Stanům

Hledám varianty 'stanům' [ stany (17) stanům (2) stanů (9) stanu (195) stanové (2) stanem (9) stanech (15) stane (103) stan (62) ]. Nalezeno 387 veršù.
Genesis 4:20...Jábala, jenž se stal otcem těch, kdo žijí ve stanech a pasou stáda. Jeho bratr jménem Jubal se stal...
Genesis 9:21... Napil se vína, opil se a ležel obnažen ve svém stanu. Cham, otec Kanaána, spatřil nahotu svého otce a...
Genesis 9:27...otročit! Kéž Bůh rozšíří Jáfeta, bydlí ve stanech Semových, jemuž bude Kanaán otročit!" Po potopě žil...
Genesis 12:8...k horám na východ od Bet-elu. Vztyčil svůj stan mezi Bet-elem na západě a Ajem na východě, postavil...
Genesis 13:3... k Bet-elu, k místu, kde zpočátku stával jeho stan mezi Bet-elem a Ajem, k místu oltáře, který tam...
Genesis 13:5... Také Lot, který šel s Abramem, měl brav, skotstany. Země jim však nemohla stačit, aby bydleli spolu....
Genesis 13:12...ve městech jordánské roviny a postavil své stany k Sodomě. Sodomští lidé však byli zlí a velmi...
Genesis 13:18... neboť tobě ji dám." Abram tedy přesunul svůj stan a usadil se u háje Mamre, který je v Hebronu, a...
Genesis 18:1...Mamre, když seděl v poledním horku u vchodu do stanu. Abraham pozvedl oči a hle, stáli před ním tři muži....
Genesis 18:6... jak jsi řekl," odpověděli. Abraham odspěchal do stanu za Sárou a řekl: "Rychle vezmi tři míry jemné mouky,...
Genesis 18:9...je tvá manželka Sára?" zeptali se ho. "Zde ve stanu," odpověděl. Na to host řekl: "Za rok touto dobou se...
Genesis 18:10...syna!"Sára však poslouchala vzadu u vchodu do stanu. (Abraham i Sára byli velmi staří a Sára nebyla...
Genesis 24:51... Hle, zde máš Rebeku, vezmi si ji a jdi. se stane manželkou syna tvého pána, jak řekl Hospodin." Když...
Genesis 24:67...popsal všechno, co vyřídil, a Izák ji přivedl do stanu své matky Sáry. Vzal si Rebeku a ta se stala jeho...
Genesis 26:25...a vzýval Hospodinovo jméno. Vztyčil tam svůj stan a Izákovi služebníci tam vykopali studnu. Tehdy k němu...
Genesis 28:22...kámen, který jsem vztyčil jako památník, se stane Božím domem a ze všeho, co mi dáš, ti věrně oddělím...
Genesis 31:25...Jákoba dostihl. (Jákob si v tom pohoří postavil stan a i Lában se svými druhy se utábořili v gileádských...
Genesis 31:33...je Ráchel ukradla.) Lában tedy šel do Jákobova stanu, do stanu Léy i do stanů obou děveček, ale nic...
Genesis 31:34...sedlo a posadila se na . Lában prohledal celý stan, ale nic nenašel. Ráchel svému otci řekla: "Nehněvej...
Genesis 33:19...se před městem. Díl pole, na němž vztyčil svůj stan, koupil od synů Šechemova otce Chamora za sto mincí....
Genesis 35:21... dodnes). Izrael táhl dál a vztyčil svůj stan za Migdal-ederem. A když se Izrael zdržoval v tom...
Genesis 43:11...Jejich otec Izrael jim nakonec řekl: " se stane, co se musí stát. Udělejte tohle: Naberte do svých...
Genesis 49:15... jak je líbezná, hřbet sehne, aby břímě nosilstane se nevolníkem, otrokem! Dan soudit bude lid svůj jako...
Exodus 4:16...dělat. On bude mluvit k lidu za tebe, a tak se stane, že on ti bude za ústa a ty mu budeš za Boha. A tu...
Exodus 8:6...poznal, že není nikdo jako Hospodin, náš Bůhstane se, jak říkáš! Žáby opustí tebe i tvé domy, dvořany i...
Exodus 8:19...rozdíl mezi svým a tvým lidem. To znamení se stane zítra.'" A Hospodin tak učinil: Ve faraonově paláci,...
Exodus 16:16...omer na osobu. Vezměte pro každého, koho máte ve stanu.'" Synové Izraele tak tedy učinili a nasbírali někdo...
Exodus 18:7...jeden druhého vyptali, jak se jim daří, vešli do stanu. Tam Mojžíš vyprávěl svému tchánovi o všem, co...
Exodus 22:2...udeřil, vinen prolitou krví. Jestliže se to však stane za bílého dne, bude prolitou krví vinen.Zloděj musí...
Exodus 26:7...sobě. Tak bude Příbytek tvořit jeden celek. Pro stan nad Příbytkem připravíš houně z kozí srsti; připravíš...
Exodus 26:9...šestou houni pak v polovině přehni přes průčelí stanu. Podél první koncové houně připevni padesát poutek;...
Exodus 26:11...spon. Ty spony provlékneš poutky, a tak spojíš stan v jeden celek. Zbývající polovina houně bude splývat...
Exodus 26:13...zadní stranu Příbytku. Onen loket, o který budou stanové houně z jedné i druhé strany delší, bude po obou...
Exodus 26:14...přes bok Příbytku, a tak jej přikrývat. Navrch stanu ještě zhotovíš pokrývku z červeně barvených beraních...
Exodus 26:36...svícen a stůl dáš k severnímu boku. Pro vchod do stanu zhotovíš vyšívaný závěs z modré, purpurové a...
Exodus 27:21...ke svícení, aby mohl stále zapalovat svícen. Ve Stanu setkávání, před oponou zastírající Svědectví, o něj...
Exodus 28:43...synové je budou nosit, kdykoli budou vcházet do Stanu setkávání nebo přistupovat k oltáři, aby konali...
Exodus 29:4... Potom přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do Stanu setkávání a omyješ je vodou. Vezmeš kněžská roucha a...
Exodus 29:10...Árona a jeho syny kněžstvím: Přivedeš před Stan setkávání býčka a Áron a jeho synové mu vloží ruce na...
Exodus 29:11...na hlavu. Býčka pak před Hospodinem u vchodu do Stanu setkávání zabiješ. Vezmeš trochu býčkovy krve a...
Exodus 29:30...v nich bývali pomazáni a pověřeni. Syn, který se stane knězem po něm, je bude oblékat po sedm dní, kdy bude...
Exodus 29:32...místě. Áron a jeho synové budou u vchodu do Stanu setkávání jíst maso z toho berana s chlebem, který je...
Exodus 29:42...stálá zápalná oběť před Hospodinem u vchodu do Stanu setkávání. Tam se s vámi budu setkávat, abych tam s...
Exodus 29:44...tak bude to místo posvěceno mou slávou. Posvětím Stan setkávání i oltář, také Árona a jeho syny posvětím,...
Exodus 30:16...vybereš od synů Izraele, vynaložíš na službu ve Stanu setkávání. Synům Izraele to bude před Hospodinem...
Exodus 30:18...umyvadlo s bronzovým podstavcem. Postav je mezi Stanem setkávání a oltářem a nalij do něj vodu. Tou si pak...
Exodus 30:20...omývat ruce a nohy. Kdykoli budou vcházet do Stanu setkávání nebo přistupovat k oltáři, aby sloužili...
Exodus 30:26...mast. To je olej svatého pomazání. Pomažeš jím Stan setkávání i Truhlu svědectví, stůl s veškerým jeho...
Exodus 30:36...rozdrtíš na prášek a položíš před Svědectví ve Stanu setkávání, kde se s tebou budu setkávat. Kadidlo pro...
Exodus 31:7... aby zhotovili vše, co jsem ti přikázalStan setkávání, Truhlu svědectví i slitovnici ležící na ,...
Exodus 33:7...šli tedy synové Izraele bez ozdob. Mojžíš bral stan a vztyčoval si jej venku za táborem, daleko od tábora....
Exodus 33:8...byl venku za táborem. Když Mojžíš vycházel ke Stanu, všechen lid vstával. Zůstali stát každý u vchodu do...
Exodus 33:9...nevešel do Stanu. Kdykoli Mojžíš vcházel do Stanu, sestupoval oblakový sloup a stavěl se ke vchodu do...
Exodus 33:10...tehdy viděl oblakový sloup stojící u vchodu do Stanu a všechen lid vstával a klaněli se, každý u vchodu do...
Exodus 33:11... ale jeho pomocník, mladý Jozue, Nunův syn, od Stanu neodcházel. Mojžíš Hospodinu namítl: "Pohleď, říkáš...
Exodus 35:11...vše, co Hospodin přikázal: Příbytek, jeho stan a pokrývku, jeho spony, rámy, svlaky, sloupy a patky,...
Exodus 35:21...- a přinášeli Hospodinu příspěvek na přípravu Stanu setkávání, na veškerou službu v něm i na svatá roucha...
Exodus 36:14...k sobě. Tak Příbytek tvořil jeden celek. Pro stan nad Příbytkem pak připravili houně z kozí srsti;...
Exodus 36:18...Vyrobili také padesát bronzových spon ke spojení stanu, aby tvořil jeden celek. Navrch stanu zhotovili...
Exodus 36:19...ke spojení stanu, aby tvořil jeden celek. Navrch stanu zhotovili pokrývku z červeně barvených beraních kůží...
Exodus 36:37...a ulili k nim čtyři stříbrné patky. Pro vchod do stanu pak udělali vyšívaný závěs z modré, purpurové a...
Exodus 38:8...žen shromážděných ke konání služby u vchodu do Stanu setkávání. Postavil také nádvoří. Na pravé, jižní...
Exodus 38:30...šekelů. Z něj byly vyrobeny patky ke vchodu do Stanu setkávání, bronzový oltář s jeho bronzovým roštem,...
Exodus 39:32... Tak bylo dokončeno veškeré dílo Příbytku, totiž Stanu setkávání. Synové Izraele udělali všechno přesně tak,...
Exodus 39:33...Mojžíšovi. Tehdy přinesli Příbytek k MojžíšoviStan a všechno jeho náčiní, jeho spony, rámy, svlaky,...
Exodus 39:38...olej pomazání, vonné kadidlo, závěs pro vchod do Stanu, bronzový oltář, jeho bronzový rošt, tyče a všechno...
Exodus 39:40...kolíky, všechno náčiní ke službě v Příbytku, ve Stanu setkávání, bohoslužebná roucha pro službu ve svatyni,...
Exodus 40:2..."Prvního dne prvního měsíce vztyčíš PříbytekStan setkávání. Postavíš tam Truhlu svědectví a zastřeš ji...
Exodus 40:6...pověsíš závěs. Před vchodem do Příbytku, do Stanu setkávání, postavíš oltář pro zápalné oběti. Mezi...
Exodus 40:7... postavíš oltář pro zápalné oběti. Mezi Stanem setkávání a oltářem postavíš umyvadlo a naliješ do...
Exodus 40:12... Potom přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do Stanu setkávání a omyješ je vodou. Oblékneš Áronovi svatá...
Exodus 40:19...a vztyčil jeho sloupy. Nad Příbytkem roztáhl stan a seshora na něj položil jeho přikrývku, jak Hospodin...
Exodus 40:22... Před oponou, na severní straně Příbytku, pak ve Stanu setkávání postavil stůl a před Hospodinem na něm...
Exodus 40:24...stolu, na jižní straně Příbytku, postavil do Stanu setkávání svícen a zapálil před Hospodinem kahany,...
Exodus 40:26...kahany, jak mu Hospodin přikázal. Před oponu ve Stanu setkávání postavil také zlatý oltář a zapálil na něm...
Exodus 40:29...pověsil závěs. Před vchodem do Příbytku, do Stanu setkávání, postavil oltář pro zápalné oběti a...
Exodus 40:30...i moučné oběti, jak mu Hospodin přikázal. Mezi Stanem setkávání a oltářem postavil umyvadlo a nalil do něj...
Exodus 40:32...synové omývali ruce a nohy. Kdykoli vcházeli do Stanu setkávání nebo přistupovali k oltáři, omývali se, jak...
Exodus 40:34...závěs. Tak Mojžíš to dílo dokončil. Tehdy Stan setkávání přikryl oblak a Příbytek naplnila...
Exodus 40:35...Hospodinova sláva. A Mojžíš nemohl vejít do Stanu setkávání, neboť na něm spočíval oblak a Příbytek...
Leviticus 1:1... Hospodin zavolal Mojžíše a promluvil k němu ze Stanu setkávání: "Promluv k synům Izraele takto: Když někdo...
Leviticus 1:3...přivede samce bez vady. Přivede jej ke vchodu do Stanu setkávání, aby došel zalíbení před Hospodinem. Vloží...
Leviticus 1:5...ze všech stran oltář, který je u vchodu do Stanu setkávání. Potom zápalnou oběť stáhne z kůže a...
Leviticus 3:2...ruku na hlavu své oběti a zabije ji u vchodu do Stanu setkávání; kněží, synové Áronovi, pak pokropí oltář...
Leviticus 3:8... vloží ruku na hlavu své oběti a zabije ji před Stanem setkávání; Áronovi synové pak její krví pokropí...
Leviticus 3:13... vloží ruku na jeho hlavu a zabije je před Stanem setkávání; Áronovi synové pak jeho krví pokropí...
Leviticus 4:4...hřích. Býčka přivede před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání, vloží mu ruku na hlavu a zabije ho před...
Leviticus 4:5...vezme trochu krve z toho býčka a přinese ji do Stanu setkávání. Namočí prst v krvi a sedmkrát stříkne...
Leviticus 4:7...vonného kadidla, který stojí před Hospodinem ve Stanu setkávání. Všechnu zbývající krev z býčka pak vylije...
Leviticus 4:14... přivede shromáždění mladého býčka před Stan setkávání jako oběť za hřích. Stařešinové obce vloží...
Leviticus 4:16... Pomazaný kněz přinese trochu jeho krve do Stanu setkávání, namočí prst v krvi a sedmkrát stříkne...
Leviticus 4:18...rohy oltáře, který stojí před Hospodinem ve Stanu setkávání. Všechnu zbývající krev vylije k patě...
Leviticus 6:9... Áron a jeho synové budou jíst, co z stane. Budou to jíst nekvašené, a sice na svatém místě, na...
Leviticus 6:19...jíst; je snědena na svatém místě, na nádvoří Stanu setkávání. Cokoli se dotkne jejího masa, bude svaté....
Leviticus 6:23...jíst žádná oběť za hřích, jejíž krev se vnáší do Stanu setkávání k vykonání obřadu smíření ve svatyni. Ta...
Leviticus 8:3...pečiva a shromáždi celou obec ke vchodu do Stanu setkávání." Mojžíš tedy učinil, jak mu Hospodin...
Leviticus 8:5...přikázal. Když se obec shromáždila u vchodu do Stanu setkávání, Mojžíš jim řekl: "Toto nám přikázal...
Leviticus 8:31...a jeho synům řekl: "Uvařte maso u vchodu do Stanu setkávání a tam ho snězte s chlebem, který je v koši...
Leviticus 8:33... spálíte. Po sedm dní neodejdete od vchodu do Stanu setkávání, dokud se nevyplní doba vašeho pověřování....
Leviticus 8:35...smíření tak, jak byl vykonán dnešního dne. stanete u vchodu do Stanu setkávání dnem i nocí po sedm dní...
Leviticus 9:5..." Vzali tedy to, co Mojžíš přikázal, před Stan setkávání a celá obec přistoupila a postavila se před...
Leviticus 9:23...sestoupil z oltáře. Mojžíš s Áronem pak vešli do Stanu setkávání, a když vyšli ven, žehnali lidu. Vtom se...
Leviticus 10:7...sežehl. Vy však neodcházejte od vchodu do Stanu setkávání, abyste nezemřeli, neboť je na vás olej...
Leviticus 10:9...promluvil k Áronovi: "Když budete vcházet do Stanu setkávání, nebudeš ty ani tví synové pít víno ani...
Leviticus 12:6...syna nebo dcery, přivede knězi ke vchodu do Stanu setkávání ročního beránka k zápalné oběti a holoubě...
Leviticus 14:8... Potom vejde do tábora, ale po sedm dní ještě stane mimo svůj stan. Sedmého dne si znovu oholí veškeré...
Leviticus 14:11...člověka s tím vším před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Potom kněz vezme jednoho beránka a bude ho...
Leviticus 14:23...je přinese knězi před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Kněz vezme beránka oběti odškodnění a...
Leviticus 15:14...dvě holoubata, půjde před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání a je knězi. Ten bude obětovat jedno jako...
Leviticus 15:29...dvě holoubata a přinese je knězi ke vchodu do Stanu setkávání. Kněz bude obětovat jedno jako oběť za...
Leviticus 16:7...kozly a postaví je před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Na ty dva kozly vloží losy: jeden lospro...
Leviticus 16:16...jejich provinění a všech hříchů. Totéž učiní se Stanem setkávání, který s nimi zůstává uprostřed jejich...
Leviticus 16:17...nejsvětější svatyně, aby ji očistil, není ve Stanu setkávání žádný člověk, dokud nevyjde. Tam vykoná...
Leviticus 16:20...tedy dokončí očišťování nejsvětější svatyněStanu setkávání a oltáře, přivede toho živého kozla. Áron...
Leviticus 16:23...poušti pak kozla propustí. Tehdy Áron vejde do Stanu setkávání, svlékne si plátěná roucha, jež si vzal,...
Leviticus 16:29...si tělo vodou; teprve pak smí vejít do táboraStane se vám to věčným ustanovením: Desátého dne sedmého...
Leviticus 16:33...plátěná roucha, očistí nejsvětější svatyniStan setkávání, očistí oltář i kněží, očistí také všechen...
Leviticus 16:34...očistí také všechen shromážděný lid. Toto se vám stane věčným ustanovením. Jednou za rok budou synové...
Leviticus 17:4...přivedl před Hospodinův příbytek ke vchodu do Stanu setkávání, aby z něj Hospodinu přinesl oběť, takovému...
Leviticus 17:5... aby je nyní přinášeli Hospodinu ke vchodu do Stanu setkávání, ke knězi. je obětují Hospodinu jako...
Leviticus 17:6...pokropí krví oběti Hospodinův oltář u vchodu do Stanu setkávání a tuk nechá dýmat na oltáři jako příjemnou...
Leviticus 17:9...jinou oběť, aniž to zvíře přivedl ke vchodu do Stanu setkávání, aby je obětoval Hospodinu, takový člověk...
Leviticus 19:21...svobodná. Dotyčný přinese Hospodinu ke vchodu do Stanu setkávání svou oběť odškodnění - berana odškodnění....
Leviticus 23:43...vyváděl z Egypta, nechal jsem je bydlet ve stanech. jsem Hospodin, váš Bůh." A Mojžíš oznámil...
Leviticus 24:3...svícení, aby se mohl stále zapalovat svícen. Ve Stanu setkávání, před oponou zastírající Svědectví, o...
Leviticus 26:33...národy, s taseným mečem vás poženu! Vaše země se stane pustinou a vaše města se obrátí v sutiny. Po celou...
Leviticus 27:21... bude svaté Hospodinu jako pole jemu propadléstane se majetkem kněze. Zasvětí-li však Hospodinu koupené...
Numeri 1:1...z Egypta, promluvil Hospodin k Mojžíšovi ve Stanu setkávání: "Sečtěte celou izraelskou obec podle...
Numeri 2:2...svých otcovských domů; táboří vpovzdálí okolo Stanu setkávání." Vepředu, na východě, táboří po svých...
Numeri 2:17...pochodují druzí. Uprostřed všech uskupení putuje Stan setkávání s uskupením levitů. Jak táboří, tak...
Numeri 3:7...plnit jeho povinnost i povinnost celé obce vůči Stanu setkávání. Budou také pečovat o veškeré náčiní Stanu...
Numeri 3:8...setkávání. Budou také pečovat o veškeré náčiní Stanu setkávání a službou při Příbytku budou plnit...
Numeri 3:25...Eljasaf, syn Laelův. Geršonovi synové dostali ve Stanu setkávání do opatrování Příbytek, stan, jeho pokrývku...
Numeri 3:38... na východě, tábořili před Příbytkem, totiž před Stanem setkávání, Mojžíš, Áron a jeho synové. Drželi za...
Numeri 4:3... kdo je schopen služby, aby pracoval na díle při Stanu setkávání. Toto bude služba Kehatových synů ve Stanu...
Numeri 4:4...setkávání. Toto bude služba Kehatových synů ve Stanu setkávání: nejsvětější věci. Než tábor potáhne dál,...
Numeri 4:15...nezemřeli. Toto je břemeno Kehatových synů při Stanu setkávání. Eleazarovi, synu kněze Árona, pak bude...
Numeri 4:23...je schopen nastoupit službu, aby konal práci při Stanu setkávání. Toto bude služba geršonských rodů, jejich...
Numeri 4:25...a břemena: Budou nosit plachty a houně PříbytkuStan setkávání, jeho pokrývku i pokrývku z odolných usní,...
Numeri 4:28...opatrování. To bude služba geršonských rodů při Stanu setkávání a jejich zodpovědnost pod vedením Itamara,...
Numeri 4:30...je schopen nastoupit službu, aby konal práci při Stanu setkávání. Při veškeré své službě při Stanu setkávání...
Numeri 4:31...při Stanu setkávání. Při veškeré své službě při Stanu setkávání budou zodpovědni za tato břemena: desky...
Numeri 4:33...merarijských rodů při veškeré jejich práci při Stanu setkávání pod vedením Itamara, syna kněze Árona."...
Numeri 4:35...padesáti let každého, kdo byl schopen služby při Stanu setkávání, a bylo jich po jejich rodech započteno 2...
Numeri 4:37...kehatských rodů, součet všech sloužících při Stanu setkávání, které Mojžíš s Áronem sečetl podle...
Numeri 4:39...byl započten každý, kdo byl schopen služby při Stanu setkávání. Jejich součet po jejich rodech a...
Numeri 4:41...geršonských rodů, součet všech sloužících při Stanu setkávání, které Mojžíš s Áronem sečetl podle...
Numeri 4:43...byl započten každý, kdo byl schopen služby při Stanu setkávání. Jejich součet po jejich rodech a...
Numeri 4:47...třiceti do padesáti let schopni díla služby při Stanu setkávání a díla nošení břemen. Jejich celkový počet...
Numeri 5:22...klín zvadl!' A žena odpoví: ‚Amen, se tak stane.' Kněz pak tyto kletby napíše na pergamen a spláchne...
Numeri 5:27...lůno oteče a její klín zvadne, a tak se ta žena stane ve svém lidu kletbou. Pokud se však neposkvrnila a je...
Numeri 6:10...den. Osmého dne pak přinese knězi ke vchodu do Stanu setkávání dvě hrdličky nebo dvě holoubata a kněz...
Numeri 6:13...doba jeho zasvěcení, bude přiveden ke vchodu do Stanu setkávání a bude obětovat svůj dar Hospodinu: jednoho...
Numeri 6:18...oběť a jeho úlitbu. Nazír si pak u vchodu do Stanu setkávání oholí vlasy, znamení svého nazírského...
Numeri 7:5..."Přijmi to od nich, to slouží ke službě při Stanu setkávání. Rozděl to levitům, každému v souladu s...
Numeri 7:89...poté, co byl pomazán. A když Mojžíš vcházel do Stanu setkávání, aby s ním Bůh mluvil, slyšel hlas, jenž k...
Numeri 8:9...býčka k oběti za hřích. Přiveď levity před Stan setkávání a shromáždi tam celou izraelskou obec. Když...
Numeri 8:15...jako obětní dar, vstoupí levité do služby při Stanu setkávání, neboť jsou mi z řad synů Izraele zcela...
Numeri 8:19...synům, aby za syny Izraele konali službu při Stanu setkávání a byli za výkupným, aby na syny Izraele...
Numeri 8:22... Poté tedy levité vstoupili do své služby při Stanu setkávání před tváří Árona a jeho synů. Jak Hospodin...
Numeri 8:24...z nich nastoupí službu, aby konal práci při Stanu setkávání. Od padesáti let se pak z pracovní služby...
Numeri 8:26...moci pomáhat svým bratrům plnit povinnosti při Stanu setkávání, ale službu konat nebude. Takto naložíš s...
Numeri 9:15... kdy byl Příbytek postaven, přikryl Příbytek při Stanu svědectví oblak. Od večera do rána pak spočíval nad...
Numeri 9:17...a v noci měl podobu ohně. Kdykoli se oblak od Stanu vznesl, synové Izraele hned vyráželi na cestu....
Numeri 10:3...dlouze zatroubí, sejde se k tobě před vchod do Stanu setkávání celá obec. Zatroubí-li se jen na jednu,...
Numeri 11:10...slyšel, jak lid pláče, každý u vchodu do svého stanu, jeden rod za druhým. Hospodin vzplanul velikým...
Numeri 11:16...znáš jako stařešiny a správce lidu. Vezmi je ke Stanu setkávání, se tam postaví s tebou. sestoupím a...
Numeri 11:24...sedmdesát stařešinů z lidu a postavil je okolo Stanu. Tehdy Hospodin sestoupil v oblaku a mluvil s ním....
Numeri 11:26... spočinul Duch i na nich (ačkoli nevyšli ke Stanu), a tak prorokovali v táboře. Jeden mládenec přiběhl...
Numeri 12:4... Áronovi a Miriam řekl: "Všichni tři jděte ke Stanu setkávání!" Všichni tři tedy šli. Hospodin sestoupil...
Numeri 12:5...v oblakovém sloupu, postavil se u vchodu do Stanu a zvolal: "Árone a Miriam!" A když ti dva přišli,...
Numeri 12:10...vzplanul hněvem a odešel. Oblak se vzdálil od Stanu a hle, Miriam byla malomocná, bílá jako sníh! Když se...
Numeri 14:10...je, když vtom se všem synům Izraele ukázala ve Stanu setkávání Hospodinova sláva. Hospodin řekl Mojžíšovi:...
Numeri 14:34...zem. Z každého z těch čtyřiceti dní se stane rok, abyste poznali mou nelibost. To říkám ,...
Numeri 15:24...vaše pokolení), učiníte toto: Pokud se to stane neúmyslně nedopatřením celé obce, obětuje obec...
Numeri 16:18... položili kadidlo a postavili se ke vchodu do Stanu setkávání k Mojžíšovi a Áronovi. Korach proti nim...
Numeri 16:19... Korach proti nim shromáždil ke vchodu do Stanu setkávání celou obec. Vtom se celé obci ukázala...
Numeri 16:26...stařešinové šli za ním. "Odvraťte se od stanů těch ničemů," řekl obci. "Nedotýkejte se ničeho, co...
Numeri 16:27... Dátan a Abiram vyšli a stáli u vchodu do svých stanů se svými ženami, syny i malými dětmi. Mojžíš řekl:...
Numeri 17:7...proti Mojžíšovi a Áronovi, obrátili se ke Stanu setkávání a hle - přikryl jej oblak a ukázala se tam...
Numeri 17:8...Hospodinova sláva! Mojžíš a Áron pak přišli před Stan setkávání a Hospodin tam k Mojžíšovi...
Numeri 17:15... Áron se vrátil k Mojžíšovi ke vchodu do Stanu setkávání. Hospodin promluvil k...
Numeri 17:19...každého rodového vůdce jedna hůl. Necháš je ve Stanu setkávání před Truhlou svědectví, kde se s vámi...
Numeri 17:20...Truhlou svědectví, kde se s vámi setkávám, a stane se, že hůl toho, jehož jsem vyvolil, vypučí. Tak se...
Numeri 17:22... Mojžíš pak ty hole nechal před Hospodinem ve Stanu svědectví. Nazítří Mojžíš vešel do Stanu svědectví a...
Numeri 17:23...ve Stanu svědectví. Nazítří Mojžíš vešel do Stanu svědectví a hle, hůl Árona z rodu Leviho vypučela:...
Numeri 18:2...synové. Když budeš se svými syny sloužit před Stanem svědectví, ber s sebou rovněž své bratry z pokolení...
Numeri 18:3... Budou držet stráž a starat se o tebe i o celý Stan. Nesmí se však přiblížit k vybavení svatyně ani k...
Numeri 18:4...oni, tak vy. Připojí se k tobě, aby se staraliStan setkávání a o veškerou službu Příbytku. Nikdo...
Numeri 18:6...Hospodinu a darováni vám, aby sloužili při Stanu setkávání. Jen ty a tvoji synové však smíte sloužit...
Numeri 18:21... Hle, synům Leviho jsem za jejich službu při Stanu setkávání dal jako dědictví všechny desátky v Izraeli...
Numeri 18:22...Izraeli. se synové Izraele nepřibližují ke Stanu setkávání, aby na sebe neuvalili hřích a nezemřeli....
Numeri 18:23...na sebe neuvalili hřích a nezemřeli. Službu při Stanu setkávání konají jen levité, svá provinění ...
Numeri 18:31...- neboť je to vaše mzda za vaši službu při Stanu setkávání. Když z toho odevzdáte nejlepší díl,...
Numeri 19:4...krve a tou krví sedmkrát stříkne směrem ke Stanu setkávání. Jalovice pak bude před jeho očima spálena;...
Numeri 19:14...něm. Toto je zákon o člověku, který by zemřel ve stanu: Kdokoli do toho stanu vejde a kdokoli v něm je, bude...
Numeri 19:15...po sedm dní. Rovněž každá otevřená nádoba v tom stanu, která není uzavřena poklicí, bude nečistá. Kdokoli...
Numeri 19:18...vezme yzop, namočí jej ve vodě a postříká onen stan, všechno nádobí i všechny lidi, kteří tam byli. Stejně...
Numeri 20:6...tedy s Áronem odešel od shromáždění ke vchodu do Stanu setkávání. Padli na tvář a vtom se jim ukázala...
Numeri 24:5...a jeho oči jsou odkryty: Jak krásné jsou tvé stany, Jákobe, tvé příbytky, ó Izraeli! Jak palmové háje se...
Numeri 25:6...Zatímco ostatní plakali u vchodu do Stanu setkávání, jeden ze synů Izraele přišel a před očima...
Numeri 25:8...kopí. Vešel za tím Izraelcem do vnitřní části stanu a oba je probodl - onoho Izraelce i tu ženu k...
Numeri 27:2... před vůdce a před celou obec ke vchodu do Stanu setkávání a řekly: "Náš otec zemřel na poušti, ale...
Numeri 31:54...tisíců a stovek to zlato přijali a odnesli je do Stanu setkávání jako připomínku synů Izraele před...
Numeri 32:22...a k Izraeli. Tehdy se před Hospodinem tato země stane vaším vlastnictvím. Pokud se tak nezachováte, hle,...
Numeri 35:29...smí vrátit na svůj vlastní pozemek. Toto se vám stane právním ustanovením pro všechna budoucí pokolení,...
Deuteronomium 1:27...Hospodina, svého Boha. Začali jste ve svých stanech reptat: "Hospodin nás vyvedl z Egypta, protože nás...
Deuteronomium 5:30...dobře! Jdi a řekni jim, se vrátí ke svým stanům. Ty však zůstaň zde u mne. Sdělím ti všechna...
Deuteronomium 11:6...ústa a pohltila je, jejich rodiny, jejich stany i všechno živé, co šlo za nimi! Vy sami jste na...
Deuteronomium 22:29...jejímu otci padesát šekelů stříbra a ta dívka se stane jeho manželkou. Zneuctil ji, a tak ji po celý svůj...
Deuteronomium 28:63...počet, ačkoli vás bylo jako hvězd na nebiStane se, že tak jako vám Hospodin rád prokazoval dobrodiní...
Deuteronomium 31:14...se den tvé smrti. Zavolej Jozuu a postavte se do Stanu setkávání, kde mu dám pověření." Mojžíš a Jozue tedy...
Deuteronomium 31:15...postavili se do Stanu setkávání. Hospodin se ve Stanu ukázal v oblakovém sloupu. Oblakový sloup se postavil...
Deuteronomium 33:18... Zabulone, kdykoli vycházíš, a ty, Isachare, v stanech svých! Na horu svolají různé národy, tam budou...
Jozue 2:21...vyzradila, budeme tvé přísahy zproštěni." " se stane, jak jste řekli," odpověděla jim. Potom se s nimi...
Jozue 3:14...na jednom místě." Když pak lid vytáhl ze svých stanů, aby přešel Jordán, kněží nesli před lidem Truhlu...
Jozue 7:21...si to. Tamhle to je, schované v zemi uvnitř mého stanu; stříbro je pod tím." Jozue vyslal posly, ti se...
Jozue 7:22...pod tím." Jozue vyslal posly, ti se rozeběhli ke stanu a hle - bylo to ukryto u něj ve stanu a stříbro pod...
Jozue 7:23...něj ve stanu a stříbro pod tím. Vzali to tedy ze stanu, přinesli k Jozuovi a všem synům Izraele a vysypali...
Jozue 7:24...a dcery i jeho skot, osly, ovce a kozy i jeho stan a všechno, co k němu patřilo, a odnesli to všechno do...
Jozue 18:1...obec se shromáždila v Šílu, kde postavili Stan setkávání. Země byla podmaněna, ale zbývalo ještě...
Jozue 19:51...synům Izraele v Šílu před Hospodinem u vchodu do Stanu setkávání. Tím skončilo rozdělování země. Hospodin...
Soudců 4:17...ani jediný. Sisera zatím pěšky prchal ke stanu Jael, ženy Kenijce Chebera. Mezi chacorským králem...
Soudců 4:18...ke mně dál a neboj se." Vešel tedy do jejího stanu a ona ho přikryla houní. "Dej mi prosím trochu vody,"...
Soudců 4:20...mu napít a přikryla ho. "Postav se ke vchodu do stanu," řekl ještě, "a kdyby někdo přišel a vyptával se...
Soudců 5:24...Kenijce Chebera, požehnaná buď mezi ženami ve stanech! Požádal o vodu, dala mu mléko, ve vzácné číši...
Soudců 6:5...dobytče ani osla. Přitáhli vždy se svými stádystany, přicházelo jich jako kobylek, jich a jejich...
Soudců 7:13...valil pecen ječného chleba. Dostal se ke stanu a vrazil do něj tak, že ho převrátil vzhůru nohama a...
1. Samuel 2:22...tom, jak spali se ženami sloužícími u vchodu do Stanu setkávání. "Co to provádíte?" říkal jim. "Ode všech...
1. Samuel 2:34...tvých potomků zemře předčasně. To, co se stane tvým dvěma synům Chofnimu a Pinchasovi, ti bude...
1. Samuel 9:6...to vážený člověk; všechno, co řekne, se opravdu stane. Co se tam teď vydat? Třeba nám ukáže cestu, kterou...
1. Samuel 17:54...ji do Jeruzaléma a jeho zbroj uložil ve svém stanu. Když Saul viděl Davida, jak jde na Filištína, zeptal...
2. Samuel 6:17...truhlu přinesli, umístili ji doprostřed stanu, který pro ni David postavil. David pak přinesl před...
2. Samuel 7:6...přece nebydlel v domě, ale stěhoval jsem se ve stanu, v Příbytku. Po celou tu dobu jsem se stěhoval,...
2. Samuel 11:11..."Boží truhla a Izrael s Judou zůstávají pod stany; také můj pán Joáb táboří v poli s tvými služebníky,...
2. Samuel 22:12...tmy obklopil se, mrak plný deště byl jeho stan. Od žáru jeho obličeje roznítily se blesky plamenné...
1. Královská 8:4... kněží zvedli Truhlu Hospodinovu a vynesli jiStan setkávání se vším jeho posvátným vybavením. Zatímco to...
1. Královská 20:12...jako ten, kdo ji svléká!" Ben-hadad právě ve stanech popíjel se svými králi. Jakmile uslyšel ten vzkaz,...
1. Královská 20:14... abys poznal, že jsem Hospodin." "Jak se to stane?" zeptal se Achab. "Tak praví Hospodin: Skrze mladíky...
1. Královská 20:16...Vytáhli v poledne. (Ben-hadad se právě opíjel ve stanech se svými dvaatřiceti královskými spojenci.) Nejprve...
2. Královská 7:7...a ještě za tmy se dali na úprk. Nechali tam své stany, koně, osly i tábor tak, jak byl, a utíkali o život....
2. Královská 7:8...dorazili k táboru ti malomocní. Vešli do jednoho stanu a dali se do jídla a pití. Nabrali si odtud stříbro,...
2. Královská 7:10...ani vidu ani slechu. Na místě zůstali kromě stanů jen uvázaní koně a osli." Strážní tu zprávu předali...
1. Letopisů 6:17...chrám, sloužili zpěvem před Příbytkem, před Stanem setkávání. Ke službě nastupovali podle svého pořádku...
1. Letopisů 9:21... syn Mešelemiášův, byl strážcem u vstupu do Stanu setkávání. Všech, kdo byli vybráni za strážce prahů,...
1. Letopisů 11:6...prohlásil: "Kdo zaútočí na Jebusejce jako prvnístane se vrchním velitelem." Jako první vyrazil Joáb, syn...
1. Letopisů 15:1...místo i pro Boží truhlu a vztyčil pro ni stan. Tentokrát David přikázal: "Boží truhlu nesmí nést...
1. Letopisů 16:1...přinesli, postavili ji na její místo uprostřed stanu, který pro ni David postavil. Pak před Bohem...
1. Letopisů 23:32... Takto levité plnili své povinnosti vůči Stanu setkávání, vůči svatyni, vůči svým bratrům, synům...
2. Letopisů 1:3...na výšinu do Gibeonu, neboť tam stál Boží Stan setkávání, který Hospodinův služebník Mojžíš zhotovil...
2. Letopisů 1:4...do Jeruzaléma, kde pro ni připravil stan, ale bronzový oltář, který zhotovil Becaleel, syn...
2. Letopisů 1:6...hledal Hospodina a na tom bronzovém oltářiStanu setkávání obětoval před Hospodinem na tisíc zápalných...
2. Letopisů 1:13...v minulosti ani v budoucnu." Šalomoun se pak od Stanu setkávání na gibeonské výšině odebral do Jeruzaléma a...
2. Letopisů 5:5...stařešinové, levité zvedli Truhlu a vynesli jiStan setkávání se vším jeho posvátným vybavením. Zatímco to...
2. Letopisů 24:6...Mojžíšem, totiž daň izraelského shromáždění pro Stan svědectví?" (Stoupenci hanebné Atalie totiž...
Ezdráš 6:11...bude vyzdvižen a zbičován; jeho dům se pak stane hnojištěm. Bůh, jehož jméno přebývá v Jeruzalémě,...
Ezdráš 10:3...kdo se třesou před přikázáním našeho Boha. se stane podle Zákona. Vstaň a splň svůj úkol, jsme s tebou....
Ester 2:4... Dívka, která se králi zalíbí, nechť se pak stane královnou namísto Vašti." To se králi zalíbilo a...
Ester 5:6...máš přání? Bude ti splněno. Žádej půl říšestane se." " přání?" odvětila Ester. "Co žádám?...
Ester 7:2...Ester? Bude ti splněno. Žádej půl říšestane se." "Ráčíš-li mi, králi, prokázat laskavost,"...
Ester 9:12...přání? Bude ti splněno. Žádej cokoli dalšíhostane se." "Kdyby král ráčil," odpověděla Ester, "nechť je...
Ester 9:14...nechť pověsí na kůly." Král přikázal, se tak stane. V Súsách byl vydán příslušný zákon a deset...
Job 4:21... Bez povšimnutí navždy zahynou, lano jejich stanu bude strženo, zemřou a moudří nebudou!' Jen křič -...
Job 8:22... Tví nepřátelé však budou mít plášť z ostudy, ze stanu ničemů nezbude vůbec nic." Job na to...
Job 11:14...rukou když daleko odhodíš a nestrpíš ve svém stanu bezpráví, tehdy tvář pozvedneš bez vady, budeš stát...
Job 12:6...pohrdá neštěstím: ‚Kopanec tomu, kdo se potácí!' Stany nájezdníků naplňuje klid, ti, kdo popouzejí Boha,...
Job 13:13...Mlčte, teď promluvit chci , pak se stane, co se stát. Proč kůži na trh nosit chci a vlastní...
Job 15:34...svůj květ. Spolek bezbožných je neplodnýstany úplatkářů pohltí plameny. Počnou trápení a zlo porodí...
Job 18:6... plamen ohně mu zářit nebude. Světlo v jeho stanu ve tmu změní se a jeho svíce uhasne. Jeho rázný krok...
Job 18:14...hltá rána smrtelná. Vyrván bude z bezpečí svého stanu, odveden bude ke králi hrůz. Plameny zaplaví jeho...
Job 18:15...odveden bude ke králi hrůz. Plameny zaplaví jeho stan, jeho příbytek bude sírou zasypán. Jeho kořeny uschnou...
Job 19:12...jeho armáda, proti mně vrší dobývací val, můj stan obléhají kolem dokola. Mým vlastním bratrům odcizil...
Job 21:28... Říkáte: ‚Kam se poděly ty jejich paláceStanům darebáků kde konec je?' - To jste se nikdy neptali...
Job 22:23...když se navrátíš, on obnoví! Ze svého stanu vyžeň bezpráví, své zlato musíš do prachu zahodit,...
Job 29:4...tenkrát v mém nejlepším věku, kdy Bůh byl mému stanu přítelem, kdy ještě Všemohoucí býval se mnou a ...
Job 36:29...někdo rozumí, jak se mračna stahují a jak z jeho stanu hřmí? Hle, jak kolem sebe šíří blesky, jak jimi...
Žalmy 15:1...veselit! Žalm Davidův. Kdo, Hospodine, ve tvém stanu bude? Kdo bydlet smí na tvé svaté hoře? Kdo žije...
Žalmy 18:12...skrýší obklopil se, mrak temný deštěm byl jeho stan. Před jeho žárem se rozstoupila mračna, krupobití a...
Žalmy 19:5...zemí, do krajů světa doléhá jejich zvěst. Bůh stan postavil slunci v nebesích a ono jak ženich vychází z...
Žalmy 24:3...ustavil! Kdo vystoupí na horu Hospodinovu, kdo stane na místě jeho svatosti? Ten, kdo nevinné ruce a...
Žalmy 27:5...hledal. Neboť skryje ve svém příbytku, když nastane zlý den, schová ve skrýši svého stanu a na skálu...
Žalmy 27:6...vyvýšena nad nepřátele ze všech stran; v jeho stanu budu s jásotem obětovat, Hospodinu budu zpívat a...
Žalmy 31:21...před lidskou hrubostí, chováš je v bezpečí svého stanu před hádavými jazyky. Požehnán buď Hospodin - svou...
Žalmy 61:5...útočištěm, baštou před tváří nepřátel. V tvém stanu chtěl bych bydlet stále, ve skrytu tvých křídel...
Žalmy 69:23...pít, když žíznil jsem! Jejich stůl se jim stane léčkou, jejich pastí a odplatou. se jim v očích...
Žalmy 69:26...prchlivosti je zachvátí. Jejich příbytek stane pustý, v jejich stanech nikdo nebydlí! Koho jsi...
Žalmy 78:28... Doprostřed tábora je nechal padat, na jejich stany kolem dokola. Jedli a hojně se nasytili, dal jim to,...
Žalmy 78:51...pobil všechno prvorozené, ten výkvět mládí ve stanech Chamových. Svůj lid pak vyvedl tak jako ovce, jako...
Žalmy 78:60...zavrhl. Tehdy opustil svůj příbytek v Šílustan, v němž mezi lidmi přebýval. Do zajetí dal padnout...
Žalmy 78:67... vydal je věčné pohaně! Zavrhl sice Josefův stan, Efraimův kmen si nevybral, Judův kmen ale vyvolil -...
Žalmy 106:25...zemí, jeho zaslíbení věřit nechtěli. Ve svých stanech se dali do reptání, poslouchat Hospodina odmítli....
Žalmy 118:15...je Hospodin, to on se stal mým spasením! Ze stanů spravedlivých zní píseň vítězná: "Hospodinova pravice...
Žalmy 120:5...Běda mi, že pobývám v Mešeku, že bydlímstanech Kedarců! duše se dlouho zdržuje mezi...
Přísloví 14:11...druhý necítí. Dům darebáků je určen ke zbořenístan poctivých ale k rozkvětu. Cesta se člověku může zdát...
Přísloví 19:21...příště moudřejší. Člověk v srdci mnohé plánystane se ale, co chce Hospodin. Po člověku se žádá, aby byl...
Přísloví 23:27...Nevěstka je jak bezedná jáma, těsnou studnou se stane svůdkyně. Jak lupič ve skrytu na kořist číhá, řady...
Přísloví 29:1... spravedlivých přibývá. Z často káraného se stane zatvrzelý, když náhle zhroutí se, nebude pomoci. Z...
Píseň 1:5... a jsem líbezná, dcery jeruzalémské, tak jako stany Kedarských, jak baldachýny Šalomounovy. Nehleďte na...
Píseň 1:8...a svoje kůzlátka nech pást tam, kde pastýři mají stan. Ke klisně z faraonových spřežení , moje lásko,...
Izaiáš 1:31...listí, a jako zahrada bez vody. Ze siláka se stane koudel a jiskrou bude jeho čin; obojí to pak spolu...
Izaiáš 8:14...mějte bázeň, jen z něho mějte strach. On se vám stane svatyní, oběma domům Izraele však bude kamenem úrazu...
Izaiáš 10:17...zapálí plamen nejprudší. Světlo Izraele se stane ohněm, jejich Svatý bude plamenem; v jediném dni ten...
Izaiáš 14:24... Hospodin zástupů přísahá: Co jsem zamýšlel, se stane, co jsem rozhodl, to bude: Ve své zemi rozdrtím...
Izaiáš 16:5...Tvůj trůn tehdy bude upevněn láskou a v Davidově stanu na něm usedne soudce, jenž bude věrně hledat právo a...
Izaiáš 22:21...šerpou. Do jeho rukou předám tvou pravomocstane se otcem obyvatel Jeruzaléma a domu Judova. Na jeho...
Izaiáš 22:23...neotevře. Zapustím ho jako hřeb v pevné zdistane se trůnem chlouby svého otcovského domu. Na něm bude...
Izaiáš 24:13...pusté trosky, brána roztříštěna na kusy. Toto se stane na zemi mezi národy - jako když se češou olivy, jako...
Izaiáš 29:5... z hordy těch tyranů budou plevy ve větruStane se to náhle, v okamžiku od Hospodina zástupů. On je...
Izaiáš 29:17... brzy, za velmi krátký čas se z Libanonu stane sad a sad se bude za les počítat. V ten den hluší...
Izaiáš 32:15...však na nás vylije shůry Duch, tehdy se z pouště stane sad a sad se bude za les počítat. Na poušti pak bude...
Izaiáš 33:20...Tvé oči Jeruzalém uvidí, to klidné obydlístan, jenž se nezboří. Nikdy se nevytrhnou jeho kolíky,...
Izaiáš 35:7... kde byl žhavý písek, bude jezero a suchopár se stane studánkou. Doupata, kde odpočívali šakali, zarostou...
Izaiáš 38:12...kdo žije na světě. je strženo obydlí, jako stan kočovníků stěhuje se pryč; jako tkadlec jsem svůj...
Izaiáš 40:22...prostírá nebe jako baldachýn, roztahuje je jako stan k bydlení. On panovníky vniveč obrací, soudcové země...
Izaiáš 41:22...a poznáme, jak to dopadne. Nebo nám řekněte, co stane se, o budoucnosti nám povězte, poznáme, že jste...
Izaiáš 46:10...od počátku oznamuji konec a odedávna, co teprv nastane. Říkám: " vůle stane se, udělám vše, co se mi chce...
Izaiáš 54:2...dětí nežli provdaná, praví Hospodin. Pro svůj stan udělej víc místa, plachty svých příbytků směle...
Jeremiáš 5:13...větru žvaní, nemají žádné poselství - se to stane jim samotným!" Nuže, tak praví Hospodin, Bůh zástupů:...
Jeremiáš 6:3...k pastýři se svými stády, postaví své stany kolem a každý spase, na co natrefí. ‚Připravte se...
Jeremiáš 6:18... národy, slyšte a buďte svědkové toho, co se jim stane. Slyš, země: Hle, přivádím na tento lid neštěstí,...
Jeremiáš 10:20...si: Tuhle bolest jistě vydržím. Teď ale je můj stan zničen, zpřetrhány všechny provazy. Děti opustily a...
Jeremiáš 12:11... překrásné pole obrátí ve zpustošenou poušťStane se pouhou pustinou, opuštěná bude plakat přede mnou....
Jeremiáš 25:38...Jako lev vyjde ze svého příbytku a jejich zem se stane pustinou před tím krutým žárem - před žárem jeho...
Jeremiáš 30:18...praví Hospodin: "Hle, přivedu ze zajetí Jákobovy stany, nad jeho příbytky se slituji. Město se vystaví tam,...
Jeremiáš 33:9... jim odpustím. Jeruzalém mi tak přinese věhlasstane se mi zdrojem radosti, chvály a slávy přede všemi...
Jeremiáš 35:7...a nevlastněte je. Po všechny své dny bydlete ve stanech, abyste byli dlouho živi na zemi, na níž jste...
Jeremiáš 35:10...vinice ani pole ani semeno k setí a bydlíme ve stanech. Jsme poslušní našemu otci Jonadabovi a chováme se...
Jeremiáš 38:21...dobře a přežiješ. Pokud se ale vzdát odmítnešstane se, co mi Hospodin ukázal: Hle, všechny ženy, které...
Jeremiáš 49:13...při sobě samém, praví Hospodin, že Bosra se stane děsnou pustinou, že bude posměškem a nadávkou a...
Jeremiáš 49:29...Do boje proti Kedaru! Zahubte syny VýchoduStany i stáda jim budou vzaty, stanové plachty i všechny...
Jeremiáš 49:33...Hospodin; přivedu na zkázu odevšad! Chacor se stane doupětem šakalů, věčnou pustinou. Nebude zde nikdo...
Pláč 3:37...při - copak to Hospodin nevidí? Kdo "promluví, a stane se"? Kdo než Hospodin to přikáže? Což nepochází...
Ezechiel 11:16... V zemích, kam přišli, se jim ale sám nakrátko stanu svatyní. Proto řekni: Tak praví Panovník Hospodin -...
Ezechiel 12:11... jsem znamení pro vás! Předvedl jsem, co se stane jim. Půjdou do vyhnanství, do zajetí! I jejich vládce...
Ezechiel 24:24...vinách a mezi sebou naříkat. Ezechiel se vám stane znamením. Přesně co dělá on, budete dělat i vy. to...
Ezechiel 26:5...všechnu zeminu a nechám z něj jen holou skáluStane se ostrůvkem v moři, místem k sušení sítí! Ano, tak...
Daniel 2:28... Ten králi Nabukadnezarovi ukázal, co se stane v posledních dnech. Sen a vidění, která jsi v mysli...
Daniel 2:29...a Ten, který zjevuje tajemství, ti ukázal, co se stane. Mně to tajemství nebylo zjeveno proto, že bych byl...
Daniel 5:7...a vyloží mi ho, bude oblečen purpurem, na krk dostane zlatý řetěz a stane se třetím nejmocnějším v...
Daniel 8:19... na nohy a řekl: "Hle, ukážu ti, co se stane v čase posledního hněvu; to vidění totiž platí pro...
Daniel 11:16...a nikdo před ním neobstojí. Se svou ničivou mocí stane i v Nádherné zemi. Rozhodne se přitáhnout s celou...
Daniel 11:45...vyrazí, aby pobil a vyhladil mnohé. Svůj hlavní stan postaví mezi mořem a Nádhernou svatou horou. Tam potká...
Ozeáš 2:17...vinice tehdy navrátím, Rokle neštěstí se  stane Bránou k naději, a tehdy mi odpoví jako zamlada, jako...
Ozeáš 12:10... od vyjití z Egypta; pošlu bydlet zpátky do stanů jako za dnů, kdy svátek slavíváš! mluvím skrze...
Ozeáš 14:6...je budu milovat; můj hněv se od nich odvrátíStanu se Izraeli rosou a rozkvete jako lilie. Zapustí...
Joel 4:19...pramen vyrazí a zavlaží Akátové údolí. Egypt se stane pustinou, z Edomu bude pustá poušť kvůli násilí, jež...
Amos 3:6...poplach, copak lid nemá strach? Když se ve městě stane neštěstí, copak to nedopustil Hospodin? Jistě!...
Amos 9:11...nás žádné neštěstí!" Toho dne obnovím zbořený stan Davidův. Opravím jeho trhliny a jeho trosky obnovím -...
Abdiáš 1:15...den proti všem národům. To, co jsi dělal, se stane tobě, tvé činy se ti vrátí na hlavu. Jako jste pili...
Jonáš 4:5...jejího stínu, aby vyhlížel, co se s tím městem stane. Hospodin Bůh zařídil, aby vzešla jedna popínavá...
Micheáš 7:13... od moře k moři a od hor k horám. Země se však stane pustinou kvůli svým obyvatelům; to bude ovoce jejich...
Abakuk 3:7...sklánějí - jemu patří stezky věčnosti! Kúšanské stany vidím v bolestech, plachty Midiánu třesou se. To se,...
Sofoniáš 1:13...nic nespraví ani nezkazí.' Jejich bohatství se stane kořistí, jejich domy budou zbořeny. Stavějí si domy,...
Sofoniáš 2:6..."Do posledního vás zahladím!" Přímoří se stane pastvinou s chýšemi pastýřů a ovčí ohradou. Připadne...
Zachariáš 2:8...Jeruzalémě bude žít tolik lidí a dobytka, že se stane městem bez hradeb. sám, praví Hospodin, budu...
Zachariáš 6:15... že k vám poslal Hospodin zástupů. To se stane, ale jen pokud budete opravdu poslouchat Hospodina,...
Malachiáš 2:12...cizího boha. Hospodin vyhladí z Jákobových stanů každého, kdo to provádí, je to kdokoli - i kdyby...
Matouš 6:10...tvé jméno! přijde tvé království! se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. Dej nám i dnes...
Matouš 8:13..." Tomu setníkovi pak Ježíš řekl: "Jdi. se ti stane, jak jsi uvěřil." A v tu chvíli byl jeho služebník...
Matouš 9:29... Dotkl se tedy jejich očí a řekl: " se vám stane podle vaší víry!" Vtom se jim otevřely oči. Ježíš je...
Matouš 15:28...víru, ženo!" odpověděl na to Ježíš. " se ti stane, jak toužíš." A od chvíle byla její dcera zdravá....
Matouš 18:19...zemi shodnou ohledně čehokoli, za co by prosilistane se jim to od mého nebeského Otce. Neboť kdekoli se...
Matouš 21:21...řekli této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře!' stane se to. Když budete věřit, dostanete, o cokoli v...
Matouš 24:34...vám, že to pokolení nepomine, než se to všechno stane. Nebe a země pominou, ale slova nikdy nepominou...
Matouš 26:42...tento kalich minout, ale musím ho vypít, se stane tvoje vůle!" A když se vrátil, zjistil, že zase spí....
Marek 11:23...v srdci, ale věřil by, že se děje to, co říkástane se mu to. Proto vám říkám: Věřte, že všechno, o co...
Marek 13:30... že toto pokolení nepomine, než se to všechno stane. Nebe a země pominou, ale slova nikdy nepominou...
Lukáš 1:34...a jeho kralování bude bez konce." "Jak se to stane?" zeptala se Marie anděla. "Vždyť jsem ještě...
Lukáš 1:38...řekla: "Hle, jsem služebnice Páně. se mi stane podle tvého slova!" Tehdy od anděl odešel. V těch...
Lukáš 2:34...určen k pádu i k pozdvižení mnohých v IzraeliStane se znamením, jež bude odmítáno (a tvou vlastní duši...
Lukáš 23:31...Když se toto děje se zeleným stromem, co se stane se suchým?" K popravě s ním vedli ještě další dva...
Jan 4:14...žíznit nikdy. Voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody tryskající k věčnému životu." "Pane,...
Jan 13:19...mně.' Říkám vám to teď, předtím než se to stane, abyste, se to stane, uvěřili, že jsem. Amen,...
Jan 14:29...než . Řekl jsem vám to teď, předtím než se to stane, abyste, se to stane, uvěřili. s vámi nebudu...
Jan 15:7...posbírány, hozeny na oheň a shoří. Jestliže stanete ve mně a slova zůstanou ve vás, proste, o cokoli...
Skutky 15:16...je psáno: ‚Znovu se vrátím a obnovím zbořený stan Davidův. Jeho trosky obnovím a vztyčím jej, aby...
Skutky 18:3...jeho řemeslem, stejně jako jejich, bylo šití stanů. Bydlel tedy a pracoval u nich a každou sobotu...
Římanům 11:9...neslyší." A David říká: "Jejich stůl se jim stane léčkou a pastí, kamenem úrazu a odplatou. se jim v...
1. Korintským 3:18...myslí, že je na tomto světě moudrý, se raději stane bláznem. Pak teprve bude moudrý, neboť moudrost...
2. Korintským 5:1...neviditelné je věčné. Víme, že ten pozemský stan, v němž přebýváme, bude stržen, máme od Boha věčné...
2. Korintským 5:2...nebyl vytvořen rukama. Proto, dokud jsme v tomto stanu, sténáme touhou ocitnout se v našem nebeském...
2. Korintským 5:4...oblečeme, nezůstaneme nazí. Dokud jsme v tomto stanu, sténáme tíhou, protože nechceme být svlečení, ale...
Židům 11:9...země, jakkoli byla cizí, a bydlel v ve stanech stejně jako Izák a Jákob, dědicové téhož zaslíbení....
Židům 13:11...jako oběť za hřích, bývají pálena venku za stany. Proto také Ježíš trpěl venku za branou, aby posvětil...
Židům 13:13...svou vlastní krví. Vyjděme tedy k němu ven za stany a nesme jeho potupu, neboť zde nemáme trvalé město,...
2. Petr 1:13... kterou jste přijali. Dokud přebývám v tomto stanu, považuji za svou povinnost burcovat vás a upomínat,...
2. Petr 1:14...povinnost burcovat vás a upomínat, neboť vím, že stan mého těla bude brzy složen, jak mi oznámil náš Pán...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |