všechno to na tebe...
Jeremiáš 5:13...větru žvaní, nemají žádné poselství - se to stane jim samotným!" Nuže, tak praví Hospodin, Bůh zástupů:...
Jeremiáš 6:18... národy, slyšte a buďte svědkové toho, co se jim stane. Slyš, země: Hle, přivádím na tento lid neštěstí,...
Jeremiáš 12:11... překrásné pole obrátí ve zpustošenou poušťStane se pouhou pustinou, opuštěná bude plakat přede mnou....
Jeremiáš 25:38...Jako lev vyjde ze svého příbytku a jejich zem se stane pustinou před tím krutým žárem - před žárem jeho...
Jeremiáš 33:9... jim odpustím. Jeruzalém mi tak přinese věhlasstane se mi zdrojem radosti, chvály a slávy přede všemi...
Jeremiáš 38:21...dobře a přežiješ. Pokud se ale vzdát odmítnešstane se, co mi Hospodin ukázal: Hle, všechny ženy, které...
Jeremiáš 42:18... rozhořčení na vás, pokud půjdete do EgyptaStanete se kletbou a hrozbou, nadávkou a ostudou a toto...
Jeremiáš 44:12... po největší zemřou mečem nebo hlademStanou se kletbou a hrozbou, nadávkou a ostudou. Zúčtuji s...
Jeremiáš 49:13...při sobě samém, praví Hospodin, že Bosra se stane děsnou pustinou, že bude posměškem a nadávkou a...
Jeremiáš 49:33...Hospodin; přivedu na zkázu odevšad! Chacor se stane doupětem šakalů, věčnou pustinou. Nebude zde nikdo...
Pláč 3:37...při - copak to Hospodin nevidí? Kdo "promluví, a stane se"? Kdo než Hospodin to přikáže? Což nepochází...
Ezechiel 5:15...a trestající zlobě vykonám své rozsudkystaneš se nadávkou a posměškem, varováním a odstrašujícím...
Ezechiel 9:2...rouchu a s písařským náčiním po boku. Přišlistanuli u bronzového oltáře. Sláva Boha Izraele se zatím...
Ezechiel 10:18...sláva se tehdy vzdálila od prahu chrámustanula nad cheruby. Cherubové zvedli křídla a před mýma...
Ezechiel 11:16... V zemích, kam přišli, se jim ale sám nakrátko stanu svatyní. Proto řekni: Tak praví Panovník Hospodin -...
Ezechiel 11:23... Hospodinova sláva se vznesla zprostřed městastanula nad horou východně od města. Ve vidění, které jsem...
Ezechiel 12:11... jsem znamení pro vás! Předvedl jsem, co se stane jim. Půjdou do vyhnanství, do zajetí! I jejich vládce...
Ezechiel 21:37...rukou lidí ukrutných, zkušených v díle záhubyStaneš se potravou pro plameny, tvá krev bude crčet po zemi...
Ezechiel 24:24...vinách a mezi sebou naříkat. Ezechiel se vám stane znamením. Přesně co dělá on, budete dělat i vy. to...
Ezechiel 24:27...ústa a budeš s ním moci hovořit. Promluvíš a přestaneš být němý. Tak se jim staneš znamením, aby poznali,...
Ezechiel 26:5...všechnu zeminu a nechám z něj jen holou skáluStane se ostrůvkem v moři, místem k sušení sítí! Ano, tak...
Ezechiel 26:14... nikdy nezazní. Nechám z tebe jen holou skálustaneš se místem, kde se suší sítě. nikdy nebudeš...
Ezechiel 27:29...své lodě opustí, lodníci i všichni kormidelníci stanou na zemi. Hlasitě se dají do křiku, hořce zaúpějí nad...
Ezechiel 29:14...do Horního Egypta, do země, odkud pocházejí, a stanou se tam bezvýznamným královstvím. Bude bezvýznamnější...
Daniel 2:2... aby mu pověděli, co se mu zdálo. Když přišlistanuli před králem, řekl jim: "Zdál se mi sen, který ...
Daniel 2:28... Ten králi Nabukadnezarovi ukázal, co se stane v posledních dnech. Sen a vidění, která jsi v mysli...
Daniel 2:29...a Ten, který zjevuje tajemství, ti ukázal, co se stane. Mně to tajemství nebylo zjeveno proto, že bych byl...
Daniel 3:3... sochy, kterou vztyčil král Nabukadnezar. Když stanuli před sochou, kterou Nabukadnezar vztyčil, zvolal...
Daniel 5:7...a vyloží mi ho, bude oblečen purpurem, na krk dostane zlatý řetěz a stane se třetím nejmocnějším v...
Daniel 5:16...a vyložit, budeš oblečen purpurem, na krk dostaneš zlatý řetěz a staneš se třetím nejmocnějším v...
Daniel 8:15...se je pochopit, když vtom přede mnou náhle stanula jakoby mužská postava. Nad Ulajem jsem tehdy...
Daniel 8:19... na nohy a řekl: "Hle, ukážu ti, co se stane v čase posledního hněvu; to vidění totiž platí pro...
Daniel 11:16...a nikdo před ním neobstojí. Se svou ničivou mocí stane i v Nádherné zemi. Rozhodne se přitáhnout s celou...
Ozeáš 2:17...vinice tehdy navrátím, Rokle neštěstí se  stane Bránou k naději, a tehdy mi odpoví jako zamlada, jako...
Ozeáš 14:6...je budu milovat; můj hněv se od nich odvrátíStanu se Izraeli rosou a rozkvete jako lilie. Zapustí...
Joel 4:19...pramen vyrazí a zavlaží Akátové údolí. Egypt se stane pustinou, z Edomu bude pustá poušť kvůli násilí, jež...
Amos 3:6...poplach, copak lid nemá strach? Když se ve městě stane neštěstí, copak to nedopustil Hospodin? Jistě!...
Abdiáš 1:15...den proti všem národům. To, co jsi dělal, se stane tobě, tvé činy se ti vrátí na hlavu. Jako jste pili...
Jonáš 4:5...jejího stínu, aby vyhlížel, co se s tím městem stane. Hospodin Bůh zařídil, aby vzešla jedna popínavá...
Micheáš 7:13... od moře k moři a od hor k horám. Země se však stane pustinou kvůli svým obyvatelům; to bude ovoce jejich...
Abakuk 2:7...bude bohatnout tím, co zabavil? Znenadání povstanou tvoji dlužníci, ti, kdo se před tebou chvějí, se...
Sofoniáš 1:13...nic nespraví ani nezkazí.' Jejich bohatství se stane kořistí, jejich domy budou zbořeny. Stavějí si domy,...
Sofoniáš 2:6..."Do posledního vás zahladím!" Přímoří se stane pastvinou s chýšemi pastýřů a ovčí ohradou. Připadne...
Zachariáš 2:8...Jeruzalémě bude žít tolik lidí a dobytka, že se stane městem bez hradeb. sám, praví Hospodin, budu...
Zachariáš 2:13...se zornice mého oka. Hle, mávnu po nich rukoustanou se kořistí svých otroků." Tehdy poznáte, že ...
Zachariáš 3:7...po mých cestách a zachovávat, co jsem ti svěřilstaneš se správcem mého domu a strážcem mých nádvoří a...
Zachariáš 6:15... že k vám poslal Hospodin zástupů. To se stane, ale jen pokud budete opravdu poslouchat Hospodina,...
Zachariáš 8:19... pátém, sedmém i desátém měsíci se pro dům Judy stanou šťastnými slavnostmi radosti a veselí. Jen ale...
Zachariáš 9:7...sousto z úst, ohavný pokrm ze zubů! Kdo z nich stanou, připadnou našemu Bohu a stanou se jedním z judských...
Zachariáš 14:4...- tak, jak on bojuje v den bitvy! V onen den stanou jeho nohy na Olivetské hoře, ležící východně před...
Matouš 6:10...tvé jméno! přijde tvé království! se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. Dej nám i dnes...
Matouš 8:13..." Tomu setníkovi pak Ježíš řekl: "Jdi. se ti stane, jak jsi uvěřil." A v tu chvíli byl jeho služebník...
Matouš 9:29... Dotkl se tedy jejich očí a řekl: " se vám stane podle vaší víry!" Vtom se jim otevřely oči. Ježíš je...
Matouš 15:28...víru, ženo!" odpověděl na to Ježíš. " se ti stane, jak toužíš." A od chvíle byla její dcera zdravá....
Matouš 18:19...zemi shodnou ohledně čehokoli, za co by prosilistane se jim to od mého nebeského Otce. Neboť kdekoli se...
Matouš 21:21...řekli této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře!' stane se to. Když budete věřit, dostanete, o cokoli v...
Matouš 24:34...vám, že to pokolení nepomine, než se to všechno stane. Nebe a země pominou, ale slova nikdy nepominou...
Matouš 26:42...tento kalich minout, ale musím ho vypít, se stane tvoje vůle!" A když se vrátil, zjistil, že zase spí....
Matouš 27:11...pole, jak mi uložil Hospodin." Ježíš zatím stanul před prokurátorem. Ten se ho zeptal: "Tak ty jsi...
Marek 11:23...v srdci, ale věřil by, že se děje to, co říkástane se mu to. Proto vám říkám: Věřte, že všechno, o co...
Marek 13:9...soudům a shromážděním. Budete biti a kvůli mně stanete před vládci a králi, abyste jim vydali svědectví....
Marek 13:30... že toto pokolení nepomine, než se to všechno stane. Nebe a země pominou, ale slova nikdy nepominou...
Lukáš 1:20...němý a nepromluvíš do dne, kdy se ty věci stanou." Lidé zatím čekali na Zachariáše a divili se, že se...
Lukáš 1:34...a jeho kralování bude bez konce." "Jak se to stane?" zeptala se Marie anděla. "Vždyť jsem ještě...
Lukáš 1:38...řekla: "Hle, jsem služebnice Páně. se mi stane podle tvého slova!" Tehdy od anděl odešel. V těch...
Lukáš 2:9...noční hlídky u svého stáda. Vtom před nimi stanul Hospodinův anděl a ozářila je Hospodinova sláva....
Lukáš 2:34...určen k pádu i k pozdvižení mnohých v IzraeliStane se znamením, jež bude odmítáno (a tvou vlastní duši...
Lukáš 6:17...který se stal zrádcem. S těmi sestoupil z horystanul na pláni, kde čekalo množství jeho učedníků a veliká...
Lukáš 21:36...byli hodni uniknout všemu, co přijde, a mohli stanout před Synem člověka." Takto ve dne učíval v chrámě,...
Lukáš 23:31...Když se toto děje se zeleným stromem, co se stane se suchým?" K popravě s ním vedli ještě další dva...
Lukáš 24:4... co si o tom myslet, když vtom před nimi stanuli dva muži v zářícím rouchu. Vylekané ženy sklonily...
Lukáš 24:36...poznat při lámání chleba. Zatímco o tom mluvilistanul uprostřed nich Ježíš. "Pokoj vám," řekl. Oni si ale...
Jan 4:14...žíznit nikdy. Voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody tryskající k věčnému životu." "Pane,...
Jan 13:19...mně.' Říkám vám to teď, předtím než se to stane, abyste, se to stane, uvěřili, že jsem. Amen,...
Jan 14:29...než . Řekl jsem vám to teď, předtím než se to stane, abyste, se to stane, uvěřili. s vámi nebudu...
Jan 15:7...posbírány, hozeny na oheň a shoří. Jestliže stanete ve mně a slova zůstanou ve vás, proste, o cokoli...
Skutky 11:13... Vyprávěl nám, jak ve svém domě uviděl andělaStanul před ním a řekl: ‚Pošli do Joppy a nech zavolat...
Skutky 12:7...přede dveřmi hlídaly vězení. Vtom vedle něj stanul Hospodinův anděl a v cele zazářilo světlo. Udeřil...
Skutky 23:11...jim ho a odvedou do pevnosti. Tu noc před ním stanul Pán. "Buď statečný," řekl mu. "Jako jsi o mně...
Skutky 25:16...ve zvyku odsoudit člověka, aniž by obžalovaný stanul svým žalobcům tváří v tvář a dostal možnost hájit se...
Římanům 5:19...hříšnými, tak se také poslušností jednoho mnozí stanou spravedlivými. Když přišel Zákon, provinění se...
Římanům 11:9...neslyší." A David říká: "Jejich stůl se jim stane léčkou a pastí, kamenem úrazu a odplatou. se jim v...
Římanům 14:10...ty, proč pohrdáš svým bratrem? Všichni přece staneme na soudu před Božím trůnem. Jak je psáno: "Jakože...
1. Korintským 3:18...myslí, že je na tomto světě moudrý, se raději stane bláznem. Pak teprve bude moudrý, neboť moudrost...
2. Korintským 5:2...nebyl vytvořen rukama. Proto, dokud jsme v tomto stanu, sténáme touhou ocitnout se v našem nebeském...
2. Korintským 5:4...oblečeme, nezůstaneme nazí. Dokud jsme v tomto stanu, sténáme tíhou, protože nechceme být svlečení, ale...
2. Korintským 5:10...o to, abychom se mu líbili. Všichni přece musíme stanout před Kristovým soudem, aby každý z nás dostal...
2. Petr 1:13... kterou jste přijali. Dokud přebývám v tomto stanu, považuji za svou povinnost burcovat vás a upomínat,...

Slova obsahující stanou: dostanou (8) nastanou (2) nedostanou (2) nepřestanou (2) nestanou (1) nevstanou (5) nezůstanou (7) povstanou (16) pozůstanou (3) přestanou (12) stanou (26) stanout (2) vstanou (6) zůstanou (44)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |